J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2012/05/25/2012203386/justel

Titel
25 MEI 2012. - Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming met het oog op de omzetting van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 28-06-2012 nummer :   2012203386 bladzijde : 35830       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-05-25/07
Inwerkingtreding : 07-01-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen
Art. 1-2
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
Art. 3-7
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
Art. 8-11
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en bodembescherming
Art. 12-16
HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen
Art. 17-18

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen

  Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

  Art. 2. Dit decreet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging), met uitzondering van artikel 3, 5, 7, 11, 12, 13 en 16.

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

  Art. 3. In artikel 19bis, § 3, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, ingevoegd bij decreet van 21 december 1990 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 2001, worden de woorden "artikel 24, § 1, 5°," vervangen door de woorden "artikel 24, § 1, 5° en 6°,".

  Art. 4. In artikel 20 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 22 december 1993 en gewijzigd bij de decreten van 21 oktober 1997, 11 mei 1999, 12 december 2008, 23 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt :
  " De Vlaamse Regering stelt algemene of sectorale milieuvoorwaarden vast. Bij de vaststelling van de algemene of sectorale milieuvoorwaarden wordt voor een geïntegreerde aanpak gezorgd en wordt een hoog niveau van bescherming van de mens en het leefmilieu gewaarborgd. De voormelde milieuvoorwaarden worden op de beste beschikbare technieken gebaseerd.
  De Vlaamse Regering kan op vraag van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen of één of meer van zijn representatieve organisaties als vermeld in artikel 5 van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen of één of meer van zijn vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld die actief zijn in of gevat worden door het milieubeleid of zijn vertegenwoordigers van steden, gemeenten en provincies als vermeld in artikel 11.3.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake het milieubeleid, voor een bepaalde sector of categorie van inrichtingen een afwijking toestaan op de algemene of sectorale milieuvoorwaarden. De Vlaamse Regering stelt de nadere regels voor het indienen en het behandelen van de afwijkingsaanvraag vast.
  De Vlaamse Regering bepaalt door wie, in welke gevallen, de voorwaarden waaronder en de grenzen waarbinnen een individuele afwijking van de algemene of sectorale milieuvoorwaarden toegestaan kan worden en stelt de nadere regels voor het indienen en het behandelen van de afwijkingsaanvraag vast, met inbegrip van het openbaar onderzoek en de bekendmaking van de beslissing. ";
  2° in het bestaande vierde lid, dat het zesde lid wordt, wordt het woord "vergunningsvoorwaarden" vervangen door het woord "milieuvoorwaarden";
  3° aan het bestaande vierde lid, dat het zesde lid wordt, worden de volgende zinnen toegevoegd :
  " De beste beschikbare technieken vormen de referentie voor de vaststelling van de bijzondere milieuvoorwaarden. In afwijking hiervan kan de bevoegde vergunningverlenende overheid strengere vergunningsvoorwaarden vaststellen dan die welke haalbaar zijn door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken als beschreven in de BBT-conclusies. De Vlaamse Regering stelt de regels vast op grond waarvan de bevoegde vergunningverlenende overheid dergelijke strengere bijzondere milieuvoorwaarden mag vaststellen. ";
  4° er wordt een zevende lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de beste beschikbare technieken vastgesteld worden. ".

  Art. 5. In artikel 21, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 22 december 1993, 4 mei 1994, 19 mei 2006, 12 december 2008 en 23 december 2010, worden in het eerste lid de woorden "artikel 24, § 1, 5°," vervangen door de woorden "artikel 24, § 1, 5° en 6°,".

  Art. 6. In artikel 22 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 6 februari 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt :
  " Ongeacht de verleende vergunning treft de exploitant steeds de nodige maatregelen om schade, hinder, en incidenten en ongevallen die de mens of het leefmilieu aanzienlijk beïnvloeden, te voorkomen. ";
  2° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt :
  " Ongeacht de verleende vergunning treft de exploitant, in geval van incidenten en ongevallen die de mens of het leefmilieu aanzienlijk beïnvloeden, onmiddellijk de nodige maatregelen om de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu te beperken en om verdere mogelijke incidenten en ongevallen te voorkomen. ".

  Art. 7. In artikel 38 van hetzelfde decreet worden de woorden "krachtens artikel 29, § 1, aangewezen ambtenaren" vervangen door de woorden "door de Vlaamse Regering aangewezen ambtenaren, vermeld in artikel 16.3.1, § 1, 1°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid,".

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

  Art. 8. Aan artikel 16.3.9 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, wordt een § 3 toegevoegd, die luidt als volgt :
  " § 3. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen omtrent de wijze waarop de toezichthouders hun toezichtsopdrachten, vermeld in § 2, uitoefenen. ".

  Art. 9. Aan artikel 16.4.5 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " De Vlaamse Regering kan bepalen in welke omstandigheden bestuurlijke maatregelen moeten worden opgelegd. ".

  Art. 10. Artikel 16.7.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, wordt vervangen door wat volgt :
  " Art. 16.7.1. § 1. De volgende personen kunnen veiligheidsmaatregelen nemen in geval van een aanzienlijk risico voor mens of milieu :
  1° toezichthouders, voor de milieuwetgeving waarop hun toezichtopdracht betrekking heeft;
  2° de gouverneur van een provincie of zijn plaatsvervanger;
  3° de burgemeester of zijn plaatsvervanger.
  § 2. Veiligheidsmaatregelen zijn maatregelen waarbij de personen, vermeld in § 1, alle handelingen kunnen stellen of opleggen die zij onder de gegeven omstandigheden nodig achten om een aanzienlijk risico voor mens of milieu uit te schakelen, tot een aanvaardbaar niveau in te perken of te stabiliseren.
  De burgemeester en de provinciegouverneur kunnen de veiligheidsmaatregelen ambtshalve nemen of op verzoek van een toezichthouder.
  § 3. De Vlaamse Regering kan bepalen in welke gevallen de veiligheidsmaatregelen, vermeld in § 1, moeten worden genomen en kan vaststellen wie van de personen, vermeld in § 1, die maatregelen moet nemen. ".

  Art. 11. In artikel 16.7.6, derde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, wordt het woord "opleggen" vervangen door het woord "nemen".

  HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en bodembescherming

  Art. 12. Aan artikel 2 van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, wordt een punt 31° toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " 31° Milieuvergunningsdecreet : decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning. ".

  Art. 13. In artikel 11, 1°, artikel 16, § 2, artikel 22, eerste lid, 1°, artikel 54, § 1, artikel 69, § 3, eerste lid, artikel 75, eerste lid, 2°, artikel 77, eerste lid, en artikel 80, 1°, van hetzelfde decreet worden de woorden "decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning" vervangen door het woord "Milieuvergunningsdecreet".

  Art. 14. In titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling II, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, wordt het opschrift van punt E vervangen door wat volgt :
  " E. Onderzoeksplicht in het kader van de exploitatie van bepaalde risico-inrichtingen ".

  Art. 15. In hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 21 december 2007, 12 december 2008 en 23 december 2010, wordt een artikel 33bis ingevoegd, dat luidt als volgt :
  " Art. 33bis. § 1. Naar aanleiding van de aanvang van de exploitatie van de door de Vlaamse Regering aangewezen risico-inrichtingen die vergunningsplichtig zijn overeenkomstig artikel 4, § 1, van het Milieuvergunningsdecreet, wordt op initiatief en op kosten van de exploitant een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd.
  Het oriënterend bodemonderzoek wordt uitgevoerd en het verslag daarvan wordt aan de OVAM bezorgd vóór de milieuvergunningsaanvraag voor de exploitatie van de risico-inrichting bij de vergunningverlenende overheid wordt ingediend.
  § 2. Voor de risico-inrichtingen, vermeld in paragraaf 1, waarvoor op het moment van de aanvang van de exploitatie de onderzoeksplicht, vermeld in § 1, niet van toepassing was, wordt op initiatief en op kosten van de exploitant eenmalig een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd.
  De Vlaamse Regering bepaalt voor welke van die risico-inrichtingen het oriënterend bodemonderzoek wordt uitgevoerd en het verslag daarvan aan de OVAM wordt bezorgd vóór 7 januari 2014, en voor welke van die risico-inrichtingen die verplichtingen worden uitgevoerd vóór 7 juli 2015. "

  Art. 16. In artikel 146, tweede lid, 3°, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, worden de woorden "decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning" telkens vervangen door het woord "Milieuvergunningsdecreet".

  HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

  Art. 17. Als de milieuvergunningsaanvraag, vermeld in artikel 33bis, § 1, van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en bodembescherming, vóór 7 januari 2013 werd ingediend en als de inrichting op 7 januari 2013 nog niet in gebruik genomen werd, wordt alsnog een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd en wordt het verslag daarvan aan de OVAM bezorgd vóór de vergunde inrichting in gebruik genomen wordt.

  Art. 18. Dit decreet treedt in werking op 7 januari 2013.
  
  Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Brussel, 25 mei 2012.
  De minister-president van de Vlaamse Regering,
  K. PEETERS
  De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
  J. SCHAUVLIEGE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 2011-2012. Stukken. Ontwerp van decreet. 1535 - Nr. 1. Verslag. 1535 - Nr. 2. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1535 - Nr. 3. Handelingen - Bespreking en aanneming : vergadering van 9 mei 2012.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie