J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
22 OKTOBER 2012. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 19-11-2012 nummer :   2012022397 bladzijde : 68826       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-10-22/10
Inwerkingtreding : 01-01-2012

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2003022831       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 6, ž 1, 7░, van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, zoals lastelijk gewijzigd door de verordening van 19 december 2011, wordt de volgende wijzigingen aangebracht :
  - tussen het vierde en vijfde lid een lid ingevoegd luidende :
  " - een medisch voorschrift voor de verstrekkingen van opticiens, conform het model vervat in bijlage 15bis; ".

  Art. 2. De bijlage 15bis, die als bijlage gaat bij deze verordering, wordt toegevoegd aan de bijlagen van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

  Art. 3. Deze verordening treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 30 september 2012 tot wijziging van artikel 30, 30bis en 30ter van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  
  Brussel, 22 oktober 2012.
  De Leidend Ambtenaar,
  H. DE RIDDER
  De Voorzitter,
  G. PERL

  BIJLAGE.

  Art. N. Bijlage 15bis. - Medisch voorschrift voor de verstrekkingen van artikel 30 van de nomenclatuur
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 19-11-2012, p. 68827)
  
  Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 22 oktober 2012.
  De leidend Ambtenaar,
  H. DE RIDDER
  De Voorzitter,
  G. PERL

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het VerzekeringscomitÚ voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, 11░ ;
   Gelet op de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994;
   Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie opticiens-verzekeringsinstellingen van 4 oktober 2012;
   Na daarover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 22 oktober 2012,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie