J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2008/12/19/2009035188/justel

Titel
19 DECEMBER 2008. - Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid.

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 26-02-2009 nummer :   2009035188 bladzijde : 16851       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2008-12-19/14
Inwerkingtreding :
01-01-2009 (ART. (1))     (Art. 28)     (Art.10)     (Art.11)     (Art.13)     (Art.14)     (Art.17)     (Art.19)     (Art.2)     (Art.20)     (Art.22)     (Art.23)     (Art.24)     (Art.25)     (Art.26)     (Art.27)     (Art.3)     (Art.4)     (Art.5)     (Art.6)     (Art.7)     (Art.8)     (Art.9)

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Wijziging van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.
Art. 2-26
HOOFDSTUK III. - Wijziging aan het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
Art. 27
HOOFDSTUK IV. - Wijziging aan het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid.
Art. 28
HOOFDSTUK V. - Slotbepaling.
Art. 29

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling.

  Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

  HOOFDSTUK II. - Wijziging van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

  Art. 2. In artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :
  " De Raad is het orgaan waarbinnen het sociaal-economische overleg plaatsvindt tussen de representatieve organisaties van de werknemers, de werkgevers, de middenstand en de landbouw. ";
  2° § 2 wordt vervangen door wat volgt :
  " § 2. Naast de opdracht, vermeld in § 1, functioneert de Raad tevens als de strategische adviesraad voor de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Werk en Sociale Economie, voor het gedeelte Economie van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie, en voor het beleidsveld Energie van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie.
  De opdracht van de Raad als strategische adviesraad voor het beleidsveld Energie heeft betrekking op de sociaal-economische dimensie. ";
  3° in § 3 worden de woorden " voor het beleidsdomein dat betrekking heeft op het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het toerisme " geschrapt;
  4° er worden een § 4, § 5 en § 6 toegevoegd, die luiden als volgt :
  " § 4. Naast de hoedanigheden, vermeld in § 1 en § 2, heeft de Raad ook bijzondere opdrachten zoals vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 2.
  § 5. Bij de Raad zijn de bijzondere overleginstanties, vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 3, opgericht.
  § 6. Bij de Raad zijn tevens de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, vermeld in hoofdstuk Vbis, en de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid, vermeld in hoofdstuk Vter, werkzaam als strategische adviesraad. ".

  Art. 3. Aan artikel 5 van hetzelfde decreet wordt een § 8 toegevoegd, die luidt als volgt :
  " § 8. De bepalingen van § 7 zijn van overeenkomstige toepassing op de bijzondere overleginstanties die bij de Raad zijn opgericht, zoals vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 3. ".

  Art. 4. In artikel 6 van hetzelfde decreet worden de woorden " dat in een hiërarchische verhouding staat tot de minister tot wiens bevoegdheid de Raad behoort " geschrapt.

  Art. 5. In artikel 7 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 2 wordt het eerste lid opgeheven;
  2° in § 3 wordt een punt 6°bis ingevoegd, dat luidt als volgt :
  " 6°bis de regeling inzake het personeel; ";
  3° in § 4, eerste lid, worden de woorden " artikel 16, § 4, " vervangen door de woorden " artikel 16, § 4, en artikel 19, § 4, " en worden de woorden " afdeling II van hoofdstuk IV " vervangen door de woorden " afdeling 2 en afdeling 3 van hoofdstuk IV ";
  4° in § 4, tweede lid, worden tussen de woorden " reglement van orde " en " is onderworpen " de woorden ", opgesteld door de commissie, werkgroepen of andere organismen, vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 2, " ingevoegd.

  Art. 6. In artikel 9 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° § 2 wordt vervangen door wat volgt :
  " § 2. De Raad stelt jaarlijks een begroting en een rekening op en voert een boekhouding volgens de wijze die de Vlaamse Regering bepaalt.
  De controle op de financiële toestand en de certificering van de jaarrekening wordt opgedragen aan een bedrijfsrevisor, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De bedrijfsrevisor kan toezicht ter plaatse uitoefenen op de comptabiliteit en de verrichtingen van de Raad. Hij mag te allen tijde alle bewijsstukken, staten, inlichtingen of toelichtingen opvragen die betrekking hebben op de ontvangsten, de uitgaven, de activa en de schulden.
  Het Rekenhof is gemachtigd om de rekening van de Raad te controleren. ";
  2° § 3 wordt opgeheven.

  Art. 7. Artikel 10 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :
  " Artikel 10. De Raad beschikt over een eigen secretariaat dat belast is met de administratieve, logistieke en inhoudelijke ondersteuning van zijn algemene, bijkomende en bijzondere opdrachten.
  De Raad verzekert tevens het secretariaat van de bijzondere overleginstanties, vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 3, en van de strategische adviesraden, vermeld in hoofdstuk Vbis en hoofdstuk Vter.
  De Raad zorgt tevens voor de nodige administratieve en materiële opvang en verzorgt het secretariaat van het overleg tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners in het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité. ".

  Art. 8. Aan hoofdstuk III van hetzelfde decreet wordt een artikel 10bis toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " Artikel 10bis. § 1. De Raad heeft jaarlijks, voor de aanvang van het werkjaar een overleg met de Vlaamse Regering over zijn werkprogramma.
  § 2. De Vlaamse Regering stelt de Raad uit eigen beweging op structurele wijze alle informatie ter beschikking die noodzakelijk is voor de overlegopdracht, vermeld in artikel 11, en de adviesopdracht, vermeld in artikel 20.
  § 3. De structurele informatie-uitwisseling tussen de Vlaamse Regering en de Raad wordt veruitwendigd in een protocol tussen de Vlaamse Regering en de Raad.
  § 4. De Raad kan de personeelsleden van de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid verzoeken om de nodige technische toelichting te verschaffen.
  § 5. De Vlaamse Regering geeft duiding en toelichting aan de Raad bij haar beslissing over de standpunten, vermeld in artikel 11, § 2, en de adviezen, vermeld in artikel 20, § 3. ".

  Art. 9. Aan hoofdstuk III van hetzelfde decreet wordt een artikel 10ter toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " Artikel 10ter. De Raad brengt elk jaar verslag uit van zijn werkzaamheden. Dat jaarverslag wordt voor 15 mei van het volgende jaar bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement. ".

  Art. 10. Artikel 11 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :
  " Artikel 11. § 1. In het kader van artikel 3, § l, van dit decreet beschikt de Raad over een algemene bevoegdheid om op eigen initiatief sociaal-economisch overleg te plegen, over alle aangelegenheden als vermeld in artikel 39 of in artikelen 127, 128 of 129 van de Grondwet of over alle aangelegenheden waaromtrent het akkoord, de betrokkenheid of het advies van het Vlaamse Gewest vereist is, voor zover deze aangelegenheden een sociaal-economische dimensie hebben.
  Onverminderd andere bepalingen van dit decreet kan de Raad aan de uitkomst van het overleg, vermeld in het eerste lid, naar goeddunken een interne of externe mededeling verbinden.
  § 2. De Vlaamse Regering verzoekt de Raad om sociaal-economisch overleg te plegen over :
  1° alle voorontwerpen van decreet die een sociaal-economische dimensie hebben, uitgezonderd de voorontwerpen van decreet betreffende de begrotingen en de voorontwerpen van decreet die aan de Raad worden voorgelegd ingevolge artikel 20;
  2° alle voorontwerpen van decreet houdende oprichting, afschaffing of wijziging van bevoegdheden van instellingen waarvan de opdracht een sociaal-economische dimensie heeft en die onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest of van dé Vlaamse Gemeenschap ressorteren, uitgezonderd de voorontwerpen van decreet die aan de Raad worden voorgelegd ingevolge artikel 20;
  3° alle voorontwerpen van wet of van koninklijk besluit die een sociaal-economische dimensie hebben en waarvoor met toepassing van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen het akkoord van de Vlaamse Regering is vereist.
  Het sociaal-economisch overleg, vermeld in het eerste lid, resulteert in een standpunt van de Raad dat aan de Vlaamse Regering wordt meegedeeld. ".

  Art. 11. In artikel 13 van hetzelfde decreet worden de woorden " de artikelen 16, 17 en 19 " vervangen door de woorden " hoofdstuk IV, afdeling 3 ".

  Art. 12. In hoofdstuk IV, afdeling 2, van hetzelfde decreet wordt het opschrift van onderafdeling 1 vervangen door wat volgt :
  " Onderafdeling 1. - Stichting Innovatie & Arbeid ".

  Art. 13. In artikel 15 van hetzelfde decreet, wordt § 1 vervangen door wat volgt :
  " § 1. Binnen de Raad is er een stichting, genaamd " Stichting Innovatie & Arbeid ". ".

  Art. 14. In hoofdstuk IV, afdeling 2, van hetzelfde decreet wordt een onderafdeling 2, bestaande uit artikel 15bis, ingevoegd, die luidt als volgt :
  " Onderafdeling 2. - Beroepscompetentieprofielen en standaarden
  Art. 15bis. § 1. Hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering, hetzij op verzoek van de sociale partners van een bedrijfstak of een samenhangend geheel van bedrijfstakken, ontwikkelt en bepaalt de Raad beroepscompetentieprofielen.
  § 2. Zoals bepaald in artikel 7, § 2, tweede lid, van het decreet van 18 januari 2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds en buitengewoon secundair onderwijs legt de Raad de profielen vast.
  § 3. Zoals bepaald in artikel 6, 3°, van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, werkt de Raad op verzoek van de Vlaamse Regering voor de beroepen, vermeld in artikel 6, 1°, van het voormelde decreet, de profielen uit.
  § 4. De Raad ontwikkelt en adviseert de standaarden, vermeld in het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, en zoals omschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid. ".

  Art. 15. In hoofdstuk IV van hetzelfde decreet wordt na artikel 15bis het volgende opschrift ingevoegd :
  " Afdeling 3. - Bijzondere overleginstanties, opgericht bij de Raad ".

  Art. 16. In hoofdstuk IV van hetzelfde decreet wordt tussen artikel 15bis en artikel 16 het opschrift " Onderafdeling 2. - Sectorale commissies " vervangen door " Onderafdeling 1. Sectorale commissies ".

  Art. 17. In artikel 16 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° In § 2, derde lid, worden de tweede en de derde zin geschrapt;
  2° er wordt een § 7 toegevoegd, die luidt als volgt :
  " § 7. Bij de Raad is er een coördinerend bestuur voor de sectorale commissies, dat samengesteld is uit de voorzitter en de leden van het dagelijks bestuur van de Raad en de voorzitters en ondervoorzitters van de sectorale commissies.
  Het coördinerend bestuur is belast met :
  1° het ordenen en op elkaar afstemmen van werkmethodes tussen de sectorale commissies onderling en met de Raad;
  2° het uitwisselen van inlichtingen tussen de sectorale commissies onderling en met de Raad;
  3° het bespreken van kwesties van gemeenschappelijk belang. "

  Art. 18. In hoofdstuk IV van hetzelfde decreet wordt tussen artikel 16 en artikel 17 het opschrift " Onderafdeling 3. - Vlaamse Havencommissie " vervangen door " Onderafdeling 2. - Vlaamse Havencommissie ".

  Art. 19. In artikel 17 van hetzelfde decreet, wordt § 1 vervangen door wat volgt :
  " § 1. Bij de Raad is een commissie opgericht die de Vlaamse Regering adviseert bij de voorbereiding van het havenbeleid, hierna te noemen de Vlaamse Havencommissie. ".

  Art. 20. In hoofdstuk IV van hetzelfde decreet wordt onderafdeling 4, bestaande uit artikel 18, vervangen door wat volgt :
  " Onderafdeling 3. - Vlaamse Luchthavencommissie
  Art. 18. § 1. Bij de Raad is een commissie opgericht die de Vlaamse Regering adviseert bij de voorbereiding van het luchthavenbeleid, hierna te noemen de Vlaamse Luchthavencommissie.
  § 2. De Vlaamse Luchthavencommissie hanteert een geïntegreerde benadering van het luchtvaart- en luchthavenbeleid, waarbij sociaal-economische. ruimtelijke, mobiliteits- en milieueffecten tegelijkertijd worden afgewogen.
  § 3. De Vlaamse Luchthavencommissie kan op eigen initiatief of op vraag van de Vlaamse Regering studies en aanbevelingen richten aan de Vlaamse Regering.
  § 4. De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels met betrekking de bevoegdheid, de samenstelling en de werking van de Vlaamse Luchthavencommissie. ".

  Art. 21. In hoofdstuk IV van hetzelfde decreet wordt tussen artikel 18 en artikel 19 het opschrift " Onderafdeling 5. - Commissie Diversiteit " vervangen door " Onderafdeling 4. - Commissie Diversiteit ".

  Art. 22. In artikel 19 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 2 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :
  " De Commissie Diversiteit is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de volgende drie groepen :
  1° de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de landbouw;
  2° de representatieve organisaties van de werknemers;
  3° de representatieve organisaties van de groepen, vermeld in § 1, tweede lid. ";
  2° in § 2 wordt het derde lid vervangen door wat volgt :
  " De leden en plaatsvervangende leden van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de landbouw, en van de representatieve organisaties van de werknemers worden aangewezen door de Raad. De Vlaamse Regering wijst de representatieve organisaties aan van de groepen, vermeld in § 1, tweede lid. ";
  3° in § 2, vierde lid, wordt de tweede zin geschrapt;
  4° § 4 wordt vervangen door wat volgt :
  " § 4. De Commissie Diversiteit stelt een reglement van orde op. Dat reglement van orde is onderworpen aan de goedkeuring van de Vlaamse Regering. ";
  5° in § 5, eerste lid, worden de woorden " De Raad kan de Commissie Diversiteit verzoeken " vervangen door de woorden " Onverminderd artikel 13 kan de Raad de Commissie Diversiteit verzoeken ";
  6° in § 5, tweede lid, worden de woorden " richten aan de Raad " vervangen door de woorden " uitbrengen ".

  Art. 23. Artikel 20 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :
  " Artikel 20. § 1. Voor de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Werk en Sociale Economie, voor het gedeelte Economie van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie en voor het beleidsveld Energie, geldt de Raad als strategische adviesraad zoals vermeld in artikel 2 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden.
  § 2. In de hoedanigheid, vermeld in § l, vervult de Raad voor de genoemde beleidsdomeinen de volgende opdrachten :
  1° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid;
  2° bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie;
  3° de maatschappelijke ontwikkelingen volgen en interpreteren;
  4° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet : van de Vlaamse Regering;
  5° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet;
  6° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering;
  7° reflecties leveren over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota's;
  8° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord die de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest wil sluiten met de Staat of met andere gemeenschappen en gewesten;
  9° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over beleidsvoornemens, beleidsplannen en regelgeving in voorbereiding op het niveau van de Europese Unie, alsook over internationale verdragen in voorbereiding. ".
  § 3. De Vlaamse Regering is verplicht om advies te vragen over :
  1° de voorontwerpen van decreet, vermeld in § 2, 4°;
  2° de ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering, vermeld in § 2, 6°, die van strategisch belang zijn. Dat zijn ontwerpen van reglementair of organiek besluit die uitvoering geven aan de inhoud van een decreet en waarvan de Vlaamse Regering beslist dat het basisuitvoeringsbesluiten zijn.
  § 4. Alle adviezen die de Raad uitbrengt, zijn openbaar.
  § 5. De opdrachten, vermeld in § 2, doen geen afbreuk aan de andere taken, opdrachten en bevoegdheden van de Raad, vermeld in het decreet. "

  Art. 24. In artikel 22bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2006, worden de woorden " Binnen de Raad " vervangen door de woorden " Bij de Raad ".

  Art. 25. In artikel 22ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 december 2007, worden de woorden " Binnen de Raad " vervangen door de woorden " Bij de Raad ".

  Art. 26. In artikel 24 van hetzelfde decreet worden de woorden " afdeling II van hoofdstuk IV " vervangen door de woorden " hoofdstuk IV, afdeling 2 en afdeling 3, ".

  HOOFDSTUK III. - Wijziging aan het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

  Art. 27. In artikel 11.1.2 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij decreet van 30 april 2004, wordt tussen het eerste en het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt :
  " Deze Raad functioneert als de strategische adviesraad van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie. "

  HOOFDSTUK IV. - Wijziging aan het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid.

  Art. 28. In artikel 6 van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid wordt punt 4° vervangen door wat volgt :
  " 4° de SERV ontwikkelt op basis van de beroepscompetentieprofielen, bedoeld in 3°, de standaarden. Een standaard wordt afgeleid uit een beroepsprofiel en omvat de selectie van competentievereisten die noodzakelijk worden geacht voor de uitoefening van een bepaald beroep. De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de SERV de standaarden. "

  HOOFDSTUK V. - Slotbepaling.

  Art. 29.De Vlaamse Regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.
  (NOTA : inwerkingtreding vastgesteld op 01-01-2009 door BVR 2009-01-23/34, art. 1 >
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 19 december 2008.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen,
K. VAN BREMPT
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
H. CREVITS
De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,
P. CEYSENS.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 2008-2009. Stukken. - Ontwerp van decreet : 1877 - Nr. 1. - Verslag : 1877 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1877 - Nr. 3. Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergadering van 18 december 2008.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie