J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/02/03/2009205817/justel

Titel
3 FEBRUARI 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, 16°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 03-03-2010 nummer :   2009205817 bladzijde : 13677       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2010-02-03/11
Inwerkingtreding : 01-01-2010

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1969112813       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 19, § 2, 16°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 29 januari 1999, wordt vervangen als volgt :
  " 16° de kilometervergoeding toegekend door de werkgever aan de werknemer voor verplaatsingen met de fiets tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, voor een bedrag van maximaal "0,145 euro". Dit bedrag wordt aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk aangepast. De aanpassing gebeurt met behulp van de coëfficiënt vermeld in artikel 178, § 2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Na de toepassing van de coëfficiënt wordt dit bedrag afgerond tot de hogere of lagere cent naargelang het cijfer van de duizendsten al dan niet 5 bereikt. "

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

  Art. 3. De Minister bevoegd voor Sociale Zaken en de Minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 3 februari 2010.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk,
  Mevr. J. MILQUET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 14, § 2;
   Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 23, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 24 juli 2008;
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 april 2009;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gegeven op 24 april 2009;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 17 november 2009;
   Gelet op advies 47.519/1 van de Raad van State, gegeven op 10 december 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en van de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie