J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2011/01/09/2010003686/justel

Titel
9 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij " Euro Millions ", het koninklijk besluit van 27 oktober 2004 tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd " Lotto/Joker ", " Keno ", " Pick-3 " en " Euro Millions ", het koninklijk besluit van 20 januari 2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto, genaamd " Lotto Extra ", georganiseerd door de Nationale Loterij en het koninklijk besluit van 6 mei 2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto en de Joker die, georganiseerd door de Nationale Loterij onder de benamingen " Super Lotto " en " Super Joker ", zich kenmerken door hetzij de toekenning van een promotioneel bedrag aan de eerste winstrang, hetzij door de verdeling van een promotioneel bedrag onder de eerste drie winstrangen

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 28-01-2011 nummer :   2010003686 bladzijde : 7774       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-01-09/09
Inwerkingtreding : 30-01-2011

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2001014243        2010003026        2010003276        2004003362        2004003390       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij
Art. 1-20
HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij " Euro Millions "
Art. 21-40
HOOFDSTUK III. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 27 oktober 2004 tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd " Lotto/Joker ", " Keno ", " Pick-3 " en " Euro Millions "
Art. 41-43
HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 20 januari 2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto, genaamd " Lotto Extra ", georganiseerd door de Nationale Loterij
Art. 44-68
HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 6 mei 2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto en de Joker die, georganiseerd door de Nationale Loterij onder de benamingen " Super Lotto " en " Super Joker ", zich kenmerken door hetzij de toekenning van een promotioneel bedrag aan de eerste winstrang, hetzij door de verdeling van een promotioneel bedrag onder de eerste drie winstrangen
Art. 69-95
HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen
Art. 96-97

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij

  Artikel 1. In het opschrift van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, wordt het woord " Joker " vervangen door het woord " Joker+ ".

  Art. 2. In artikel 1, van hetzelfde besluit, wordt het woord " Joker " vervangen door het woord " Joker+ ".

  Art. 3. In artikel 2, van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen als volgt :
  " Het aantal " Lotto "-trekkingen is vastgesteld op twee per week, de ene wordt uitgevoerd op woensdag en de andere op zaterdag. Elk van deze trekkingen is gekoppeld aan een trekking van de bijkomende loterij " Joker+ ", zoals bedoeld in artikel 3, § 2. Deze " Joker+ "-trekking vindt plaats op dezelfde dag als de Lotto-trekking waaraan zij gekoppeld is. De uren van de trekkingen worden nader bepaald en bekendgemaakt door de Nationale Loterij. "

  Art. 4. In artikel 3, van hetzelfde besluit wordt paragraaf 2 vervangen als volgt :
  " § 2. De deelnemers aan de Lotto kunnen tegelijk deelnemen aan een bijkomende loterij, " Joker+ " genoemd. De deelneming aan deze laatste berust op de gehele of gedeeltelijke overeenkomst tussen een Joker+-combinatie gevormd door een getal van 6 cijfers en een sterrenbeeld, en een combinatie gevormd door een getal van 6 cijfers en een sterrenbeeld die door lottrekking respectievelijk worden bepaald uit de reeks getallen gaande van 000000 tot 999999 en uit de 12 sterrenbeelden genaamd " Ram ", " Stier ", " Tweelingen ", " Kreeft ", " Leeuw ", " Maagd ", " Weegschaal ", " Schorpioen ", " Boogschutter ", " Steenbok ", " Waterman " en " Vissen ". De combinatie waarmee wordt deelgenomen aan de Joker+ wordt " Deelnemende Joker+-combinatie " genoemd.
  De deelneming aan de Joker+ alleen is niet toegestaan, behalve onder de in artikel 13/1, § 5, derde lid, en de in artikel 24, §§ 1 en 2, bedoelde voorwaarden.
  Wanneer meerdere openbare loterijen, uitgegeven door de Nationale Loterij en waarvan de regels door Ons vastgelegd werden met toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, elk vergezeld gaan van een op dezelfde dag voorziene Joker+-trekking, wordt er slechts één enkele Joker+-trekking georganiseerd en is deze gemeenschappelijk aan het geheel van die openbare loterijen. "

  Art. 5. In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het nummer " 24 " vervangen door het nummer " 24, §§ 1 en 2 ".

  Art. 6. In artikel 5, § 2, van hetzelfde besluit, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 oktober 2002, 19 november 2003 en 10 augustus 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het woord " Joker " wordt telkens vervangen door het woord " Joker+ ";
  2° het bedrag " 1,25 " wordt vervangen door het bedrag " 1,50 ";
  3° de woorden " deelnemende nummers " worden vervangen door de woorden " deelnemende Joker+-combinaties ".

  Art. 7. In artikel 12 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 september 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het tweede lid, 3°, worden de woorden " gespeelde nummers bestemd voor deelneming aan de Joker " vervangen door de woorden " deelnemende Joker+-combinaties ";
  2° in het derde lid wordt b) vervangen als volgt :
  " b) voor de Joker+ is de inzet altijd gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende drie parameters : het inzetbedrag van 1,50 euro bedoeld in artikel 22, vierde lid, het aantal deelnemende Joker+-combinaties en het aantal trekkingen waaraan er wordt deelgenomen. "

  Art. 8. In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1, eerste en tweede lid, wordt het woord " Joker " telkens vervangen door het woord " Joker+ ";
  2° aan § 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht :a)
  in het tweede lid, wordt het woord " Joker " telkens vervangen door het woord " Joker+ ";
  b) het derde lid wordt vervangen als volgt :
  " Ongeacht de keuze van de deelnemer, mag de wekelijkse inzet voor de deelneming aan de Lotto alleen, of voor de deelneming aan de Lotto en aan de Joker+, per abonnement niet minder bedragen dan een door de Nationale Loterij vastgelegd en bekendgemaakt bedrag binnen een marge gaande van minimum 2 euro tot maximum 26 euro. ";
  3° in § 3, tweede lid, worden de woorden " het in § 5 bedoelde startmapje " vervangen door de woorden " de in § 5 bedoelde Start Kit ";
  4° in § 5, eerste lid, worden de woorden " startmapje " vervangen door de woorden " Start Kit ";
  5° in § 7, eerste lid, worden de woorden " het startmapje " vervangen door de woorden " de Start Kit "; in § 7, tweede lid, 1°, wordt het woord " startmapje " vervangen door de woorden " Start Kit "; in § 7, derde lid, worden de woorden " elk startmapje " vervangen door de woorden " elke Start Kit ";
  6° in § 8 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) in het eerste lid, worden de woorden " het behoorlijk ingevulde en volledige startmapje " vervangen door de woorden " de behoorlijk ingevulde en volledige Start Kit ";
  b) in het derde lid, worden 6° en 7° vervangen als volgt :
  " 6° de gekozen Lottonummers en, in geval van deelneming aan de Joker+, de deelnemende Joker+-combinatie(s);
  7° de totale inzet per trekking, inclusief die van de Joker+; ";
  7° in § 13, 1° wordt het woord " Joker " vervangen door het woord " Joker+ ";
  8° in § 16, worden de woorden " startmapjes " vervangen door de woorden " Start Kits ";
  9° in § 18, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 maart 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) het eerste lid wordt vervangen als volgt :
  " Het enkelvoudig formulier omvat 14 roosters met 42 van 1 tot 42 genummerde vakjes. Deze roosters zijn geschikt in 7 groepen van 2 boven elkaar geplaatste roosters. De deelneming geschiedt verplicht per groep van 2 boven elkaar geplaatste roosters. Afhankelijk van zijn inzet vult de deelnemer, beginnend van links, 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 7 groepen van 2 boven elkaar geplaatste roosters in. ";
  b) in het vijfde lid wordt 2° vervangen als volgt :
  " 2° hoogstens 7 euro voor een deelneming met 14 roosters. ";
  10° paragraaf 20 wordt vervangen als volgt :
  " § 20. De enkelvoudige en meervoudige formulieren omvatten vier vakjes die gebruikt moeten worden om de wens om al of niet deel te nemen aan de Joker+ uit te drukken. In die vakjes staan respectievelijk de getallen 1, 2, 3 of 4. De deelnemer drukt zijn wens om deel te nemen met 1, 2, 3 of 4 Joker+-combinaties uit door het passende vakje te merken met een x-vormig kruis. In voorkomend geval merkt de deelnemer met een x-vormig kruis ook het vakje van zijn keuze aan onder de twaalf vakjes die de 12 sterrenbeelden identificeren en afgedrukt staan in de nabijheid van de vakjes met de vermelding " Ja ".
  De wens van de deelnemer om niet aan de Joker+ deel te nemen, wordt geacht bevestigd te zijn door het formulier :
  1° waarvan geen enkel van de zestien vakjes, bedoeld in het eerste lid, aangekruist werden;
  2° waarvan een vakje ter identificatie van een sterrenbeeld aangekruist werd, terwijl daarentegen geen enkel van de vakjes met de vermelding " Ja " werd aangekruist.
  De wens van de deelnemer om aan de Joker+ deel te nemen, wordt geacht bevestigd te zijn door het formulier waarvan 1 van de 4 vakjes met de vermelding " Ja " werd aangekruist en waarvan geen enkel van de vakjes ter identificatie van een sterrenbeeld werd aangekruist. In voorkomend geval kent het informaticasysteem van de Nationale Loterij toevalsgewijs een sterrenbeeld toe.
  Het formulier waarvan meerdere vakjes met de vermelding " Ja " of meerdere vakjes ter identificatie van een sterrenbeeld werden aangekruist, wordt verworpen en aan de deelnemer teruggestuurd.
  Wanneer de deelneming aan de Joker+ met meerdere Joker+-combinaties gebeurt, vermeldt de betreffende abonnementsbevestiging verschillende Joker+-combinaties en één enkel sterrenbeeld.
  Het bedrag van de totale inzet voor een trekking stemt overeen met de vermenigvuldiging van twee parameters, zijnde de in artikel 22, vierde lid, bedoelde inzet van 1,50 euro, en het aantal deelnemende Joker+-combinaties.
  De inzet bedraagt :
  1° minstens 1,50 euro voor de deelneming aan één trekking met één Joker+-combinatie;
  2° hoogstens 6 euro voor de deelneming aan één trekking met vier Joker+-combinaties. ";
  11° in § 22, eerste lid, worden de woorden " het startmapje zit " vervangen door de woorden " de Start Kit ";
  12° in § 25, worden de woorden " het startmapje " vervangen door de woorden " de Start Kit ";
  13° in § 26, eerste lid, 1° en 2° wordt het woord " startmapjes " telkens vervangen door de woorden " Start Kits ";
  14° in § 27, wordt het woord " Joker " vervangen door het woord " Joker+ ";
  15° in § 28, wordt het woord " Joker " vervangen door het woord " Joker+ ";
  16° in § 29, vervangen bij het koninklijk besluit van 6 december 2009, wordt het woord " Joker " telkens vervangen door het woord " Joker+ ";
  17° in § 30, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 oktober 2002 en 6 december 2009, wordt het woord " Joker " vervangen door het woord " Joker+ ".

  Art. 9. In artikel 13/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het konklijk besluit van 6 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1, eerste lid, wordt het woord " Joker " vervangen door het woord " Joker+ ";
  2° § 5 wordt vervangen als volgt :
  " § 5. De deelneming aan de Joker+ gebeurt naar keuze van de speler ofwel samen met de deelneming aan de Lotto, ofwel los daarvan.
  Wanneer de deelneming aan de Joker+ samen met de deelneming aan de Lotto gebeurt, dan berust zij op de volgende modaliteiten :
  1° de deelneming aan de Joker+ is verbonden met het gebruik van het enkelvoudig formulier, het meervoudig formulier of de " combinatiemodus "-formule;
  2° de deelneming gebeurt, naar keuze van de speler, met 1, 2, 3 of 4 Joker+-combinaties, dewelke hem standaard worden toegewezen. De speler beschikt over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem standaard toegewezen Joker+-combinaties te weigeren en hun vervanging door andere te vragen. In voorkomend geval beschikt de speler over de mogelijkheid om het sterrenbeeld te kiezen voor elk van de Joker+-combinaties waarmee hij wenst deel te nemen. De speler beschikt echter niet over de mogelijkheid om de samenstelling te bepalen van het getal of de getallen van de Joker+-combinaties waarmee hij wenst deel te nemen. Deze worden hem steeds toegewezen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 22, tweede lid;
  3° de deelneming aan de Joker+ is niet verplicht.
  Wanneer de deelneming aan de Joker+ losstaat van de deelneming aan de Lotto, dan gebeurt zij, naar keuze van de speler, met 2, 4, 6, 8, 10, of 12 Joker+-combinaties, dewelke hem standaard worden toegewezen. De speler beschikt over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem standaard toegewezen Joker+-combinaties te weigeren en hun vervanging door andere te vragen. In voorkomend geval beschikt de speler over de mogelijkheid om het sterrenbeeld te kiezen voor elk van de Joker+-combinaties waarmee hij wenst deel te nemen. De speler beschikt echter niet over de mogelijkheid om de samenstelling te bepalen van het getal of de getallen van de Joker+-combinaties waarmee hij wenst deel te nemen. Deze worden hem steeds toegewezen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 22, tweede lid. ";
  3° § 6 wordt vervangen als volgt :
  " § 6. De speler die gebruik maakt van het enkelvoudig formulier of van de " combinatiemodus "-formule, kiest het aantal opeenvolgende trekkingen waaraan hij wenst deel te nemen. Dit aantal is vastgelegd op 1, 2, 4, 6 of 10 trekkingen.
  De speler die gebruik maakt van het meervoudig formulier beschikt niet over de mogelijkheid het aantal opeenvolgende trekkingen waaraan hij wenst deel te nemen, te kiezen. Dit aantal is steeds vastgelegd op 1.
  Naast de mogelijkheden bedoeld in het eerste en het tweede lid, beschikt de speler over de mogelijkheid te kiezen voor een voortdurende deelneming aan opeenvolgende trekkingen waarvan het aantal trekkingen niet op voorhand kan bepaald worden.
  Wanneer de deelneming aan de Joker+ losstaat van de deelneming aan de Lotto, kiest de speler, hetzij het aantal trekkingen waaraan hij wenst deel te nemen, waarbij dit aantal vastgelegd is op 1, 2, 4, 6 of 10 trekkingen, hetzij kiest hij voor een voortdurende deelneming aan opeenvolgende trekkingen waarvan het aantal trekkingen niet op voorhand kan bepaald worden.
  Wanneer de deelneming aan de Joker+ samen met de deelneming aan de Lotto gebeurt, dan betreft de deelneming aan de Joker+ enkel de Joker+-trekkingen die samen met die van de Lotto georganiseerd worden.
  Wanneer de deelneming aan de Joker+ losstaat van de deelneming aan de Lotto, dan betreft de deelneming aan de Joker+ alle Joker+-trekkingen die samen met die van de Lotto georganiseerd worden, alsook diegene die georganiseerd worden samen met andere openbare loterijen, uitgegeven door de Nationale Loterij en waarvan de regels door Ons vastgelegd werden met toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002. ";
  4° aan § 7 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) in het vierde lid worden de woorden " Joker ", " 1,25 euro " en " deelnemende getallen " respectievelijk vervangen door de woorden " Joker+ ", " 1,50 euro " en " deelnemende Joker+-combinaties ";
  b) in het vijfde lid worden de woorden " Joker ", " 1,25 euro " en " deelnemende getallen " respectievelijk vervangen door de woorden " Joker+ ", " 1,50 euro " en " deelnemende Joker+-combinaties ";
  c) in het zesde lid worden de woorden " Joker ", " 1,25 euro " en " deelnemende getallen " respectievelijk vervangen door de woorden " Joker+ ", " 1,50 euro " en " deelnemende Joker+-combinaties ";
  d) in het zevende lid wordt het woord " Joker " telkens vervangen door het woord " Joker+ ";
  e) hij wordt aangevuld met een lid, luidende :
  " Het bedrag van de totale inzet voor de deelneming aan de Joker+ alleen stemt overeen met de vermenigvuldiging van drie parameters, zijnde de in artikel 22, vierde lid, bedoelde inzet van 1,50 euro, het aantal deelnemende Joker+-combinaties en het gekozen aantal trekkingen. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee eerste parameters. ";
  5° § 9 wordt aangevuld met een 4°, luidende :
  " 4° bij een deelnemingsverwerving aan de Joker+ alleen die meerdere trekkingen betreft, stemt het gedebiteerd inzetbedrag overeen met datgene dat verschuldigd is voor het geheel van die trekkingen. Onverminderd de bepalingen van 3°, wordt het inzetbedrag trekking per trekking gedebiteerd bij een voortdurende deelneming aan de Joker+. ";
  6° in § 11, wordt het woord " Joker " telkens vervangen door het woord " Joker+ ";
  7° § 15 wordt vervangen als volgt :
  " § 15. De artikelen 4, 5, 6, 7, 8, 8bis, 9, lid 1, 2 en 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, lid 1, 3 en 5, 23, 24, §§ 1 en 2, 27, 28, 29, 31 en 35, lid 1 en 2, zijn niet van toepassing op de deelneming aan de Lotto en aan de Joker+ met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij dat " het Internet " wordt genoemd. "

  Art. 10. Aan artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het tweede lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 november 2003 en 18 september 2008, worden 4°, 5° en 6° vervangen als volgt :
  " 4° de deelneming of niet-deelneming aan de Joker+;
  5° de Joker+-combinatie(s) bestemd voor de deelneming aan de Joker+;
  6° het totaalbedrag van de betaalde inzet, met inbegrip van de inzet voor de Joker+; "
  2° het derde lid wordt vervangen als volgt :
  " Door het deelnemingsticket te aanvaarden, stemt de deelnemer in met de erop voorkomende deelnemingsgegevens. "

  Art. 11. Artikel 16 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, wordt vervangen als volgt :
  " Art. 16. Naar keuze van de Nationale Loterij, wordt de Lotto-trekking :
  1° verricht door middel van een trekkingstrommel, waarin er tweeënveertig van 1 tot 42 genummerde ballen van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht worden gelegd. Zeven ballen worden achtereenvolgens uit de trommel verwijderd. Een verwijderde bal mag niet in de trommel worden teruggelegd. De eerste zes verwijderde ballen bepalen de winnende getallen. De zevende verwijderde bal bepaalt een getal dat " bijkomend getal " wordt genoemd. De ballen worden telkens door elkaar gemengd vooraleer er een bal uit de trommel wordt verwijderd;
  2° verricht door middel van een fysiek hulpmiddel, verschillend van datgene bedoeld in 1°, of door middel van alle elektronische of informatica-hulpmiddelen. Ongeacht het hulpmiddel dat gebruikt wordt, dit hulpmiddel zal steeds gebaseerd zijn op een proces waarbij gegarandeerd wordt dat enkel het toeval instaat voor de bepaling van de zes winnende getallen en het bijkomend getal, beiden zoals bedoeld in 1°. "

  Art. 12. In het opschrift van hoofdstuk VIII van hetzelfde besluit, wordt het woord " Joker " vervangen door het woord " Joker+ ".

  Art. 13. Artikel 22 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Art. 22. De deelneming aan de Joker+ gebeurt ofwel in samenhang met die aan de Lotto, volgens de in artikel 23 bedoelde regels, ofwel onafhankelijk van die aan de Lotto, volgens de in artikel 24 bedoelde regels.
  Het getal van 6 cijfers dat elke Joker+-combinatie bestemd voor de deelneming bevat, wordt op basis van een algoritme door het informaticasysteem van de Nationale Loterij gegenereerd. Hetzelfde geldt voor het sterrenbeeld van elke combinatie wanneer de deelneming berust op het gebruik van de " Quick Pick "-formule bedoeld in artikel 12, tweede lid, 3°, of op het gebruik van de " Quick Pick Joker+ "-formule bedoeld in artikel 24.
  Als er met meer dan één Joker+-combinatie aan de Joker+ wordt deelgenomen, zijn de getallen van de combinaties vermeld op eenzelfde deelnemingsticket verschillend.
  Voor deelneming aan één trekking met één Joker+-combinatie, bedraagt de inzet 1,50 euro.
  De deelneming aan de Joker+ is pas effectief onder de in artikel 15 bepaalde voorwaarden. "

  Art. 14. Artikel 23 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 oktober 2002 en 10 augustus 2005, wordt vervangen als volgt :
  " Art. 23. § 1. Het enkelvoudig, meervoudig, multiplus- en Lotto-Mix-formulier, respectievelijk bedoeld in de artikelen 6, 7, 8 en 8bis), bevatten twee reeksen vakjes.
  De eerste reeks is vergezeld van de vermelding " Ja " en bevat vier vakjes waarin respectievelijk de getallen 1, 2, 3 en 4 zijn vermeld. De tweede reeks bevat twaalf vakjes die respectievelijk in een grafische vorm de twaalf sterrenbeelden reproduceren. De deelnemer die met 1, 2, 3, of 4 Joker+-combinaties aan de Joker+ wenst deel te nemen, merkt het vakje dat overeenstemt met het aantal van zijn keuze aan met een " x "-vormig kruis. Hij merkt eveneens naar keuze één enkel van de 12 sterrenbeelden aan met een " x "-vormig kruis. De bedragen 1,50 euro, 3,00 euro, 4,50 euro en 6,00 euro, dewelke voorkomen in de nabijheid van de eerste reeks vakjes stemmen respectievelijk overeen met het inzetbedrag voor een deelneming aan één trekking met 1, 2, 3, of 4 Joker+-combinaties.
  De deelnemer die niet aan de Joker+ wenst deel te nemen, zet bij geen enkel van de 16 vakjes bedoeld in het tweede lid, een kruisje.
  Wanneer de deelneming aan de Joker+ berust op het gebruik van de formulieren bedoeld in het eerste lid, dan betreft zij uitsluitend de Joker+-trekkingen die samen met die van de Lotto georganiseerd worden.
  § 2. Het bedrag van de totaal verschuldigde inzet is het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters, zijnde de in artikel 22, vierde lid bedoelde inzet van 1,50 euro, het aantal deelnemende Joker+-combinaties en het aantal trekkingen waaraan wordt deelgenomen.
  Het is vastgesteld op :
  1° minstens 1,50 euro voor deelneming aan één trekking met één Joker+-combinatie;
  2° hoogstens 120 euro voor deelneming aan 20 trekkingen met 4 Joker+-combinaties.
  De bedragen van de inzetten die overeenstemmen met een deelneming aan 1, 2, 4, 6, 8, 10 of 20 trekkingen met 1, 2, 3 of 4 Joker+-combinaties, kunnen vermeld zijn op de keerzijde van de formulieren. ".

  Art. 15. Artikel 24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juni 2005, 19 november 2003, 18 september 2008 en 6 december 2009, wordt vervangen als volgt :
  " Art. 24. § 1. Wanneer de deelneming aan de Joker+ losstaat van de deelneming aan de Lotto, kan ze uitsluitend tot stand gebracht worden middels de formule die " Quick Pick Joker+ " wordt genoemd, en dit zonder een formulier.
  De deelneming gebeurt naar keuze van de deelnemer met 2, 4, 6, 8, 10 of 12 Joker+-combinaties.
  De deelneming aan de Joker+ heeft, naar keuze van de deelnemer, betrekking op 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20, of 24 opeenvolgende trekkingen. Deze omvatten alle Joker+-trekkingen die samen met die van de Lotto georganiseerd worden, alsook diegene die georganiseerd worden samen met andere openbare loterijen, uitgegeven door de Nationale Loterij en waarvan de regels door Ons vastgelegd werden met toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002.
  Het bedrag van de totaal verschuldigde inzet is het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters, zijnde de in artikel 22, vierde lid bedoelde inzet van 1,50 euro, het aantal deelnemende Joker+-combinaties en het aantal trekkingen waaraan wordt deelgenomen.
  Het is vastgesteld op :
  1° minstens 3 euro voor deelneming aan één trekking met twee Joker+-combinaties;
  2° hoogstens 432 euro voor deelneming aan 24 trekkingen met 12 Joker+-combinaties.
  § 2. Na betaling van zijn inzet, in speciën of met ieder ander door de Nationale Loterij aanvaard betaalmiddel, krijgt de deelnemer een deelnemingsticket dat door de met de terminal verbonden drukker wordt afgeleverd.
  Dat deelnemingsticket vermeldt :
  1° de datum en het uur van de deelnemingsverwerving;
  2° de data van de trekkingen;
  3° de deelnemende Joker+-combinaties;
  4° het totaalbedrag van de betaalde inzet;
  5° een reeks cijfercodes voor controle-, identificatie- en beheersdoeleinden.
  Door het deelnemingsticket te aanvaarden, stemt de deelnemer in met de erop voorkomende deelnemingsgegevens.
  § 3. De gezamenlijke deelneming aan de Lotto en aan de Joker+ kan gebeuren met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij, genaamd " Internet ". "

  Art. 16. In het opschrift van hoofdstuk IX, wordt het woord " Joker " vervangen door het woord " Joker+ ".

  Art. 17. Artikel 25 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2005, wordt vervangen als volgt :
  " Art. 25. Naar keuze van de Nationale Loterij wordt de trekking van de winnende Joker+-combinatie, als volgt verricht :
  1° door middel van zeven trekkingstrommels. In elk van de zes eerste trommels worden tien van 0 tot 9 genummerde ballen gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. Na het door elkaar mengen van de ballen, wordt er één bal uit elke trommel verwijderd. De cijfers die op de uit de trommels verwijderde ballen staan, vormen respectievelijk, in volgorde van de opstelling van de trommels en te beginnen met de linker trommel vanuit het gezichtspunt van het publiek, het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen, voor de honderdtallen, voor de tientallen en voor de eenheden van het getal van de winnende Joker+-combinatie. In de zevende en uiterst rechtse trommel vanuit het gezichtspunt van het publiek worden twaalf ballen gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. Op elk van deze ballen staat, in een grafische vorm, een verschillend sterrenbeeld afgebeeld. Na het door elkaar mengen van de ballen, wordt er één bal uit de trommel verwijderd;
  2° door middel van twee trekkingstrommels. In de eerste trommel worden tien van 0 tot 9 genummerde ballen gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. In voorkomend geval wordt er zes keer één bal verwijderd, met dien verstande dat de verwijderde bal telkens opnieuw in de trommel wordt gelegd alvorens een volgende bal eruit wordt verwijderd, en dat de ballen telkens door elkaar worden gemengd vooraleer er een bal uit de trommel wordt verwijderd. De cijfers die op de uit de trommels verwijderde ballen staan, vormen achtereenvolgens, in volgorde van hun trekking, het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen, voor de honderdtallen, voor de tientallen en voor de eenheden van het getal van de winnende Joker+-combinatie. In de tweede trommel worden twaalf ballen gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. Op elk van deze ballen staat, in een grafische vorm, een verschillend sterrenbeeld afgebeeld. Na het door elkaar mengen van de ballen, wordt er één bal uit de trommel verwijderd;
  3° door middel van een fysiek hulpmiddel, verschillend van diegene bedoeld in 1° en 2°, of door middel van alle elektronische of informatica-hulpmiddelen. Ongeacht het hulpmiddel dat gebruikt wordt, dit hulpmiddel zal steeds gebaseerd zijn op een proces waarbij gegarandeerd wordt dat enkel het toeval instaat voor de bepaling van de winnende Joker+-combinatie. "

  Art. 18. In het opschrift van hoofdstuk X, wordt het woord " Joker " vervangen door het woord " Joker+ ".

  Art. 19. Artikel 26 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 februari 2002 en 25 oktober 2002, wordt vervangen als volgt :
  " Art. 26. § 1. De loten van de Joker+ bedragen forfaitair 200.000, 20.000, 2.000, 200, 20, 5, 2 en 1,5 euro.
  Geeft recht op een lot van :
  1° 200.000 euro : de deelnemende Joker+-combinatie die overeenstemt met de winnende Joker+-combinatie;
  2° 20.000 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan het getal overeenstemt met het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze groep van zes overeenstemmende cijfers wordt " winnende groep " genoemd;
  3° 2.000 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen, voor de honderdtallen en voor de tientallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden, de tientallen, de honderdtallen, de duizendtallen en de tienduizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze twee groepen van vijf overeenstemmende cijfers worden " winnende groepen " genoemd;
  4° 200 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen en voor de honderdtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden, de tientallen, de honderdtallen en de duizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze twee groepen van vier overeenstemmende cijfers worden " winnende groepen " genoemd;
  5° 20 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen en voor de duizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden, de tientallen en de honderdtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze twee groepen van drie overeenstemmende cijfers worden " winnende groepen " genoemd;
  6° 5 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen en voor de tienduizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden en de tientallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze twee groepen van twee overeenstemmende cijfers worden " winnende groepen " genoemd;
  7° 2 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen van haar getal overeenstemt met dat van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden van haar getal overeenstemt met dat van het getal van de winnende Joker+-combinatie;
  8° 1,50 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan het sterrenbeeld overeenstemt met dat van de winnende Joker+-combinatie, uitgezonderd de deelnemende Joker+-combinatie die overeenstemt met de winnende Joker+-combinatie.
  Het cumuleren van loten is toegestaan. Cumulatie is evenwel niet van toepassing binnen eenzelfde winnende groep. Deze winnende groep geniet enkel van het hoogste hem toegekende lot met toepassing van het tweede lid.
  § 2. In het kader van promotionele acties kan de Nationale Loterij een bijkomend bedrag, " promotioneel bedrag " genaamd, toekennen aan de Joker+-combinaties die genieten van een lot van 200.000 euro. De toekenning van dit promotioneel bedrag gebeurt in overeenstemming met de hiernavolgende regels :
  1° onverminderd de bepalingen van 3°, kan het promotioneel bedrag per Joker+-trekking niet lager zijn dan 2.500 euro, noch hoger dan 175.000 euro. De Nationale Loterij legt dit bedrag vast en maakt het bekend;
  2° wanneer een Joker+-trekking geen enkele winnende Joker+-combinatie die 200.000 euro wint, aanwijst, kan het eraan toegekende promotioneel bedrag overgedragen worden naar een andere Joker+-trekking waarvan de datum bekendgemaakt wordt door de Nationale Loterij. In voorkomend geval dient men onder Joker+-trekking de Joker+-trekkingen te verstaan die samen met de Lotto-trekkingen georganiseerd worden, alsook diegene die georganiseerd worden samen met andere openbare loterijen, uitgegeven door de Nationale Loterij en waarvan de regels door Ons vastgelegd werden met toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;
  3° een overgedragen promotioneel bedrag kan gecumuleerd worden met datgene dat eventueel verbonden is met de Joker+-trekking die van de overdracht geniet;
  4° wanneer het wordt toegekend, wordt het promotioneel bedrag, eventueel gecumuleerd met een of meerdere overgedragen bedragen, verdeeld in gelijke delen onder de Joker+-combinaties die genieten van een lot van 200.000 euro. Indien het resultaat van deze deling leidt tot een decimaal bedrag, dan wordt het bedrag van elk deel afgerond naar het hogere veelvoud van 100 euro.
  De financiering van de promotionele acties bedoeld in het eerste lid, berust op de inhouding van 4,13 % op de geregistreerde inzetten bij elke Joker+-trekking. Wanneer de toepassing van dit percentage een bedrag oplevert dat hoger ligt dan hetgeen nodig is om het promotioneel bedrag bedoeld in het eerste lid, 1°, te voeden, wordt het overschot gestort in een fonds genaamd " Joker+-speelpotfonds ". Wanneer de toepassing van dit percentage een bedrag oplevert dat lager ligt dan hetgeen nodig is om het promotioneel bedrag bedoeld in het eerste lid, 1°, te voeden, wordt het bijkomend bedrag dat nodig is om het promotioneel bedrag te behalen, ingehouden op het " Joker+-speelpotfonds ". In voorkomend geval kunnen de tegoeden van het " Joker-speelpotfonds ", die bestonden voor de inwerkingtreding van de regels vastgesteld door huidige paragraaf, gebruikt worden.
  § 3. Behalve diegene bedoeld in § 2, kan de Nationale Loterij ook promotionele acties organiseren die erin bestaan het bedrag van de loten bedoeld in § 1, eerste lid, te verhogen, hoogstens met 100 %. Deze promotionele acties worden gefinancierd door het " Joker+-speelpotfonds " en de beschikbare tegoeden van het " Joker-speelpotfonds ", bedoeld in § 2, tweede lid. "

  Art. 20. In artikel 33 van hetzelfde besluit wordt het derde lid vervangen als volgt :
  " Als een aan de gang zijnde trekking buiten de wil van de Nationale Loterij wordt onderbroken, wordt een lijst van de gedeeltelijke resultaten opgesteld door de persoon belast met het toezicht en wordt een aanvullende trekking uitgevoerd. De aanvullende trekking betreft enkel de bestanddelen die nodig zijn om een volledig, winnend Lotto-geheel en een volledige, winnende Joker+-combinatie aan te wijzen. "

  HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij " Euro Millions "

  Art. 21. Het opschrift van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij " Euro Millions " wordt vervangen als volgt :
  " Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen " Euro Millions " en " Joker+ ". "

  Art. 22. Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Dit besluit is van toepassing op de organisatie, door de Nationale Loterij, van de openbare loterijen genaamd " Euro Millions " en " Joker+ ". "

  Art. 23. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden " Het spel " opgeheven.

  Art. 24. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in de eerste zin worden de woorden " het spel " opgeheven;
  2° in 1° worden de woorden " het spel " opgeheven;
  3° in 2° worden de woorden " het spel " opgeheven.

  Art. 25. Aan artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden " het spel " opgeheven;
  2° het wordt aangevuld met twee leden, luidende :
  " De deelnemers aan de Euro Millions kunnen tegelijk deelnemen aan een bijkomende loterij, " Joker+ " genoemd. De deelneming aan deze laatste berust op de gehele of gedeeltelijke overeenkomst tussen een Joker+-combinatie gevormd door een getal van 6 cijfers en een sterrenbeeld, en een combinatie gevormd door een getal van 6 cijfers en een sterrenbeeld die door lottrekking respectievelijk worden bepaald uit de reeks getallen gaande van 000000 tot 999999 en uit de 12 sterrenbeelden genaamd " Ram ", " Stier ", " Tweelingen ", " Kreeft ", " Leeuw ", " Maagd ", " Weegschaal ", " Schorpioen ", " Boogschutter ", " Steenbok ", " Waterman " en " Vissen ". De combinatie waarmee wordt deelgenomen aan de " Joker+ " wordt " Deelnemende Joker+-combinatie " genoemd.
  Wanneer meerdere openbare loterijen, uitgegeven door de Nationale Loterij en waarvan de regels door Ons vastgelegd werden met toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, elk vergezeld gaan van een op dezelfde dag voorziene Joker+-trekking, wordt er slechts één enkele Joker+-trekking georganiseerd en is deze gemeenschappelijk aan het geheel van die openbare loterijen. "

  Art. 26. In artikel 10 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen als volgt :
  " Alle op de formulieren aangebrachte " x "-vormige kruisen, met inbegrip van die, bedoeld in artikel 21/2, tweede lid, moeten binnen de betrokken vakjes geplaatst zijn. Ze moeten aangebracht zijn in het zwart of het blauw, met een balpen. "

  Art. 27. Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Art. 11. De deelneming aan Euro Millions en aan de Joker+ kan tot stand gebracht worden middels de formule die " Quick Pick " wordt genoemd, en dit zonder een formulier.
  Door te opteren voor deze formule, ziet de speler af van de mogelijkheid om zelf de Euro Millions-spelcombinaties en Joker+-combinaties te kiezen, en aanvaardt hij dat deze hem op willekeurige wijze worden toegewezen door het informaticasysteem van de Nationale Loterij.
  In dat geval stemmen de speelmogelijkheden waaruit de speler kan kiezen voor Euro Millions overeen met die van de formulieren bedoeld in artikel 7.
  De speelmogelijkheden waaruit de speler kan kiezen voor de Joker+ stemmen overeen met die van de formulieren bedoeld in artikel 21/2 en met die bedoeld in artikel 21/3, §§ 1 en 2. De Nationale Loterij kan evenwel de door de formulieren, bedoeld in artikel 21/2, aangeboden mogelijkheden uitbreiden door een deelneming toe te staan met een aantal Joker+-combinaties dat niet hoger mag zijn dan 20. "

  Art. 28. In artikel 12 van hetzelfde besluit worden het tweede en derde lid vervangen als volgt :
  Dit deelnemingsticket vermeldt :
  1° het " Euro Millions "-logo;
  2° datum en uur van de deelnemingsverwerving;
  3° de trekkingsdatum wanneer het gaat om de deelneming aan één trekking, of de trekkingsdatums wanneer het de deelneming aan verschillende trekkingen betreft;
  4° de geregistreerde nummers van het nummerrooster en de geregistreerde nummers van het sterrenrooster, in overeenstemming met de door de speler gekozen deelnemingsformule;
  5° de deelneming of niet-deelneming aan de Joker+;
  6° de Joker+-combinatie(s) bestemd voor de deelneming aan de Joker+;
  7° de vermelding " Quick Pick " wanneer aan deze deelnemingsformule de voorkeur werd gegeven;
  8° het totaalbedrag van de betaalde inzet, met inbegrip van die van de Joker+;
  9° een streepjescode;
  10° een reeks van codenummers of andere vermeldingen, bestemd voor controle, identificatie en beheer.
  Door het deelnemingsticket te aanvaarden, stemt de deelnemer in met de erop voorkomende deelnemingsgegevens. ".

  Art. 29. Aan artikel 13/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 6 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1, eerste lid, worden de woorden " het spel Euro Millions " vervangen door de woorden " Euro Millions en aan de Joker+ ";
  2° er wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, luidende :
  " § 3/1. De deelneming aan de Joker+ gebeurt naar keuze van de speler ofwel samen met de deelneming aan Euro Millions, ofwel los daarvan.
  Wanneer de deelneming aan de Joker+ samen met de deelneming aan Euro Millions gebeurt, dan berust zij op de volgende modaliteiten :
  1° de deelneming aan de Joker+ is verbonden met het gebruik van het enkelvoudig of het meervoudig formulier;
  2° de deelneming gebeurt, naar keuze van de speler, met 1, 2, 3 of 4 Joker+-combinaties, dewelke hem standaard worden toegewezen. De speler beschikt over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem standaard toegewezen Joker+-combinaties te weigeren en hun vervanging door andere te vragen. In voorkomend geval beschikt de speler over de mogelijkheid om het sterrenbeeld te kiezen voor elk van de Joker+-combinaties waarmee hij wenst deel te nemen. De speler beschikt echter niet over de mogelijkheid om de samenstelling te bepalen van het getal of de getallen van de Joker+-combinaties waarmee hij wenst deel te nemen. Deze worden hem steeds toegewezen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 21/1, tweede lid;
  3° de deelneming aan de Joker+ is niet verplicht.
  Wanneer de deelneming aan de Joker+ losstaat van de deelneming aan Euro Millions, dan gebeurt zij, naar keuze van de speler, met 2, 4, 6, 8, 10, of 12 Joker+-combinaties, dewelke hem standaard worden toegewezen. De speler beschikt over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem standaard toegewezen Joker+-combinaties te weigeren en hun vervanging door andere te vragen. In voorkomend geval beschikt de speler over de mogelijkheid om het sterrenbeeld te kiezen voor elk van de Joker+-combinaties waarmee hij wenst deel te nemen. De speler beschikt echter niet over de mogelijkheid om de samenstelling te bepalen van het getal of de getallen van de Joker+-combinaties waarmee hij wenst deel te nemen. Deze worden hem steeds toegewezen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 21/1, tweede lid. ";
  3° § 4 wordt aangevuld met drie leden, luidende :
  Wanneer de deelneming aan de Joker+ losstaat van de deelneming aan Euro Millions, kiest de speler, hetzij het aantal trekkingen waaraan hij wenst deel te nemen, waarbij dit aantal vastgelegd is op 1, 2, 4, 6 of 10 trekkingen, hetzij kiest hij voor een voortdurende deelneming aan opeenvolgende trekkingen waarvan het aantal trekkingen niet op voorhand kan bepaald worden.
  Wanneer de deelneming aan de Joker+ samen met de deelneming aan Euro Millions gebeurt, dan betreft de deelneming aan de Joker+ enkel de Joker+-trekkingen die samen met de Euro Millions-trekkingen georganiseerd worden.
  Wanneer de deelneming aan de Joker+ losstaat van de deelneming aan Euro Millions, dan betreft de deelneming aan de Joker+ alle Joker+-trekkingen die samen met die van Euro Millions georganiseerd worden, alsook diegene die georganiseerd worden samen met andere openbare loterijen, uitgegeven door de Nationale Loterij en waarvan de regels door Ons vastgelegd werden met toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002. ";
  4° § 5 wordt aangevuld met vier leden, luidende :
  " Het Joker+-inzetbedrag voor een enkelvoudig formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende drie parameters : het inzetbedrag van 1,50 euro bedoeld in artikel 21/1, vierde lid, het gekozen aantal deelnemende Joker+-combinaties en het gekozen aantal trekkingen. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee eerste parameters.
  Het Joker+-inzetbedrag per trekking voor een meervoudig formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende twee parameters : het inzetbedrag van 1,50 euro bedoeld in artikel 21/1, vierde lid en het gekozen aantal deelnemende Joker+-combinaties. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee parameters.
  Het bedrag van de totale inzet voor de deelneming aan de Joker+ alleen stemt overeen met de vermenigvuldiging van drie parameters, zijnde de in artikel 21/1, vierde lid, bedoelde inzet van 1,50 euro, het aantal deelnemende Joker+-combinaties en het gekozen aantal trekkingen. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee eerste parameters.
  Wanneer de deelneming aan Euro Millions samen met de deelneming aan de Joker+ gebeurt, dan is het totale inzetbedrag gelijk aan de som van het Euro Millions-inzetbedrag en het Joker+-inzetbedrag dewelke berekend werden in overeenstemming met de bepalingen van lid 1 tot 4.
  5° § 7 wordt aangevuld met een 4°, luidende :
  " 4° bij een deelnemingsverwerving aan de Joker+ alleen die meerdere trekkingen betreft, stemt het gedebiteerd inzetbedrag overeen met datgene dat verschuldigd is voor het geheel van die trekkingen. Onverminderd de bepalingen van 3°, wordt het inzetbedrag trekking per trekking gedebiteerd bij een voortdurende deelneming aan de Joker+. ";
  6° in § 9, tweede lid worden de woorden " het spel Euro Millions " vervangen door de woorden " de loterij Euro Millions of van de loterij Joker+ ";
  7° § 13 wordt vervangen als volgt :
  " § 13. De artikelen 6, 7, 8, § 1, lid 1, 2, 3, 5 en 6, § 2, 9, 10, 11, 12, 13, 21/1, lid 1, 3 en 5, 21/2, 21/3, 22, 23, 24, 26 en 27 zijn niet van toepassing op de deelneming aan Euro Millions en aan de Joker+ met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij dat " het Internet " wordt genoemd. "

  Art. 30. Aan artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden " De trekkingen " vervangen door de woorden " De Euro Millions-trekkingen ";
  2° in het derde lid worden de woorden " het spel " opgeheven.

  Art. 31. In artikel 16, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2006, worden de woorden " het spel " opgeheven.

  Art. 32. In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de woorden " het spel " opgeheven.

  Art. 33. In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de woorden " het spel " telkens opgeheven.

  Art. 34. In hetzelfde besluit wordt een artikel 21/1 ingevoegd, luidende :
  " Art. 21/1. De deelneming aan de Joker+ gebeurt ofwel in samenhang met die aan Euro Millions, volgens de in artikel 21/2 bedoelde regels, ofwel onafhankelijk van die aan Euro Millions, volgens de in artikel 21/3 bedoelde regels.
  Het getal van 6 cijfers dat elke Joker+-combinatie bestemd voor de deelneming bevat, wordt op basis van een algoritme door het informaticasysteem van de Nationale Loterij gegenereerd. Hetzelfde geldt voor het sterrenbeeld van elke combinatie wanneer de deelneming berust op het gebruik van de " Quick Pick "-formule bedoeld in artikel 11.
  Als er met meer dan één Joker+-combinatie aan de Joker+ wordt deelgenomen, zijn de getallen van de combinaties vermeld op eenzelfde deelnemingsticket verschillend.
  Voor deelneming aan één trekking met één Joker+-combinatie, bedraagt de inzet 1,50 euro.
  De deelneming aan de Joker+ is pas effectief onder de in artikel 13 bepaalde voorwaarden. "

  Art. 35. In hetzelfde besluit wordt een artikel 21/2 ingevoegd, luidende :
  " Art. 21/2. § 1. De enkelvoudige en meervoudig formulieren, respectievelijk bedoeld in de artikelen 8 en 9, bevatten twee reeksen vakjes.
  De eerste reeks is vergezeld van de vermelding " Ja " en bevat vier vakjes waarin respectievelijk de getallen 1, 2, 3 en 4 zijn vermeld. De tweede reeks bevat twaalf vakjes die respectievelijk in een grafische vorm de twaalf sterrenbeelden reproduceren. De deelnemer die met 1, 2, 3, of 4 Joker+-combinaties aan de Joker+ wenst deel te nemen, merkt het vakje dat overeenstemt met het aantal van zijn keuze aan met een " x "-vormig kruis. Hij merkt eveneens naar keuze één enkel van de 12 sterrenbeelden aan met een " x "-vormig kruis. De bedragen 1,50 euro, 3,00 euro, 4,50 euro en 6,00 euro, dewelke voorkomen in de nabijheid van de eerste reeks vakjes stemmen respectievelijk overeen met het inzetbedrag voor een deelneming aan één trekking met 1, 2, 3, of 4 Joker+-combinaties.
  De deelnemer die niet aan de Joker+ wenst deel te nemen, zet bij geen enkel van de 16 vakjes bedoeld in het tweede lid, een kruisje.
  De deelneming aan de Joker+ betreft uitsluitend de Joker+-trekkingen die samen met de Euro Millions-trekkingen georganiseerd worden.
  § 2. Het bedrag van de totaal verschuldigde inzet is het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters, zijnde de in artikel 21/1, vierde lid bedoelde inzet van 1,50 euro, het aantal deelnemende Joker+-combinaties en het aantal trekkingen waaraan wordt deelgenomen.
  Het is vastgesteld op :
  1° minstens 1,50 euro voor deelneming aan één trekking met één Joker+-combinatie;
  2° hoogstens 30 euro voor deelneming aan 5 trekkingen met 4 Joker+-combinaties. "

  Art. 36. In hetzelfde besluit wordt een artikel 21/3 ingevoegd, luidende :
  " Art. 21/3. § 1. Wanneer de deelneming aan de Joker+ losstaat van de deelneming aan Euro Millions, kan ze uitsluitend tot stand gebracht worden middels de formule die " Quick Pick Joker+ " wordt genoemd, en dit zonder een formulier.
  De deelneming gebeurt naar keuze van de deelnemer met 2, 4, 6, 8, 10 of 12 Joker+-combinaties.
  De deelneming aan de Joker+ heeft, naar keuze van de deelnemer, betrekking op 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20, of 24 opeenvolgende trekkingen. Deze omvatten alle Joker+-trekkingen die samen met die van Euro Millions georganiseerd worden, alsook diegene die georganiseerd worden samen met andere openbare loterijen, uitgegeven door de Nationale Loterij en waarvan de regels door Ons vastgelegd werden met toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002.
  Het bedrag van de totaal verschuldigde inzet is het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters, zijnde de in artikel 21/1, vierde lid bedoelde inzet van 1,50 euro, het aantal deelnemende Joker+-combinaties en het aantal trekkingen waaraan wordt deelgenomen.
  Het is vastgesteld op :
  1° minstens 3 euro voor deelneming aan één trekking met twee Joker+-combinaties;
  2° hoogstens 432 euro voor deelneming aan 24 trekkingen met 12 Joker+-combinaties.
  § 2. Na betaling van zijn inzet, in speciën of met ieder ander door de Nationale Loterij aanvaard betaalmiddel, krijgt de deelnemer een deelnemingsticket dat door de met de terminal verbonden drukker wordt afgeleverd.
  Dat deelnemingsticket vermeldt :
  1° de datum en het uur van de deelnemingsverwerving;
  2° de data van de trekkingen;
  3° de deelnemende Joker+-combinaties;
  4° het totaalbedrag van de betaalde inzet;
  5° een reeks cijfercodes voor controle-, identificatie- en beheersdoeleinden.
  Door het deelnemingsticket te aanvaarden, stemt de deelnemer in met de erop voorkomende deelnemingsgegevens.
  § 3. De gezamenlijke deelneming aan Euro Millions en aan de Joker+ kan gebeuren met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij, genaamd " Internet ". "

  Art. 37. In hetzelfde besluit wordt een artikel 21/4 ingevoegd, luidende :
  " Art. 21/4. § 1 Naar keuze van de Nationale Loterij wordt de trekking van de winnende Joker+-combinatie, als volgt verricht :
  1° door middel van zeven trekkingstrommels. In elk van de zes eerste trommels worden tien van 0 tot 9 genummerde ballen gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. Na het door elkaar mengen van de ballen, wordt er één bal uit elke trommel verwijderd. De cijfers die op de uit de trommels verwijderde ballen staan, vormen respectievelijk, in volgorde van de opstelling van de trommels en te beginnen met de linker trommel vanuit het gezichtspunt van het publiek, het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen, voor de honderdtallen, voor de tientallen en voor de eenheden van het getal van de winnende Joker+-combinatie. In de zevende en uiterst rechtse trommel vanuit het gezichtspunt van het publiek worden twaalf ballen gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. Op elk van deze ballen staat, in een grafische vorm, een verschillend sterrenbeeld afgebeeld. Na het door elkaar mengen van de ballen, wordt er één bal uit de trommel verwijderd;
  2° door middel van twee trekkingstrommels. In de eerste trommel worden tien van 0 tot 9 genummerde ballen gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. In voorkomend geval wordt er zes keer één bal verwijderd, met dien verstande dat de verwijderde bal telkens opnieuw in de trommel wordt gelegd alvorens een volgende bal eruit wordt verwijderd, en dat de ballen telkens door elkaar worden gemengd vooraleer er een bal uit de trommel wordt verwijderd. De cijfers die op de uit de trommels verwijderde ballen staan, vormen achtereenvolgens, in volgorde van hun trekking, het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen, voor de honderdtallen, voor de tientallen en voor de eenheden van het getal van de winnende Joker+-combinatie. In de tweede trommel worden twaalf ballen gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. Op elk van deze ballen staat, in een grafische vorm, een verschillend sterrenbeeld afgebeeld. Na het door elkaar mengen van de ballen, wordt er één bal uit de trommel verwijderd;
  3° door middel van een fysiek hulpmiddel, verschillend van diegene bedoeld in 1° en 2°, of door middel van alle elektronische of informatica-hulpmiddelen. Ongeacht het hulpmiddel dat gebruikt wordt, dit hulpmiddel zal steeds gebaseerd zijn op een proces waarbij gegarandeerd wordt dat enkel het toeval instaat voor de bepaling van de winnende Joker+-combinatie. "
  § 2. Elke Joker+-trekking vindt plaats in het openbaar, onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder en onder de leiding van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde.
  De toevallige afwezigheid, op het geplande uur, van de gerechtsdeurwaarder vormt geen beletsel voor de trekking, die dan uitzonderlijk doorgaat onder het toezicht van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde.
  Als een aan de gang zijnde trekking buiten de wil van de Nationale Loterij wordt onderbroken, wordt een lijst van de gedeeltelijke resultaten opgesteld door de persoon belast met het toezicht en wordt een aanvullende trekking uitgevoerd. De aanvullende trekking betreft enkel de bestanddelen die nodig zijn om een volledige, winnende Joker+-combinatie aan te wijzen.
  Als een trekking uitzonderlijk niet op de geplande datum kan worden verricht, wordt ze uitgevoerd op een latere datum die door de Nationale Loterij wordt vastgelegd en met de door haar nuttig geachte middelen wordt bekendgemaakt.
  Wanneer het resultaat van een trekking niet in overeenstemming is met dit besluit, wordt dat resultaat geannuleerd en wordt de bewuste trekking overgedaan.
  De trekkingsresultaten worden vastgesteld door de gerechtsdeurwaarder of, bij diens onverwachte afwezigheid, door de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger, en worden vermeld in het door hem opgestelde proces-verbaal.
  De gedelegeerd bestuurder of zijn afgevaardigde regelt elk met de trekking verband houdend incident.
  De Nationale Loterij maakt de uitslagen van de trekking bekend met de middelen die ze nuttig acht. "

  Art. 38. In hetzelfde besluit wordt een artikel 21/5 ingevoegd, luidende :
  " Art. 21/5. § 1. De loten van de Joker+ bedragen forfaitair 200.000, 20.000, 2.000, 200, 20, 5, 2 en 1,5 euro.
  Geeft recht op een lot van :
  1° 200.000 euro : de deelnemende Joker+-combinatie die overeenstemt met de winnende Joker+-combinatie;
  2° 20.000 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan het getal overeenstemt met het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze groep van zes overeenstemmende cijfers wordt " winnende groep " genoemd;
  3° 2.000 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen, voor de honderdtallen en voor de tientallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden, de tientallen, de honderdtallen, de duizendtallen en de tienduizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze twee groepen van vijf overeenstemmende cijfers worden " winnende groepen " genoemd;
  4° 200 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen en voor de honderdtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden, de tientallen, de honderdtallen en de duizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze twee groepen van vier overeenstemmende cijfers worden " winnende groepen " genoemd;
  5° 20 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen en voor de duizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden, de tientallen en de honderdtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze twee groepen van drie overeenstemmende cijfers worden " winnende groepen " genoemd;
  6° 5 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen en voor de tienduizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden en de tientallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze twee groepen van twee overeenstemmende cijfers worden " winnende groepen " genoemd;
  7° 2 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen van haar getal overeenstemt met dat van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden van haar getal overeenstemt met dat van het getal van de winnende Joker+-combinatie;
  8° 1,50 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan het sterrenbeeld overeenstemt met dat van de winnende Joker+-combinatie, uitgezonderd de deelnemende Joker+-combinatie die overeenstemt met de winnende Joker+-combinatie.
  Het cumuleren van loten is toegestaan. Cumulatie is evenwel niet van toepassing binnen eenzelfde winnende groep. Deze winnende groep geniet enkel van het hoogste hem toegekende lot met toepassing van het tweede lid.
  § 2. In het kader van promotionele acties kan de Nationale Loterij een bijkomend bedrag, " promotioneel bedrag " genaamd, toekennen aan de Joker+-combinaties die genieten van een lot van 200.000 euro. De toekenning van dit promotioneel bedrag gebeurt in overeenstemming met de hiernavolgende regels :
  1° onverminderd de bepalingen van 3°, kan het promotioneel bedrag per Joker+-trekking niet lager zijn dan 2.500 euro, noch hoger dan 175.000 euro. De Nationale Loterij legt dit bedrag vast en maakt het bekend;
  2° wanneer een Joker+-trekking geen enkele winnende Joker+-combinatie die 200.000 euro wint, aanwijst, kan het eraan toegekende promotioneel bedrag overgedragen worden naar een andere Joker+-trekking waarvan de datum bekendgemaakt wordt door de Nationale Loterij. In voorkomend geval dient men onder Joker+-trekking de Joker+-trekkingen te verstaan die samen met de Euro Millions-trekkingen georganiseerd worden, alsook diegene die georganiseerd worden samen met andere openbare loterijen, uitgegeven door de Nationale Loterij en waarvan de regels door Ons vastgelegd werden met toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;
  3° een overgedragen promotioneel bedrag kan gecumuleerd worden met datgene dat eventueel verbonden is met de Joker+-trekking die van de overdracht geniet;
  4° wanneer het wordt toegekend, wordt het promotioneel bedrag, eventueel gecumuleerd met een of meerdere overgedragen bedragen, verdeeld in gelijke delen onder de Joker+-combinaties die genieten van een lot van 200.000 euro. Indien het resultaat van deze deling leidt tot een decimaal bedrag, dan wordt het bedrag van elk deel afgerond naar het hogere veelvoud van 100 euro.
  De financiering van de promotionele acties bedoeld in het eerste lid, berust op de inhouding van 4,13 % op de geregistreerde inzetten bij elke Joker+-trekking. Wanneer de toepassing van dit percentage een bedrag oplevert dat hoger ligt dan hetgeen nodig is om het promotioneel bedrag bedoeld in het eerste lid, 1°, te voeden, wordt het overschot gestort in het fonds genaamd " Joker+-speelpotfonds ", bedoeld in artikel 26, § 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011. Wanneer de toepassing van dit percentage een bedrag oplevert dat lager ligt dan hetgeen nodig is om het promotioneel bedrag bedoeld in het eerste lid, 1°, te voeden, wordt het bijkomend bedrag dat nodig is om het promotioneel bedrag te behalen, ingehouden op het " Joker+-speelpotfonds ". In voorkomend geval kunnen de tegoeden van het " Joker-speelpotfonds ", die bestonden voor de inwerkingtreding van de regels vastgesteld door huidige paragraaf, gebruikt worden.
  § 3. Behalve diegene bedoeld in § 2, kan de Nationale Loterij ook promotionele acties organiseren die erin bestaan het bedrag van de loten bedoeld in § 1, eerste lid, te verhogen, hoogstens met 100 %. Deze promotionele acties worden gefinancierd door het " Joker+-speelpotfonds " en de beschikbare tegoeden van het " Joker-speelpotfonds ", bedoeld in § 2, tweede lid. "

  Art. 39. Artikel 23 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Art. 23. De loten worden contant betaald en, naargelang de omvang van de uit te keren bedragen, in speciën of door middel van één van de gebruikelijke betalingswijzen bij bankverrichtingen.
  Naargelang de grootte van het totale winstbedrag moet een winnend deelnemingsticket ter inning worden aangeboden hetzij in een door de deelnemer te kiezen online-centrum, hetzij in een regionaal kantoor van de Nationale Loterij, hetzij ten zetel van de Nationale Loterij.
  Op haar website www.nationale-loterij.be publiceert de Nationale Loterij de adres- en andere gegevens van haar hoofdkantoor, van haar regionale kantoren en van de online-centra. Op die internetsite worden eveneens de maximale winstbedragen vermeld die de online-centra mogen uitkeren. De winstbedragen die hoger liggen dan het vastgestelde maximum worden uitsluitend uitbetaald in de regionale kantoren of ten zetel van de Nationale Loterij. Al die informatie kan overigens ook op eenvoudig verzoek bij de Nationale Loterij worden verkregen. "

  Art. 40. In artikel 24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juni 2005, wordt het bedrag " 1.000 " telkens vervangen door het bedrag " 2.000 ".

  HOOFDSTUK III. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 27 oktober 2004 tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd " Lotto/Joker ", " Keno ", " Pick-3 " en " Euro Millions "

  Art. 41. In het opschrift van het koninklijk besluit van 27 oktober 2004 tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd " Lotto/Joker ", " Keno ", " Pick-3 " en " Euro Millions ", wordt het woord " Joker " vervangen door het woord " Joker+ ".

  Art. 42. Artikel 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 6 december 2009, wordt vervangen als volgt :
  " Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 7/1, geldt huidig besluit uitsluitend voor de annulering door de in het tweede lid bedoelde online-centra of door de Nationale Loterij, van deelnemingstickets verbonden aan de deelneming aan de openbare loterijen, georganiseerd onder de benamingen " Lotto/Joker+ ", " Keno ", " Pick-3 " en " Euro Millions ". "

  Art. 43. In hetzelfde besluit wordt een artikel 7/1 ingevoegd, luidende :
  " Art. 7/1. Valt niet onder de toepassing van de artikelen 1 tot 7, het verkoopsnet van de openbare loterijen bedoeld in artikel 1, eerste lid, waarvan de informatica-infrastructuur elke annulering van deelnemingstickets of deelnemingsverwervingen materieel onmogelijk maakt. "

  HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 20 januari 2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto, genaamd " Lotto Extra ", georganiseerd door de Nationale Loterij

  Art. 44. Het opschrift van het koninklijk besluit van 20 januari 2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto, genaamd " Lotto Extra ", georganiseerd door de Nationale Loterij, wordt vervangen als volgt :
  " Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen " Lotto Extra " en " Joker+ ".

  Art. 45. Aan artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de 4° wordt vervangen als volgt :
  " 4° " Lotto-speelpotfonds " : het fonds bedoeld in artikel 20, tweede lid, van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 oktober 2002, 10 augustus 2005 en 9 januari 2011; ";
  2° een 4°/1 wordt ingevoegd, luidende :
  " 4°/1 " Joker+-speelpotfonds " : het fonds bedoeld in artikel 26, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011; ";
  3° het wordt aangevuld met een 6°, luidende :
  " 6° " Joker+ "-trekking : een trekking van een tweede bij de " Lotto Extra " aanvullende loterij die, georganiseerd door de Nationale Loterij in overeenstemming met de bepalingen van dit besluit, aan het publiek wordt aangeboden onder de benaming " Joker+ ", zoals bedoeld in artikel 3, vierde en vijfde lid. ".

  Art. 46. Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt aangevuld door drie leden, luidende :
  " De deelnemers aan de " Lotto Extra " kunnen tegelijk deelnemen aan een tweede bijkomende loterij, " Joker+ " genoemd. De deelneming aan deze laatste berust op de gehele of gedeeltelijke overeenkomst tussen een Joker+-combinatie gevormd door een getal van 6 cijfers en een sterrenbeeld, en een combinatie gevormd door een getal van 6 cijfers en een sterrenbeeld die door lottrekking respectievelijk worden bepaald uit de reeks getallen gaande van 000000 tot 999999 en uit de 12 sterrenbeelden genaamd " Ram ", " Stier ", " Tweelingen ", " Kreeft ", " Leeuw ", " Maagd ", " Weegschaal ", " Schorpioen ", " Boogschutter ", " Steenbok ", " Waterman " en " Vissen ". De combinatie waarmee wordt deelgenomen aan de " Joker+ " wordt " Deelnemende Joker+-combinatie " genoemd.
  De deelneming aan de " Joker+ " alleen is niet toegestaan, behalve onder de in artikel 7/3 en artikel 35/1, derde lid, bedoelde voorwaarden.
  Wanneer meerdere openbare loterijen, uitgegeven door de Nationale Loterij en waarvan de regels door Ons vastgelegd werden met toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, elk vergezeld gaan van een op dezelfde dag voorziene Joker+-trekking, wordt er slechts één enkele Joker+-trekking georganiseerd en is deze gemeenschappelijk aan het geheel van die openbare loterijen. "

  Art. 47. In artikel 4, eerste lid, worden de woorden " de procedures " Quick Pick " en " Replay " zoals respectievelijk bedoeld in artikel 10, § 1 en § 2 " vervangen door de woorden " de " Quick Pick "-procedure, bedoeld in artikel 10, § 1 en artikel 7/3, en van de " Replay "-formule, bedoeld in artikel 10, § 2 ".

  Art. 48. In hetzelfde besluit wordt na artikel 7 een hoofdstuk III/1 ingevoegd, met als opschrift : " Regels voor deelneming aan de " Joker+ ". "

  Art. 49. In hoofdstuk III/1 van hetzelfde besluit, wordt een artikel 7/1 ingevoegd, luidende :
  " Art. 7/1. De deelneming aan de Joker+ gebeurt ofwel in samenhang met die aan de " Lotto Extra ", volgens de in artikel 7/2 bedoelde regels, ofwel onafhankelijk van die aan de " Lotto Extra ", volgens de in artikel 7/3 bedoelde regels.
  Het getal van 6 cijfers dat elke Joker+-combinatie bestemd voor de deelneming bevat, wordt op basis van een algoritme door het informaticasysteem van de Nationale Loterij gegenereerd. Hetzelfde geldt voor het sterrenbeeld van elke combinatie wanneer de deelneming berust op het gebruik van de " Quick Pick "-formule bedoeld in artikel 10, § 1, vierde lid, of op het gebruik van de " Quick Pick Joker+ "-formule bedoeld in artikel 7/3.
  Als er met meer dan één Joker+-combinatie aan de Joker+ wordt deelgenomen, zijn de getallen van de combinaties vermeld op eenzelfde deelnemingsticket verschillend.
  Voor deelneming aan één trekking met één Joker+-combinatie, bedraagt de inzet 1,50 euro.
  De deelneming aan de Joker+ is pas effectief onder de in artikel 13 bepaalde voorwaarden. "

  Art. 50. In hoofdstuk III/1 van hetzelfde besluit, wordt een artikel 7/2 ingevoegd, luidende :
  " Art. 7/2. § 1. De enkelvoudige en meervoudig formulieren, respectievelijk bedoeld in artikel 6, bevatten twee reeksen vakjes.
  De eerste reeks is vergezeld van de vermelding " Ja " en bevat vier vakjes waarin respectievelijk de getallen 1, 2, 3 en 4 zijn vermeld. De tweede reeks bevat twaalf vakjes die respectievelijk in een grafische vorm de twaalf sterrenbeelden reproduceren. De deelnemer die met 1, 2, 3, of 4 Joker+-combinaties aan de Joker+ wenst deel te nemen, merkt het vakje dat overeenstemt met het aantal van zijn keuze aan met een " x "-vormig kruis. Hij merkt eveneens naar keuze één enkel van de 12 sterrenbeelden aan met een " x "-vormig kruis. De bedragen 1,50 euro, 3,00 euro, 4,50 euro en 6,00 euro, dewelke voorkomen in de nabijheid van de eerste reeks vakjes stemmen respectievelijk overeen met het inzetbedrag voor een deelneming aan één trekking met 1, 2, 3, of 4 Joker+-combinaties.
  De deelnemer die niet aan de Joker+ wenst deel te nemen, zet bij geen enkel van de 16 vakjes bedoeld in het tweede lid, een kruisje.
  Wanneer de deelneming aan de Joker+ berust op het gebruik van de formulieren bedoeld in het eerste lid, betreft zij uitsluitend de Joker+-trekkingen die samen met die van de " Lotto Extra " georganiseerd worden.
  § 2. Het bedrag van de totaal verschuldigde inzet is het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters, zijnde de in artikel 7/1, vierde lid bedoelde inzet van 1,50 euro en het aantal deelnemende Joker+-combinaties.
  Het is vastgesteld op :
  1° minstens 1,50 euro voor deelneming aan één trekking met één Joker+-combinatie;
  2° hoogstens 6 euro voor deelneming met 4 Joker+-combinaties. "

  Art. 51. In hoofdstuk III/1 van hetzelfde besluit, wordt een artikel 7/3 ingevoegd, luidende :
  " Art. 7/3. § 1. Wanneer de deelneming aan de Joker+ losstaat van de deelneming aan de " Lotto Extra ", kan ze uitsluitend tot stand gebracht worden middels de formule die " Quick Pick Joker+ " wordt genoemd, en dit zonder een formulier.
  De deelneming gebeurt naar keuze van de deelnemer met 2, 4, 6, 8, 10 of 12 Joker+-combinaties.
  De deelneming aan de Joker+ heeft, naar keuze van de deelnemer, betrekking op 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20, of 24 opeenvolgende trekkingen. Deze omvatten alle Joker+-trekkingen die samen met die van de " Lotto Extra " georganiseerd worden, alsook diegene die georganiseerd worden samen met andere openbare loterijen, uitgegeven door de Nationale Loterij en waarvan de regels door Ons vastgelegd werden met toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002.
  Het bedrag van de totaal verschuldigde inzet is het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters, zijnde de in artikel 7/1, vierde lid bedoelde inzet van 1,50 euro, het aantal deelnemende Joker+-combinaties en het aantal trekkingen waaraan wordt deelgenomen.
  Het is vastgesteld op :
  1° minstens 3 euro voor deelneming aan één trekking met twee Joker+-combinaties;
  2° hoogstens 432 euro voor deelneming aan 24 trekkingen met 12 Joker+-combinaties.
  § 2. Na betaling van zijn inzet, in speciën of met ieder ander door de Nationale Loterij aanvaard betaalmiddel, krijgt de deelnemer een deelnemingsticket dat door de met de terminal verbonden drukker wordt afgeleverd.
  Dat deelnemingsticket vermeldt :
  1° de datum en het uur van de deelnemingsverwerving;
  2° de data van de trekkingen;
  3° de Joker+-combinaties bestemd voor de deelneming aan de Joker+;
  4° het totaalbedrag van de betaalde inzet;
  5° een reeks cijfercodes voor controle-, identificatie- en beheersdoeleinden.
  Door het deelnemingsticket te aanvaarden, stemt de deelnemer in met de erop voorkomende deelnemingsgegevens.
  § 3. De gezamenlijke deelneming aan de " Lotto Extra " en aan de Joker+ kan gebeuren met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij, genaamd " Internet ". "

  Art. 52. Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Art. 8. Alle op de formulieren aangebrachte " x "-vormige kruisen, met inbegrip van die, bedoeld in artikel 7/2, § 1, tweede lid, moeten binnen de betrokken vakjes geplaatst zijn. Ze moeten aangebracht zijn in het zwart of het blauw, met een balpen. "

  Art. 53. Aan artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° § 1 wordt aangevuld met een lid, luidende :
  " De deelneming aan de Joker+ kan ook tot stand worden gebracht middels de " Quick Pick "-formule. De speelmogelijkheden waaruit de speler kan kiezen voor de Joker+ stemmen overeen met die van de formulieren bedoeld in artikel 7/2, § 1 en met die bedoeld in artikel 7/3. De Nationale Loterij kan evenwel de door de formulieren, bedoeld in artikel 7/2, § 1, aangeboden mogelijkheden uitbreiden door een deelneming toe te staan met een aantal Joker+-combinaties dat niet hoger mag zijn dan 20. "
  2° aan § 2, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de zin " Het identieke karakter betreft zowel de " Happy Letter " letter als de " Lotto Extra "-deelnemingsgetallen. " wordt vervangen door de zin " Het identieke karakter betreft de " Happy Letter " letter, de " Lotto Extra "-deelnemingsgetallen en hun aantal, alsook de deelnemende Joker+-combinatie(s). ";
  b) de woorden " en " Happy Letter " " worden telkens vervangen door de woorden " " Happy Letter "- en " Joker+ ". "

  Art. 54. In artikel 11 van hetzelfde besluit worden het tweede lid en het derde lid vervangen als volgt :
  " Dit deelnemingsticket vermeldt :
  1° de vermeldingen " Lotto Extra " en " Happy Letter ";
  2° datum en uur van de deelnemingsverwerving;
  3° de trekkingsdatum en de dag;
  4° de geregistreerde deelnemingsgetallen, in overeenstemming met de door de deelnemer gekozen deelnemingsformule;
  5° de vermelding " Quick Pick " bij gebruik van deze deelnemingsformule;
  6° de vermelding " Full Lotto Extra " bij gebruik van deze deelnemingsformule;
  7° de vermelding " Replay " bij gebruik van deze deelnemingsformule;
  8° een " Happy Letter " letter die overeenstemt met de letter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y of Z uit het Nederlandse alfabet. Deze letter bevindt zich onderaan het deelnemingsticket, is gedrukt in hoofdletters en wordt gevormd door de herhaling van diezelfde letter in hoofdletters in een kleiner lettertype;
  9° de deelneming of niet-deelneming aan de Joker+;
  10° de Joker+-combinatie(s) bestemd voor de deelneming aan de Joker+;
  11° het totale inzetbedrag dat werd betaald, inclusief die van de Joker+;
  12° een reeks codenummers en een streepjescode, bestemd voor controle, identificatie en beheer.
  Door het deelnemingsticket te aanvaarden, stemt de deelnemer in met de erop voorkomende deelnemingsgegevens. "

  Art. 55. Aan artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1, eerste lid, worden de woorden " en gedurende de periode " vervangen door de woorden " en, onder voorbehoud van de bepalingen van § 7, gedurende de periode ";
  2° het wordt aangevuld met een § 7, luidende :
  " § 7. Valt niet onder de toepassing van §§ 1 tot 6, het verkoopsnet van de " Lotto Extra ", waarvan de informatica-infrastructuur elke annulering van deelnemingstickets of deelnemingsverwervingen materieel onmogelijk maakt. ".

  Art. 56. In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk VIII/1 ingevoegd, met als opschrift " De " Joker+ "-trekking ".

  Art. 57. In hoofdstuk VIII/1 van hetzelfde besluit, wordt een artikel 15/1 ingevoegd, luidende :
  " Art. 15/1. Op dezelfde dag van de " Lotto Extra "-trekking wordt, naar keuze van de Nationale Loterij, de trekking van de winnende Joker+-combinatie, als volgt verricht :
  1° door middel van zeven trekkingstrommels. In elk van de zes eerste trommels worden tien van 0 tot 9 genummerde ballen gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. Na het door elkaar mengen van de ballen, wordt er één bal uit elke trommel verwijderd. De cijfers die op de uit de trommels verwijderde ballen staan, vormen respectievelijk, in volgorde van de opstelling van de trommels en te beginnen met de linker trommel vanuit het gezichtspunt van het publiek, het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen, voor de honderdtallen, voor de tientallen en voor de eenheden van het getal van de winnende Joker+-combinatie. In de zevende en uiterst rechtse trommel vanuit het gezichtspunt van het publiek worden twaalf ballen gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. Op elk van deze ballen staat, in een grafische vorm, een verschillend sterrenbeeld afgebeeld. Na het door elkaar mengen van de ballen, wordt er één bal uit de trommel verwijderd;
  2° door middel van twee trekkingstrommels. In de eerste trommel worden tien van 0 tot 9 genummerde ballen gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. In voorkomend geval wordt er zes keer één bal verwijderd, met dien verstande dat de verwijderde bal telkens opnieuw in de trommel wordt gelegd alvorens een volgende bal eruit wordt verwijderd, en dat de ballen telkens door elkaar worden gemengd vooraleer er een bal uit de trommel wordt verwijderd. De cijfers die op de uit de trommels verwijderde ballen staan, vormen achtereenvolgens, in volgorde van hun trekking, het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen, voor de honderdtallen, voor de tientallen en voor de eenheden van het getal van de winnende Joker+-combinatie. In de tweede trommel worden twaalf ballen gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. Op elk van deze ballen staat, in een grafische vorm, een verschillend sterrenbeeld afgebeeld. Na het door elkaar mengen van de ballen, wordt er één bal uit de trommel verwijderd;
  3° door middel van een fysiek hulpmiddel, verschillend van diegene bedoeld in 1° en 2°, of door middel van alle elektronische of informatica-hulpmiddelen. Ongeacht het hulpmiddel dat gebruikt wordt, dit hulpmiddel zal steeds gebaseerd zijn op een proces waarbij gegarandeerd wordt dat enkel het toeval instaat voor de bepaling van de winnende Joker+-combinatie. ".

  Art. 58. In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk X/1 ingevoegd, met als opschrift " Bepaling van de loten van de " Joker+ ". "

  Art. 59. In hoofdstuk X/1 van hetzelfde besluit, wordt een artikel 20/1 ingevoegd, luidende :
  " Art. 20/1. § 1. De loten van de Joker+ bedragen forfaitair 200.000, 20.000, 2.000, 200, 20, 5, 2 en 1,5 euro.
  Geeft recht op een lot van :
  1° 200.000 euro : de deelnemende Joker+-combinatie die overeenstemt met de winnende Joker+-combinatie;
  2° 20.000 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan het getal overeenstemt met het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze groep van zes overeenstemmende cijfers wordt " winnende groep " genoemd;
  3° 2.000 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen, voor de honderdtallen en voor de tientallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden, de tientallen, de honderdtallen, de duizendtallen en de tienduizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze twee groepen van vijf overeenstemmende cijfers worden " winnende groepen " genoemd;
  4° 200 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen en voor de honderdtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden, de tientallen, de honderdtallen en de duizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze twee groepen van vier overeenstemmende cijfers worden " winnende groepen " genoemd;
  5° 20 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen en voor de duizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden, de tientallen en de honderdtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze twee groepen van drie overeenstemmende cijfers worden " winnende groepen " genoemd;
  6° 5 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen en voor de tienduizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden en de tientallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze twee groepen van twee overeenstemmende cijfers worden " winnende groepen " genoemd;
  7° 2 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen van haar getal overeenstemt met dat van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden van haar getal overeenstemt met dat van het getal van de winnende Joker+-combinatie;
  8° 1,50 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan het sterrenbeeld overeenstemt met dat van de winnende Joker+-combinatie, uitgezonderd de deelnemende Joker+-combinatie die overeenstemt met de winnende Joker+-combinatie.
  Het cumuleren van loten is toegestaan. Cumulatie is evenwel niet van toepassing binnen eenzelfde winnende groep. Deze winnende groep geniet enkel van het hoogste hem toegekende lot met toepassing van het tweede lid.
  § 2. In het kader van promotionele acties kan de Nationale Loterij een bijkomend bedrag, " promotioneel bedrag " genaamd, toekennen aan de Joker+-combinaties die genieten van een lot van 200.000 euro. De toekenning van dit promotioneel bedrag gebeurt in overeenstemming met de hiernavolgende regels :
  1° onverminderd de bepalingen van 3°, kan het promotioneel bedrag per Joker+-trekking niet lager zijn dan 2.500 euro, noch hoger dan 175.000 euro. De Nationale Loterij legt dit bedrag vast en maakt het bekend;
  2° wanneer een Joker+-trekking geen enkele winnende Joker+-combinatie die 200.000 euro wint, aanwijst, kan het eraan toegekende promotioneel bedrag overgedragen worden naar een andere Joker+-trekking waarvan de datum bekendgemaakt wordt door de Nationale Loterij. In voorkomend geval dient men onder Joker+-trekking de Joker+-trekkingen te verstaan die samen met de " Lotto Extra "-trekkingen georganiseerd worden, alsook diegene die georganiseerd worden samen met andere openbare loterijen, uitgegeven door de Nationale Loterij en waarvan de regels door Ons vastgelegd werden met toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;
  3° een overgedragen promotioneel bedrag kan gecumuleerd worden met datgene dat eventueel verbonden is met de Joker+-trekking die van de overdracht geniet;
  4° wanneer het wordt toegekend, wordt het promotioneel bedrag, eventueel gecumuleerd met een of meerdere overgedragen bedragen, verdeeld in gelijke delen onder de Joker+-combinaties die genieten van een lot van 200.000 euro. Indien het resultaat van deze deling leidt tot een decimaal bedrag, dan wordt het bedrag van elk deel afgerond naar het hogere veelvoud van 100 euro.
  De financiering van de promotionele acties bedoeld in het eerste lid, berust op de inhouding van 4,13 % op de geregistreerde inzetten bij elke Joker+-trekking. Wanneer de toepassing van dit percentage een bedrag oplevert dat hoger ligt dan hetgeen nodig is om het promotioneel bedrag bedoeld in het eerste lid, 1°, te voeden, wordt het overschot gestort in het fonds genaamd " Joker+-speelpotfonds ". Wanneer de toepassing van dit percentage een bedrag oplevert dat lager ligt dan hetgeen nodig is om het promotioneel bedrag bedoeld in het eerste lid, 1°, te voeden, wordt het bijkomend bedrag dat nodig is om het promotioneel bedrag te behalen, ingehouden op het " Joker+-speelpotfonds ". In voorkomend geval kunnen de tegoeden van het " Joker-speelpotfonds ", die bestonden voor de inwerkingtreding van de regels vastgesteld door huidige paragraaf, gebruikt worden.
  § 3. Behalve diegene bedoeld in § 2, kan de Nationale Loterij ook promotionele acties organiseren die erin bestaan het bedrag van de loten bedoeld in § 1, eerste lid, te verhogen, hoogstens met 100 %. Deze promotionele acties worden gefinancierd door het " Joker+-speelpotfonds " en de beschikbare tegoeden van het " Joker-speelpotfonds ", bedoeld in § 2, tweede lid. "

  Art. 60. Artikel 22 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Art. 22. De loten worden contant betaald en, naargelang de omvang van de uit te keren bedragen, in speciën of door middel van één van de gebruikelijke betalingswijzen bij bankverrichtingen.
  Naargelang de grootte van het totale winstbedrag moet een winnend deelnemingsticket ter inning worden aangeboden hetzij in een door de deelnemer te kiezen online-centrum, hetzij in een regionaal kantoor van de Nationale Loterij, hetzij ten zetel van de Nationale Loterij.
  Op haar website www.nationale-loterij.be publiceert de Nationale Loterij de adres- en andere gegevens van haar hoofdkantoor, van haar regionale kantoren en van de online-centra. Op die internetsite worden eveneens de maximale winstbedragen vermeld die de online-centra mogen uitkeren. De winstbedragen die hoger liggen dan het vastgestelde maximum worden uitsluitend uitbetaald in de regionale kantoren of ten zetel van de Nationale Loterij. Al die informatie kan overigens ook op eenvoudig verzoek bij de Nationale Loterij worden verkregen. "

  Art. 61. In artikel 25 van hetzelfde besluit worden het eerste, tweede, derde en vierde lid vervangen als volgt :
  " De in artikel 14, 15 en 15/1 bedoelde trekkingen vinden plaats in het openbaar, onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder en onder de leiding van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde.
  De toevallige afwezigheid, op het geplande uur, van de gerechtsdeurwaarder vormt geen beletsel voor de trekking, die dan uitzonderlijk doorgaat onder het toezicht van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde.
  Als een aan de gang zijnde trekking buiten de wil van de Nationale Loterij wordt onderbroken, wordt een lijst van de gedeeltelijke resultaten opgesteld door de persoon belast met het toezicht en wordt een aanvullende trekking uitgevoerd. De aanvullende trekking betreft enkel de bestanddelen die nodig zijn om volledige resultaten aan te wijzen.
  Als een " Lotto Extra "-, " Happy Letter "-, of " Joker+ "-trekking hetzij niet kan worden uitgevoerd, hetzij niet kan worden afgewerkt, wordt ze verricht binnen een termijn van 3 kalenderdagen volgend op de oorspronkelijk vastgelegde datum. De datum van deze trekking wordt door de Nationale Loterij vastgelegd en met alle door haar nuttig geachte middelen bekendgemaakt. "

  Art. 62. Artikel 30 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Art. 30. De Nationale Loterij biedt de mogelijkheid aan om aan de " Lotto Extra " en aan de " Joker+ " deel te nemen met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij dat " het Internet " wordt genoemd, in overeenstemming met de regels vastgelegd door huidig hoofdstuk. "

  Art. 63. In hetzelfde besluit wordt een artikel 35/1 ingevoegd, luidende :
  " Art. 35/1. De deelneming aan de Joker+ gebeurt naar keuze van de speler ofwel samen met de deelneming aan de " Lotto Extra ", ofwel los daarvan.
  Wanneer de deelneming aan de Joker+ samen met de deelneming aan de " Lotto Extra " gebeurt, dan berust zij op de volgende modaliteiten :
  1° de deelneming aan de Joker+ is verbonden met het gebruik van het enkelvoudig formulier, het meervoudig formulier of de " combinatiemodus "-formule;
  2° de deelneming gebeurt, naar keuze van de speler, met 1, 2, 3 of 4 Joker+-combinaties, dewelke hem standaard worden toegewezen. De speler beschikt over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem standaard toegewezen Joker+-combinaties te weigeren en hun vervanging door andere te vragen. In voorkomend geval beschikt de speler over de mogelijkheid om het sterrenbeeld te kiezen voor elk van de Joker+-combinaties waarmee hij wenst deel te nemen. De speler beschikt echter niet over de mogelijkheid om de samenstelling te bepalen van het getal of de getallen van de Joker+-combinaties waarmee hij wenst deel te nemen. Deze worden hem steeds toegewezen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7/1, tweede lid;
  3° de deelneming is slechts mogelijk voor één enkele trekking;
  4° de deelneming aan de Joker+ is niet verplicht.
  Wanneer de deelneming aan de Joker+ losstaat van de deelneming aan de " Lotto Extra ", dan gebeurt zij, naar keuze van de speler, met 2, 4, 6, 8, 10, of 12 Joker+-combinaties, dewelke hem standaard worden toegewezen. De speler beschikt over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem standaard toegewezen Joker+-combinaties te weigeren en hun vervanging door andere te vragen. In voorkomend geval beschikt de speler over de mogelijkheid om het sterrenbeeld te kiezen voor elk van de Joker+-combinaties waarmee hij wenst deel te nemen. De speler beschikt echter niet over de mogelijkheid om de samenstelling te bepalen van het getal of de getallen van de Joker+-combinaties waarmee hij wenst deel te nemen. Deze worden hem steeds toegewezen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7/1, tweede lid. De speler kan kiezen om hetzij deel te nemen aan op 1, 2, 4, 6 of 10 opeenvolgende trekkingen, hetzij voortdurend deel te nemen aan opeenvolgende trekkingen waarvan het aantal trekkingen niet op voorhand kan bepaald worden. Met opeenvolgende trekkingen wordt bedoeld : alle Joker+-trekkingen die samen met die van de " Lotto Extra " georganiseerd worden, alsook diegene die georganiseerd worden samen met andere openbare loterijen, uitgegeven door de Nationale Loterij en waarvan de regels door Ons vastgelegd werden met toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002. "

  Art. 64. Artikel 36 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met twee leden, luidende :
  " Het bedrag van de totaal verschuldigde inzet per trekking is het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters, zijnde de in artikel 7/1, vierde lid bedoelde inzet van 1,50 euro, het aantal deelnemende Joker+-combinaties.
  Het bedrag van de totale inzet voor de deelneming aan de Joker+ alleen stemt overeen met de vermenigvuldiging van drie parameters, zijnde de in artikel 7/1, vierde lid, bedoelde inzet van 1,50 euro, het aantal deelnemende Joker+-combinaties en het gekozen aantal trekkingen. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee eerste parameters. "

  Art. 65. Aan artikel 37 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid, worden de woorden " " Lotto Extra "- " telkens opgeheven;
  2° in het tweede lid, 2° worden de woorden " " Lotto Extra "-spelparameters, de toegekende " Happy Letter " letter " vervangen door het woord " spelparameters ".

  Art. 66. Artikel 38 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met twee leden, luidende :
  " Bij een deelnemingsverwerving aan de Joker+ alleen die meerdere trekkingen betreft, stemt het gedebiteerd inzetbedrag overeen met datgene dat verschuldigd is voor het geheel van die trekkingen.
  Bij een voortdurende deelneming aan de Joker+, wordt het inzetbedrag trekking per trekking gedebiteerd. Wanneer de bepalingen van artikel 39 voor een bepaalde trekking van toepassing zijn, wordt de speler hiervan verwittigd door een elektronische boodschap waarin wordt gepreciseerd dat hij niet aan de bewuste trekking zal deelnemen. Wanneer de bepalingen van artikel 39 voor 3 opeenvolgende trekkingen van toepassing zijn, schorst de Nationale Loterij de voortdurende deelneming van de betreffende speler. Deze deelneming zal, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 39, enkel terug geactiveerd worden mits een tussenkomst van de speler via zijn " spelersrekening. "

  Art. 67. In artikel 39 van hetzelfde besluit worden de woorden " " Lotto Extra "- " vervangen door de woorden " " Lotto Extra "- en " Joker+ " ".

  Art. 68. Artikel 43 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Art. 43. De artikelen 4, eerste en tweede lid, 5, § 1, eerste en tweede lid, § 2, 6, 7, eerste, tweede en derde lid, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, § 1, 21, 22, 23, 24 en 26 zijn niet van toepassing op de deelneming aan de " Lotto Extra " met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij dat " het Internet " wordt genoemd.

  HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 6 mei 2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto en de Joker die, georganiseerd door de Nationale Loterij onder de benamingen " Super Lotto " en " Super Joker ", zich kenmerken door hetzij de toekenning van een promotioneel bedrag aan de eerste winstrang, hetzij door de verdeling van een promotioneel bedrag onder de eerste drie winstrangen

  Art. 69. Het opschrift van het koninklijk besluit van 6 mei 2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto en de Joker die, georganiseerd door de Nationale Loterij onder de benamingen " Super Lotto " en " Super Joker ", zich kenmerken door hetzij de toekenning van een promotioneel bedrag aan de eerste winstrang, hetzij door de verdeling van een promotioneel bedrag onder de eerste drie winstrangen, wordt vervangen als volgt :
  " Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto, onder de benaming " Super Lotto ", die zich kenmerken door hetzij de toekenning van een promotioneel bedrag aan de eerste winstrang, hetzij door de verdeling van een promotioneel bedrag onder de eerste drie winstrangen en voor de trekkingen van de " Joker+ ", georganiseerd door de Nationale Loterij. "

  Art. 70. Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Artikel 1. Voor de toepassing van huidig besluit wordt verstaan onder :
  1° " Lotto-speelpotfonds " : het fonds bedoeld in artikel 20, tweede lid, van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 oktober 2002, 10 augustus 2005 en 9 januari 2011; ";
  2° " Joker+-speelpotfonds " : het fonds bedoeld in artikel 26, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011; ".

  Art. 71. Aan artikel 2, § 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het tweede en derde lid worden vervangen als volgt :
  " De deelnemers aan de " Super Lotto " kunnen tegelijk deelnemen aan een bijkomende loterij, " Joker+ " genoemd. De deelneming aan deze laatste berust op de gehele of gedeeltelijke overeenkomst tussen een Joker+-combinatie gevormd door een getal van 6 cijfers en een sterrenbeeld, en een combinatie gevormd door een getal van 6 cijfers en een sterrenbeeld die door lottrekking respectievelijk worden bepaald uit de reeks getallen gaande van 000000 tot 999999 en uit de 12 sterrenbeelden genaamd " Ram ", " Stier ", " Tweelingen ", " Kreeft ", " Leeuw ", " Maagd ", " Weegschaal ", " Schorpioen ", " Boogschutter ", " Steenbok ", " Waterman " en " Vissen ". De combinatie waarmee wordt deelgenomen aan de " Joker+ " wordt " Deelnemende Joker+-combinatie " genoemd.
  De deelneming aan de " Joker+ " alleen is niet toegestaan, behalve onder de in artikel 24 en artikel 42, derde lid, bedoelde voorwaarden. ";
  2° het wordt aangevuld met een lid, luidende :
  " Wanneer meerdere openbare loterijen, uitgegeven door de Nationale Loterij en waarvan de regels door Ons vastgelegd werden met toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, elk vergezeld gaan van een op dezelfde dag voorziene Joker+-trekking, wordt er slechts één enkele Joker+-trekking georganiseerd en is deze gemeenschappelijk aan het geheel van die openbare loterijen. ".

  Art. 72. Aan artikel 3 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : woorden " Super Joker " telkens vervangen door het woord " Joker+ ".
  1° in de eerste zin van het eerste lid worden de woorden " en " Super Joker "-trekkingen " opgeheven;
  2° in de tweede zin van het eerste lid worden de woorden " Super Joker " vervangen door het woord " Joker+ ";
  3° in het tweede lid worden de woorden " Super Joker " vervangen door het woord " Joker+ ".

  Art. 73. In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden " Super Joker " vervangen door het woord " Joker+ ".

  Art. 74. In artikel 9 van hetzelfde besluit, wordt het getal " 23 " vervangen door het getal " 23, § 1, tweede lid ".

  Art. 75. In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het tweede lid, 3°, worden de woorden " Super Joker " en " gespeelde getallen bestemd voor deelneming " respectievelijk vervangen door de woorden " Joker+ " en " deelnemende Joker+-combinaties ";
  2° in het derde lid, b), worden de woorden " Super Joker ", " 1,25 euro " en " getallen " respectievelijk vervangen door de woorden " Joker+ ", " 1,50 euro " en " Joker+-combinaties ".

  Art. 76. Aan artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " Super Joker " worden telkens vervangen door het woord " Joker+ ";
  2° in het tweede lid, wordt 5° vervangen als volgt :
  " 5° de Joker+-combinatie(s) bestemd voor de deelneming aan de " Joker+ "; ";
  3° het derde lid wordt vervangen als volgt :
  " Door het deelnemingsticket te aanvaarden, stemt de deelnemer in met de erop voorkomende deelnemingsgegevens. "

  Art. 77. Aan artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1 worden de woorden " Super Joker " telkens vervangen door het woord " Joker+ ";
  2° in § 2, eerste lid, wordt de zin " Gedurende de periode en binnen de afsluitingsuren, die beide worden bedoeld in § 1, is het de online-centra toegestaan, op hun verantwoordelijkheid, om deelnemingstickets of deelnemingsverwervingen te annuleren. " vervangen door de zin " Onder voorbehoud van de bepalingen van § 8 is het, gedurende de periode en binnen de afsluitingsuren, die beide worden bedoeld in § 1, de online-centra toegestaan, op hun verantwoordelijkheid, om deelnemingstickets of deelnemingsverwervingen te annuleren. ";
  3° het wordt aangevuld met een § 8, luidende :
  " § 8. Valt niet onder de toepassing van §§ 1 tot 7, het verkoopsnet van de " Super Lotto " en de " Joker+ " waarvan de informatica-infrastructuur elke annulering van deelnemingstickets of deelnemingsverwervingen materieel onmogelijk maakt. "

  Art. 78. In het opschrift van hoofdstuk IX van hetzelfde besluit worden de woorden " Super Joker " vervangen door het woord " Joker+ ".

  Art. 79. Artikel 22 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Art. 22. De deelneming aan de Joker+ gebeurt ofwel in samenhang met die aan de " Super Lotto ", volgens de in artikel 23 bedoelde regels, ofwel onafhankelijk van die aan de " Super Lotto ", volgens de in artikel 24, §§ 1 en 2, en artikel 42, derde lid bedoelde regels.
  Het getal van 6 cijfers dat elke Joker+-combinatie bestemd voor de deelneming bevat, wordt op basis van een algoritme door het informaticasysteem van de Nationale Loterij gegenereerd. Hetzelfde geldt voor het sterrenbeeld van elke combinatie wanneer de deelneming berust op het gebruik van de " Quick Pick "-formule bedoeld in artikel 11, tweede lid, 3°, of op het gebruik van de " Quick Pick Joker+ "-formule bedoeld in artikel 24, §§ 1 en 2.
  Als er met meer dan één Joker+-combinatie aan de Joker+ wordt deelgenomen, zijn de getallen van de combinaties vermeld op eenzelfde deelnemingsticket verschillend.
  Voor deelneming aan één trekking met één Joker+-combinatie, bedraagt de inzet 1,50 euro.
  De deelneming aan de Joker+ is pas effectief onder de in artikel 14 bepaalde voorwaarden. "

  Art. 80. Artikel 23 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Art. 23. § 1. De enkelvoudige en meervoudige formulieren, respectievelijk bedoeld in de artikelen 6 en 7, bevatten twee reeksen vakjes.
  De eerste reeks is vergezeld van de vermelding " Ja " en bevat vier vakjes waarin respectievelijk de getallen 1, 2, 3 en 4 zijn vermeld. De tweede reeks bevat twaalf vakjes die respectievelijk in een grafische vorm de twaalf sterrenbeelden reproduceren. De deelnemer die met 1, 2, 3, of 4 Joker+-combinaties aan de Joker+ wenst deel te nemen, merkt het vakje dat overeenstemt met het aantal van zijn keuze aan met een " x "-vormig kruis. Hij merkt eveneens naar keuze één enkel van de 12 sterrenbeelden aan met een " x "-vormig kruis. De bedragen 1,50 euro, 3,00 euro, 4,50 euro en 6,00 euro, dewelke voorkomen in de nabijheid van de eerste reeks vakjes stemmen respectievelijk overeen met het inzetbedrag voor een deelneming aan één trekking met 1, 2, 3, of 4 Joker+-combinaties.
  De deelnemer die niet aan de Joker+ wenst deel te nemen, zet bij geen enkel van de 16 vakjes bedoeld in het tweede lid, een kruisje.
  Wanneer de deelneming aan de Joker+ berust op het gebruik van de formulieren bedoeld in het eerste lid, dan betreft zij uitsluitend de Joker+-trekkingen die samen met die van de " Super Lotto " georganiseerd worden.
  § 2. Het bedrag van de totaal verschuldigde inzet per trekking is het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters, zijnde de in artikel 22, vierde lid bedoelde inzet van 1,50 euro en het aantal deelnemende Joker+-combinaties.
  Het is vastgesteld op :
  1° minstens 1,50 euro voor deelneming aan één trekking met één Joker+-combinatie;
  2° hoogstens 6 euro voor deelneming met 4 Joker+-combinaties.

  Art. 81. Artikel 24 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Art. 24. § 1. Wanneer de deelneming aan de Joker+ losstaat van de deelneming aan de " Super Lotto ", kan ze uitsluitend tot stand gebracht worden middels de formule die " Quick Pick Joker+ " wordt genoemd, en dit zonder een formulier.
  De deelneming gebeurt naar keuze van de deelnemer met 2, 4, 6, 8, 10 of 12 Joker+-combinaties.
  De deelneming aan de Joker+ heeft, naar keuze van de deelnemer, betrekking op 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20, of 24 opeenvolgende trekkingen. Deze omvatten alle Joker+-trekkingen die samen met die van de " Super Lotto " georganiseerd worden, alsook diegene die georganiseerd worden samen met andere openbare loterijen, uitgegeven door de Nationale Loterij en waarvan de regels door Ons vastgelegd werden met toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002.
  Het bedrag van de totaal verschuldigde inzet is het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters, zijnde de in artikel 22, vierde lid bedoelde inzet van 1,50 euro, het aantal deelnemende Joker+-combinaties en het aantal trekkingen waaraan wordt deelgenomen.
  Het is vastgesteld op :
  1° minstens 3 euro voor deelneming aan één trekking met twee Joker+-combinaties;
  2° hoogstens 432 euro voor deelneming aan 24 trekkingen met 12 Joker+-combinaties.
  § 2. Na betaling van zijn inzet, in speciën of met ieder ander door de Nationale Loterij aanvaard betaalmiddel, krijgt de deelnemer een deelnemingsticket dat door de met de terminal verbonden drukker wordt afgeleverd.
  Dat deelnemingsticket vermeldt :
  1° de datum en het uur van de deelnemingsverwerving;
  2° de data van de trekkingen;
  3° de deelnemende " Joker+ "-combinaties;
  4° de vermelding " Quick Pick ";
  5° het totaalbedrag van de betaalde inzet;
  6° een reeks cijfercodes voor controle-, identificatie- en beheersdoeleinden.
  Door het deelnemingsticket te aanvaarden, stemt de deelnemer in met de erop voorkomende deelnemingsgegevens.
  De annulering van een deelnemingsticket gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 13.
  § 3. De gezamenlijke deelneming aan de " Super Lotto " en aan de " Joker+ " kan gebeuren met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij, genaamd " Internet ". "

  Art. 82. In het opschrift van hoofdstuk X van hetzelfde besluit worden de woorden " Super Joker " vervangen door het woord " Joker+ ".

  Art. 83. Artikel 25 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Art. 25. Naar keuze van de Nationale Loterij wordt de trekking van de winnende Joker+-combinatie, als volgt verricht :
  1° door middel van zeven trekkingstrommels. In elk van de zes eerste trommels worden tien van 0 tot 9 genummerde ballen gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. Na het door elkaar mengen van de ballen, wordt er één bal uit elke trommel verwijderd. De cijfers die op de uit de trommels verwijderde ballen staan, vormen respectievelijk, in volgorde van de opstelling van de trommels en te beginnen met de linker trommel vanuit het gezichtspunt van het publiek, het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen, voor de honderdtallen, voor de tientallen en voor de eenheden van het getal van de winnende Joker+-combinatie. In de zevende en uiterst rechtse trommel vanuit het gezichtspunt van het publiek worden twaalf ballen gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. Op elk van deze ballen staat, in een grafische vorm, een verschillend sterrenbeeld afgebeeld. Na het door elkaar mengen van de ballen, wordt er één bal uit de trommel verwijderd;
  2° door middel van twee trekkingstrommels. In de eerste trommel worden tien van 0 tot 9 genummerde ballen gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. In voorkomend geval wordt er zes keer één bal verwijderd, met dien verstande dat de verwijderde bal telkens opnieuw in de trommel wordt gelegd alvorens een volgende bal eruit wordt verwijderd, en dat de ballen telkens door elkaar worden gemengd vooraleer er een bal uit de trommel wordt verwijderd. De cijfers die op de uit de trommels verwijderde ballen staan, vormen achtereenvolgens, in volgorde van hun trekking, het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen, voor de honderdtallen, voor de tientallen en voor de eenheden van het getal van de winnende Joker+-combinatie. In de tweede trommel worden twaalf ballen gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. Op elk van deze ballen staat, in een grafische vorm, een verschillend sterrenbeeld afgebeeld. Na het door elkaar mengen van de ballen, wordt er één bal uit de trommel verwijderd;
  3° door middel van een fysiek hulpmiddel, verschillend van diegene bedoeld in 1° en 2°, of door middel van alle elektronische of informatica-hulpmiddelen. Ongeacht het hulpmiddel dat gebruikt wordt, dit hulpmiddel zal steeds gebaseerd zijn op een proces waarbij gegarandeerd wordt dat enkel het toeval instaat voor de bepaling van de winnende Joker+-combinatie. ".

  Art. 84. In het opschrift van hoofdstuk XI van hetzelfde besluit, worden de woorden " Super Joker " vervangen door het woord " Joker+ ".

  Art. 85. Artikel 26 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Art. 26. De loten van de Joker+ bedragen forfaitair 200.000, 20.000, 2.000, 200, 20, 5, 2 en 1,5 euro.
  Geeft recht op een lot van :
  1° 200.000 euro : de deelnemende Joker+-combinatie die overeenstemt met de winnende Joker+-combinatie;
  2° 20.000 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan het getal overeenstemt met het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze groep van zes overeenstemmende cijfers wordt " winnende groep " genoemd;
  3° 2.000 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen, voor de honderdtallen en voor de tientallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden, de tientallen, de honderdtallen, de duizendtallen en de tienduizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze twee groepen van vijf overeenstemmende cijfers worden " winnende groepen " genoemd;
  4° 200 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen en voor de honderdtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden, de tientallen, de honderdtallen en de duizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze twee groepen van vier overeenstemmende cijfers worden " winnende groepen " genoemd;
  5° 20 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen en voor de duizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden, de tientallen en de honderdtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze twee groepen van drie overeenstemmende cijfers worden " winnende groepen " genoemd;
  6° 5 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen en voor de tienduizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden en de tientallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze twee groepen van twee overeenstemmende cijfers worden " winnende groepen " genoemd;
  7° 2 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen van haar getal overeenstemt met dat van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden van haar getal overeenstemt met dat van het getal van de winnende Joker+-combinatie;
  8° 1,50 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan het sterrenbeeld overeenstemt met dat van de winnende Joker+-combinatie, uitgezonderd de deelnemende Joker+-combinatie die overeenstemt met de winnende Joker+-combinatie.
  Het cumuleren van loten is toegestaan. Cumulatie is evenwel niet van toepassing binnen eenzelfde winnende groep. Deze winnende groep geniet enkel van het hoogste hem toegekende lot met toepassing van het tweede lid.

  Art. 86. Artikel 27 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Art. 27. In het kader van promotionele acties kan de Nationale Loterij een bijkomend bedrag, " promotioneel bedrag " genaamd, toekennen aan de Joker+-combinaties die genieten van een lot van 200.000 euro. De toekenning van dit promotioneel bedrag gebeurt in overeenstemming met de hiernavolgende regels :
  1° onverminderd de bepalingen van 3°, kan het promotioneel bedrag per Joker+-trekking niet lager zijn dan 2.500 euro, noch hoger dan 175.000 euro. De Nationale Loterij legt dit bedrag vast en maakt het bekend;
  2° wanneer een Joker+-trekking geen enkele winnende Joker+-combinatie die 200.000 euro wint, aanwijst, kan het eraan toegekende promotioneel bedrag overgedragen worden naar een andere Joker+-trekking waarvan de datum bekendgemaakt wordt door de Nationale Loterij. In voorkomend geval dient men onder Joker+-trekking de Joker+-trekkingen te verstaan die samen met de " Super Lotto "-trekkingen georganiseerd worden, alsook diegene die georganiseerd worden samen met andere openbare loterijen, uitgegeven door de Nationale Loterij en waarvan de regels door Ons vastgelegd werden met toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;
  3° een overgedragen promotioneel bedrag kan gecumuleerd worden met datgene dat eventueel verbonden is met de Joker+-trekking die van de overdracht geniet;
  4° wanneer het wordt toegekend, wordt het promotioneel bedrag, eventueel gecumuleerd met een of meerdere overgedragen bedragen, verdeeld in gelijke delen onder de Joker+-combinaties die genieten van een lot van 200.000 euro. Indien het resultaat van deze deling leidt tot een decimaal bedrag, dan wordt het bedrag van elk deel afgerond naar het hogere veelvoud van 100 euro.
  De financiering van de promotionele acties bedoeld in het eerste lid, berust op de inhouding van 4,13 % op de geregistreerde inzetten bij elke Joker+-trekking. Wanneer de toepassing van dit percentage een bedrag oplevert dat hoger ligt dan hetgeen nodig is om het promotioneel bedrag bedoeld in het eerste lid, 1°, te voeden, wordt het overschot gestort in een fonds genaamd " Joker+-speelpotfonds ". Wanneer de toepassing van dit percentage een bedrag oplevert dat lager ligt dan hetgeen nodig is om het promotioneel bedrag bedoeld in het eerste lid, 1°, te voeden, wordt het bijkomend bedrag dat nodig is om het promotioneel bedrag te behalen, ingehouden op het " Joker+-speelpotfonds ". In voorkomend geval kunnen de tegoeden van het " Joker-speelpotfonds ", die bestonden voor de inwerkingtreding van de regels vastgesteld door huidige paragraaf, gebruikt worden.
  Behalve diegene bedoeld in het eerste lid, kan de Nationale Loterij ook promotionele acties organiseren die erin bestaan het bedrag van de loten bedoeld in artikel 26, eerste lid, te verhogen, hoogstens met 100 %. Deze promotionele acties worden gefinancierd door het " Joker+-speelpotfonds " en de beschikbare tegoeden van het " Joker-speelpotfonds ", bedoeld in het tweede lid. "

  Art. 87. Artikel 29 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Art. 29. De loten worden contant betaald en, naargelang de omvang van de uit te keren bedragen, in speciën of door middel van één van de gebruikelijke betalingswijzen bij bankverrichtingen.
  Naargelang de grootte van het totale winstbedrag moet een winnend deelnemingsticket ter inning worden aangeboden hetzij in een door de deelnemer te kiezen online-centrum, hetzij in een regionaal kantoor van de Nationale Loterij, hetzij ten zetel van de Nationale Loterij.
  Op haar website www.nationale-loterij.be publiceert de Nationale Loterij de adres- en andere gegevens van haar hoofdkantoor, van haar regionale kantoren en van de online-centra. Op die internetsite worden eveneens de maximale winstbedragen vermeld die de online-centra mogen uitkeren. De winstbedragen die hoger liggen dan het vastgestelde maximum worden uitsluitend uitbetaald in de regionale kantoren of ten zetel van de Nationale Loterij. Al die informatie kan overigens ook op eenvoudig verzoek bij de Nationale Loterij worden verkregen. "

  Art. 88. In artikel 30, tweede en derde lid, van hetzelfde besluit, wordt het bedrag " 1.000 " telkens vervangen door het bedrag " 2.000 ".

  Art. 89. In artikel 32 van hetzelfde besluit, wordt het derde lid vervangen als volgt :
  " Als een aan de gang zijnde trekking buiten de wil van de Nationale Loterij wordt onderbroken, wordt een lijst van de gedeeltelijke resultaten opgesteld door de persoon belast met het toezicht en wordt een aanvullende trekking uitgevoerd. De aanvullende trekking betreft enkel de bestanddelen die nodig zijn om een volledige, winnende " Super Lotto "-combinatie en een volledige, winnende Joker+-combinatie aan te wijzen. "

  Art. 90. Artikel 37 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Art. 37. De Nationale Loterij biedt de mogelijkheid aan om aan de " Super Lotto " en aan de " Joker+ " deel te nemen met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij dat " het Internet " wordt genoemd, in overeenstemming met de regels vastgelegd door huidig hoofdstuk. "

  Art. 91. Artikel 42 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Art. 42. De deelneming aan de Joker+ gebeurt naar keuze van de speler ofwel samen met de deelneming aan de " Super Lotto ", ofwel los daarvan.
  Wanneer de deelneming aan de Joker+ samen met de deelneming aan de " Super Lotto " gebeurt, dan berust zij op de volgende modaliteiten :
  1° de deelneming aan de Joker+ is verbonden met het gebruik van het enkelvoudig formulier, het meervoudig formulier of de " combinatiemodus "-formule;
  2° de deelneming gebeurt, naar keuze van de speler, met 1, 2, 3 of 4 Joker+-combinaties, dewelke hem standaard worden toegewezen. De speler beschikt over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem standaard toegewezen Joker+-combinaties te weigeren en hun vervanging door andere te vragen. In voorkomend geval beschikt de speler over de mogelijkheid om het sterrenbeeld te kiezen voor elk van de Joker+-combinaties waarmee hij wenst deel te nemen. De speler beschikt echter niet over de mogelijkheid om de samenstelling te bepalen van het getal of de getallen van de Joker+-combinaties waarmee hij wenst deel te nemen. Deze worden hem steeds toegewezen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 22, tweede lid;
  3° de deelneming is slechts mogelijk voor één enkele trekking;
  4° de deelneming aan de Joker+ is niet verplicht.
  Wanneer de deelneming aan de Joker+ losstaat van de deelneming aan de " Super Lotto ", dan gebeurt zij, naar keuze van de speler, met 2, 4, 6, 8, 10, of 12 Joker+-combinaties, dewelke hem standaard worden toegewezen. De speler beschikt over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem standaard toegewezen Joker+-combinaties te weigeren en hun vervanging door andere te vragen. In voorkomend geval beschikt de speler over de mogelijkheid om het sterrenbeeld te kiezen voor elk van de Joker+-combinaties waarmee hij wenst deel te nemen. De speler beschikt echter niet over de mogelijkheid om de samenstelling te bepalen van het getal of de getallen van de Joker+-combinaties waarmee hij wenst deel te nemen. Deze worden hem steeds toegewezen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 22, tweede lid. De speler kan kiezen om hetzij deel te nemen aan op 1, 2, 4, 6 of 10 opeenvolgende trekkingen, hetzij voortdurend deel te nemen aan opeenvolgende trekkingen waarvan het aantal trekkingen niet op voorhand kan bepaald worden. Met opeenvolgende trekkingen wordt bedoeld : alle Joker+-trekkingen die samen met die van de " Super Lotto " georganiseerd worden, alsook diegene die georganiseerd worden samen met andere openbare loterijen, uitgegeven door de Nationale Loterij en waarvan de regels door Ons vastgelegd werden met toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002. "

  Art. 92. Artikel 43 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Art. 43. Het " Super Lotto "-inzetbedrag voor een enkelvoudig formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende twee parameters : het inzetbedrag van 0,50 euro bedoeld in artikel 8, vierde lid, en het aantal ingevulde roosters.
  Het " Super Lotto "-inzetbedrag voor een meervoudig formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende twee parameters : het inzetbedrag van 0,50 euro bedoeld in artikel 8, vierde lid, en de som van het aantal combinaties dat wordt verkregen door elk van de ingevulde roosters.
  Het " Super Lotto "-inzetbedrag voor de " combinatiemodus " is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende twee parameters : het inzetbedrag van 0,50 euro bedoeld in artikel 8, vierde lid, en het aantal combinaties dat werd verkregen.
  Het " Joker+ "-inzetbedrag voor een enkelvoudig formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende twee parameters : het inzetbedrag van 1,50 euro bedoeld in artikel 22, vierde lid, en het aantal deelnemende Joker+-combinaties.
  Het " Joker+ "-inzetbedrag voor een meervoudig formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende twee parameters : het inzetbedrag van 1,50 euro bedoeld in artikel 22, vierde lid, en het aantal deelnemende Joker+-combinaties.
  Het " Joker+ "-inzetbedrag voor de " combinatiemodus " is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende twee parameters : het inzetbedrag van 1,50 euro bedoeld in artikel 22, vierde lid, en het aantal deelnemende Joker+-combinaties.
  Het inzetbedrag voor de deelneming aan de Joker+ alleen stemt overeen met de vermenigvuldiging van drie parameters, zijnde de in artikel 22, vierde lid, bedoelde inzet van 1,50 euro, het aantal deelnemende Joker+-combinaties en het gekozen aantal trekkingen. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee eerste parameters.
  Wanneer de deelneming aan de " Super Lotto " samen met de deelneming aan de " Joker+ " gebeurt, dan is het totale inzetbedrag gelijk aan de som van het " Super Lotto "-inzetbedrag en het " Joker+ "-inzetbedrag dewelke berekend werden in overeenstemming met de bepalingen van lid 1 tot 6. ".

  Art. 93. Aan artikel 45 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid, worden de woorden " Super Joker " vervangen door het woord " Joker+ ";
  2° het wordt aangevuld met twee leden, luidende :
  " Bij een deelnemingsverwerving aan de Joker+ alleen die meerdere trekkingen betreft, stemt het gedebiteerd inzetbedrag overeen met datgene dat verschuldigd is voor het geheel van die trekkingen.
  Bij een voortdurende deelneming aan de Joker+, wordt het inzetbedrag trekking per trekking gedebiteerd. Wanneer de bepalingen van artikel 46 voor een bepaalde trekking van toepassing zijn, wordt de speler hiervan verwittigd door een elektronische boodschap waarin wordt gepreciseerd dat hij niet aan de bewuste trekking zal deelnemen. Wanneer de bepalingen van artikel 46 voor 3 opeenvolgende trekkingen van toepassing zijn, schorst de Nationale Loterij de voortdurende deelneming van de betreffende speler. Deze deelneming zal, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 46, enkel terug geactiveerd worden mits een tussenkomst van de speler via zijn " spelersrekening ". "

  Art. 94. In artikel 46 van hetzelfde besluit, worden de woorden " Super Joker " vervangen door het woord " Joker+ ".

  Art. 95. Artikel 50 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Art. 50. De artikelen 4, eerste en tweede lid, 5, 6, 7, 8, eerste, tweede en derde lid, 9, 10, 11, 12, 13, §§ 2 tot 7, 14, 22, derde en vijfde lid, 23, 24, §§ 1 en 2, 28, 29, 30, 31 en 33, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op de deelneming aan de " Super Lotto " en aan de " Joker+ " met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij dat " het Internet " wordt genoemd.

  HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

  Art. 96. Dit besluit treedt in werking op 30 januari 2011.

  Art. 97. De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 9 januari 2011.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
  D. REYNDERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;
   Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij;
   Gelet op het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij " Euro Millions ";
   Gelet op het koninklijk besluit van 27 oktober 2004 tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd " Lotto/Joker ", " Keno ", " Pick-3 " en " Euro Millions ";
   Gelet op het koninklijk besluit van 20 januari 2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto, genaamd " Lotto Extra ", georganiseerd door de Nationale Loterij;
   Gelet op het koninklijk besluit van 6 mei 2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto en de Joker die, georganiseerd door de Nationale Loterij onder de benamingen " Super Lotto " en " Super Joker ", zich kenmerken door hetzij de toekenning van een promotioneel bedrag aan de eerste winstrang, hetzij door de verdeling van een promotioneel bedrag onder de eerste drie winstrangen;
   Gelet op het advies 48.903/2 van de Raad van State, gegeven op 1 december 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat het zakencijfer van de " Joker ", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, sedert 2004 voortdurend afneemt; dat deze vaststelling een duidelijke vertaling is van een ontmoediging van een groot deel van de spelers aan wiens verwachtingen manifest niet meer wordt tegemoetgekomen;
   Overwegende dat het, om de interesse van het publiek in deze openbare loterijvorm te laten heropleven, gepast is om op fundamentele wijze de spelregels te wijzigen en ze daardoor aantrekkelijker te maken : in hoofdzaak door een aanzienlijke verhoging van de winstkansen, door een wijziging van de spelmodaliteiten ter toekenning van winsten en door het verschaffen van de mogelijkheid om gelijktijdig met een deelname aan de openbare loterijen die respectievelijk " Euro Millions " en " Lotto Extra " worden genoemd, deel te nemen aan de " Joker ";
   Overwegende dat de fundamentele wijziging van de huidige regels van de " Joker " een verhoging van het basisinzetbedrag van 1,25 euro naar 1,50 euro vereist;
   Overwegende dat het opportuun werd geacht de oorspronkelijke benaming " Joker " te wijzigen in " Joker+ ", teneinde de nieuwe formule commercieel te onderscheiden van de oude formule;
   Overwegende dat de bekommernis van de Nationale Loterij om de aantrekkelijkheid van de " Joker+ " te bevorderen, beantwoordt aan haar opdracht, in haar hoedanigheid van sociaal verantwoordelijke en professionele aanbieder van speelplezier, om het gedrag van de spelers te kanaliseren in de richting van spelen waarvan het verslavingsrisico gering is;
   Overwegende dat deze kanalisatieopdracht tot het takenpakket behoort waarmee de Belgische Staat de Nationale Loterij heeft belast, krachtens het beheerscontract dat tussen beide partijen werd gesloten; dat, in overeenstemming met dit beheerscontract, deze kanalisatieopdracht betekent dat er speelplezier wordt verschaft aan een breed publiek waaraan recreatieve spelen moeten worden aangeboden;
   Overwegende dat de Nationale Loterij absoluut zeer dringend de vereiste maatregelen moet treffen om deze sociale doelstelling na te komen;
   Overwegende dat de introductie van de " Joker+ " waaraan huidig besluit besteed is, één van bovengenoemde maatregelen is;
   Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie