J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2008/12/23/2008014351/justel

Titel
23 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 30-12-2008 nummer :   2008014351 bladzijde : 68790
Dossiernummer : 2008-12-23/33
Inwerkingtreding : 30-12-2008 A2    ***    30-12-2008 A3    ***    30-12-2008 A4    ***    30-12-2008 A5    ***    30-12-2008 A6    ***    30-12-2008 A7    ***    30-12-2008 A8    ***    30-12-2008 A9

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-11

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De artikelen 2, 7, 8 en 9 voorzien in de omzetting van Richtlijn 2008/65/EG van de Commissie van 27 juni 2008 tot wijziging van Richtlijn 91/439/EEG betreffende het rijbewijs.

  Art. 2. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 maart 2005 en 13 februari 2007, wordt de bepaling onder 10° vervangen als volgt :
  " 10° " voertuig uitgerust met een automatische schakeling ", elk voertuig zonder koppelingspedaal of handbediende hendel voor categorie A; ".

  Art. 3. In artikel 3, § 1, 1°, van hetzelfde besluit, wordt de bepaling onder c) vervangen als volgt :
  " c) de bijlage 7bis, de bijlage 8, de bijlage 8bis, de bijlage 9 of de bijlage 9bis bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; ".

  Art. 4. In artikel 4, 5°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 maart 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de woorden "houders van een rijbewijs tenminste geldig voor de categorie B" worden toegevoegd tussen de woorden "kandidaten" en "die"
  b) de bepaling onder d), vernietigd bij arrest nr. 181.256 van de Raad van State, wordt hersteld als volgt :
  d) het " Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft "; ";

  Art. 5. Artikel 6, 2°, f), derde streepje, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juli 2006, wordt opgeheven.

  Art. 6. In artikel 67, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juli 2006, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt :
  " 2° het voorlopig rijbewijs of het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid waarvan hij houder is bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. "

  Art. 7. In artikel 90 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juli 2004, worden de woorden " 31 maart 2010 " vervangen door de woorden " 30 september 2013 ".

  Art. 8. Bijlage 4, A.1.A., van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juli 2004 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 september 2009, wordt aangevuld als volgt :
  " 18. Veiligheid in tunnels; ".

  Art. 9. In de bijlage 5 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juli 2004, en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juli en 1 december 2006 wordt de bepaling onder II.B.6, III.B.6, IV.B.6 en V.B.6 vervangen als volgt :
  " 6. Speciale verkeersinrichtingen, waaronder : rotondes, overwegen, tram- of bushaltes, voetgangersoversteekplaatsen, stijgende of dalende weg over een lange afstand, tunnels; ".

  Art. 10. Dit besluit treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 11. De Minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 23 december 2008.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  Van Koningswege :
  Y. LETERME
  De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
  E. SCHOUPPE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985, 5 augustus 2003 en 20 juli 2005, artikel 21, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990, artikel 23, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wetten van 29 februari 1984 en 18 juli 1990, artikel 26, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en artikel 46, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;
   Gelet op de betrokkenheid van de Gewestregeringen;
   Gelet op het advies nr. 45.551/4 van de Raad van State, gegeven op 15 december 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Eerste Minister en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie