J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2012/07/03/2012014253/justel

Titel
3 JULI 2012. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs in kaartmodel
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 11-07-2012 en tekstbijwerking tot 15-01-2013)

Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 11-07-2012 nummer :   2012014253 bladzijde : 38266   BEELD
Dossiernummer : 2012-07-03/05
Inwerkingtreding : 21-07-2012

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs
Art. 2-4
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 28 april 2011 tot aanpassing van de rijbewijscategorieŽn, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2006
Art. 5-7
HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen
Art. 8-9
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

  Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van Richtlijn 2011/94/EU van de Commissie van 28 november 2011 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs.

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

  Art. 2. In artikel 64sexies, eerste lid, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 juni 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1į de woorden " Afgifte van een rijbewijs zoals bedoeld in artikel 64bis via een spoedprocedure op de eerste werkdag volgend op de dag van de afgifte van een degelijk ingevulde aanvraag om een rijbewijs..... [100,00 euro] " worden opgeheven;
  2į het tweede lid wordt opgeheven.

  Art. 3. In hetzelfde besluit wordt bijlage 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 24 augustus 2007, vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

  Art. 4. In bijlage 7 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 september 2002 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 april 2006, 1 september 2006, 4 mei 2007, 16 juli 2009 en 26 november 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1į de woorden " Geharmoniseerde codes van de Gemeenschap " worden vervangen door de woorden " Geharmoniseerde codes van de Europese Unie ";
  2į punt 95 wordt aangevuld met de woorden " [bv. : 95(01.01.12)] ";
  3į in punt 78 worden de woorden " (Richtlijn 91/439/EEG, bijlage II, 8.1.1, tweede alinea) " opgeheven;
  4į in punt 79 worden de woorden " artikel 10, lid 1, van de richtlijn " vervangen door de woorden " artikel 13, lid 1, van Richtlijn 2006/126/EG ";
  5į een punt 96 wordt ingevoegd, luidende :
  " 96 : bestuurder die geslaagd is voor een examen inzake rijvaardigheid en rijgedrag overeenkomstig de bepalingen in bijlage V van Richtlijn 2006/126/EG. ";
  6į II. wordt aangevuld met een punt 372, luidende :
  " 372. mag voertuigen van categorie A1 besturen ".

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 28 april 2011 tot aanpassing van de rijbewijscategorieŽn, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2006

  Art. 5. In artikel 42 van het koninklijk besluit van 28 april 2011 tot aanpassing van de rijbewijscategorieŽn, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1į in de bepalingen onder a) wordt de bepaling onder 5į opgeheven;
  2į de bepaling onder b) wordt opgeheven.

  Art. 6. De artikelen 65 en 72 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

  Art. 7. Bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

  HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

  Art. 8.Dit besluit treedt in werking op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van de artikelen 3 en 4, die in werking treden op [1 1 mei 2013]1.
  ----------
  (1)<KB 2013-01-08/01, art. 37, 002; Inwerkingtreding : 18-01-2013>

  Art. 9. De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 3 juli 2012.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  Mevr. J. MILQUET
  De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
  M. WATHELET

  BIJLAGE.

  Art. N. Bijlage 1. - Voorschriften betreffende het kaartmodel van het rijbewijs
  
  1. De fysieke kenmerken van de kaart van het modelrijbewijs van de Europese Unie zijn in overeenstemming met ISO-norm 7810.
  De kaart is gemaakt van polycarbonaat.
  De methodes voor toetsing van de kenmerken van de rijbewijzen aan de internationale normen zijn in overeenstemming met ISO-norm 10373.
  2. Het voor rijbewijzen gebruikte materiaal wordt door middel van de volgende technieken tegen vervalsing beveiligd :
  - de bestanddelen van de kaart zijn optisch dood;
  - beveiligingsondergrond in de vorm van een patroon dat zodanig is ontworpen dat het niet kan worden vervalst door scannen, drukken of kopiŽren, door middel van irisdruk met meerkleurige veiligheidsinkt en positieve en negatieve guillochedruk. Het patroon bestaat niet uit de primaire kleuren (cyaan/magenta/geel/zwart) en bevat zowel complexe patroonvormen in ten minste twee speciale kleuren als micro-opschriften;
  - optisch variabele elementen die adequate bescherming bieden tegen kopiŽren of vervalsen van de foto;
  - lasergravure;
  - in de zone voor de foto moeten het patroon van de beveiligingsondergrond en de foto zelf ten minste aan de zijkant van de foto samenvallen (verflauwend patroon);
  - inkt met kleuromslag;
  - aangepaste hologrammen;
  - variabele laserbeelden;
  - ultraviolette fluorescerende inkt, zichtbaar en transparant;
  - voelbare karakters, symbolen of patronen.
  3. Het rijbewijs heeft twee zijden :
  Bladzijde 1 bevat :
  a) de vermelding " rijbewijs ", in hoofdletters, in de drie landstalen en het Engels;
  b) het onderscheidingsteken " B " van BelgiŽ, negatief afgedrukt in een blauwe rechthoek en omringd door twaalf gele sterren;
  c) de gegevens die specifiek zijn voor het afgegeven rijbewijs, met de volgende nummers :
  1. de naam van de houder;
  2. de voornaam van de houder;
  3. geboortedatum en -plaats van de houder;
  4. a. de datum van afgifte van het rijbewijs;
  b. de datum waarop de administratieve geldigheidsduur van het rijbewijs afloopt;
  c. de naam van de bevoegde instantie die het rijbewijs afgeeft;
  5. nummer van het rijbewijs;
  6. de foto van de houder;
  7. de handtekening van de houder;
  9. de voertuigcategorie die de houder gerechtigd is te besturen (de nationale categorieŽn worden in een ander lettertype gedrukt dan de geharmoniseerde categorieŽn);
  d) de vermelding " model van de Europese Unie " en de vermelding " rijbewijs " in de overige talen van de Gemeenschap, gedrukt in roze letters en op een zodanige wijze dat deze de achtergrond van het rijbewijs vormen :
  
  (Tekst niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 11-07-2012, p. 38268)
  
  e) referentiekleuren :
  - blauw : Reflex blauw Pantone;
  - geel : Pantone Geel.
  Bladzijde 2 bevat :
  a) 9. de voertuigcategorie die de houder gerechtigd is te besturen (de nationale categorieŽn worden in een ander lettertype gedrukt dan de geharmoniseerde categorieŽn);
  10. de datum van eerste afgifte per categorie (deze datum moet bij iedere latere vervanging of inwisseling op het nieuwe rijbewijs worden vermeld); in elk datumveld moeten twee cijfers worden ingevuld en wel in de volgende volgorde : dag.maand.jaar (DD.MM.JJ);
  11. de datum waarop de geldigheidsduur afloopt voor elke categorie; in elk datumveld moeten twee cijfers worden ingevuld en wel in de volgende volgorde : dag.maand.jaar (DD.MM.JJ);
  12. de eventuele aanvullende of beperkende gegevens in code, overeenkomstig bijlage 7, naast elke desbetreffende categorie.
  Wanneer een code geldt voor alle categorieŽn waarvoor het rijbewijs is afgegeven, kan hij worden afgedrukt onder de rubrieken 9, 10 en 11;
  b) een toelichting bij de genummerde rubrieken op de bladzijden 1 en 2 van het rijbewijs voor de rubrieken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 en 12.
  4. De informatie op de voor- en achterzijde van het rijbewijs dient met het oog leesbaar te zijn, waarbij voor de punten 9 tot en met 12 aan de achterzijde een letterkorps van minimaal 5 punten moet worden gebruikt.
  
  (Model niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 11-07-2012, p. 38269)
  
  Gezien om gevoegd te worden bij het koninklijk besluit van 3 juli 2012 betreffende het rijbewijs in kaartmodel.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  Mevr. J. MILQUET
  De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
  M. WATHELET
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid, artikel 21, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990, artikel 26, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en artikel 27, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 2011 tot aanpassing van de rijbewijscategorieŽn, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs;
   Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 16 april 2012;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 23 mei 2012;
   Gelet op advies 51.236/4 van de Raad van State, gegeven op 7 mei 2012, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 1į van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973;
   Gelet op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een effectbeoordeling uit te voeren, waarin besloten wordt dat een effectbeoordeling niet vereist is;
   Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-01-2013 GEPUBL. OP 15-01-2013
    (GEWIJZIGD ART. : 8)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie