J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2012/12/20/2012207307/justel

Titel
20 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 129bis en 129ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 27-12-2012 nummer :   2012207307 bladzijde : 87931       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-12-20/02
Inwerkingtreding : 01-09-2012

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In Hoofdstuk V, Afdeling 2, van hetzelfde besluit, wordt een onderafdeling "5bis Werkhervattingstoeslag" ingevoegd die de bestaande artikelen 129bis, 129ter en 129quater omvat.

  Art. 2. In artikel 129bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 juni 2002 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 maart 2006 en 19 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1°) § 1, eerste lid, 1°, wordt vervangen door de volgende bepaling :
  "1° ofwel reeds effectief na 28 februari 2002 de anciënniteitstoeslag bedoeld in artikel 126, heeft genoten als volledig werkloze;";
  2°) § 1, eerste lid, 2°, wordt vervangen door de volgende bepaling :
  "2° ofwel volledig werkloos is wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil in de zin van artikel 44, en voldoet aan de volgende voorwaarden :
  a) op de laatste dag van de maand van de werkhervatting de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben;
  b) niet beschouwd worden als werknemer met gezinslast in de zin van artikel 110, § 1, eerste lid, 5° of 6°;
  c) 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende bewijzen overeenkomstig hetgeen bepaald werd krachtens artikel 119, 3°;
  d) geen bedrijfstoeslag genieten toegekend in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of geen aanvullende vergoeding in het kader van het koninklijk besluit van 19 september 1980 betreffende het recht op werkloosheidsuitkeringen en op aanvullende vergoedingen van ontslagen bejaarde grensarbeiders of die volledig werkloos zijn gesteld;
  e) terwijl alle voorwaarden vervuld zijn om te kunnen genieten van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, dit stelsel niet geweigerd hebben en evenmin afstand gedaan hebben van de bedrijfstoeslag.";
  3°) § 1, tweede lid, 5°, wordt vervangen door de volgende bepaling :
  "5° de werknemer geniet geen bedrijfstoeslag toegekend in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of geniet geen aanvullende vergoeding in het kader van het koninklijk besluit van 19 september 1980 betreffende het recht op werkloosheidsuitkeringen en op aanvullende vergoedingen van ontslagen bejaarde grensarbeiders of die volledig werkloos zijn gesteld;";
  4°) § 1bis, eerste lid, wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " § 1bis. In uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, p, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders kan de tijdelijke werkhervattingstoeslag toegekend worden aan de werknemer die het werk als loontrekkende werknemer hervat, die op dat tijdstip volledig werkloos was wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil in de zin van artikel 44, en voldoet aan de voorwaarden bedoeld in § 1, eerste lid, 2°, a), b), d) en e) en in het tweede tot en met vierde lid.".

  Art. 3. In artikel 129ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 maart 2006 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 mei 2009; worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1°) § 1, eerste lid, 1° wordt vervangen door de volgende bepaling :
  "1° ofwel reeds effectief de anciënniteitstoeslag bedoeld in artikel 126, heeft genoten als volledig werkloze;";
  2°) § 1, eerste lid, 2°, wordt vervangen door de volgende bepaling :
  "2° ofwel volledig werkloos is wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil in de zin van artikel 44 en voldoet aan de volgende voorwaarden :
  a) op de laatste dag van de maand van de werkhervatting de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben;
  b) niet beschouwd worden als werknemer met gezinslast in de zin van artikel 110, § 1, eerste lid, 5° of 6°;
  c) 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende bewijzen overeenkomstig hetgeen bepaald werd krachtens artikel 119, 3°;
  d) geen bedrijfstoeslag genieten toegekend in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of geen aanvullende vergoeding in het kader van het koninklijk besluit van 19 september 1980 betreffende het recht op werkloosheidsuitkeringen en op aanvullende vergoedingen van ontslagen bejaarde grensarbeiders of die volledig werkloos zijn gesteld;
  e) terwijl alle voorwaarden vervuld zijn om te kunnen genieten van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, dit stelsel niet geweigerd hebben en evenmin afstand gedaan hebben van de bedrijfstoeslag.";
  3°) § 1, tweede lid, 5°, wordt vervangen door de volgende bepaling :
  "5° de werknemer geniet geen bedrijfstoeslag toegekend in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of geniet geen aanvullende vergoeding in het kader van het koninklijk besluit van 19 september 1980 betreffende het recht op werkloosheidsuitkeringen en op aanvullende vergoedingen van ontslagen bejaarde grensarbeiders of die volledig werkloos zijn gesteld;";
  4°) § 1bis, eerste lid, wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " § 1bis. In uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, p, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders kan de tijdelijke werkhervattingstoeslag toegekend worden aan de werknemer die zich vestigt als zelfstandige in hoofdberoep, die op dat tijdstip volledig werkloos was wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil in de zin van artikel 44 en voldoet aan de voorwaarden bedoeld in § 1, eerste lid, 2°, a), b), d) en e) en in het tweede tot en met derde lid.".

  Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2012.

  Art. 5. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 20 december 2012.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Werk,
  Mevr. M. DE CONINCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, i), vervangen bij de wet van 14 februari 1961, en p), ingevoegd bij de wet van 30 december 2001 en gewijzigd bij de wetten van 23 december 2005 en 24 juli 2008;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 21 juni 2012;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 juni 2012;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 3 oktober 2012;
   Gelet op het voorgaand onderzoek volgens de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, artikel 19/1, § 1;
   Gelet op het advies 52.312/1 van de Raad van State, gegeven op 22 november 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Werk,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie