J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2012/01/20/2012200689/justel

Titel
20 JANUARI 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 19bis, § 1 en 19quater, § 1 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 10-02-2012 nummer :   2012200689 bladzijde : 10444       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-01-20/06
Inwerkingtreding : 01-10-2011

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1969112813       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 19bis, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 februari 1998, wordt aangevuld met de volgende zin :
  " § 2 is echter wel toepasselijk op maaltijdcheques die worden verleend ter vervanging of ter omzetting van ecocheques die niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid zijn".

  Art. 2. Artikel 19quater, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, wordt aangevuld met de volgende zin :
  " § 2 is echter wel toepasselijk op ecocheques die worden verleend ter vervanging of ter omzetting van maaltijdcheques die niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid zijn".

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2011.

  Art. 4. Onze Minister bevoegd voor Sociale Zaken en onze Minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 20 januari 2012.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale Zaken,
  Mevr. L. ONKELINX.
  De Minister van Werk,
  Mevr. M. DE CONINCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 14, § 2;
   Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 23, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 24 juli 2008;
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 oktober 2011;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting, van 28 Oktober 2011;
   Gelet op het advies nr. 1781 van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 28 november 2011;
   Gelet op advies 50.625/1 van de Raad van State, gegeven op 8 december 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en van de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie