J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/02/21/2010200751/justel

Titel
21 FEBRUARI 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 79bis en 79ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 26-02-2010 nummer :   2010200751 bladzijde : 13160       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2010-02-21/05
Inwerkingtreding : 01-03-2010

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 79bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 januari 1997 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 juli 1997, 13 juni 1999, 13 juli 2001, 18 september 2002, 16 februari 2004, 23 december 2008 en 13 februari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) In paragraaf 3, eerste lid, 1°, a), worden de woorden "de werkloze is 50 jaar of ouder op 1 juli 2009, behalve als het gaat om een werkloze die een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid heeft zoals bedoeld in artikel 114, § 4, tweede lid, 2°." vervangen door de woorden "de werkloze is 50 jaar of ouder op 1 juli 2009 of heeft een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid zoals bedoeld in artikel 114, § 4, tweede lid, 2°.";
  b) paragraaf 4 wordt vervangen als volgt :
  "De activiteiten verricht in het kader van het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap mogen in hoofde van de PWA-werknemer 630 activiteitsuren per kalenderjaar en 70 activiteitsuren per kalendermaand niet overschrijden.
  In afwijking van het vorige lid mag de PWA-werknemer per kalendermaand evenwel slechts ten hoogste 45 activiteitsuren verrichten die betrekking hebben op de activiteiten ten behoeve van natuurlijke personen, bedoeld in § 3, eerste lid, 1°, a) en/of c) en/of ten behoeve van de lokale overheden, bedoeld in § 3, eerste lid, 3°, en/of ten behoeve van verenigingen zonder winstoogmerk, andere dan onderwijsinstellingen, en andere niet-commerciële verenigingen bedoeld in § 3, eerste lid, 4°.
  In afwijking van het eerste lid mag de PWA-werknemer die seizoens- en gelegenheidsgebonden activiteiten verricht in de land- en tuinbouwsector, bedoeld in § 3, eerste lid, 5°, ten hoogste 150 activiteitsuren per kalendermaand verrichten, waarvan ten hoogste 70 activiteitsuren die geen seizoens- en gelegenheidsgebonden activiteiten in de land- en tuinbouwsector zijn, waarvan ten hoogste 45 activiteitsuren die betrekking hebben op de activiteiten bedoeld in het vorige lid.
  De Minister kan, in noodsituaties en omwille van het algemeen belang, afwijkingen voorzien op de grenzen bedoeld in de vorige leden."

  Art. 2. In artikel 79ter, § 3, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juni 1999 en 18 september 2002, worden de woorden "eerste en tweede lid" vervangen door de woorden "eerste lid".

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2010, met uitzondering van artikel 1, a), dat uitwerking heeft op 1 juli 2009.

  Art. 4. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 21 februari 2010.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
  Mevr. J. MILQUET
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 8, § 3, tweede lid ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994, § 3, derde lid, gewijzigd bij de wet van 7 april 1999 en § 4, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 7 april 1999 en 22 december 2008;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 maart 2009;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 8 mei 2009;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 30 juni 2009;
   Gelet op het advies nr. 47.688/1 van de Raad van State, gegeven op 19 januari 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van Onze Minister van Werk en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2010201099
PUBLICATIE :
2010-03-09
bladzijde : 14787

ErratumBegin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie