J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
19 SEPTEMBER 2011. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 21-11-2011 nummer :   2011022394 bladzijde : 68930       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-09-19/16
Inwerkingtreding : 01-01-2012

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 6, § 3 van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt aangevuld met een lid, luidende :
  " Bij gebruik van het verzamelgetuigschrift, conform het model vervat in bijlage 28, dient de tandheelkundige die tevens als geneesheer werkt het RIZIV-identificatienummer als tandarts te vermelden wanneer hij tandheelkundige verstrekkingen verleent. In alle andere gevallen of wanneer hij een tandradiografie uitvoert die samengaat met een raadpleging of een geneeskundige verstrekking, dient het RIZIV-identificatienummer als geneesheer te worden vermeld. "

  Art. 2. Artikel 6, § 15, laatstelijk gewijzigd bij de verordening van 7 februari 2011, wordt aangevuld met een lid, luidende :
  " De Technisch Tandheelkundige Raad bepaalt voor welke tandheelkundige verstrekkingen van de nomenclatuur er een tandcodering vereist is. "

  Art. 3. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
  
  Brussel, 19 september 2011.
  
  De Leidende Amtenaar,
  H. DE RIDDER
  De Voorzitter,
  G. PERL

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, 11° ;
   Gelet op de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
   Na erover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 19 september 2011,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie