J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2012/07/19/2012204278/justel

Titel
19 JULI 2012. - Herziening van artikel 160 van de Grondwet

Bron :
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 22-08-2012 nummer :   2012204278 bladzijde : 49249       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-07-19/22
Inwerkingtreding : 14-10-2012

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. Artikel 160 van de Grondwet wordt aangevuld met een lid, luidende :
  " Aan de bepalingen betreffende de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die op dezelfde dag als dit lid in werking treden, kan geen verandering worden aangebracht dan bij een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid.
  Overgangsbepaling
  Dit artikel treedt in werking op 14 oktober 2012. ".
  
  Kondigen deze bepaling af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 19 juli 2012.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  E. DI RUPO
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  Mevr. J. MILQUET
  De Staatssecretaris voor Staatshervorming,
  M. WATHELET
  De Staatssecretaris voor Staatshervorming,
  S. VERHERSTRAETEN
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben, in de door artikel 195 van de Grondwet bepaalde voorwaarden, aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Kamer van Volksvertegenwoordigers : Stukken : Doc 53 2285/ (2011/2012) : 001 : Ontwerp overgezonden door de Senaat. 002 : Amendementen. 003 : Verslag. 004 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Integraal verslag : 12 en 13 juli 2012. Senaat : Stukken : 5-1564 - 2011/2012 : Nr. 1 : Voorstel van de heren Delpérée, Claes, Moureaux en Anciaux, Mevr. Defraigne, de heren Tommelein en Cheron en Mevr. Piryns. Nr. 2 : Amendementen. Nr. 3 : Verslag. Nr. 4 : Tekst aangenomen door de commissie. Handelingen van de Senaat : 19 en 21 juni 2012.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie