J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/09/28/2010205075/justel

Titel
28 SEPTEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassing van de maatregelen bepaald bij de titels 1, 2 en 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis en bij hoofdstuk 13 van titel 10 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 05-10-2010 nummer :   2010205075 bladzijde : 59861       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2010-09-28/08
Inwerkingtreding : 30-09-2010

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2002021488       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De toepassing van de bepalingen van titel IV, hoofdstuk 7, afdeling 3, onderafdeling 8, van de Programmawet (I) van 24 december 2002, van de titels 2 en 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis, en van titel 10, hoofdstuk 13, van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, wordt verlengd tot 31 december 2010.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 30 september 2010.

  Art. 3. De Minister bevoegd voor Sociale Zaken en de Minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 28 september 2010.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
  Mevr. J. MILQUET
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
  Mevr. L. ONKELINX
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis, de artikelen 13, 28 en 31, gewijzigd bij de wetten van 30 december 2009 en 19 mei 2010;
   Gelet op de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, artikel 155, gewijzigd bij de wet van 19 mei 2010;
   Gelet op het advies nr. 1.739 van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 15 september 2010;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 9 september 2010;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 16 september 2010;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat het absoluut noodzakelijk is om de genomen maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid te behouden om hun beschermende invloed op de massa permanente banen in ons land te bestendigen, aangezien de gevolgen van de crisis op de economische toestand van ons land, en meer bepaald op de arbeidsmarkt nog steeds aan gang zijn;
   Gelet op advies 48.736/1 van de Raad van State, gegeven op 21 september 2010, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 2į, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Werk en de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie