J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2012/04/11/2012011171/justel

Titel
11 APRIL 2012. - Wet tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de toegelaten afwijkingen betreft

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 27-04-2012 nummer :   2012011171 bladzijde : 25624       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-04-11/12
Inwerkingtreding : 07-05-2012

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2006023306       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 16, § 2, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden in de inleidende zin de woorden " van de volgende producten " vervangen door de woorden " van één van de volgende productgroepen ";
  2° in het tweede lid worden de woorden " aan de buitenzijde van de vestigingseenheid enkel naar deze activiteit wordt verwezen, er enkel reclame wordt gemaakt voor deze activiteit, de keuze aan andere producten beperkt is en " geschrapt;
  3° in het tweede lid worden de woorden " het product dat of de producten die de hoofdactiviteit uitmaken " vervangen door de woorden " de productgroep die de hoofdactiviteit uitmaakt ".
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 11 april 2012.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Middenstand, K.M.O.'s, Zelfstandigen en Landbouw,
  Mevr. S. LARUELLE
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : Zitting 2010/2011 : Wetsvoorstel van de heer Luykx c.s., 53-1385, nr. 1. - Amendementen, 53-1385, nr. 2. - Verslag, 53-1385, nr. 3. - Tekst aangenomen door de commissie, 53-1385, nr. 4. Zitting 2011/2012 : Amendementen, 53-1385, nrs. 5 en 6. - Aanvullend verslag namens de commissie, 53-1385, nr. 7. - Tekst aangenomen door de commissie, 53-1385, nr. 8. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 53-1385, nr. 9. Integraal Verslag : 1 maart 2012. Stukken van de Senaat : Zitting 2011/2012 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat, 5-1512, nr. 1.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie