J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2011/07/20/2011031388/justel

Titel
20 JULI 2011. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen.
(NOTA : Inwerkingtreding van art. 55 vastgesteld op 01-05-2016 bij BESL 2016-04-21/29, art. 2)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 10-08-2011 nummer :   2011031388 bladzijde : 45558       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-07-20/28
Inwerkingtreding : 20-08-2011

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2001031386        1992031015       

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL I. - Algemene bepaling
Art. 1
TITEL II. - Wijzigingen in de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Art. 2-64
TITEL III. - Wijzigingen aan de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen
Art. 65
TITEL IV. - Diverse, overgangs- en slotbepalingen
Art. 66-71

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL I. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  TITEL II. - Wijzigingen in de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Art. 2. De vervangingen van de volgende woorden worden doorgevoerd :
  1° In het geheel van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en haar uitvoeringsbesluiten wordt " de Commissie " zoals bedoeld in artikel 2, 26°bis " Brugel " genoemd.
  2° In artikel 30quater, wordt het woord " leden " telkens vervangen door het woord " bestuurders " en de woorden " het aanwezige oudste lid " door de woorden " de aanwezige oudste bestuurder ".
  3° In de artikelen 30quinquies en 35, § 2, worden de woorden " Leden van de Commissie " telkens vervangen door de woorden " bestuurders van Brugel " en in artikel 30quinquies, worden de woorden " van lid van de Commissie " telkens keer vervangen door de woorden " van bestuurder van Brugel ".
  4° In artikel 28, § 1 van de ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten worden de woorden " de opdrachthouders " vervangen door het woord " Brugel ".
  5° In de artikelen 28, § 3 en 30bis, § 2, 3° en 11° van de ordonnantie worden de woorden " de personen belast met een opdracht ", de woorden " de opdrachthouders " en het woord " opdrachthouders " telkens vervangen door de woorden " haar personeel ".
  6° In artikel 35, § 2 van de ordonnantie worden de woorden " de opdrachthouders " vervangen door de woorden " het personeel van Brugel ".
  7° In de artikelen 33, § 6 en 35, § 2 worden de woorden " de Dienst " vervangen door de woorden " het Instituut ".

  Art. 3. In artikel 1 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " Richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 december 1996, betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (alsook Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 houdende gemeenschappelijke regels voor de interne elektriciteitsmarkt en houdende intrekking van Richtlijn 96/92) " worden vervangen door de woorden " Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG) ";
  2° de woorden " Richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking door hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt " worden vervangen door de woorden " Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG ";
  3° het woord " gedeeltelijke " wordt opgeheven.

  Art. 4. In artikel 2 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° punt 5° wordt opgeheven;
  2° in punt 7° worden de woorden " hernieuwbare niet-fossiele " ingevoegd tussen het woord " volgende " en het woord " energiebronnen " en worden de woorden " hydraulische energie via installaties van minder dan 10 MW, windenergie, zonne-energie, geothermische energie, biogas en biomassa " vervangen door de woorden " windenergie, zonne-energie, aerothermische energie, geothermische energie, hydrothermische energie, energie uit de oceanen, waterkrachtenergie,
  biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogas, en die een label van garantie van oorsprong ontvangt ";
  3° in punt 8° worden de woorden " opgewekte groene elektriciteit of elektriciteit geproduceerd op basis van warmtekrachtkoppeling volgens de voorwaarden bepaald krachtens artikel 28 " vervangen door de woorden " opgewekte groene elektriciteit volgens de voorwaarden bepaald in uitvoering van artikel 28 ";
  4° punt 15° wordt vervangen als volgt : " 15° directe lijn : een elektriciteitslijn die een geïsoleerde productielocatie met een geïsoleerde afnemer verbindt, of een elektriciteitslijn die een elektriciteitsproducent en een elektriciteitsleverancier met elkaar verbindt om hun eigen vestigingen, dochterondernemingen en in aanmerking eindafnemers direct te bevoorraden; ";
  5° in punt 21° worden de woorden " geïnjecteerde of " ingevoegd voor de woorden " afgenomen energie ";
  6° punt 23° wordt vervangen als volgt :
  " 23° MIG (Message Implementation Guide) : het handboek dat de regels, de procedures en het communicatieprotocol beschrijft die gevolgd worden voor de uitwisseling, tussen de distributienetbeheerder en de leveranciers, van technische en commerciële informatie met betrekking tot de toegangspunten; ";
  7° punt 25° wordt opgeheven;
  8° punt 26° wordt vervangen als volgt :
  " 26° Instituut : het Brussels Instituut voor Milieubeheer; ";
  9° punt 26°bis wordt vervangen als volgt :
  " 26°bis Brugel : de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; ";
  10° punt 26°ter wordt opgeheven;
  11° in punt 33° worden in de Franstalige versie de woorden " d'électricité " opgeheven; de woorden " ten minste 50 % " worden vervangen door de woorden " 100 % " en de woorden " opgewekt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest " worden opgeheven;
  12° punt 33°bis wordt opgeheven;
  13° in punt 36° worden de woorden " stroomafwaartse afnemers " vervangen door het woord " netgebruikers ";
  14° er wordt een punt 37° ingevoegd, luidend als volgt :
  " 37° Netgebruiker : een eindafnemer en/of een producent waarvan de installaties zijn aangesloten op het gewestelijk transmissienet of op het distributienet rechtstreeks of onrechtstreeks via een privénet; ";
  15° er wordt een punt 38° ingevoegd, luidend als volgt :
  " 38° ACER : Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators opgericht door de Europese verordening nr. 713/2009; ".

  Art. 5. Aan artikel 5, § 1 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " in aanvaardbare economische voorwaarden " worden ingevoegd voor de woorden " te verzekeren ";
  2° de woorden " , voor energie-efficiëntie " worden ingevoegd na de woorden " voor het milieu ";
  3° de punten 8°, 9°, 10° en 11° worden toegevoegd, luidende als volgt :
  " 8° bij het inschakelen van de productie-eenheden voorrang te geven aan de kwalitatieve warmtekrachtkoppelingen of aan diegenen die gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen of van afvalstoffen;
  9° de aankoop van energie om energieverliezen te dekken en in reservecapaciteit in zijn net te voorzien volgens transparante, niet-discriminerende en op de markt gebaseerde procedures, door voorrang te geven aan de groene elektriciteit;
  10° bij de planning van de ontwikkeling van het gewestelijk transmissienet, maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie en, in overleg met de distributienetbeheerder, de maatregelen van het vraagzijdebeheer of gedistribueerde productie voorzien die de noodzaak van een vergroting of vervanging van elektriciteitscapaciteit kunnen ondervangen;
  11° de mededeling aan de gebruikers van het gewestelijk transmissienet van de informatie die zij nodig hebben voor een doeltreffende toegang tot het genoemde net, met inbegrip van het gebruik ervan. "

  Art. 6. In artikel 5, § 5 van dezelfde ordonnantie worden de woorden " artikel 11, § 1. De weigeringsbeslissing moet worden gemotiveerd. " vervangen door " artikel 9ter. Zonder afbreuk te doen aan de algemene verplichtingen inzake motivering bedoeld in de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van de administratieve handelingen, wordt de weigeringsbeslissing gemotiveerd, op basis van objectieve, technisch en economisch onderbouwde criteria. "

  Art. 7. In artikel 7 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de woorden " in aanvaardbare economische voorwaarden " worden ingevoegd na de woorden " te verzekeren ";
  b) de woorden " , voor energie-efficiëntie " worden ingevoegd na de woorden " voor het milieu ";
  c) er worden de punten 8°, 9°, 10° en 11° toegevoegd, luidende als volgt :
  " 8° de aankoop van energie om energieverliezen te dekken volgens transparante, niet-discriminerende en op de markt gebaseerde procedures, door voorrang te geven aan de groene elektriciteit;
  9° bij de planning van de ontwikkeling van het distributienet, maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie, vraagzijdebeheer of gedistribueerde productie voorzien die de noodzaak van een vergroting of vervanging van elektriciteitscapaciteit kunnen ondervangen;
  10° streven naar het bevorderen van energie-efficiëntie. In deze context bestudeert hij met name de technologieën die noodzakelijk zijn voor de transformatie van de netten naar slimme netten alsook de faciliteiten die noodzakelijk zijn voor de invoering van slimme meetsystemen. De regering regelt de procedure voor de economische evaluatie op lange termijn als bedoeld in Richtlijn 2009/72/EG, en keurt het investeringsplan van de distributienetbeheerder bedoeld in artikel 12 goed op grond van de verenigbaarheid ervan met de conclusies van deze evaluatie, met name inzake de termijnen en regels voor de eventuele implementatie van intelligente meetsystemen.
  11° de mededeling aan de gebruikers van het distributienet van de informatie die zij nodig hebben voor een doeltreffende toegang tot het genoemde net, met inbegrip van het gebruik ervan. ";
  2° in paragraaf 3 worden de woorden " artikel 11, § 1. - De weigeringsbeslissing moet worden gemotiveerd " vervangen door " artikel 9ter. De weigeringsbeslissing wordt gemotiveerd, op basis van objectieve, technisch en economisch onderbouwde criteria. ";
  3° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt :
  " § 5. - Met het oog op de uitvoering van zijn opdrachten, heeft de distributienetbeheerder recht op toegang tot alle installaties waarop hij een eigendomsrecht of gebruiksrecht heeft en die zich op de site van een derde bevinden. Wanneer de toegang tot de voormelde installaties betrekking heeft op een woonplaats, wordt die toegang naargelang het geval onderworpen aan de instemming van de gebruiker of de eigenaar van de site in kwestie.
  Wanneer de veiligheid van goederen of personen ernstig in het gedrang komt, kan de distributienetbeheerder zonder voorafgaande toestemming van een administratieve of gerechtelijke instantie beroep doen op de openbare macht om toegang te krijgen tot voornoemde installaties en alle noodzakelijke acties ondernemen, met inbegrip van, indien nodig, het onderbreken van de elektriciteitsvoorziening.
  De regering kan de omstandigheden voor de uitvoering van die bepaling preciseren, evenals de noodzakelijke actie die de netbeheerder kan ondernemen.
  De toepassing van deze uitzonderingsmaatregel is onderworpen aan een regelmatige berichtgeving aan Brugel, die een gedetailleerd jaarverslag aan de regering bezorgt over de inzet van de uitzonderingsmaatregelen bedoeld in het kader van deze paragraaf. "

  Art. 8. In artikel 8, § 4 van dezelfde ordonnantie worden de woorden " elektriciteitslevering uitoefenen behalve in de in artikel 24bis, 8° en Hoofdstuk IVbis van deze ordonnantie bedoelde gevallen " vervangen door de woorden " elektriciteitsproductie, noch -levering indien het niet dient om de eigen behoeften te dekken, verliezen te dekken en het vervullen van de openbare dienstopdrachten en openbare dienstverplichtingen bedoeld bij de artikelen 24 en 24bis in bij Hoofdstuk IVbis van deze ordonnantie. Iedere bijkomstige elektriciteitsaankoop voltrekt zich overeenkomstig transparante en non-discriminatoire procedures. "

  Art. 9. In artikel 9 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1 worden de woorden " , 24ter " opgeheven;
  2° paragraaf 3 wordt opgeheven.

  Art. 10. In artikel 9bis van dezelfde ordonnantie wordt een derde lid toegevoegd, luidend als volgt :
  " De distributienetbeheerder houdt een toegangsregister bij om de toegang tot zijn net te beheren.
  In het toegangsregister zijn, voor elk toegangspunt dat door een uniek identificatienummer aangeduid wordt, alle gegevens opgenomen die vereist zijn voor het beheer van de toegang, en meer bepaald, het statuut actief of inactief van het toegangspunt en, voor de actieve toegangspunten, de identiteit van de leverancier die toegangsgerechtigde is van het betreffende toegangspunt en die van zijn afnemer.
  Elke door een leverancier geformuleerde aanvraag tot wijziging van gegevens in het toegangsregister wordt gedaan overeenkomstig de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldende MIG, die in voorkomend geval vereenvoudigde procedures van de lokale leveranciers inhoudt.
  De in het toegangsregister opgenomen gegevens gelden, met name voor de facturering aan leveranciers voor het gebruik van het distributienet en de prestaties voor toegang tot het net in kwestie. "

  Art. 11. Aan artikel 9ter van dezelfde ordonnantie, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de leden 1 en 2 worden vervangen door de volgende drie leden :
  " Elke netbeheerder werkt een voorstel van technisch reglement uit voor het beheer van zijn eigen net en de toegang hiertoe.
  Over deze voorstellen brengt Brugel een advies uit en kan wijzigingen aan de voorstellen van technisch reglement voorstellen. In dit geval deelt zij deze mee aan de betrokken netbeheerder. Vervolgens beschikt de betrokken netbeheerder over een termijn van één maand om aan zijn oorspronkelijk voorstel alle of een deel van de wijzigingen voorgesteld door Brugel door te voeren. Als deze niet allemaal in overweging genomen worden, rechtvaardigt de betrokken netbeheerder zijn standpunt aan Brugel in een advies. Brugel stelt vervolgens een aanvullend advies op. Het geheel van de voornoemde documenten wordt aan de Regering overgemaakt die het technisch reglement vaststelt door alle of een deel van de voorstellen aan te nemen.
  Wijzigingen aan de van kracht zijnde technische reglementen kunnen worden voorgesteld door de Regering of elke netbeheerder voor het net waarvoor hij verantwoordelijk is. Brugel brengt een advies uit over elk wijzigingsvoorstel van een technisch reglement en kan aanpassingen in haar advies voorstellen. Het advies van Brugel wordt aan de betrokken netbeheerder meegedeeld, die over een termijn van een maand beschikt om er op te antwoorden. Vervolgens stelt Brugel indien nodig een aanvullend advies op. Het geheel van de voornoemde documenten wordt aan de Regering overgemaakt die alle of een deel van de voorstellen van wijzigingen vaststelt. ";
  2° aan lid 3 dat lid 4 wordt, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de woorden " publiceert de Commissie haar advies op haar website. Na een termijn van zestig dagen kan Brugel zich in de plaats stellen van de beheerder van het betrokken net ingeval deze geen voorstel doet tot aanpassing van het bedoelde technisch reglement " worden vervangen door de woorden " kan Brugel wijzigingen aan de van kracht zijnde technische reglementen voorstellen ";
  b) de woorden " door de netbeheerder bij de Regering neergelegd voor aanneming " worden vervangen door de woorden " door de betrokken netbeheerder bij de Regering neergelegd die alle of een deel van de voorstellen aanneemt ";
  3° een nieuw lid 5 wordt ingevoegd luidend als volgt : " De technische reglementen waarborgen de interoperabiliteit van de netten; ze zijn objectief en niet-discriminerend. ";
  4° in lid 4 dat lid 6 wordt, wordt een punt 15° toegevoegd, luidend als volgt :
  " 15° de gevallen waarin het opschorten van de toegang, het buiten dienst stellen of het afschaffen van een aansluiting, het opleggen van aanpassingen aan de installaties van de netgebruiker of het afschaffen ervan door de netbeheerder zijn toegestaan, en de bijbehorende modaliteiten. ";
  5° in lid 5 dat lid 7 wordt, in punt 2°, worden de woorden " de bepalingen van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven voor aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de beheerders van deze netten en inzake de boekhouding van de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit " vervangen door de woorden " de federale bepalingen ter zake ";
  6° twee laatste leden worden toegevoegd, luidend als volgt :
  " De MIG die van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgesteld door de distributienetbeheerder na overleg met de leveranciers. De distributienetbeheerder deelt alle wijzigingen aan Brugel mee van de MIG die van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brugel brengt haar advies, dat conform is in zijn dwingende bepalingen, uit binnen de twee maanden die volgen op de ontvangst van de wijzigingen. Deze kunnen slechts ten uitvoer worden gebracht vóór het einde van de termijn of vóór de mededeling van het advies, indien deze mededeling voorafgaat. Het gebrek aan advies binnen de termijn staat gelijk met een goedkeuring. De distributienetbeheerder kan slechts afwijken van het advies in zijn niet-dwingende bepalingen mits gegronde motivering, die hij zonder uitstel meedeelt aan Brugel.
  De technische reglementen en de MIG worden bekend gemaakt op de website van Brugel of met behulp van een link naar een website die ze beschrijft. Ze zijn in elk geval verenigbaar met de bepalingen van deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten. "

  Art. 12. Artikel 10 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
  " Art. 10. De netbeheerders evenals de vennootschappen en hun potentiële onderaannemers waaraan de distributienetbeheerder de dagelijkse uitoefening van zijn activiteiten heeft toevertrouwd en hun personeelsleden mogen aan derden geen vertrouwelijke en commercieel gevoelige informatie openbaar maken waarvan zij kennis hebben gekregen in het kader van de uitoefening van de taken die toevertrouwd zijn aan de netbeheerders, behalve in geval van oproeping als getuige voor een rechtbank en onder voorbehoud van mededelingen aan beheerders van andere netten of aan Brugel, die uitdrukkelijk zijn toestaan uit hoofde van deze ordonnantie of haar uitvoeringsbesluiten. "

  Art. 13. In artikel 12 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :
  " § 1. - De netbeheerders stellen, elk voor wat hen betreft, een investeringsplan op om de veiligheid, de betrouwbaarheid, de regelmaat en de kwaliteit van de bevoorrading op het net waarvan zij respectievelijk het beheer verzekeren, te garanderen met inachtneming van het leefmilieu en de energie-efficiëntie.
  Brugel kan de procedure voor de indiening en het model voor de voorgestelde investeringsplannen nader bepalen.
  Het investeringsplan bevat tenminste de volgende gegevens :
  1° een gedetailleerde beschrijving van de bestaande infrastructuur, van haar verouderde staat, en van haar gebruiksgraad evenals van de belangrijkste infrastructuren die moeten worden aangelegd of die gemoderniseerd moeten worden gedurende de door het zogenaamde plan gedekte jaren;
  2° een schatting van de capaciteitsbehoeften, rekening houdend met de waarschijnlijke evolutie van de productie, van de maatregelen van energie-efficiëntie die door de autoriteiten worden bevorderd en door de netbeheerder worden overwogen, van de levering, van het verbruik, van de scenario's van ontwikkeling van elektrische wagens en van de handel met de twee andere Gewesten en van hun kenmerken;
  3° een beschrijving van de ingezette middelen en van de te verwezenlijken investeringen om in de geschatte behoeften te voorzien, met inbegrip van, desgevallend, de versterking of de aanleg van interconnecties om de correcte aansluiting op de netten te waarborgen waarop het net is aangesloten, evenals een lijst van de belangrijke investeringen waartoe reeds besloten werd, een beschrijving van de nieuwe belangrijke investeringen die tijdens de eerstkomende drie jaar verwezenlijkt moeten worden en een kalender voor deze investeringsprojecten;
  4° de vaststelling van de nagestreefde kwaliteitsdoelstellingen, in het bijzonder betreffende de duur van de pannes en de kwaliteit van de spanning;
  5° het beleid dat op milieugebied wordt gevoerd;
  6° de beschrijving van het beleid inzake onderhoud;
  7° de lijst van de acties die tijdens het afgelopen jaar dringend zijn uitgevoerd;
  8° de staat van de studies, projecten en implementaties van slimme netten en, in voorkomend geval, van slimme meetsystemen;
  9° het beleid op het vlak van bevoorrading en noodoproepen, waaronder de prioriteit voor productie-installaties die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen en voor kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. ";
  2° in paragraaf 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) het woord " zeven " wordt vervangen door het woord " tien ";
  b) lid 1 wordt aangevuld met de volgende zin :
  " Brugel kan de betrokken besturen en de daadwerkelijke of potentiële netgebruikers raadplegen over dit plan en publiceert in dat geval het resultaat van de raadpleging. Brugel gaat met name na of de investeringen die voorzien zijn in dit plan alle investeringsbehoeften dekken die tijdens de raadpleging zijn opgetekend en of dit plan overeenkomt met het tienjarige netontwikkelingsplan dat de gehele Europese Unie dekt. ";
  3° aan paragraaf 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) in lid 1 worden de woorden " eveneens rekening moet houden " vervangen door de woorden " eveneens rekening houdt ";
  b) lid 2 wordt aangevuld met de volgende zin : " Brugel houdt toezicht op en evalueert de uitvoering van deze investeringsplannen. ";
  c) in lid 3 worden de woorden " moeten worden " vervangen door het woord " worden ";
  4° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt :
  " § 4. - Vóór 15 mei van elk jaar dienen de netbeheerders Brugel, elk voor wat hen betreft, een verslag over te maken waarin ze de kwaliteit van hun dienstverlening tijdens het voorgaande kalenderjaar beschrijven.
  Dit verslag omvat minstens de volgende gegevens :
  1° het aantal, de frequentie en de gemiddelde duur van de onderbrekingen van de toegang tot het net;
  2° de aard van de defecten en de lijst van de dringende tussenkomsten;
  3° de naleving van de kwaliteitscriteria met betrekking tot de vorm van de spanningsgolf, zoals beschreven in norm NBN EN 5016;
  4° de termijnen voor de klachtenbehandeling en het beheer van de noodoproepen;
  5° de termijnen voor aansluiting en herstelling.
  De nadere regels betreffende deze verplichting kunnen worden vastgesteld door Brugel die de netbeheerders eveneens de verplichting kan opleggen om haar hun onderhoudsprogramma's te bezorgen. "

  Art. 14. In artikel 13 van dezelfde ordonnantie worden leden 1, 2 en 3 vervangen als volgt :
  " Iedere eindafnemer komt in aanmerking. "

  Art. 15. Het eerste lid van het artikel 15 van dezelfde ordonnantie wordt opgeheven.

  Art. 16. Artikel 16 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
  " Art. 16. Na advies van Brugel stelt de Regering de criteria vast waaraan een warmtekrachtkoppeling dient te voldoen om een kwaliteitswarmtekrachtkoppeling te zijn. "

  Art. 17. Artikel 17 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
  " Art. 17. Iedere producent die een productie-installatie heeft op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft toegang tot het distributienet en tot het gewestelijk transmissienet, overeenkomstig de technische reglementen. "

  Art. 18. Artikel 20 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
  " Art. 20. De gemeenten stellen een standaardleverancier aan, belast met het bevoorraden van afnemers, die op de datum dat zij in aanmerking komen, ten laatste op 1 januari 2007, nog geen leverancier aangeduid hebben. Deze aanstelling is aan de goedkeuring van de Regering onderworpen die de voorwaarden kan bepalen om de belangen van de gemeenten en van de andere eindafnemers te beschermen en om de daadwerkelijke openstelling van de markt te waarborgen. "

  Art. 19. Aan artikel 21 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " De leveranciers dienen te beschikken " worden vervangen door de woorden " De leveranciers beschikken ";
  2° in lid 2 worden de woorden " dienen titularis te zijn van een vergunning voor groene levering " vervangen door de woorden " kunnen houder zijn van een groene leveringsvergunning ";
  3° het woord " klanten " wordt vervangen door het woord " afnemers ";
  4° in leden 1, 3 en 4 worden de woorden " toegekend door de Regering " opgeheven;
  5° in lid 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de woorden " afnemers aangesloten op privénetten of " worden ingevoegd tussen de woorden " om aan " en de woorden " de in aanmerking komende afnemers ";
  b) lid 3 wordt aangevuld met de woorden : " De eindafnemers aangesloten op privénetten hebben toegang tot het net en beschikken over de vrije leverancierskeuze. ";
  6° aan lid 7 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de woorden " De Regering kan de vergunning intrekken " worden vervangen door de woorden " De vergunning ";
  b) de woorden " kan ingetrokken worden " worden ingevoegd na de woorden " van dit artikel vastgestelde criteria ";
  c) de woorden " deze vergunning beperken " worden vervangen door de woorden " kan beperkt worden ";
  7° een laatste lid wordt toegevoegd, luidend als volgt : " De Regering voorziet in de vrijstelling van bepaalde toekenningcriteria voor de leveranciers die een leveringsvergunning op federaal niveau, in de andere Gewesten of in een andere Lidstaat van de Europese Unie hebben verkregen. "

  Art. 20. Artikel 22 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
  " Art. 22. De Regering kan, in geval van plotse crisis op de energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van bijzondere omstandigheden, die de veiligheid en de integriteit van personen of netten bedreigen, alle tijdelijke maatregelen nemen, zoals een beperking van de toegang tot de netten of iedere andere maatregel om de situatie op te lossen.
  Die maatregelen moeten de werking van de interne markt zo min mogelijk verstoren en mogen niet verder reiken dan strikt noodzakelijk is om de plotseling gerezen moeilijkheden te verhelpen. "

  Art. 21. Artikel 23 van dezelfde ordonnantie wordt opgeheven.

  Art. 22. In artikel 24 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1, wordt het cijfer " 3° " vervangen door het cijfer " 2° ";
  2° in paragraaf 1 wordt punt 3° opgeheven;
  3° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt :
  " § 2. - Het Instituut wordt belast met de openbare dienstverplichtingen betreffende het promoten van rationeel elektriciteitsgebruik door het geven van informatie en demonstraties, de terbeschikkingstelling van uitrustingen en diensten en het verstrekken van financiële hulp ten voordele van iedere categorie van eindafnemers en de lokale leveranciers die geheel of gedeeltelijk in de behoeften van hun afnemers voorzien met een elektriciteitsproductie-installatie gelegen binnen een beperkt en goed afgebakend geografisch gebied en/of met het privénet waaraan ze leveren.
  Het Instituut bezorgt jaarlijks een verslag aan de Regering over de uitoefening van de opdrachten waarmee het krachtens deze paragraaf belast is.
  De Regering hecht voor 1 oktober van ieder jaar haar goedkeuring aan het programma van uitvoering voor het volgende jaar van maatregelen inzake rationeel energiegebruik ten voordele van alle categorieën van alle eindafnemers en van lokale leveranciers bedoeld in het vorige lid en de daaraan verbonden begroting.
  Dit programma van uitvoering bevat onder andere de financiële en technische voorwaarden die het verkrijgen van een financiële hulp toelaat. Het beheer van het verkrijgen en van het betalen van financiële hulp wordt door het Instituut georganiseerd.
  Na advies van Brugel, kan de Regering aanpassingen aan het programma van uitvoering en aan de daaraan verbonden begroting in de loop van het jaar goedkeuren.
  De financiële hulp waarvan sprake in het 1ste lid van deze paragraaf wordt jaarlijks toegekend binnen de grenzen van de begrotingskredieten.
  De Regering kan de modaliteiten van uitvoering van deze paragraaf vaststellen. ";
  4° paragraaf 3 wordt opgeheven.

  Art. 23. In artikel 24bis van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 1° worden de woorden " door kwalitatieve warmtekrachtkoppeling " opgeheven en wordt het woord " groene " ingevoegd na het woord " geproduceerde ";
  2° in punt 2° worden de woorden " bedoeld in artikel 26, § 9, " opgeheven;
  3° punt 2° wordt aangevuld als volgt : " door voorrang te geven aan de productie-eenheden die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen of aan de kwalitatieve warmtekrachtkoppelingen bevat deze opdracht doelstellingen van verbetering van de energie-efficiëntie en verminderd verbruik.
  Aldus bevat het programma van uitvoering van de openbare dienstverplichtingen en -opdrachten bedoeld in artikel 25, § 1, lid 1 voor deze opdracht een specifiek hoofdstuk genaamd " Verbetering van de energieprestatie van openbare verlichting " met onder andere de volgende gegevens :
  - het energiekadaster van de straatverlichting beheerd door de distributienetbeheerder;
  - een weergave van de verbruiksevolutie in de komende vijf jaar;
  - het investeringsprogramma;
  - een weergave van de mogelijke technologische en beheerskeuzes;
  - de bevoorradingsbronnen;
  - een prognose van de verbruiksevolutie voor de komende vijf jaar;
  - een beschrijving van het aantal en de frequentie van de pannes, gebreken en de interventietermijnen van de distributienetbeheerder en de door de distributienetbeheerder genomen maatregelen om een snel herstel van de installaties te verzekeren.
  De kosten betreffende openbare verlichtingswerken die niet opgenomen zijn in het driejarig programma en die door een gemeente worden aangevraagd bij de distributienetbeheerder en die door deze laatste aanvaard worden, zijn ten laste van de betrokken gemeente.
  De kosten betreffende openbare verlichtingswerken die niet opgenomen zijn in het driejarig programma en die door een subsidiërende instantie worden aangevraagd bij de distributienetbeheerder en die door deze laatste aanvaard worden, zijn ten laste van de betrokken subsidiërende instantie ";
  4° in punt 3° worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de woorden " de rol van de noodleverancier en " worden ingevoegd voor de woorden " de organisatie van een dienst ";
  b) de woorden " overgedragen aan de noodleverancier " worden vervangen door " die aan hem worden overgedragen in het kader van deze rol ";
  5° in punt 7° worden de woorden " en zijn advies " ingevoegd na de woorden " deelt dit verslag ";
  6° in de Franstalige versie van punt 7° worden de woorden " de réseau " vervangen door de woorden " du réseau ".

  Art. 24. Artikel 24ter van dezelfde ordonnantie wordt opgeheven.

  Art. 25. In artikel 25 van dezelfde ordonnantie worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :
  " § 1. - Voor 1 oktober van ieder jaar legt de distributienetbeheerder aan de Regering zijn programma voor met betrekking tot de uitvoering van zijn openbare dienstverplichtingen en -opdrachten, voor het volgend jaar en de daaraan verbonden begroting, die door de Regering, na advies van Brugel, worden goedgekeurd.
  Vóór 31 maart van ieder jaar maakt de distributienetbeheerder een verslag van de uitvoering van alle openbare dienstopdrachten en -verplichtingen over aan de Regering die verwezenlijkt werden tijdens het voorbije jaar alsook van de daaraan verbonden rekeningen. De Regering keurt dit verslag goed na advies van Brugel.
  Het verslag en de rekeningen worden na goedkeuring door de Regering overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. De Regering kan de vorm en de inhoud van het verslag bepalen. ";
  2° aan paragraaf 2 worden volgende wijzigingen aangebracht :
  a) het eerste lid wordt opgeheven;
  b) in lid 2 wordt het woord " laten " opgeheven;
  c) in lid 3 worden de woorden " de opdrachthouder " vervangen door de woorden " het aangewezen personeel " en worden de woorden " worden daartoe aangewezen " vervangen door de woorden " wordt daartoe aangewezen "; in hetzelfde lid worden de woorden " ministerieel besluit " vervangen door het woord " besluit ";
  d) in de Franstalige versie van het lid 3 worden de woorden " de réseau " vervangen door de woorden " du réseau ";
  3° in paragraaf 3 worden de woorden " aan de openbaredienstopdrachten " vervangen door de woorden " aan elke openbaredienstopdracht ";
  4° paragraaf 4 wordt opgeheven.

  Art. 26. In artikel 25bis van dezelfde ordonnantie waarvan de huidige tekst paragraaf 1 zal vormen, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° een paragraaf 2 wordt ingevoegd, luidend als volgt :
  " § 2. - De leveranciers en de tussenpersonen houden gedurende ten minste vijf jaar de ter zake dienende gegevens met betrekking tot al hun transacties in elektriciteitsleveringscontracten aan afnemers en elektriciteitsderivaten met grootafnemers en netbeheerders ter beschikking van de bevoegde autoriteiten, met inbegrip van Brugel, de Raad voor de mededinging en de Europese Commissie, voor uitvoering van hun taken.
  De gegevens omvatten bijzonderheden betreffende de kenmerken van de betrokken transacties, zoals looptijd-, leverings- en betalingsregels, hoeveelheden, uitvoeringsdata en -tijdstippen, transactieprijzen, totaalprijzen, prijzen van de bestanddelen en middelen om de betrokken grootafnemer te identificeren, alsmede specifieke nadere gegevens over alle openstaande elektriciteitsleveringscontracten en elektriciteitsderivaten.
  Brugel kan de lijst van die gegevens aanvullen.
  Brugel kan deze informatie ter beschikking stellen van marktspelers, op voorwaarde dat vertrouwelijke of commercieel gevoelige gegevens inzake afzonderlijke marktspelers of afzonderlijke transacties niet worden vrijgegeven.
  Deze paragraaf is niet van toepassing op informatie over financiële instrumenten die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad vallen. Ingeval de in lid 1 van deze paragraaf genoemde autoriteiten toegang moeten hebben tot gegevens die door de onder het toepassingsgebied van bovengenoemde Richtlijn 2004/39/EG vallende entiteiten worden bijgehouden, verstrekken de krachtens deze richtlijn verantwoordelijke autoriteiten hen de opgevraagde gegevens. ";
  2° een paragraaf 3 wordt toegevoegd, luidend als volgt :
  " § 3. B De leveranciers en de netbeheerders bezorgen het Instituut, ten laatste op 31 maart van ieder jaar, de door het Instituut gevraagde gegevens teneinde de uitwerking van de energiebalans van het Gewest of ieder verslag dat vereist is krachtens de Europese richtlijnen, voor wat elektriciteit betreft, mogelijk te maken. "

  Art. 27. In artikel 25ter van dezelfde ordonnantie worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in lid 1 worden de woorden " moet, aan elke afnemer die erom verzoekt, binnen tien werkdagen een redelijk en niet-discriminerend voorstel van leveringscontract overmaken en hem de algemene leveringsvoorwaarden mee te delen " vervangen door de woorden " maakt, aan elke afnemer die erom verzoekt, binnen tien werkdagen een redelijk en niet-discriminerend voorstel van leveringscontract over en deelt hem de algemene leveringsvoorwaarden mee ";
  2° lid 2 wordt vervangen door de volgende leden :
  " Indien de vraag uitgaat van een afnemer of een voormalige afnemer die zijn schulden bij de betrokken leverancier niet volledig heeft gezuiverd en die het eventueel opgesteld afbetalingsplan niet heeft nageleefd, kan de leverancier ofwel schriftelijk weigeren om een voorstel tot leveringscontract te doen ofwel schriftelijk een voorstel tot leveringscontract verzenden dat wordt gesloten nadat de afnemer een borg heeft verschaft.
  Deze waarborg, waarvan het bedrag ten hoogste gelijk is aan het bedrag van twee maandelijkse voorschotten, kan enkel een van de volgende vormen aannemen :
  - een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder bij een financiële instelling, waarvan de interest gekapitaliseerd wordt ten voordele van de afnemer; de leverancier krijgt voorrang op het tegoed van de rekening voor elke schuld die voortvloeit uit de volledige of gedeeltelijke niet-naleving van de verplichtingen van de afnemer;
  - ofwel een bankwaarborg die het de huurder mogelijk maakt de waarborg progressief samen te stellen door maandelijkse afbetalingen tijdens maximum drie jaar;
  - ofwel een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen een O.C.M.W. en een financiële instelling, die verstrekt is op verzoek van het O.C.M.W. ten gunste van de afnemer.
  Het is enkel mogelijk ten gunste van de afnemer of de leverancier te beschikken over de bankrekening, zowel de hoofdsom als de intresten, over de bankwaarborg of over de rekening waarop de waarborg opnieuw is samengesteld, mits voorlegging van een schriftelijke instemming van de afnemer, van de leverancier en, desgevallend, van het O.C.M.W., of van een afschrift van een voorlopige uitvoerbare gerechtelijke beslissing, niettegenstaande verzet of verhaal en zonder waarborg of borgstelling.
  De waarborg kan echter worden opgeheven op eenvoudig verzoek van de afnemer die aantoont dat hij alle bedragen die verschuldigd waren tijdens de twee jaar na het sluiten van het contract zonder vertraging aan de leverancier heeft betaald. In dat geval worden de bedragen die de afnemer heeft betaald om de waarborg (opnieuw) samen te stellen hem onverwijld terugbetaald. "

  Art. 28. In artikel 25quater van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het getal " 1.380 " wordt vervangen door het getal " 2.300 ";
  2° de woorden " appartementsgebouwen met een gemeenschappelijke verwarming " worden vervangen door de woorden " gemeenschappelijk gebouw met gemeenschappelijke verwarmingsketel ";
  3° de woorden " Onder voorbehoud van de in dit hoofdstuk vastgestelde opzeggingstermijnen, worden de leveringscontracten gesloten voor een vaste periode van minimum drie jaar. Een gezin kan ze evenwel altijd opzeggen mits een opzeggingstermijn van twee maanden " worden vervangen door de woorden " Onder voorbehoud van een federale norm die gunstiger is voor de verbruiker, met name binnen de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming en onder voorbehoud van de in dit hoofdstuk vastgestelde opzeggingstermijnen, worden de leveringscontracten gesloten voor een vaste periode van minimum drie jaar.
  Een gezin kan ze evenwel altijd opzeggen mits een opzeggingstermijn van maximum twee maanden. "

  Art. 29. In artikel 25quinquies van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het getal " 1.380 " wordt vervangen door het getal " 2.300 ";
  2° de woorden " dient de begrenzer te laten plaatsen " worden vervangen door de woorden " dient over te gaan tot de plaatsing van de begrenzer ";
  3° de woorden " , ten laste van de distributienetbeheerder " worden toegevoegd na de woorden " op de aanvraag ".

  Art. 30. In artikel 25sexies van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° paragrafen 1 en 2 worden vervangen als volgt :
  " § 1. - De niet-betaling van het gefactureerde bedrag voor het elektriciteitsverbruik maakt het voorwerp van een herinnering door de leverancier uit binnen de 15 dagen na de vervaldatum van de factuur. In geval van niet-betaling van het gefactureerde bedrag, stuurt de leverancier een ingebrekestelling per aangetekende brief en per gewone brief binnen ten vroegste 15 dagen en ten laatste 30 dagen na de verzending van de herinnering. Bij ontstentenis van betaling binnen zeven dagen vanaf de ontvangst van de ingebrekestelling stelt de leverancier een redelijk afbetalingsplan aan het gezin voor en kan hij de procedure van plaatsing van een vermogensbegrenzer opstarten. De leverancier licht hem eveneens in over zijn voornemen om het O.C.M.W. van de gemeente waar het leveringspunt zich bevindt in te lichten, evenals over zijn recht om de mededeling van zijn naam aan het O.C.M.W. te weigeren, door aangetekende brief, gericht aan de leverancier, binnen de tien dagen.
  § 2. - Overeenkomstig artikel 5 van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van de schulden van de consument, mag aan de verbruiker geen andere vergoeding gevraagd worden dan de bedragen bepaald in het contract.
  Op voorwaarde dat die contractueel vastgelegd zijn, mag geen enkel bedrag ander dan die hieronder aangegeven van de verbruiker geëist worden :
  1° alle invorderingskosten voor onbetaalde facturen, mogen 7,50 euro voor een herinnering en 15 euro voor ingebrekestelling niet overschrijden, met dien verstande dat het totaal van de invorderings- en administratieve kosten de som van 55 euro niet mag overschrijden. De Regering kan deze forfaitaire sommen aanpassen in rekening met het indexcijfer van de consumptieprijzen te houden;
  2° het verschuldigde resterende saldo;
  3° het bedrag van de contractuele nalatigheidsinterest.
  Zodra de ontbindingsprocedure wordt ingeleid, zullen geen andere herinnerings- en ingebrekestellingskosten mogen worden geëist. De reële kosten van plaatsing en verwijdering van de vermogensbegrenzer zijn ten laste van de distributienetbeheerder. ";
  2° in paragraaf 3 worden de woorden " ten vroegste plaatsvinden tien dagen na " vervangen door de woorden " ten laatste plaatsvinden of wordt verondersteld te hebben plaatsgevonden na het verstrijken van ";
  3° in paragraaf 4 worden volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de woorden " elektriciteit die bestemd is voor " worden vervangen door de woorden " een leveringspunt van elektriciteit dat bestemd is voor een hoofdwoonplaats of voor hoofdzakelijk ";
  b) drie nieuwe leden worden ingevoegd, luidend als volgt :
  " Deze bepaling is niet van toepassing wanneer de afsluiting vereist is omdat de veiligheid van goederen of personen, of de goede werking van het distributienetwerk ernstig in het gedrang komt.
  Iedere afsluiting zonder de instemming van de vrederechter op basis van dit artikel maakt het voorwerp uit van een informatiemaatregel via aangetekende zending, met vermelding voor de verbruiker van de precieze redenen die tot die afsluiting geleid hebben, alsook de duur ervan. Een kopie van de brief wordt naar Brugel gestuurd.
  Bovendien, indien de distributienetbeheerder die door een leverancier belast wordt met het afsluiten van een afnamepunt dat niet toegekend is, niet gedekt is door een contract of niet standaard beleverd wordt, of waarop hij een verbreken van de zegels heeft vastgesteld, de aanwezigheid van een afnemer heeft opgemerkt tijdens zijn plaatsbezoek, nodigt hij deze uit om zijn contractuele situatie binnen de veertig dagen te in orde te stellen, periode waarin de netbeheerder hem minstens eenmaal bezoekt, en met achterlating van een bericht. Bij gebrek aan regularisatie door de afnemer na deze termijn, is de toestemming van de vrederechter voor de afsluiting niet langer vereist. ";
  4° in paragraaf 5, lid 1, worden de woorden " onmiddellijk na de plaatsing van de begrenzer " vervangen door de woorden " vijftien dagen na de start van de procedure voor de plaatsing van de vermogensbegrenzer " en worden de woorden " en deelt hem het volledige dossier van de afnemer mee, tenzij het gezin vroeger de mededeling van zijn naam heeft geweigerd overeenkomstig § 1 " toegevoegd in fine.
  5° in paragraaf 5 worden leden 3 en 4 vervangen als volgt :
  " In de gevallen waarbij het vermogen dat beperkt wordt tot 2.300 watt niet volstaat om de goede werking van gezondheidsapparatuur of bijstand aan personen, de goede werking te verzekeren van een verwarmingssysteem van de woonvertrekken, de goede werking van kooktoestellen voor voedsel of om de bevoorrading van warm sanitair water te garanderen, kan het O.C.M.W., voor een periode die het bepaalt en die zes maanden niet mag overschrijden, de leverancier gelasten om het oorspronkelijke vermogen waarover het gezin beschikte te herstellen, met een plafond van 4 600 watt. Indien het gezin zich voornamelijk met elektriciteit verwarmt is de procedure voorzien in Hoofdstuk Vbis van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van toepassing.
  Deze periode wordt gebruikt door het O.C.M.W. om maatregelen van hulp aan het gezin voor te stellen, eventueel met bijstand van een schuldbemiddelingsdienst. ";
  6° in paragraaf 7 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de woorden " Ingeval er onderhandeld wordt over een aanzuiveringsplan, " worden opgeheven en worden de woorden " laat de leverancier " vervangen door de woorden " De leverancier laat ";
  b) de woorden " binnen de 15 dagen na ontvangst van het aanzuiveringsplan en van " worden vervangen door de woorden " vanaf de toekenning van uitstel van betaling door de vrederechter of vanaf een akkoord over een aanzuiveringsplan begeleid met ";
  7° het geheel van de bepalingen van dit artikel zijn van toepassing onder voorbehoud van een gunstiger norm voor de verbruiker die op federaal vlak beslist wordt.

  Art. 31. Artikel 25septies van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
  " Art. 25septies. § 1. - Vanaf de ingebrekestelling, wordt het gezin dat het vraagt erkend als beschermde afnemer indien het één of meerdere van de volgende voorwaarden vervult :
  1° het geniet van het specifiek sociaal tarief;
  2° het maakt gebruik van een procedure voor schuldbemiddeling met een erkend centrum voor schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling;
  3° het geniet het OMNIO-statuut.
  § 2. - Vanaf de ingebrekestelling, op verzoek van de afnemer en na het sociale onderzoek, kan het O.C.M.W. eveneens het statuut van beschermde afnemer aan het gezin toekennen. Vanaf de verkrijging van dit statuut, brengt het O.C.M.W. de noodleverancier hiervan op de hoogte en wordt de beschermde afnemer door laatstgenoemde beleverd.
  § 3. - Indien het gezin aan geen enkele van de in § 1 van dit artikel opgesomde voorwaarden voldoet, kan het zich vanaf de ingebrekestelling tot Brugel richten om dit statuut te verkrijgen. De toewijzingscriteria houden rekening met de inkomsten en de samenstelling van het gezin. De Regering kan de inkomsten vastleggen die in overweging moeten worden genomen en de procedure door Brugel te volgen procedure voor het verkrijgen van het statuut van beschermde afnemer. Vanaf de verkrijging van dit statuut, brengt Brugel de noodleverancier hiervan op de hoogte en wordt de beschermde afnemer door laatstgenoemde beleverd.
  § 4. - Zodra het gezin het statuut van beschermde afnemer heeft, wordt het contract dat met de leverancier werd gesloten opgeschort en kan de leverancier niet aan de vrederechter de ontbinding van het contract vragen tijdens de duur van de opschorting. Zodra hij het bewijs heeft ontvangen dat de afnemer beschermd is, levert de netbeheerder aan hem als noodleverancier en, indien er nog geen vermogensbegrenzer werd geplaatst, plaatst een begrenzer van 2.300 watt behalve de in artikel 25sexies, § 5, lid 3 bedoelde gevallen. Het afbetalingsplan kan heronderhandeld worden en wordt door de leverancier aan de noodleverancier meegedeeld.
  § 5. - Elke " beschermde afnemer " is een " kwetsbare consument " in de zin van de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit.
  § 6. - Zodra het gezin alle schuld heeft aangezuiverd in naleving van het aanzuiveringsplan wordt het gezin niet meer erkend als beschermde afnemer en wordt de opschorting van het in de § 4 van dit artikel bedoelde contract beëindigd.
  Behalve indien er wordt opgezegd overeenkomstig lid 1 of op geschreven verzoek van de afnemer, wordt het statuut van de beschermde afnemer zolang behouden als de afnemer de voorwaarden die vereist worden door de paragrafen 1, 2 of 3 van dit artikel verenigt. De noodleverancier kan, op regelmatige tijdstippen, van de afnemer eisen dat hij het bewijs hiervan levert binnen de negentig dagen na zijn geschreven verzoek. Na verloop van deze termijn, wordt de opschorting beëindigd en treden alle bepalingen van het contract tussen de leverancier en de afnemer weer in werking.
  Uiterlijk in september 2012 maakt het Brussels Parlement een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van de uitvoering van dit artikel. Die evaluatie bevat ten minste de volgende elementen : het aantal erkende beschermde afnemers per categorie, de kostprijs voor de uitvoering van dit artikel per categorie en de duur van het behoud van het statuut van beschermde afnemer. Met het oog op die evaluatie worden de verschillende actoren die betrokken zijn bij de toekenning van het statuut van beschermde afnemer geraadpleegd. "

  Art. 32. Artikel 25octies van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
  " Art. 25octies. § 1. - Als het afbetalingsplan niet wordt nageleefd en indien de afnemer niet als beschermde afnemer werd erkend, kan de leverancier aan de vrederechter de ontbinding van het contract verbonden met het gezin en de toestemming tot afsluiting door de netbeheerder vragen na het bewijs te hebben geleverd van de naleving van de procedure voorzien in de artikelen 25ter tot 25septies en na handhaving van de levering gedurende een periode van minimum zestig dagen op onafgebroken wijze, vanaf de datum dat de begrenzer werd geplaatst of geacht geplaatst te zijn geweest.
  § 2. - Het verzoek tot ontbinding van het contract en de toestemming tot afsluiting kan worden ingeleid op tegensprekelijk verzoekschrift, overeenkomstig artikel 1034bis van het Gerechtelijk Wetboek.
  Het verzoekschrift bevat de vermelding die bepaalt dat het gezin, teneinde het bedrag dat voor zijn verbruik wordt opgeëist te verifiëren, een afrekening van de verschuldigde sommen en een opname van zijn meter kan laten uitvoeren op kosten van de leverancier, bij gebrek aan een opgenomen meterstand of wanneer de meterstand niet werd meegedeeld door de afnemer en gevalideerd door de distributienetbeheerder, in de laatste drie maanden.
  De distributienetbeheerder voert de opname uit binnen de vijftien dagen vanaf het in vorig lid bedoelde verzoek van het gezin.
  § 3. - De vraag aan de vrederechter wordt door de leverancier aan het O.C.M.W. van de gemeente van de woonplaats van de afnemer meegedeeld, evenals het bewijs van de naleving van de procedure, tenzij het gezin vroeger de mededeling van zijn naam heeft geweigerd overeenkomstig artikel 25sexies, § 1, teneinde het voor het O.C.M.W. mogelijk te maken om in te grijpen.
  § 4. - Ieder vonnis dat de ontbinding van het contract uitspreekt geeft van rechtswege de toelating tot afsluiting door de betrokken distributienetbeheerder, met inbegrip van de toegang tot de meter met bijstand van de openbare macht indien noodzakelijk.
  § 5. - Voor het geval dat het gezin op het adres van het verbruik is gedomicilieerd, kan de leverancier slechts één maand na de betekening aan het gezin van het vonnis van ontbinding tot de afsluiting laten overgaan.
  § 6. - Zonder afbreuk te doen aan artikel 25sexies, § 4 kan de afsluiting van een gezin niet plaatsvinden tussen 1 oktober en 31 maart, periode tijdens dewelke de levering aan de afnemer, beperkt of niet, door de noodleverancier wordt gewaarborgd.
  Tussen 1 oktober en 31 maart, in de gevallen waarbij de menselijke waardigheid aangetast wordt omdat er geen elektriciteit geleverd wordt, kan het O.C.M.W. op ieder moment de noodleverancier verplichten te leveren ten laste van de afnemer, beperkt of niet.
  De Regering kan na advies van Brugel de aanvullende regels en voorwaarden vaststellen met betrekking tot de leveringen in de winter van deze paragraaf. Zij kan uitzonderlijk de winterperiode verlengen tot na 31 maart indien het klimaat dat vereist.
  § 7. - De leverancier en de noodleverancier delen onderling en elk semester de staat van de naleving van het afbetalingsplan mee.
  § 8. - Indien de beschermde afnemer echter schulden ten opzichte van de noodleverancier heeft gevestigd, kan deze zijn vorderingen door wettelijke middelen terugvorderen.
  Als de beschermde afnemer zijn afbetalingsplan ten aanzien van zijn leverancier niet naleeft en mits betaling van zijn leveringen aan de noodleverancier, wordt de levering door de noodleverancier, na een periode van zes maanden, beperkt tot een vermogen van 2 300 watt. De toegang tot het specifiek sociaal tarief bedoeld in artikel 25tredecies wordt gehandhaafd, behalve indien de beschermde afnemer zijn afbetalingsplan niet naleeft gedurende zes maanden of opzettelijk, op welke manier dan ook, de distributienetbeheerder verhindert om over te gaan tot de plaatsing van een vermogensbegrenzer. De noodleverancier hanteert dan de maximumprijzen die door de federale wetgeving bepaald zijn voor de levering van elektriciteit door de distributienetbeheerders. De noodleverancier brengt het O.C.M.W. hiervan op de hoogte.
  Als de beschermde afnemer in gebreke blijft van betaling van de noodleverancier, nadat deze hem in gebreke gesteld heeft, deelt deze leverancier aan het O.C.M.W. van de gemeente van het leveringspunt de naam en het adres van de beschermde afnemer mee. Als uiterlijk zestig dagen na de mededeling van de naam van de beschermde afnemer aan het O.C.M.W., deze laatstgenoemde niet aan de noodleverancier heeft laten weten dat deze afnemer bijstand van het O.C.M.W. geniet of niet aan de noodleverancier een voorstel van afbetalingsplan voor alle schulden ten aanzien van de noodleverancier, medeondertekend voor akkoord door de afnemer, heeft overgemaakt, kan de noodleverancier aan de vrederechter de ontbinding van het noodleveringscontract vragen, met bewijs van naleving van de voorziene procedure. Evenzo, kan de noodleverancier de ontbinding van het noodleveringscontract vragen in geval van niet-naleving van het hierboven aangehaalde afbetalingsplan. De ontbinding van het noodleveringscontract heeft van rechtswege de ontbinding van het contract met de oorspronkelijke leverancier tot gevolg. De Regering kan de modaliteiten voor deze procedures vastleggen. "

  Art. 33. In artikel 25decies van dezelfde ordonnantie wordt een tweede lid toegevoegd luidend als volgend :
  " In geval van verhuis en bij afwezigheid van afsluiting van de meter wordt een tegensprekelijk opname van de meterstand uitgevoerd door de oude en de nieuwe bewoner of door de oude bewoner en de eigenaar van het goed dat beleverd wordt. Hiertoe wordt een verhuisformulier opgesteld en door Brugel aangeboden op haar website. Bij ontstentenis van een tegensprekelijke opname die wordt overgemaakt aan de distributienetbeheerder of van opname die aan deze werd gevraagd door een leverancier, heeft de schatting van de effectieve stand die werd uitgevoerd door de distributienetbeheerder bewijskracht tot het tegendeel bewezen is. "

  Art. 34. In artikel 25undecies, tweede lid, van dezelfde ordonnantie wordt tussen de eerste en de tweede zin de volgende zin ingevoegd :
  " Nochtans mag de elektriciteits- en gasleverancier één enkele factuur verzenden voor de twee soorten energie, waarbij in detail het verbruik wordt vermeld in monetaire eenheden en in energetische eenheden van de twee soorten geleverde energie. "

  Art. 35. In artikel 25duodecies van dezelfde ordonnantie wordt een eerste lid ingevoegd, luidend als volgt :
  " Zonder dat zij op geen enkele wijze mogen discrimineren en met name discriminatie inzake kost, investering en tijd, zien de leveranciers en de tussenpersonen erop toe dat :
  1° wanneer hun afnemers van leverancier wensen te veranderen, met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van de contracten, deze wissel geschiedt binnen een termijn van maximaal drie weken te rekenen vanaf de datum van de vraag van de eindafnemer. De netbeheerders zorgen voor de aangepaste structuren voor de verwezenlijking van deze verplichting;
  2° aan hun eindafnemers alle relevante gegevens verstrekt worden betreffende hun verbruik, evenals het geheel van de persoonlijke gegevens in hun dossiers.
  Bovendien, zien de leveranciers en de tussenpersonen erop toe dat een hoog beschermingsniveau aan hun afnemers wordt verzekerd, met name wat de transparantie van de bepalingen en voorwaarden van de contracten, de algemene informatie en de mechanismen voor de beslechting van geschillen betreft. "

  Art. 36. In artikel 25tredecies van dezelfde ordonnantie worden de woorden " het ministerieel besluit van 15 mei 2003 houdende vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie " vervangen door de woorden " de federale wetgeving inzake tarieven voor beschermde afnemers " en de woorden " distributienetbeheerder " door de woorden " noodleverancier ".

  Art. 37. Aan artikel 25quattuordecies van dezelfde ordonnantie worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :
  " § 1. - Onder voorbehoud van een federale norm die gunstiger is voor de verbruiker, met name in de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, en het kaderakkoord van 16 september 2004, bijgewerkt op 11 juni 2008, betreffende de consument in de geliberaliseerde gas- en elektriciteitsmarkt, hebben de nadere regels inzake de voorlichting van de eindgebruikers door de leveranciers tot doel dat de afnemers :
  1° recht hebben op een contract met hun elektriciteitsleverancier waarin zijn opgenomen :
  a) de identiteit en het adres van de leverancier;
  b) de geleverde diensten, de aangeboden kwaliteitsniveaus van de diensten en de benodigde tijd voor de eerste aansluiting;
  c) de aangeboden soorten onderhoudsdiensten;
  d) de wijze waarop de meest recente informatie over alle geldende tarieven en onderhoudskosten kan worden verkregen;
  e) de duur van het contract, de voorwaarden voor verlenging en beëindiging van de diensten en van het contract, en of het toegestaan is het contract kosteloos op te zeggen;
  f) alle vergoedingen en terugbetalingsregelingen die gelden indien de contractuele kwaliteitsniveaus van de diensten niet worden gehaald, met inbegrip van onnauwkeurige en te late facturering;
  g) de methode voor het beginnen van procedures voor de beslechting van geschillen;
  h) informatie over consumentenrechten, met inbegrip van klachtenbehandeling en de in dit punt bedoelde informatie, welke duidelijk wordt meegedeeld door middel van de facturen of via de websites van het elektriciteitsbedrijf.
  De contractuele voorwaarden zijn eerlijk en vooraf bekend. In ieder geval wordt deze informatie voorafgaand aan de ondertekening of bevestiging van het contract verstrekt. Indien contracten door middel van tussenpersonen worden gesloten, wordt bovengenoemde informatie eveneens voorafgaand aan de ondertekening van het contract verstrekt;
  2° op toereikende wijze in kennis worden gesteld van ieder voornemen de contractvoorwaarden te wijzigen en op de hoogte worden gesteld van hun recht op opzegging wanneer zij van een dergelijk voornemen in kennis worden gesteld. Dienstverleners stellen hun afnemers op een transparante en begrijpelijke manier rechtstreeks in kennis van tariefstijgingen en doen dit binnen een redelijke termijn die een normale factureringsperiode na het invoeren van de stijging niet overschrijdt. De afnemers zijn vrij om de contracten op te zeggen indien zij de hun door de elektriciteitsleverancier meegedeelde nieuwe voorwaarden niet aanvaarden;
  3° transparante informatie ontvangen over de geldende prijzen en tarieven, waaronder de sociale tarieven, en over de algemene voorwaarden met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van elektriciteitsdiensten;
  4° een ruime keuze van betalingswijzen wordt aangeboden, die geen enkele categorie afnemers ongegrond discrimineert. Systemen voor vooruitbetaling zijn billijk en vormen een goede afspiegeling van het vermoedelijke maandelijkse verbruik. Ieder verschil in algemene voorwaarden komt overeen met de kosten die de verschillende betalingswijzen voor de leverancier meebrengen. De algemene voorwaarden van de contracten dienen eerlijk en transparant te zijn. Zij zijn gesteld in duidelijke en begrijpelijke taal en bevatten geen niet-contractuele belemmeringen voor het uitoefenen van de rechten van afnemers, zoals overdreven contractuele documentatie. Afnemers worden beschermd tegen oneerlijke of misleidende verkoopmethoden;
  5° geen kosten in rekening worden gebracht indien zij van leverancier veranderen;
  6° de beschikking krijgen over hun verbruiksgegevens en in staat zijn om, met uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, elk geregistreerd leveringsbedrijf toegang te geven tot hun geregistreerde verbruiksgegevens. De partij die verantwoordelijk is voor het gegevensbeheer is verplicht deze gegevens aan het bedrijf te verstrekken. Brugel legt een gegevensformaat vast, alsook een procedure voor leveranciers en consumenten om toegang te krijgen tot die gegevens. Voor deze dienst mogen de verbruiker geen extra kosten worden aangerekend;
  7° naar behoren worden geïnformeerd over hun daadwerkelijk elektriciteitsverbruik en de kosten daarvan, zulks voldoende frequent, minstens eenmaal in een periode van 12 maanden, om hen in staat te stellen hun eigen elektriciteitsverbruik te regelen. Voor de verstrekking van de informatie wordt een voldoende ruime termijn ingesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de capaciteit van de meetapparatuur van de afnemer, met het elektriciteitsproduct in kwestie en met de kostenefficiëntie van deze maatregelen. Voor deze dienst mogen de verbruiker geen extra kosten worden aangerekend, het omvat niet het recht om een gratis aanpassing van de meterinrichting of van de periodiciteit van de meteropname te eisen;
  8° na iedere verandering van elektriciteitsleverancier ten laatste zes weken nadat deze leverancier hiervan in kennis is gesteld een definitieve afsluitingsrekening ontvangen. De nadere regels met betrekking tot de informatie van de eindafnemers door de distributienetbeheerders, de gewestelijke transmissienetbeheerders en de leveranciers, en in het bijzonder betreffende de incidenten en stopzettingen van levering, evenals de nadere regels betreffende het klachtenbeheer, worden vastgelegd door Brugel. ";
  2° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt :
  " § 4. - De leveranciers en de netbeheerders stellen een efficiënte klachtenbehandelingdienst ter beschikking van hun respectieve afnemers waarbij de afnemers genieten van transparante, eenvoudige en gratis procedures. Deze dienst bevestigt de ontvangst van iedere klacht binnen een termijn van vijf werkdagen en verstrekt een met redenen omkleed antwoord binnen twintig werkdagen vanaf de datum van ontvangstbevestiging.
  Deze procedure van buitengerechtelijke geschillenbeslechting laat een billijke en snelle regeling van de geschillen toe binnen een termijn van twee maanden, die wordt aangevuld met, waar dat gerechtvaardigd is, een systeem van terugbetaling en/of vergoeding. Brugel bepaalt de straffen die in geval van niet-naleving van deze verplichting worden opgelopen en kan de modaliteiten bepalen die met betrekking tot de doeltreffendheid van de dienst worden verwacht.
  3° er wordt een paragraaf 5 toegevoegd, luidend als volgt :
  § 5. - De leveranciers die voor meer dan 10 000 leveringspunten van elektriciteit verantwoordelijk zijn zetten tenminste een klantendienst in de nabijheid ter beschikking van hun afnemers. Brugel kan de modaliteiten bepalen die inzake de nabijheid van de dienst worden verwacht. De Regering dient een evaluatie in bij het Parlement over de noodzaak van een klantendienst in de nabijheid van de afnemers, en dit binnen een termijn van vijf jaar. "

  Art. 38. Artikel 25septiesdecies van dezelfde ordonnantie wordt opgeheven.

  Art. 39. Artikel 25octies decies van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
  " Art. 25noviesdecies. In geval van faillissement of van intrekking van de leveringsvergunning van een leverancier, zal de levering van de eindafnemers door de standaardleverancier worden verzekerd aan de voorwaarden van de standaardlevering voor een maximale duur van een jaar. "

  Art. 40. In artikel 26, § 3 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het laatste lid wordt het woord " jaar " vervangen door het woord " maand ";
  2° het woord " laagspanningsklanten " wordt door het woord " laagspanningsafnemers " vervangen.

  Art. 41. Aan artikel 26, § 7 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : " De opbrengst van de bijdrage wordt toegewezen aan de fondsen bedoeld respectievelijk in punten 15° en 16° van artikel 2 van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen volgens de volgende verdeling : ";
  2° de punten 2°, 3° en 4° worden opgeheven;
  3° in het huidige punt 5°, dat het nieuwe punt 2° wordt, wordt het getal " 10 " vervangen door het getal " 95 " en worden de woorden " waarvan sprake in artikel 34, § 1 " opgeheven.

  Art. 42. In artikel 26 van dezelfde ordonnantie wordt de paragraaf 9 opgeheven.

  Art. 43. In de titel van het hoofdstuk V van dezelfde ordonnantie, worden de woorden " , kwaliteitswarmtekrachtkoppeling en energie-efficiëntie " opgeheven.

  Art. 44. Aan artikel 27 van dezelfde ordonnantie, worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1 worden de woorden " de benaming groene elektriciteit met garantie van oorsprong " vervangen door de woorden " het label " garantie van oorsprong " ";
  2° in paragraaf 2, lid 2 worden de woorden " de energiebron die aan de basis ligt van de productie, de geproduceerde hoeveelheden en de datum en de plaats van de productie. " vervangen door de woorden :
  " : 1° de energiebron die aan de basis ligt van de productie;
  2° de geproduceerde hoeveelheden;
  3° de datum en de plaats van de productie;
  4° de identiteit, de locatie, het type en de capaciteit van de installatie;
  5° de soort, het bedrag en de geldigheidsduur van de steun die de energie-installatie en/of -eenheid heeft genoten;
  6° de datum waarop de installatie operationeel is geworden;
  7° de datum en het land van afgifte en een identificatienummer. ";
  3° in paragraaf 2 wordt lid 3 vervangen als volgt : " Iedere leverancier levert aan Brugel een aantal labels van garantie van oorsprong, onafhankelijk van het land van afgifte. De Regering bepaalt de modaliteiten betreffende deze verplichting. ";
  4° in paragraaf 3 worden de woorden " dan zijn de leveranciers die instaan voor de levering aan afhankelijke afnemers verplicht tot aankoop, tegen de marktprijs en binnen de grenzen van de behoeften van hun afnemers " vervangen door de woorden " is de leverancier die verantwoordelijk is voor het afname- en/of injectiepunt, verplicht tot aankoop, tegen de marktprijs en binnen de grenzen van zijn behoeften " en worden de woorden " Boven die " vervangen door de woorden " Boven zijn ".

  Art. 45. In artikel 28, § 1 van dezelfde ordonnantie, worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " Een systeem van overeenkomst tot aankoop van groenestroomcertificaten door de gewestelijke transmissienetbeheerder, met een gegarandeerde minimumprijs van 65 euro, wordt ingevoerd. Iedere persoon die beschikt over een installatie die recht geeft op groenestroomcertificaten beslist jaarlijks of hij al dan niet gebruik maakt van het systeem van overeenkomst tot aankoop. " worden ingevoegd na de woorden " een systeem van groenestroomcertificaten ingevoerd. ";
  2° de woorden " en de procedure voor de toekenning van groenestroomcertificaten " worden vervangen door de woorden " , de procedure voor toekenning van groenestroomcertificaten en het systeem van overeenkomst tot aankoop door de gewestelijke transmissienetbeheerder ";
  3° het woord " kennen " wordt vervangen door het woord " kent ";
  4° twee nieuwe leden 3 en 4 worden toegevoegd, luidend als volgt : " De gewestelijke transmissienetbeheerder brengt op regelmatige tijdstippen deze certificaten op de markt om de kosten verbonden aan deze verplichting te recupereren. Brugel zorgt voor de transparantie en de regelmaat van de verkoop van deze certificaten door de gewestelijke transmissienetbeheerder.
  Desgevallend vormt het netto saldo dat ontstaat uit het verschil tussen de aankoopprijs van het groenestroomcertificaat betaald door de gewestelijke transmissienetbeheerder en de verkoopprijs van dit certificaat op de markt een openbare dienstverplichting. De lijst van aangekochte en verkochte groenestroomcertificaten wordt minstens één keer per jaar door de gewestelijke transmissienetbeheerder aan Brugel meegedeeld. Brugel controleert de verplichtingen van de gewestelijke transmissienetbeheerder die uit dit artikel voortvloeien. "

  Art. 46. Artikel 28bis van dezelfde ordonnantie wordt opgeheven.

  Art. 47. In artikel 30, § 2 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " objectieve en niet-discriminerende " worden ingevoegd voor het woord " criteria ";
  2° paragraaf 2 wordt aangevuld met de woorden " De mogelijkheden van elektriciteitslevering door directe lijnen tast de mogelijkheid om elektriciteitsleveringscontracten te sluiten met de leverancier van zijn keuze niet uit. "

  Art. 48. In artikel 30bis, § 1 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " De werking van de Commissie wordt gefinancierd door het budget van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, die zal instaan voor het administratief, financieel en boekhoudkundig beheer ervan. " worden opgeheven;
  2° de woorden " publiekrechtelijke rechtspersoon " worden vervangen door de woorden " autonome instelling die beschikt over een publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid ";
  3° twee laatste leden worden toegevoegd, luidend als volgt : " Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement stelt het budget van Brugel vast op basis van een voorstel van deze.
  Brugel beheert haar administratief en boekhoudkundig beheer in alle onafhankelijkheid. "

  Art. 49. Aan artikel 30bis, § 2 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in lid 2, punt 2° worden de woorden " of het geven van adviezen, " ingevoegd na het woord " studies ";
  2° in lid 2 wordt punt 6° opgeheven;
  3° in lid 2, punt 7° worden de woorden " door de personen belast met een opdracht " opgeheven;
  4° in lid 2, punt 9°, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) het woord " indienen " wordt vervangen door het woord " meedelen ";
  b) de woorden " , opgesteld door de opdrachthouders, " worden opgeheven;
  c) de woorden " , de getroffen maatregelen en de verkregen resultaten " worden ingevoegd na de woorden " zijn verplichtingen ";
  d) de woorden " De Regering zorgt voor de publicatie van het verslag " worden vervangen door de woorden " Brugel publiceert binnen de maand van zijn aanneming haar jaarlijkse verslag op haar website ";
  5° in lid 2, punt 13° wordt het woord " distributie " opgeheven;
  6° in de Franstalige versie van het lid 2, punt 13° worden de woorden " de distribution " opgeheven;
  7° in lid 2 worden de punten 14° tot 19° toegevoegd, luidend als volgt :
  " 14° onderzoeken het niveau van transparantie, met inbegrip van groothandelsprijzen, en waken over de naleving van de transparantieverplichtingen door de elektriciteitsbedrijven;
  15° onderzoeken de aangerekende prijzen voor de eindafnemers, inclusief systemen voor vooruitbetaling, overstappercentages, afsluitingspercentages, en klachten van huishoudelijke afnemers;
  16° onderzoeken het vóórkomen van praktijken die grote niet-huishoudelijke afnemers kunnen weerhouden van of hen beperkingen kunnen opleggen met betrekking tot een keuze voor het gelijktijdig sluiten van overeenkomsten met meer dan een leverancier, en in voorkomend geval de Raad voor de Mededinging van dergelijke praktijken in kennis stellen;
  17° toezicht houden op de tijd die de netbeheerder nodig heeft om aansluitingen en herstellingen uit te voeren;
  18° samen met andere betrokken instanties helpen waarborgen dat de maatregelen ter bescherming van de eindafnemers doeltreffend zijn en gehandhaafd worden;
  19° enerzijds de eindafnemers snel en gratis toegang verlenen tot hun verbruiksgegevens, alsook de mogelijkheid bieden om deze gegevens, met uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, ter beschikking te stellen van elk geregistreerd leveringsbedrijf; anderzijds het ter beschikking stellen van een gemakkelijk te begrijpen facultatieve methode voor het voorstellen van deze gegevens. ";
  8° in lid 3 wordt het woord " bevoegdheden " vervangen door het woord " opdrachten ".

  Art. 50. In artikel 30bis, § 3 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° een eerste lid wordt ingevoegd, luidend als volgt :
  " Brugel oefent de volgende bevoegdheden op onpartijdige en transparante wijze uit :
  1° bindende besluiten vast te stellen in verband met elektriciteitsbedrijven in geval van niet-naleving van de bepalingen van deze ordonnantie, de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun uitvoeringsbesluiten;
  2° onderzoeken uitvoeren naar de werking van de elektriciteitsmarkten en noodzakelijke en evenredige maatregelen opleggen om daadwerkelijke mededinging te bevorderen en de goede werking van de markt te waarborgen. In voorkomend geval, is Brugel ook bevoegd om samen te werken met de Raad voor de Mededinging en de marktregulators van de financiële markt in het kader van een onderzoek in verband met de mededingingswetgeving;
  3° opvragen bij de beheerders van informatie die relevant is voor de uitvoering van haar taken, met inbegrip van verklaringen voor de weigering een derde partij toegang te geven en informatie over maatregelen die nodig zijn om het net te versterken;
  4° over passende bevoegdheden om onderzoek te voeren en nodige onderzoeksbevoegdheden met het oog op geschillenbeslechting beschikken;
  5° het advies van ACER verzoeken om na te gaan of een door een regulerende instantie genomen besluit strookt met de in Richtlijn 2009/72/EG of in verordening 714/2009 bedoelde richtsnoeren; ";
  2° in lid 2 worden de woorden " De Commissie heeft het recht " vervangen door het cijfer " 6° ";
  3° er wordt een laatste lid toegevoegd, luidend als volgt :
  " Het Instituut kan in het kader van zijn opdrachten Brugel verzoeken om hem de gegevens te bezorgen die worden meegedeeld op grond van dit paragraaf. "

  Art. 51. Artikel 30ter van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
  " Art. 30ter. § 1. - Brugel wordt beheerd door een bestuursraad samengesteld uit vijf bestuurders, waaronder een voorzitter, benoemd door de Regering voor een mandaat van vijf jaar, die eenmaal hernieuwbaar is.
  De hernieuwing van de mandaten is verschillend in de tijd teneinde tenminste een bestuurder te behouden, met het oog op de verzekering van de continuïteit van Brugel.
  § 2. - De selectie van de bestuurders gebeurt op voordracht van een jury van drie leden, aangeduid door de Regering.
  Elk jurylid :
  1° oefent een hoge functie uit in de elektriciteits- of gassector, of een hoge functie in de regulering van netwerkmarkten zoals de telecommunicatie, de spoorwegen of de postdiensten, of behoort tot het academische personeel van een universiteit;
  2° begrijpt de Franse en Nederlandse taal;
  3° leeft de in artikel 35quinquies, § 2 bedoelde incompatibiliteitsregels betreffende de bestuurders van Brugel na.
  Een forfaitaire vergoeding van 1.500 euro bruto wordt toegekend aan de leden van de jury voor elk selectieprocedure. De Regering kan deze forfaitaire som aanpassen rekening houdend met het indexcijfer van de consumptieprijzen.
  § 3. - Een kandidatuuroproep voor bestuurders wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd alsook in vier Belgische dagbladen die op landelijk niveau verspreid worden, een minimumtermijn van dertig dagen is voorzien tussen de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de einddatum voor indiening van de kandidaturen.
  Op basis van het dossier van de kandidaten, doet de jury een eerste selectie. De jury kan besluiten een proef te organiseren die bestaat uit een casestudie, voor de weerhouden kandidaten.
  De weerhouden kandidaten worden door de jury uitgenodigd voor een gesprek.
  Voor iedere functie, kent de jury aan de kandidaten een van de volgende vermeldingen toe :
  A : volledig geschikt voor de functie;
  B : geschikt voor de functie;
  C : niet geschikt voor de functie.
  De selectie gebeurt tussen de kandidaten die vermelding A of B kregen, rekening houdende met hun complementariteit.
  De namen van de niet-weerhouden kandidaten worden niet gepubliceerd.
  § 4. - De bestuurders :
  1° vertonen een gedrag dat overeenstemt met de functievereisten;
  2° zijn houder van een diploma van hoger onderwijs van het lange type of van de tweede cyclus van het universitair onderwijs, of kunnen een ervaring voorleggen van ten minste 10 jaar binnen het domein van elektriciteit en gas;
  3° hebben een goede kennis van de milieu-, sociale, economische en institutionele toestand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  4° hebben diepgaande kennis van de elektriciteit en gassector met betrekking tot ten minste een van de volgende aspecten : gastechniek, elektriciteitstechniek, juridische aspecten, organisatie, financiën, bescherming van de verbruiker, mededinging, groene elektriciteit; en zo niet binnen het domein van de regulering van de netwerkmarkten, zoals de telecommunicatie, de spoorwegen of de postdiensten;
  5° beschikken over de capaciteit om de elektriciteits- en gasmarkt binnen een stedelijke omgeving te kunnen inschatten, meer bepaald de sociale, economische en milieudimensie;
  6° geven blijk van belangstelling voor het algemene belang, onafhankelijkheid ten opzichte van de spelers van de energiemarkt, en de energiebezorgdheden, met inbegrip van de duurzame ontwikkeling en de milieubescherming;
  7° kunnen in een multidisciplinair team werken;
  8° zijn voldoende beschikbaar om de functie te kunnen uitoefenen, met inbegrip van de voorbereiding van de vergaderingen;
  9° begrijpen de Franse en Nederlandse taal.
  De voorzitter van de bestuursraad naast voorwaarden 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° hierboven :
  1° heeft diepgaande kennis van de elektriciteits- en gassector met betrekking tot minstens vijf van de volgende aspecten : gastechniek, elektriciteitstechniek, juridische aspecten, organisatie, financiën, bescherming van de verbruiker, mededinging, groene elektriciteit;
  2° begrijpt de Nederlandse, Franse en Engelse taal. "

  Art. 52. In artikel 30quinquies van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :
  " § 1. - De regering bepaalt de voorwaarden voor de benoeming en de revocatie van de personeelsleden van Brugel, alsook hun statuut. ";
  2° in paragraaf 2, lid 1 worden de woorden " , zoals het personeel van Brugel, " toegevoegd na het woord " mogen ", de woorden " , meer bepaald hun onafhankelijkheid ten opzichte van ieder commercieel belang in verband met de elektriciteits- en gassector, " toegevoegd na het woord " onafhankelijke " en de woorden " of hun functie " toegevoegd na het woord " mandaat ";
  3° in paragraaf 2, lid 2 worden de woorden " of aandelen of andere belangen houden in gas- of elektriciteitsondernemingen, of werken, met inbegrip van deeltijds of als deskundige, in een gas- of elektriciteitsonderneming " ingevoegd na de woorden " een tussenpersoon ";
  4° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt :
  " § 3. - Brugel beschikt over het voldoende personeel om te voldoen aan haar verplichtingen. Het personeel en de bestuurders van Brugel verzoeken, noch aanvaarden rechtstreekse instructies van geen enkele regering of andere openbare of private entiteit in de uitvoering van haar opdrachten in toepassing van § 2 van dit artikel.
  De bestuurders van Brugel kunnen van hun functies tijdens hun mandaat ontheven worden als ze niet meer aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden voldoen die door deze ordonnantie worden bepaald of een wettelijke of reglementaire bepaling schenden. Indien een bestuurder van Brugel niet langer aan deze vereisten voldoet of ernstig aan zijn plichten verzaakt, heeft de Regering volle bevoegdheid om onderzoek te voeren en zich uit te spreken over het ontslag van een of meerdere bestuurders van Brugel. De Regering spreekt zich uit met inachtneming van het recht op verweer, na de partijen en, desgevallend, hun raadsheren te hebben gehoord.
  In geval van vrijwillig ontslag van een bestuurder loopt zijn mandaat ten einde na een opzeggingstermijn van maximum drie maanden. ";
  5° in paragraaf 4 worden de woorden " conform de beslissing van de Commissie, in haar naam, ten verzoeke van het Brussels Instituut voor Milieubeheer " vervangen door de woorden " door Brugel ";
  6° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt : " § 5. - De Regering stelt de modaliteiten van de vergoeding van de bestuurders en de regeringscommissarissen vast. ";
  7° paragraaf 6 wordt opgeheven.

  Art. 53. In artikel 30sexies van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Regering " worden opgeheven;
  2° de volgende zin wordt ingevoegd : " Dit wordt op de website van Brugel gepubliceerd. Het bevat de samenstelling en de werkwijze van de Geschillendienst bedoeld in artikel 30novies van deze ordonnantie, alsook het statuut van het personeel dat eraan is verbonden. "

  Art. 54. Artikel 30septies van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
  " Art. 30septies. Brugel is onafhankelijk van de Regering. Twee commissarissen worden door de Regering aangewezen en nemen deel aan de vergaderingen van Brugel zonder stemrecht, als waarnemers. "

  Art. 55. Artikel 30octies van dezelfde ordonnantie wordt opgeheven.

  Art. 56. In dezelfde ordonnantie wordt een nieuw artikel 30octies ingevoegd, luidend als volgt :
  " Art. 30octies. Brugel streeft, in verband met haar taken, desgevallend in nauw overleg, met de andere betrokken nationale en gewestelijke autoriteiten, met inbegrip van de Raad voor de Mededinging en de federale ombudsman, de volgende doelstellingen na :
  1° de bevordering, in nauwe samenwerking met ACER, eventueel, via andere Belgische regulerende instanties voor gas of elektriciteit, de regulerende instanties van de andere Lidstaten en de Europese Commissie, van een door concurrentie gekenmerkte, zekere en vanuit milieuoogpunt duurzame interne markt voor elektriciteit binnen de Europese Gemeenschap en van een daadwerkelijke openstelling van de markt voor alle afnemers en leveranciers in de Europese Gemeenschap, en waarborgen dat de elektriciteitsnetten op een doeltreffende en betrouwbare manier werken, rekening houdend met doelstellingen op lange termijn;
  2° de ontwikkeling van door concurrentie gekenmerkte en goed functionerende regionale markten binnen de Europese Gemeenschap met het oog op het bereiken van de onder punt 1° genoemde doelstelling;
  3° bijdragen tot de ontwikkeling, op de meest kosteneffectieve manier, van veilige, betrouwbare en efficiënte niet-discriminerende netten die op eindafnemers gericht zijn, de adequaatheid van netten bevorderen, alsmede aansluitend bij de doelstellingen van het algemene energiebeleid, energie-efficiëntie en de integratie van groot- en kleinschalige productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en gedistribueerde productie in transmissie- en distributienetten;
  4° de toegang van nieuwe productiecapaciteit tot het net vergemakkelijken, met name door de belemmeringen voor de toegang van nieuwkomers op de markt weg te nemen en de integratie van elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen;
  5° ervoor zorgen dat de netbeheerders en -gebruikers de nodige stimulansen krijgen, zowel op korte als op lange termijn, om de efficiëntie van netprestaties te verbeteren en de marktintegratie te versterken;
  6° bijdragen tot het bereiken van een hoog niveau van universele en openbare dienstverlening bij het leveren van elektriciteit, tot de bescherming van kwetsbare afnemers en tot de compatibiliteit van de processen voor de uitwisseling van gegevens die nodig zijn voor het veranderen van leverancier.
  Iedere benadeelde partij heeft het recht om een klacht neer te leggen tegen een beslissing van Brugel, een raadpleging of een voorstel van beslissing met het oog op diens heroverweging. Deze klacht heeft geen schorsende werking. "

  Art. 57. In dezelfde ordonnantie wordt een nieuw artikel 30novies ingevoegd, luidend als volgt :
  " Art. 30novies. § 1. - Er wordt in de schoot van Brugel een " Geschillendienst " gecreëerd die klachten behandeld :
  1° betreffende de toepassing van deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten;
  2° betreffende de toepassing van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en haar uitvoeringsbesluiten;
  3° betreffende de werking van de gas- en elektriciteitsmarkten;
  4° met betrekking tot de activiteiten van een leverancier, netbeheerder of tussenpersoon;
  5° betreffende de toekenning van een financiële hulp in het kader van het in artikel 24, § 2 bedoelde programma van uitvoering;
  dit met uitzondering van deze die betrekking hebben op burgerlijke rechten.
  De Geschillendienst is niet bevoegd om de klachten tegen de beslissingen van Brugel te behandelen.
  § 2. - Deze Dienst is samengesteld uit een of meerdere personeelsleden van Brugel die zich kunnen laten bijstaan door andere personeelsleden van Brugel en/of door deskundigen.
  Brugel wijst de leden van haar personeel aan die belast zijn met de Geschillendienst. De leden van deze Dienst moeten onafhankelijk en onpartijdig zijn. Het huishoudelijk reglement voorziet in de modaliteiten die het de leden van deze Dienst mogelijk maken om te handelen in volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid. De personeelsleden van Brugel die worden aangewezen voor deze Dienst genieten specifieke bepalingen met betrekking tot deze onafhankelijkheid, die worden ingevoegd in hun statuut of arbeidsovereenkomst.
  Elke belanghebbende maakt een geschil aanhangig bij de Geschillendienst nadat deze eerst zonder resultaat stappen heeft ondernomen hetzij bij de betroffen gesprekspartner, hetzij bij de dienst klachtenbehandeling van de leveranciers en de netbeheerders.
  De Dienst nodigt de partijen die dit wensen uit om te verschijnen in persoon, vergezeld door hun raadsman of vertegenwoordigd door hem. Hij beveelt iedere onderzoeks- en verhoormaatregel die hij nodig acht.
  In geval van hoogdringendheid, en indien de verzoeker een risico van ernstige en moeilijk herstelbare schade laat gelden, kan de Dienst dwingende voorlopige maatregelen treffen.
  De Geschillendienst wijst haar beslissing binnen de twee maanden nadat de zaak aanhangig werd gemaakt. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd indien de Geschillendienst bijkomende informatie behoeft, of nog met een nieuwe termijn mits het akkoord van de aanklager.
  De beslissingen van de Geschillendienst zijn gemotiveerd en dwingend.
  De beslissingen van de Geschillendienst worden gepubliceerd, met inachtneming van de vertrouwelijke gegevens en/of commercieel gevoelige informatie, op de website van Brugel. Een jaarverslag wordt gepubliceerd en vermeldt met name de nieuwste trends inzake rechtspraak van de Geschillendienst. "

  Art. 58. In artikel 31 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1, punt 2°, worden de woorden " , het Instituut " ingevoegd vóór de woorden " en de Regering ";
  2° in paragraaf 3 worden de woorden " , met uitzondering van artikel 85, " opgeheven.
  3° een paragraaf 4 wordt toegevoegd, luidend :
  " § 4. - Elke inbreuk op de regels van vertrouwelijkheid die door deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten worden afgekondigd, wordt met de straffen voorzien in artikel 458 van het Strafwetboek bestraft. De bepalingen van het eerste Boek van het Strafwetboek zijn van toepassing, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85. "

  Art. 59. In artikel 32 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1 worden de woorden " 1.983.148 euro of drie " vervangen door het woord " tien ";
  2° in paragraaf 2 worden de woorden " dient de Commissie per aangetekend schrijven te worden " vervangen door het woord " wordt Brugel per aangetekend schrijven ";
  3° paragraaf 4 wordt opgeheven;
  4° in paragraaf 5, waarvan de huidige tekst paragraaf 4 zal vormen, worden de woorden " dient te worden " vervangen door het woord " wordt " en worden de woorden " van de Regering " opgeheven.

  Art. 60. In dezelfde ordonnantie wordt een hoofdstuk VIIbis ingevoegd genaamd " Schadevergoedingsregeling ", dat de artikelen 32bis tot 32novies bevat, luidend als volgt :
  " HOOFDSTUK VIIbis - Schadevergoedingsregeling
  Afdeling 1. - Verschuldigde schadevergoeding voor een lange onderbreking van de levering
  Art. 32bis. § 1. - Iedere niet-geplande onderbreking van de levering voor een duur van meer dan zes opeenvolgende uren en die zijn oorsprong vindt op het distributienet of het gewestelijk transmissienet geeft aanleiding tot een schadevergoeding van 100 euro ten voordele van de eindafnemer die aangesloten is op het distributienet of het gewestelijke transmissienet, ten laste van de beheerder van het net dat aan de oorsprong ligt van de onderbreking of het voortduren ervan die hebben plaatsgevonden.
  Deze schadevergoeding is niet door deze verschuldigd in de hypothese dat de onderbreking van de levering en het voortduren ervan gedurende meer dan zes opeenvolgende uren allebei veroorzaakt werden door een geval van overmacht, de daad van een derde of een incident op een stroomafwaarts of stroomopwaarts gekoppeld net.
  § 2. - Om te kunnen genieten van de schadevergoeding bedoeld in paragraaf 1 dient de betrokken eindafnemer, per aangetekende brief, fax of e-mail, een aanvraag in bij de beheerder van het net waarop hij is aangesloten. Deze aanvraag moet worden verzonden binnen de dertig kalenderdagen volgend op het voorvallen van de onderbreking van levering. De afnemer vermeldt daarbij de gegevens die essentieel zijn voor de behandeling van zijn aanvraag.
  § 3. - Binnen de dertig kalenderdagen na de aangetekende brief, fax of e-mail bedoeld in § 2 maakt de beheerder van het net waarop de eindafnemer is aangesloten, de schadevergoeding over op het bankrekeningnummer van de eindafnemer of stelt deze, in voorkomend geval, op de hoogte van het doorgeven van diens aanvraag aan de derde die aan de oorsprong ligt van de onderbreking van de levering voor een duur van meer dan zes opeenvolgende uren.
  Afdeling 2. - Verschuldigde schadevergoeding ten gevolge van een administratieve fout of van een laattijdige aansluiting
  Art. 32ter. § 1. - Iedere afwezigheid van elektriciteitslevering die zich voordoet bij schending van de voorschriften van deze ordonnantie of van haar uitvoeringsbesluiten ten gevolge van een administratieve fout die werd begaan door de netbeheerder, verplicht deze netbeheerder om aan de eindafnemer een dagelijkse forfaitaire schadevergoeding van 125 euro te betalen tot aan het herstel van de levering, met een maximum van 1.875 euro. De kosten voor de afsluiting en het herstel worden eveneens gedragen door de betrokken netbeheerder, zonder dat deze kunnen worden verhaald op de eindafnemer.
  § 2. - De eindafnemer richt zijn aanvraag tot schadevergoeding aan de beheerder van het net waarop hij is aangesloten, per aangetekende brief, fax of e-mail, binnen de dertig dagen na het opduiken van de afwezigheid van levering. De eindafnemer vermeldt hierbij de gegevens die essentieel zijn voor de behandeling van de aanvraag.
  De netbeheerder vergoedt de afnemer binnen de dertig kalenderdagen na de ontvangst van de aanvraag tot schadevergoeding.
  Indien de netbeheerder van oordeel is dat de afwezigheid van levering voortkomt uit een fout van de leverancier, brengt hij de afnemer hiervan op de hoogte binnen de dertig dagen na de ontvangst van de aanvraag tot schadevergoeding en verstuurt, binnen dezelfde termijn, de aanvraag aan de leverancier.
  De leverancier is gehouden om de aanvraag tot schadevergoeding te behandelen en om desgevallend deze te storten binnen dezelfde termijnen als deze die van toepassing zijn op de netbeheerders.
  Art. 32quater. § 1. - Zonder afbreuk te doen aan het laatste lid, heeft elke eindafnemer recht op een forfaitaire dagvergoeding ten laste van de netbeheerder als deze de effectieve aansluiting niet heeft gerealiseerd binnen de volgende termijnen :
  1° voor de laagspanningsafnemers, binnen de termijn vermeld in het schrijven dat door de netbeheerder aan de afnemer werd gericht, en waarin de technische en financiële voorwaarden van de aansluiting worden vermeld; tenzij anders overeengekomen begint die termijn te lopen vanaf de betaling van de offerte voor de aansluiting. Voor een eengezinswoning mag deze termijn 20 werkdagen niet overschrijden voor zover de gevraagde aansluitingscapaciteit niet groter is dan 25 kVA en het distributienet in de omgeving van het aansluitingspunt wordt gevestigd en aan dezelfde kant van de rijweg is gelegen;
  2° voor de hoogspanningsafnemers, binnen de termijn vermeld in het ontwerp van aansluiting; tenzij anders overeengekomen begint die termijn te lopen vanaf het terugsturen van het ondertekende aansluitingscontract en de betaling van alle kosten door de aanvrager.
  De verschuldigde dagvergoeding bedraagt 50 euro voor de laagspanningsafnemers en 100 euro voor de hoogspanningsafnemers.
  De schadevergoeding is niet verschuldigd indien de overschrijding van de hierboven bedoelde termijnen te wijten is aan een eventuele vertraging van de bevoegde instanties of een weigering om de gevraagde toelatingen of vergunningen af te leveren of aan een niet-uitvoering door de netgebruiker van de werken op zijn kosten.
  § 2. - De eindafnemer zendt de aanvraag tot schadevergoeding aan de beheerder van het net waarop hij is aangesloten, per aangetekende brief, fax of e-mail, binnen de dertig kalenderdagen na het verstrijken van de termijnen bedoeld in § 1. De eindafnemer vermeldt hierbij de gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van zijn aanvraag.
  De netbeheerder vergoedt de afnemer binnen de dertig kalenderdagen vanaf de ontvangst van de aanvraag tot schadevergoeding.
  Afdeling 3. - Schadevergoeding voor de schade die veroorzaakt werd door de onderbreking, de niet-conformiteit of de onregelmatigheid van de levering
  Art. 32quinquies. De schade geleden door een eindafnemer die aangesloten is op het gewestelijk transmissie- of distributienet ingevolge de onderbreking, de niet-conformiteit of de onregelmatigheid van de stroomvoorziening, maakt het voorwerp uit van een schadevergoeding door de verantwoordelijke netbeheerder, volgens de modaliteiten bepaald in deze afdeling :
  1° de schadevergoeding is niet verschuldigd wanneer de onderbreking, de niet-conformiteit of de onregelmatigheid van de levering zijn oorsprong vindt in een geval van overmacht, de daad van een derde of een incident op een stroomafwaarts of stroomopwaarts gekoppeld net. Ze is ook niet van toepassing als de onderbreking aan de oorsprong van de schade gepland was of het gevolg is van een onderbreking of een opschorting van de toegang, toegelaten uit hoofde van deze ordonnantie of het ter uitvoering daarvan genomen technisch reglement;
  2° de schadevergoeding is niet verschuldigd in geval van een discontinuïteit in de toevoer die het gevolg is van een micro-onderbreking of in geval van een fluctuatie in de spanning of de frequentie die niet meer bedraagt dan respectievelijk het verschil tussen de gemiddelde spanning en de waarde van de nominale spanning van het net en het verschil tussen de stroomfrequentie en de nominale waarde ervan toegelaten door de norm NBN EN 50160. De distributienetgebruiker moet zijn installaties ongevoelig maken voor dergelijke micro-onderbrekingen of dergelijke fluctuaties of maatregelen treffen om de eventuele schade te beperken;
  3° indirecte en immateriële schade wordt niet vergoed, onder voorbehoud van toepassing van andere toepasselijke wettelijke bepalingen;
  4°de rechtstreekse lichamelijke schade wordt integraal vergoed;
  5° voor de rechtstreekse materiële schade geldt een individuele franchise van 30 euro per schadegeval en is geplafonneerd, per schadeverwekkende gebeurtenis, op 2.000.000 euro voor het geheel van de schadegevallen. Indien het totale bedrag van de schadevergoedingen dit plafond overschrijdt, is de schadevergoeding die verschuldigd is aan de eindafnemer beperkt tot dat bedrag;
  6° de toepassing van het plafond van de schadevergoeding en van de individuele franchise is uitgesloten in geval van bedrog of een zware fout van de netbeheerder.
  Art. 32sexies. § 1. - De eindafnemer die het slachtoffer is van het schadegeval zoals gedefinieerd in voorgaand artikel meldt de vordering per aangetekende brief, fax of email aan de beheerder van het net waarop hij is aangesloten uiterlijk negentig kalenderdagen vanaf het voorvallen van het schadegeval of ten minste vanaf de datum waarop hij kennis heeft gekregen van het schadegeval indien de kennis die de eindafnemer heeft gekregen voor hem later is, zonder dat de aangifte van het schadegeval meer dan zes maanden na het voorvallen van het schadegeval mag worden gedaan.
  Indien de eindafnemer binnen de termijn bedoeld in voorgaand lid per vergissing de aangifte van het schadegeval heeft gericht aan zijn leverancier, wordt deze geacht te zijn toegestuurd binnen de vereiste termijn. De leverancier verstuurt onverwijld de aangifte van het schadegeval aan de netbeheerder.
  § 2. - De eindafnemer die schade heeft geleden verzendt als bijlage bij zijn aangifte van het schadegeval ieder stuk en ieder document dat toelaat om de werkelijkheid van het schadegeval en de omvang van de geleden schade vast te stellen.
  § 3. - De netbeheerder bevestigt de ontvangst van de aangifte van het schadegeval binnen de vijftien kalenderdagen vanaf de ontvangst van de aangetekende brief, de fax of de e-mail bedoeld in § 1.
  Binnen de zestig kalenderdagen na de verzending van de ontvangstbevestiging brengt hij de eindafnemer op de hoogte van het vervolg dat hij voornemens is te geven aan de aangifte van schadegeval.
  Indien blijkt dat het schadegeval zijn oorsprong niet vindt op zijn net, brengt de netbeheerder de eindafnemer binnen dezelfde termijn en maakt de aangifte over aan de derde die aan de oorsprong ligt van, desgevallend, de onderbreking, de niet-conformiteit of de onregelmatigheid van de levering. Deze laatste volgt de procedure die in deze paragraaf beschreven wordt.
  Desgevallend vergoedt de netbeheerder de eindafnemer binnen de zes maanden na de kennisgeving van een aangifte van schadegeval.
  Afdeling 4. - Verschuldigde schadevergoeding door de leveranciers en tussenpersonen
  Art. 32septies. § 1. - Elke onderbreking van de elektriciteitslevering die op verzoek van de leverancier in strijd met de bepalingen van onderhavige ordonnantie of van de uitvoeringsbesluiten ervan wordt uitgevoerd, of ten gevolge van een beheer- of facturatiefout uit hoofde van de leverancier met de procedure voor niet-betaling tot gevolg, verplicht deze om de eindafnemer een forfaitaire schadevergoeding van 125 euro per dag te betalen tot de datum van de aanvraag tot herstel van de levering, wat op onbetwistbare wijze door de leverancier aan de netbeheerder wordt betekend.
  De netbeheerder herstelt de levering binnen de termijn voorzien door het technisch reglement. Bij ontstentenis kan de afnemer beroep doen op de toepassing van artikel 32ter.
  De vergoeding is geplafonneerd op 1.875 euro. De leverancier betaalt ook de kosten voor de sluiting en de herstelling van de stroomverbinding, zonder dat hij deze op de eindafnemer kan verhalen.
  § 2. - Behoudens het geval bedoeld in § 1, heeft elke eindafnemer ook recht op een maandelijkse forfaitaire vergoeding van 100 euro per maand ten laste van de leverancier wanneer de overeenkomst niet van kracht kan worden op de datum die de partijen waren overeengekomen omdat de leverancier geen correct gevolg heeft gegeven aan de overeenkomst met de eindafnemer.
  § 3. - De eindafnemer stuurt het verzoek tot schadevergoeding per aangetekende brief, fax of e-mail naar de leverancier, binnen de dertig dagen na, afhankelijk van het geval :
  1° het ontstaan van de onderbreking bedoeld in § 1;
  2° de kennisneming door de eindafnemer van de fout in de procedure van leverancierswissel, in toepassing van § 2.
  De eindafnemer vermeldt alle vereiste gegevens voor de verwerking van zijn vraag in zijn aanvraag.
  De leverancier vergoedt de afnemer binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag tot schadevergoeding.
  § 4. - Indien de leverancier oordeelt dat de onderbreking of de fout in de procedure van leverancierswissel uit een fout van de netbeheerder voortvloeit, licht hij de afnemer binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag tot schadevergoeding in en stuurt de aanvraag binnen dezelfde termijn rechtstreeks naar de netbeheerder.
  De netbeheerder moet de aanvraag tot vergoeding behandelen en de schadevergoeding desgevallend storten binnen dezelfde termijnen als deze die voor de leverancier gelden.
  Art. 32octies. § 1. - Elke facturatiefout ten koste van de eindafnemer verplicht de leverancier om deze eindafnemer een schadevergoeding te betalen waarvan het bedrag gelijk is aan dat van de tussentijdse factuur van de afnemer, teruggebracht tot één maand verbruik en voor het lopende jaar en dit, in volgende gevallen :
  1° ofwel wanneer de leverancier de klacht die een eindafnemer per aangetekende brief, fax of e-mail heeft gestuurd om het bedrag te betwisten van de factuur die hij heeft betaald, niet behandeld heeft binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst;
  2° ofwel wanneer de leverancier, naar aanleiding van een klacht per aangetekende brief, fax of e-mail van een eindafnemer die de factuur heeft betaald, bevestigt aan de afnemer dat er een facturatiefout werd begaan die verband houdt met een fout in de meteropname, ongeacht de oorsprong, maar zich onthoudt van de verzending van een factuur tot rechtzetting naar de eindafnemer en desgevallend van de verschuldigde terugbetaling binnen de dertig kalenderdagen na de erkenning van de fout, onder voorbehoud van het geval bedoeld in paragraaf 3.
  § 2. - De eindafnemer stuurt een aanvraag tot schadevergoeding naar de leverancier per aangetekende brief, fax of e-mail, binnen de dertig kalenderdagen na de overschrijding van de termijnen voorzien in § 1.
  De eindafnemer vermeldt alle vereiste gegevens voor de verwerking van zijn aanvraag.
  De leverancier vergoedt de afnemer binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag tot schadevergoeding.
  § 3. - Indien de leverancier oordeelt dat de overschrijding van de termijnen bedoeld in § 1 aan de netbeheerder te wijten is, licht hij de eindafnemer binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag tot schadevergoeding in en stuurt de aanvraag binnen dezelfde termijn rechtstreeks naar de netbeheerder.
  De netbeheerder moet de aanvraag tot schadevergoeding behandelen en de vergoeding desgevallend storten binnen dezelfde termijnen als deze die voor de leverancier gelden.
  De vergoeding is niet verschuldigd bij de verkeerde mededeling door de eindafnemer van de gegevens voor het opstellen van de factuur.
  Afdeling 5. - Gemeenschappelijke bepalingen
  Art. 32novies. § 1. - De bepalingen van de afdelingen 1 tot 4 verhinderen niet de toepassing van andere wettelijke bepalingen. In ieder geval, kan de gecombineerde toepassing van verschillende aansprakelijkheidsregimes niet leiden tot een schadevergoeding van de eindafnemer die het volledige herstel van de geleden schade overtreft.
  § 2. - Teneinde de demarche van de eindafnemer en de behandeling van de aanvragen tot schadevergoeding te vergemakkelijken, stellen de netbeheerders en de leveranciers, elk voor wat hem betreft, op hun websites aanvraagformulieren tot schadevergoeding ter beschikking van eindafnemers. Deze formulieren worden voorafgaandelijk goedgekeurd door Brugel, die deze eveneens publiceert op haar website. Iedere aanvraag tot schadevergoeding wordt tot stand gebracht door middel van deze formulieren.
  § 3. - De netbeheerders stellen iedere vorm van financiële waarborg die hen toelaat om de schadevergoedingen bedoeld in de artikelen 32bis tot 32quinquies te dekken. De last die verbonden is met de gestelde waarborg om de schadevergoedingen in geval van zware fout te dekken zal duidelijk onderscheiden zijn in de rekeningen van de netbeheerder. Vóór 31 maart van elk jaar bezorgen de netbeheerders het bewijs van het bestaan van zulke financiële waarborg aan Brugel.
  De artikelen 32bis tot 32novies worden integraal hernomen in de aansluitingsreglementen en -contracten die van toepassing zijn op de afnemers die aangesloten zijn op het net.
  Vóór 15 mei van ieder jaar maken de netbeheerders een verslag over aan Brugel dat de staat opmaakt van het aantal aanvragen tot schadevergoeding die gestoeld zijn op de artikelen 32bis tot 32quinquies in de loop van het afgelopen jaar, alsook van het vervolg dat daaraan werd gegeven, dat ze bij het in artikel 12, § 4 van deze ordonnantie bedoelde verslag voegen. Brugel stelt te dien einde een model van verslag op.
  Minstens één keer per jaar schrijft de raad van bestuur van de netbeheerder de bespreking van een geactualiseerd verslag in op de agenda met betrekking tot het aantal aanvragen tot schadevergoeding die gestoeld zijn op de artikelen 32bis tot 32quinquies, alsook het gevolg dat eraan werd gegeven.
  § 4. - De bedragen van de schadevergoedingen die in de voorafgaande afdelingen bepaald worden, worden ieder jaar geïndexeerd overeenkomstig het indexcijfer door ze te vermenigvuldigen met het indexcijfer van de consumptieprijzen voor juni van het jaar en door ze te verdelen door het indexcijfer van juni van het jaar dat aan de inwerkingtreding van deze ordonnantie voorafgaat. Brugel publiceert op haar site de geïndexeerde bedragen, afgerond op een hele euro naar boven of naar beneden. "

  Art. 61. In artikel 33, § 3 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " zeventien leden benoemd door de regering, te weten " worden ingevoegd na de woorden " samengesteld uit ";
  2° in punten 1° en 2° worden de woorden " twee leden die de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen " en de woorden " twee leden die de Milieuraad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen " vervangen door de woorden " twee vertegenwoordigers van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest " en de woorden " twee vertegenwoordigers van de Milieuraad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ";
  3° in punt 4° worden de woorden " , benoemd door de regering " opgeheven.

  Art. 62. In dezelfde ordonnantie wordt een artikel 33bis ingevoegd, luidend :
  " Art. 33bis. § 1. - Teneinde de afnemers zo goed mogelijk te begeleiden en hen informatie te bezorgen over hun rechten, is de Regering belast met de organisatie van een informatiecentrum voor afnemers van gas en elektriciteit, hierna genaamd Informatiecentrum, dat een of meerdere vestigingseenheden kan hebben.
  De Regering kan de organisatie van het Informatiecentrum toevertrouwen aan derden die onafhankelijk zijn van de energieleveranciers en/of -producenten, volgens transparante procedures en waarbij het gelijkheidsbeginsel nageleefd wordt.
  § 2. - Te dien einde heeft het Informatiecentrum de hoofdopdrachten :
  1° om op gepersonaliseerde, onafhankelijke en objectieve manier aan de Brusselse afnemers, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan kwetsbare afnemers, alle nodige informatie te bezorgen over hun rechten, de vigerende wetgeving en de verschillende middelen van geschillenbeslechting die hen ter beschikking staan, de bevoegde overheden en de stappen die zij moeten nemen om hun rechten te laten gelden;
  2° om op gepersonaliseerde, onafhankelijke en objectieve manier aan de Brusselse afnemers, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan kwetsbare afnemers, informatie te bezorgen betreffende de voorwaarden van de contracten die hen worden voorgesteld, over de stappen die zij moeten nemen om van leveranciers te veranderen en over de sociale bescherming, alsook hen een mogelijkheid te bieden om hen te begeleiden in hun demarches;
  3° om een jaarverslag op te stellen, met name op basis van de activiteit van informatie en raadgeving, met betrekking tot de problemen van toegang tot energie die afnemers ondervinden, waarin een deel wordt opgenomen dat specifiek gewijd is aan de problemen die ondervonden worden door het publiek in een situatie van armoede.
  § 3. - Het Informatiecentrum beschikt over de nodige deskundigheid en over gekwalificeerd personeel.
  § 4. - De Regering kan de opdrachten van het Informatiecentrum, evenals de modaliteiten van samenwerking met andere informatiecentra voor afnemers preciseren. "

  Art. 63. Artikel 34 van dezelfde ordonnantie wordt opgeheven.

  Art. 64. In artikel 35 van dezelfde ordonnantie, wordt paragraaf 3 vervangen als volgt :
  " § 3. - Voor zover zij tot dezelfde vertrouwelijkheid zouden gehouden zijn en daarop dezelfde sancties rusten, kan Brugel aan de andere Belgische reguleringsinstanties en aan het Instituut de vertrouwelijke of commercieel gevoelige gegevens meedelen die zijn nodig hebben om hun bevoegdheid uit te oefenen. "

  TITEL III. - Wijzigingen aan de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen

  Art. 65. § 1. - In artikel 2 van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen worden de punten 15° en 16° toegevoegd, luidend als volgt :
  " 15° het " Sociaal fonds voor energiebegeleiding ".
  Aan het fonds worden toegewezen de ontvangsten voortkomende van :
  - de bijdrage zoals bepaald in artikel 26 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  - de middelen, fondsen of toelagen die het fonds kunnen worden toegekend krachtens wettelijke bepalingen, met uitzondering van alle fondsen of toelagen die afkomstig zijn van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overeenkomstig artikel 8, § 1, lid 3 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.
  De middelen van het fonds worden aangewend voor de financiering van de openbare dienstverplichtingen waarvan sprake is in Hoofdstuk IVbis van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Hoofdstuk Vbis van de ordonnantie van 1 april 2004 houdende organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; het fonds wordt onder de O.C.M.W.'s verdeeld volgens hun aandeel in het bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn waarin artikel 105 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voorziet. Het gedeelte van elk O.C.M.W. wordt jaarlijks gestort, de eerste helft als voorschot uiterlijk op 30 juni van het jaar in kwestie en het saldo uiterlijk op 31 maart van het jaar daarna, op voorlegging van een verslag over de activiteiten van het centrum die voor het jaar in kwestie betrekking hebben op de opdrachten bedoeld in hoofdstuk IVbis van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hoofdstuk Vbis van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  16° het " Fonds voor energiebeleid ".
  Aan het fonds worden toegewezen de ontvangsten voortkomende van :
  - de bijdrage zoals bepaald in artikel 26 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  - de administratieve boetes geïnd krachtens artikel 32 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  - de middelen, fondsen of toelagen die het fonds kunnen worden toegekend krachtens wettelijke bepalingen, met uitzondering van alle fondsen of toelagen die afkomstig zijn uit de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overeenkomstig artikel 8, § 1, lid 3 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.
  De middelen van het fonds worden aangewend voor :
  - het bevorderen van een rationeel gebruik van energie en namelijk het in artikel 24, § 2 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedoelde programma van uitvoering;
  - de beheerkosten voor het bevorderen van een rationeel gebruik van energie, onder andere de personeelkosten, de informaticakosten en de expertisekosten;
  - de werking van Brugel opgericht door artikel 30bis van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het aan de werking van Brugel toegewezen bedrag mag 15 % van het totale jaarlijkse bedrag van de naar het fonds overgemaakte ontvangsten niet overschrijden. "
  § 2. - Artikel 3bis van dezelfde ordonnantie wordt opgeheven.

  TITEL IV. - Diverse, overgangs- en slotbepalingen

  Art. 66. In artikel 591 van het Gerechtelijke Wetboek wordt punt 23° vervangen als volgt :
  " 23° van alle vorderingen die ingesteld worden op basis van de procedure van Hoofdstuk IVbis van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en alle vorderingen die ingesteld worden op basis van de procedure van Hoofdstuk Vbis van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsmede van de samenhangende vorderingen, zoals de terugvordering van schuldvorderingen en deze inzake betalingsfaciliteiten. "

  Art. 67. Iedere aanvraag betreffende een leveringsvergunning bedoeld in artikel 21 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die werd ingediend vóór de inwerkingtreding van deze ordonnantie wordt behandeld door de Regering.

  Art. 68. De Geschillenkamer bedoeld in artikel 23 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft bevoegd om haar volledige rechtsmacht uit te putten voor de geschillen die bij haar aanhangig werden gemaakt vóór de inwerkingtreding van deze ordonnantie.

  Art. 69. Het saldo van de sommen van het " Sociaal Fonds voor energiebegeleiding " toegekend aan de openbare dienstverplichtingen uitgeoefend door de leveranciers bedoeld in artikel 26, § 7 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt overgedragen aan het " Fonds voor energiebeleid ".

  Art. 70. Ingeval een verzoek tot vervanging van een vermogensbegrenzer van 1 380 watt door een vermogensbegrenzer van 2 300 watt werd ingediend voor de inwerkingtreding van deze ordonnantie, beschikt de distributienetbeheerder, in afwijking van artikel 29 van deze ordonnantie over een termijn van 90 dagen vanaf de datum van indiening van de aanvraag om de vervanging uit te voeren.

  Art. 71. § 1. - De artikelen 22, 25, punten 1° en 4°, 37, punt 3°, 41 en 48, punt 1° van deze ordonnantie treden in werking op 1 januari 2012.
  § 2. - Artikel 55 treedt in werking op de dag bepaald door de Regering.
  Vanaf 1 januari 2012 en tot op de datum van inwerkingtreding van artikel 55 van deze ordonnantie, vergoedt Brugel het Instituut voor alle kosten voor de salarissen van de opdrachthouders die lid zijn van het personeel van het Instituut en die bij Brugel gedetacheerd blijven.
  
  Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Brussel, 20 juli 2011.
  De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
  Ch. PICQUE
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
  J.-L. VANRAES
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting,
  Mevr. E. HUYTEBROECK
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer,
  Mevr. B. GROUWELS
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek,
  B. CEREXHE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2010-2011 A-201/1 Ontwerp van ordonnantie A-201/2 Verslag A-201/3 Amendementen na verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 15 juli 2011.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie