J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/02/13/2009012041/justel

Titel
13 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79bis, § 3, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 27-02-2009 nummer :   2009012041 bladzijde : 17088       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-02-13/31
Inwerkingtreding :
01-07-2009     (Art.1)

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 79bis, § 3, eerste lid, 1°, a), van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juli 1997 en opgeheven bij het koninklijk besluit van 16 februari 2004 wordt hersteld in de volgende lezing :
  " a) thuishulp met huishoudelijk karakter.
  Deze activiteit mag slechts uitgeoefend worden indien de volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn :
  - de werkloze was op 1 maart 2004 verbonden met een PWA- arbeidsovereenkomst;
  - de werkloze heeft de activiteit thuishulp met huishoudelijk karakter daadwerkelijk bij een gebruiker uitgeoefend in de loop van de periode van 18 kalendermaanden die voorafgaan aan de maand waarin hij de activiteit wil uitoefenen;
  - de werkloze was na 1 maart 2004 niet gedurende een ononderbroken periode van acht maanden of meer verbonden met een arbeidsovereenkomst;
  - de kandidaat-gebruiker was op 1 maart 2004 in het bezit van een in de zin van artikel 79, § 2, derde lid, gevalideerd gebruikersformulier voor het verrichten van voormelde activiteit;
  - de werkloze is 50 jaar of ouder op 1 juli 2009, behalve als het gaat om een werkloze die een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid heeft zoals bedoeld in artikel 114, § 4, tweede lid, 2°.
  De voormelde periode van 18 kalendermaanden bedoeld in het vorig lid wordt verlengd met de duur van de vergoede periodes van arbeidsongeschiktheid, voor zover het volledige, ononderbroken maanden betreft en/of door overmacht. "

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2009.

  Art. 3. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 13 februari 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen,
  Mevr. J. MILQUET.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 8, § 3, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994 en § 4, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 7 april 1999 en 22 december 2008;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 79bis, § 3, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 juli 1997 en 16 februari 2004;
   Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 5 juni 2008;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 april 2008;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 22 april 2008;
   Gelet op het advies nr. 44.584/1 van de Raad van State, gegeven op 5 juni 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Werk en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2009012122
PUBLICATIE :
2009-03-13
bladzijde : 21968

ERRATUMBegin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie