J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/11/12/2009009781/justel

Titel
12 NOVEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 606 van het Wetboek van Strafvordering

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 18-11-2009 nummer :   2009009781 bladzijde : 72570       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-11-12/01
Inwerkingtreding : 28-11-2009

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 606 van het Wetboek van Strafvordering treedt in werking op 20 november 2009.

  Art. 2. De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 12 november 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het Wetboek van Strafvordering, artikel 606, opgeheven bij wet van 10 juli 1967, hersteld bij wet van 15 mei 2006 en gewijzigd bij wet van 24 juli 2008;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, artikel 3, ß 1;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid
   Overwegende dat een centrum, als bedoeld in artikel 606 van het Wetboek van Strafvordering op 20 november 2009 zal beschikbaar zijn;
   Overwegende dat in het belang van een goede rechtsbedeling het noodzakelijk is dit centrum zo spoedig mogelijk daadwerkelijk in gebruik te nemen; dat enerzijds dient vermeden te worden dat minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd bij gebrek aan beschikbare opvangplaatsen, niet in een gesloten centrum kunnen worden geplaatst; dat anderzijds de Belgische overheid ertoe gehouden is om alles in het werk te stellen opdat minderjarigen die uit handen zijn gegeven en die thans in een penitentiaire inrichting verblijven, zouden worden opgevangen in inrichtingen waar zij worden gescheiden van volwassen gedetineerden; dat het bijgevolg noodzakelijk is om zonder uitstel een bijkomend centrum te openen voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd;
   Op de voordracht van de Minister van Justitie,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie