J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2012/03/16/2012035384/justel

Titel
16 MAART 2012. - Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 02-04-2012 nummer :   2012035384 bladzijde : 20677       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-03-16/04
Inwerkingtreding : 12-04-2012

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2011035660        1925031050        1938011750        1959052901        2009035580       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving
Art. 2-3
HOOFDSTUK III. - Wijzigingen aan het Gerechtelijk Wetboek
Art. 4
HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen aan het Energiedecreet van 8 mei 2009
Art. 5-18
HOOFDSTUK V. - Wijziging aan het decreet van 8 juli 2011 houdende de wijziging van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening en het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn 2009/72/EG en de Richtlijn 2009/73/EG
Art. 19
HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen
Art. 20-22

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

  HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving

  Art. 2. In artikel 13, § 1, 3, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, ingevoegd bij het decreet van 7 december 2007, wordt de zinsnede " decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet " telkens vervangen door de zinsnede " Energiedecreet van 8 mei 2009 ".

  Art. 3. In artikel 17, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 7 december 2007, wordt de zinsnede " decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet " vervangen door de zinsnede " Energiedecreet van 8 mei 2009 ".

  HOOFDSTUK III. - Wijzigingen aan het Gerechtelijk Wetboek

  Art. 4. Aan artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek worden een punt 23° en een punt 24° toegevoegd, die luiden als volgt :
  " 23° van geschillen betreffende de erfdienstbaarheden, als vermeld in artikel 4.1.23 van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
  24° van de vorderingen betreffende de aangelegenheden, vermeld bij artikel 4.1.24 en artikel 4.1.25 van het Energiedecreet van 8 mei 2009. ".

  HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen aan het Energiedecreet van 8 mei 2009

  Art. 5. In artikel 1.1.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 83° wordt de zinsnede " artikel 94 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening " vervangen door de zinsnede " artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 ";
  2° er wordt een punt 126° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt :
  " 126° /1 vergunningverlenend bestuursorgaan : het bestuursorgaan dat de stedenbouwkundige vergunning aflevert. ";
  3° aan punt 130° wordt de zinsnede " , vervangen door het Energiebesluit van 19 november 2010; " toegevoegd.

  Art. 6. Aan titel IV, hoofdstuk 1, van hetzelfde decreet wordt een afdeling X toegevoegd, die luidt als volgt :
  " Afdeling X. - Prerogatieven van de netbeheerders ".

  Art. 7. In hetzelfde decreet wordt in afdeling X, toegevoegd bij artikel 6, een artikel 4.1.23 tot 4.1.26 toegevoegd, die luiden als volgt :
  " Onderafdeling I. - Erfdienstbaarheden ten voordele van de netbeheerder
  Art. 4.1.23. § 1. De netbeheerders hebben als erfdienstbaarheid het recht :
  1° op blijvende wijze steunen, ankers en de bijhorende uitrustingen aan te brengen voor bovengrondse elektrische lijnen, aan de buitenzijde van de muren en gevels die uitgeven op de openbare weg;
  2° elektrische lijnen boven de private eigendommen te laten doorgaan zonder vasthechting noch aanraking;
  3° boomtakken af te hakken die te dicht bij de bovengrondse elektrische lijnen komen en die kortsluitingen of schade aan de lijn zouden kunnen veroorzaken;
  4° wortels in te korten die te dicht bij ondergrondse elektrische lijnen of aardgasleidingen komen en die schade aan de lijn of leiding zouden kunnen veroorzaken.
  § 2. In afwijking van paragraaf 1, 3° en 4°, kan de netbeheerder ook overgaan tot het rooien van de aanwezige bomen en beplantingen, als om veiligheidsredenen het recht, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 3° en 4°, niet volstaat.
  § 3. De Vlaamse Regering kan per geval bepalen dat het voor de netbeheerder van algemeen nut is om elektrische lijnen of aardgasleidingen aan te leggen boven of onder private onbebouwde gronden en onder welke voorwaarden dat dient te gebeuren.
  De netbeheerder heeft in dat geval het recht de lijnen of leidingen aan te leggen boven of onder deze gronden, voor het toezicht daarop te zorgen en de noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken uit te voeren.
  § 4. De aangelegde kabels, lijnen, leidingen en de bijbehorende uitrustingen blijven eigendom van de netbeheerder. Hij is ertoe gemachtigd alle nodige instandhoudingswerken daarvoor uit te voeren.
  § 5. Behalve in hoogdringende gevallen waarbij de veiligheid imminent in het gedrang komt, wordt het recht wortels in te korten of boomtakken af te hakken, vermeld in paragraaf 1, 3° en 4°, en het recht om te rooien, vermeld in paragraaf 2, afhankelijk gesteld van de expliciete weigering van de eigenaar of desgevallend de domeinbeheerder, pachter, huurder of een andere houder van een zakelijk recht op het bewuste onroerend goed om zelf binnen een redelijke termijn te kappen, in te korten of te rooien, of van het feit dat deze gedurende een maand het verzoek van de netbeheerder zonder gevolg heeft gelaten. In die gevallen kan de netbeheerder overgaan tot inkorten, afhakken of rooien op kosten van de eigenaar. Als de netbeheerder overgaat tot afhakken, inkorten of rooien wegens hoogdringendheid, gebeurt dat op kosten van de netbeheerder zelf.
  Behalve in hoogdringende gevallen waarbij de veiligheid imminent in het gedrang komt, mogen de werken, vermeld in paragraaf 1 tot en met 3, door de netbeheerder pas worden aangevangen na de rechtstreekse voorafgaande kennisgeving met een aangetekende brief aan de belanghebbende eigenaars, huurders, pachters, domeinbeheerder en iedere andere houder van een zakelijk recht op het bewuste onroerend goed. Die kennisgeving vindt minstens twee maanden voor de geplande start van de werken plaats.
  De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de te volgen procedure bij de uitvoering van die rechten.
  Art. 4.1.24. § 1. De netbeheerder vergoedt bij minnelijke overeenkomst de eigenaars en de eventuele huurders, pachters of iedere andere houder van een zakelijk recht op het bewuste onroerend goed in de vorm van een vergoeding voor het nadeel dat mogelijk voortvloeit uit de toepassing van artikel 4.1.23, § 1, 1°.
  § 2. Als de aanwezige bomen en beplantingen gerooid worden, als vermeld in artikel 4.1.23, § 2, is de netbeheerder een eenmalige vergoeding verschuldigd aan de eigenaar als vergoeding voor de gerooide bomen en beplantingen en voor de eventuele minwaarde van het onroerend goed.
  § 3. De Vlaamse Regering kan nadere regels vastleggen met betrekking tot de procedure voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding.
  § 4. Als partijen niet tot een minnelijke overeenkomst komen, wordt het geschil voorgelegd aan de vrederechter.
  Art. 4.1.25. De uitoefening door de netbeheerder van het recht, vermeld in artikel 4.1.23, kan de eigenaar, pachter, domeinbeheerder of de houder van een zakelijk recht op het bewuste onroerend goed niet hinderen in zijn recht van omheinen, afbreken, verbouwen, herstellen of bouwen.
  Als de eigenaar, pachter, domeinbeheerder of houder van een zakelijk recht een dergelijk recht, als vermeld in het eerste lid, wil uitoefenen, dan moet de netbeheerder de ondergrondse lijnen of leidingen, de bovengrondse lijnen en de steunen die geplaatst zijn op de onbebouwde grond, wegnemen, verplaatsen of aanpassen, voor zover deze de uitvoering van de rechten, vermeld in het eerste lid, hinderen. De eigenaar, pachter, domeinbeheerder of de houder van een zakelijk recht op het bewuste onroerend goed bezorgt de betrokken netbeheerder dat verzoek minstens zes maanden voor de geplande start van de werken.
  De kosten voor het wegnemen, verplaatsen of aanpassen zijn ten laste van de betrokken netbeheerder.
  De betrokken netbeheerder kan die kosten terugvorderen van respectievelijk de eigenaar, pachter, domeinbeheerder of van de houder van een zakelijk recht als die nog niet gestart is met de werken binnen een termijn van drie jaar na het verzoek tot wegneming, verplaatsing of aanpassing.
  Onderafdeling II. - Onteigeningen door de netbeheerder
  Art. 4.1.26. § 1. Met uitzondering voor het gewestelijk openbaar domein kunnen netbeheerders, daartoe gemachtigd door de Vlaamse Regering, overeenkomstig de reglementering betreffende de onteigening ten algemenen nutte, in eigen naam en voor eigen rekening onroerende goederen onteigenen die voor de rechtstreekse verwezenlijking van hun doel nodig zijn.
  De onteigeningen, vermeld in het eerste lid, zullen worden gevorderd met toepassing van de gemeenrechtelijke onteigeningsprocedure of van de rechtspleging in urgente omstandigheden.
  § 2. In afwijking van § 1 kan de Vlaamse Regering aan de netbeheerder op het gewestelijk openbaar domein domeintoelatingen, vergunningen voor het privatief gebruik of domeinconcessies verlenen via het gelasten van de door haar of via decreet aangestelde domeinbeheerder. ".

  Art. 8. Aan titel IV, hoofdstuk 1, van hetzelfde decreet wordt een afdeling XI toegevoegd, die luidt als volgt :
  " Afdeling XI. - Gebruik van het openbaar domein door de netbeheerder ".

  Art. 9. In hetzelfde decreet wordt in afdeling XI toegevoegd bij artikel 8, een artikel 4.1.27 en artikel 4.1.28 toegevoegd, die luiden als volgt :
  " Art. 4.1.27. § 1. De netbeheerder heeft het recht het openbaar domein te gebruiken voor de aanleg en het onderhoud van aardgasleidingen en elektrische lijnen boven of onder het openbaar domein en de bijbehorende uitrustingen, als hij over een voorafgaandelijke domeintoelating van de domeinbeheerder beschikt. Daarbij gelden de voorwaarden die de domeinbeheerder nuttig acht bij de verlening van de domeintoelating.
  In afwijking van het eerste lid en onverminderd de bepalingen van artikel 4.1.28 hebben de netbeheerders, waarvan de gemeenten enerzijds geheel of gedeeltelijk en anderzijds rechtstreeks of onrechtstreeks aandeelhouder zijn, het recht om op het openbaar domein dat beheerd wordt door een van hun deelnemende gemeenten, distributienetten aan te leggen, te onderhouden en uit te baten.
  § 2. In afwijking van de procedure, vermeld in paragraaf 1, wordt, als voor de geplande werkzaamheden, vermeld in paragraaf 1, zowel een domeintoelating als een stedenbouwkundige vergunning nodig is, de aanvraag tot het verkrijgen van een domeintoelating samengevoegd met de aanvraag tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. Beide aanvragen worden samen ingediend bij het vergunningverlenende bestuursorgaan.
  Het vergunningverlenende bestuursorgaan verzoekt binnen tien dagen na de ontvangst van de aanvraag elke domeinbeheerder op het openbaar domein van wie het geplande traject loopt of de werkzaamheden gepland zijn om een domeintoelating, als vermeld in paragraaf 1, te verlenen of af te wijzen. De door het verzoek gevatte domeinbeheerders brengen hun beslissing ter kennis van het vergunningverlenende bestuursorgaan, rekening houdend met volgende regelingen :
  1° indien de vergunningsaanvraag onderworpen is aan een openbaar onderzoek, voorzien in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wordt de beslissing ter kennis gebracht aan het vergunningverlenende bestuursorgaan binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag na deze waarop het openbaar onderzoek werd afgesloten;
  2° in alle andere gevallen, wordt de beslissing ter kennis gebracht binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de ontvangst van het verzoek. Deze termijn kan door de domeinbeheerder eenmalig gemotiveerd worden verlengd met vijftien dagen.
  Als de domeinbeheerder binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, geen beslissing neemt, wordt de aanvraag tot het verkrijgen van de domeintoelating geacht te zijn toegestaan.
  De beslissingen over het al dan niet verlenen van de domeintoelatingen en de stedenbouwkundige vergunning worden door het vergunningverlenende bestuursorgaan ter kennis gebracht van de aanvrager met een aangetekende brief of enige andere vorm van beveiligde zending, vermeld in artikel 1.1.2, 3°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009.
  § 3. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de na te leven voorwaarden, de dossiersamenstelling en de te volgen procedure.
  Art. 4.1.28. De domeinbeheerder kan om redenen van algemeen belang op elk moment voorwaarden van de domeintoelating toevoegen of aanpassen of de netbeheerder verplichten de ondergrondse lijnen of leidingen, de bovengrondse lijnen en de steunen die geplaatst zijn op het openbaar domein weg te nemen, te verplaatsen of aan te passen. De betrokken netbeheerder geeft daar uitvoering aan binnen een redelijke termijn na de ontvangst van het verzoek daartoe.
  De kosten voor het wegnemen, verplaatsen of aanpassen zijn ten laste van de betrokken netbeheerder. ".

  Art. 10. In artikel 4.2.1, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 8 juli 2011, worden de woorden " die aan die netten zijn gekoppeld " opgeheven.

  Art. 11. In titel IV, hoofdstuk III, afdeling II, van hetzelfde decreet wordt een artikel 4.3.2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :
  " Art. 4.3.2/1. Behoudens in de gevallen bepaald door de Vlaamse Regering kan een leverancier niet weigeren een huishoudelijke afnemer te beleveren.
  Dit artikel treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum. ".
  (NOTA : Inwerkingtreding vastgesteld op 26-10-2012 bij BVR 2012-09-07/13, art. 18)

  Art. 12. Aan artikel 4.5.1 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 8 juli 2011, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " Als de aanleg van een directe lijn of directe leiding de eigen site overschrijdt en daardoor het openbaar domein moet worden doorkruist, zijn de procedure en de voorwaarden, vermeld in artikel 4.1.27 en artikel 4.1.28, van overeenkomstige toepassing. De procedure kan door de beheerder van de directe lijn of leiding pas worden aangevat als de toelating van de VREG, vermeld in het tweede lid, verworven is. ".

  Art. 13. Aan artikel 4.6.1, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 juli 2011, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " Als door de aanleg van een gesloten distributienet het openbaar domein moet worden doorkruist, zijn de procedure en de voorwaarden, vermeld in artikel 4.1.27 en artikel 4.1.28, van overeenkomstige toepassing. De procedure kan door de beheerder van het gesloten distributienet pas worden aangevat als de toelating van de VREG, vermeld in het eerste lid, verworven is. ".

  Art. 14. In artikel 4.6.6, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 juli 2011, wordt tussen de woorden " zijn dagelijkse leiding " en de woorden " en de personeelsleden " het woord " beheerder " opgeheven.

  Art. 15. Aan artikel 4.7.1, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 juli 2011, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " Als door de aanleg van een privédistributienet het openbaar domein moet worden doorkruist, zijn de procedure en de voorwaarden, vermeld in artikel 4.1.27 en artikel 4.1.28, van overeenkomstige toepassing. De procedure kan door de beheerder van het privédistributienet pas worden aangevat als de toelating van de distributienetbeheerder, vermeld in het tweede lid, verworven is. ".

  Art. 16. In artikel 7.1.6, § 1, van hetzelfde decreet worden de woorden " die langer dan 48 maanden voor de overdracht van de overeenstemmende groenestroomcertificaten is geproduceerd of " opgeheven.

  Art. 17. In artikel 7.1.7, § 1, van hetzelfde decreet worden de woorden " die langer dan 48 maanden voor de overdracht van de overeenstemmende warmtekrachtcertificaten is geproduceerd of " opgeheven.

  Art. 18. In titel XV, hoofdstuk 3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011, wordt een artikel 15.3.5/3 ingevoegd, dat luidt als volgt :
  " Art. 15.3.5/3. De vergunningen of toelatingen die verleend zijn voor de inwerkingtreding van artikel 4.1.27 van dit decreet op grond van de wet van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening of de wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de vereenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van den Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen verleende wegenisvergunningen of toelatingen worden gelijkgesteld met een domeintoelating die op grond van artikel 4.1.27 van dit decreet wordt verleend. ".

  HOOFDSTUK V. - Wijziging aan het decreet van 8 juli 2011 houdende de wijziging van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening en het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn 2009/72/EG en de Richtlijn 2009/73/EG

  Art. 19. Artikel 51 van het decreet van 8 juli 2011 houdende de wijziging van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening en het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn 2009/72/EG en de Richtlijn 2009/73/EG wordt ingetrokken.

  HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

  Art. 20. De wet van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011, wordt, wat betreft de gewestbevoegdheden, opgeheven.

  Art. 21. De wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de vereenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van den Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen, wordt, wat betreft de gewestbevoegdheden voor aardgasdistributie, opgeheven.

  Art. 22. Artikel 6 tot en met 9, artikel 12, artikel 13, artikel 15, artikel 18, artikel 20 en artikel 21 treden in werking op 1 juli 2012.
  
  Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Brussel, 16 maart 2012.
  De minister-president van de Vlaamse Regering,
  K. PEETERS
  De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
  F. VAN DEN BOSSCHE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2011-2012. Stukken. - Ontwerp van decreet, 1428 - Nr. 1. - Amendement, 1428 - Nr. 2. - Verslag, 1428 - Nr. 3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1428 - Nr. 4. Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergadering van 7 maart 2012.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie