J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2010/04/06/2010009428/justel

Titel
6 APRIL 2010. - Wet tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 23-04-2010 nummer :   2010009428 bladzijde : 22707       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2010-04-06/20
Inwerkingtreding : 03-05-2010

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1967101056       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-10

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. Artikel 1675/4, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 juli 1998, wordt aangevuld met de volgende zin :
  " De als bijlage toegevoegde stukken bij het verzoekschrift worden in tweevoud neergelegd of toegestuurd. "

  Art. 3. In artikel 1675/6 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 juli 1998, wordt paragraaf 4 vervangen als volgt :
  " § 4. De griffie brengt de beschikking bij gewone brief ter kennis aan de griffies van de rechtbanken waarbij de in artikel 1675/5 bedoelde procedures aanhangig zijn gemaakt. "

  Art. 4. In artikel 1675/8, derde lid, van hetzelfde Wetboek, toegevoegd bij de wet van 13 december 2005, wordt het woord " gerechtsbrief " vervangen door de woorden " gewone brief ".

  Art. 5. In artikel 1675/9, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 juli 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid wordt het woord " drie " vervangen door het woord " vijf ";
  2° in het eerste lid worden de woorden " bij gerechtsbrief " vervangen door de woorden " overeenkomstig artikel 1675/16 ".

  Art. 6. In artikel 1675/11, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 juli 1998, worden de woorden " bij gerechtsbrief " vervangen door de woorden " overeenkomstig artikel 1675/16, § 1 ".

  Art. 7. In artikel 1675/14, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 juli 1998 en gewijzigd bij de wet van 13 december 2005, wordt het vierde lid aangevuld met de woorden " , op de wijze bepaald in artikel 1675/16, § 1 ".

  Art. 8. In artikel 1675/15, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 juli 1998 en gewijzigd bij de wet van 13 december 2005, wordt het tweede lid aangevuld met de woorden " , op de wijze bepaald in artikel 1675/16, § 1 ".

  Art. 9. Artikel 1675/16 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 juli 1998, wordt vervangen als volgt :
  " Art. 1675/16. § 1. Alle oproepingen in het raam van de procedure van de collectieve schuldenregeling worden door de griffier bij gewone brief ter kennis gebracht.
  § 2. De volgende uitspraken worden door de griffier bij gerechtsbrief ter kennis gebracht :
  1° de beschikking van toelaatbaarheid, bedoeld in artikel 1675/6;
  2° alle uitspraken die de collectieve schuldenregeling beëindigen of herroepen;
  3° de herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid, bedoeld in artikel 1675/15;
  4° de uitspraken inzake het derdenverzet tegen de beschikking van toelaatbaarheid, bedoeld in artikel 1675/6.
  § 3. Alle overige uitspraken worden door de griffier bij een ter post aangetekende brief ter kennis gebracht.
  § 4. De uitspraken zijn uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande hoger beroep en zonder borgstelling.
  Behalve wat de in artikel 1675/6 bedoelde beschikking van toelaatbaarheid betreft en zonder dat, in deze veronderstelling, artikel 1122, tweede lid, 3°, kan worden ingeroepen, zijn die uitspraken niet vatbaar voor derdenverzet.
  De vonnissen en arresten die bij verstek werden gewezen zijn niet vatbaar voor verzet.
  De kennisgeving van de uitspraken geldt als betekening. "

  Art. 10. In artikel 1675/16bis, § 4, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 13 december 2005, worden de woorden " bij gerechtsbrief " vervangen door de woorden " overeenkomstig artikel 1675/16, § 1 ".
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 6 april 2010.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2010009463
PUBLICATIE :
2010-04-29
bladzijde : 24255

ErratumParlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 52-2387 - 2009/2010 : Nr. 1 : Wetsontwerp. Nrs. 2 en 3 : Amendementen. Nr. 4 : Verslag. Nr. 5 : Tekst aangenomen door de commissie. Nr. 6 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal Verslag : 18 maart 2010. Stukken van de Senaat : 4-1709 - 2009/2010 : Nr. 1 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie