J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/01/23/2009200430/justel

Titel
23 JANUARI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van twee decreten inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 17-02-2009 nummer :   2009200430 bladzijde : 13291       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-01-23/34
Inwerkingtreding : 01-01-2009

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De volgende decreten hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2009 :
  1į het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;
  2į het decreet van 19 december 2008 tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid.

  Art. 2. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen behoort tot het beleidsdomein diensten voor het algemeen regeringsbeleid.

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

  Art. 4. De minister-president van de Vlaamse Regering, bevoegd voor het algemeen regeringsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 23 januari 2009.
  De minister-president van de Vlaamse Regering,
  K. PEETERS.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse Regering,
   Gelet op het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, artikel 26;
   Gelet op het decreet van 19 december 2008 tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, artikel 29;
   Gelet op het advies van de Inspectie van FinanciŽn, gegeven op 16 januari 2009;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, artikel 3, ß 1;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat het decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, zoals gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de SERV regelt; dat het onontbeerlijk is dat de datum van inwerkingtreding van de genoemde decreten samenvalt met het begin van een begrotings- en werkingsjaar van de SERV; dat het bovendien noodzakelijk is voor de rechtszekerheid dat de periode van terugwerkende kracht van het besluit dat de inwerkingtreding regelt, zo kort mogelijk is;
   Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie