J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
28 SEPTEMBER 2009. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 15-10-2009 nummer :   2009022488 bladzijde : 67840       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-09-28/03
Inwerkingtreding : 01-10-2009

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2003022831       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGEN.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Een Hoofdstuk XIIIquater wordt ingevoegd in de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, luidende :
  " HOOFDSTUK XIIIquater. - Tabaksontwenning
  " Artikel 30quater. § 1. Het document bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 31 augustus 2009 inzake de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de hulp bij tabaksontwenning gebruikt door de tabacologen die geen zorgverleners zijn wordt opgemaakt conform het model vervat in bijlage 75.
  § 2. Het follow-updocument bedoeld in artikel 6 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 31 augustus 2009 wordt opgemaakt conform het model vervat in bijlage 76. ".

  Art. 2. Deze Verordening heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2009.
  Brussel, 28 september 2009.
  De Leidend Ambtenaar,
  H. De Ridder.
  De Voorzitter,
  G. Perl.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 15-10-2009, p. 67843)

  Art. N2. Bijlage 2.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 15-10-2009, p. 67844)

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 22, 11° en artikel 37, § 20;
   Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2005 tot vaststelling van de voorwaarden van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de tabaksontwenning bij zwangere vrouwen en hun partner;
   Gelet op het koninklijk besluit van 31 augustus 2009 inzake de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de hulp bij tabaksontwenning;
   Gelet op de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 zoals gewijzigd tot op heden;
   Na erover te hebben beraadslaagd in haar vergadering van 28 september 2009,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie