J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2012/07/19/2012204201/justel

Titel
19 JULI 2012. - Bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen

Bron :
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 22-08-2012 nummer :   2012204201 bladzijde : 49253       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-07-19/25
Inwerkingtreding : 14-10-2012

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Art. 2
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen
Art. 3
HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding
Art. 4

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

  Art. 2. In artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, ingevoegd bij de bijzondere wet van 13 juli 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " van de gemeenschappen en de gewesten en de handelingen, reglementen en verordeningen van de plaatselijke besturen " worden ingevoegd tussen de woorden " en administratieve handelingen " en de woorden " mogen geen ";
  2° de woorden " het ogenblik van de inwerkingtreding van deze bepaling " worden vervangen door de woorden " 14 oktober 2012 ";
  3° het woord " garanties " wordt vervangen door het woord " waarborgen ".

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen

  Art. 3. In artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, ingevoegd bij de bijzondere wet van 13 juli 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " van de instellingen bedoeld in de artikelen 1 en 60 en de handelingen, reglementen en verordeningen van de instellingen bedoeld in artikel 48 en van de overige plaatselijke besturen " worden ingevoegd tussen de woorden " en administratieve handelingen " en de woorden " mogen geen ";
  2° de woorden " het ogenblik van de inwerkingtreding van deze bepaling " worden vervangen door de woorden " 14 oktober 2012 ".

  HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding

  Art. 4. Deze wet treedt in werking op 14 oktober 2012.
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 19 juli 2012.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  E. DI RUPO
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  Mevr. J. MILQUET
  De Staatssecretaris voor Staatshervorming,
  M. WATHELET
  De Staatssecretaris voor Staatshervorming,
  S. VERHERSTRAETEN
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : Doc 53 2287/ (2011/2012) : 001 : Ontwerp overgezonden door de Senaat. 002 : Amendementen. 003 : Verslag. 004 : Tekst verbeterd door de commissie. 005 : Amendement. 006 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Integraal verslag : 12 en 13 juli 2012. Stukken van de Senaat : 5-1566 - 2011/2012 : Nr. 1 : Voorstel van bijzondere wet van de heren Cheron, Claes, Moureaux, Anciaux, Mevr. Defraigne, de heren Tommelein en Delpérée en Mevr. Piryns. Nr. 2 : Advies van de Raad van State. Nr. 3 : Amendementen. Nr. 4 : Verslag. Nr. 5 : Tekst aangenomen door de commissie. Handelingen van de Senaat : 19 en 21 juni 2012.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie