J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2009/02/09/2009003076/justel

Titel
9 FEBRUARI 2009. - Wet tot wijziging van artikel 133, § 6, eerste lid, en artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 25-02-2009 nummer :   2009003076 bladzijde : 16211       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-02-09/32
Inwerkingtreding :
08-01-2009 (ART. 2 - ART. 3)     (Art.2)     (Art.3)
07-03-2009

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 133, § 6, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de bepaling onder het 1° wordt vervangen als volgt :
  " 1° na een gunstige beslissing van het krachtens de wet of statuten voorziene auditcomité van de betrokken vennootschap, of van een andere vennootschap die haar controleert, indien deze vennootschap Belgisch is of een vennootschap is volgens het recht van een andere Lidstaat van de Europese Unie of van de OESO. Indien de vennootschap krachtens de wet verplicht is om een auditcomité op te richten, wordt de bovenvermelde beslissing genomen door het auditcomité in de zin van artikel 526bis. Ingeval de taken die aan het auditcomité zijn opgedragen, worden uitgevoerd door de raad van bestuur als geheel, is evenwel de goedkeuring vereist van de onafhankelijk bestuurder of, indien er meerdere onafhankelijke bestuurders zijn benoemd, van de meerderheid van de onafhankelijke bestuurders; "
  2° het eerste lid wordt aangevuld met de bepaling onder 3°, luidende :
  " 3° als binnen de vennootschap een college van elkaar onafhankelijke commissarissen is opgericht. Dit geval geldt enkel indien de vennootschap niet krachtens de wet verplicht is om een auditcomité op te richten. "

  Art. 3. In artikel 526ter van hetzelfde Wetboek worden de woorden " externe auditor " vervangen door het woord " commissaris ".

  Art. 4. Artikelen 2 en 3 hebben uitwerking op de datum van inwerkingtreding van artikelen 15 en 21 van de wet van 17 december 2008 inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in de genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Brussel, 9 februari 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Financiën,
  D. REYNDERS
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCQ.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 2008-2009. Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken. - Indiening, 52-1663, nr. 1. - Inoverwegingneming, 52-1663, nr. 2. - Urgentieverzoek, 52-1663, nr. 3. - Aanneming in commissie (zonder verslag), 52-1663, nr. 4. - Integraal verslag. - Bespreking. Stemming over het geheel. Aanneming zonder amendering. Vergadering van 8 januari 2009. Senaat Documenten. - Overzending aan de Senaat voor de 1ste maal, 4-1094, nr. 1. - Verstrijken termijn : Evocatietermijn, 4-1094, nr. 2. - Overzending aan Kamer ter bekrachtiging, 4-1094, nr. 3. - Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging, 4-1094, nr. 4.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie