J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2010/04/22/2010009549/justel

Titel
22 APRIL 2010. - Wet tot wijziging van de artikelen 92, 109bis en 1301 van het Gerechtelijk Wetboek

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 18-06-2010 nummer :   2010009549 bladzijde : 38141       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2010-04-22/28
Inwerkingtreding : 28-06-2010

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 92, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek wordt de bepaling onder 1° opgeheven.

  Art. 3. In artikel 109bis, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 juli 1985 en gewijzigd bij de wet van 9 juli 1997, worden de woorden " Met uitzondering van de vorderingen betreffende de staat van personen, " opgeheven.

  Art. 4. In artikel 1301, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden " de voorzitter of de raadsheer die hem vervangt, brengt " vervangen door de woorden " in geval van toepassing van artikel 109bis, § 2, tweede of derde lid, brengt de voorzitter of de raadsheer die hem vervangt. "
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  
  Gegeven te Brussel, 22 april 2010.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Werk,
  Mevr. J. MILQUET
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK
  De Staatssecretaris voor Gezinsbeleid,
  M. WATHELET
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2008-2009. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Wetsvoorstel van Mevr. Van Cauter, c.s., nr. 52-1645/1. Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Verslag, nr. 52-1645/2. - Tekst verbeterd door de commissie, nr. 52-1645/3. - Amendementen, nr. 52-1645/4. - Verslag, nr. 52-1645/5. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 52-1645/6. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 52-1645/7. Zie ook : Integraal verslag : 11 februari 2010. Senaat : Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 4-1654/1. - Verslag, nr. 4-1654/2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 4-1654/3. Zie ook : Handelingen van de Senaat : 4 en 11 maart 2010.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie