J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2011/11/30/2011022425/justel

Titel
30 NOVEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 8bis en 31bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID.WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 15-12-2011 nummer :   2011022425 bladzijde : 74530       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-11-30/15
Inwerkingtreding : 01-01-2012

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1969112813       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 bettrefende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° In paragraaf 2 wordt na het eerste lid het volgend lid ingevoegd :
  " voor de gelegenheidsarbeiders in de champignonteelt moet de tewerkstelling plaatsvinden bij één of meerdere werkgevers gedurende de periode van intense activiteit, beperkt per kalenderjaar tot 156 dagen per werkgever. "
  2° In paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden " In afwijking van het vorige lid " vervangen door de woorden " In afwijking van het eerste lid ".
  2° Paragraaf 4 wordt vervangen als volgt :
  " § 4. De werkgever doet een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling overeenkomstig artikel 5bis of 6 van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.
  Wordt voor een kwartaal niet als gelegenheidsarbeider in de zin van dit artikel beschouwd, de werknemer die in de loop van het kwartaal en de twee voorafgaande kwartalen in de land- of tuinbouwsector heeft gewerkt met toepassing van de wet in een andere hoedanigheid dan die van gelegenheidsarbeider zoals hier omschreven.
  Wanneer nagelaten is de gelegenheidsarbeiders in te schrijven in de ter zake opgelegde sociale documenten of wanneer de werkgever nalaat de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling dagelijks te doen overeenkomstig artikel 5bis, § 2 van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, kunnen de betrokken werknemers voor het hele kalenderjaar waarin dit werd nagelaten, niet in de hoedanigheid van gelegenheidsarbeiders bij deze werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden aangegeven.
  Voor de werknemers die nog niet in het bezit zijn van het gelegenheidsformulier, vraagt de werkgever vóór de tewerkstelling van deze werknemers het formulier voor het vaststellen van het aantal dagen tewerkstelling respectievelijk in de tuinbouwsector of de landbouwsector bij de instelling aangeduid door de Ministers van Werk en van Sociale Zaken. Deze ministers bepalen het model, de voorwaarden voor het afleveren en het bijhouden van dit formulier; in geen enkel geval wordt een duplicaat afgeleverd.
  De werkgever parafeert eenmaal per week de aantekeningen van de werknemer. Indien de werkgever het gelegenheidsformulier niet parafeert, worden de aantekeningen van de werknemer als correct beschouwd tenzij het tegendeel wordt bewezen. "

  Art. 2. Artikel 31bis, § 1, vierde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninkijk besluit van 30 april 2007 wordt vervangen als volgt :
  " Onverminderd de toepassing van burgerlijke of strafsancties, worden de voor de gelegenheidswerkers verschuldigde bijdragen berekend op de werkelijke lonen wanneer de werkgever nalaat de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling te doen overeenkomstig artikel 5bis, § 2 van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling. ".

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

  Art. 4. De Minister bevoegd voor Sociale Zaken en de Minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 30 november 2011.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale Zaken
  Mevr. L. ONKELINX
  De Minister van Werk,
  Mevr. J. MILQUET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 2, § 1, 2;
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
   Gelet op het advies nr. 1681 van de Nationale Arbeidsraad van 1 april 2009 en op het advies nr. 1774 van 13 juli 2011;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 april 2010;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 22 december 2010;
   Gelet op het advies 49.167/1 van de Raad van State, gegeven op 13 januari 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en van de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie