J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
3 NOVEMBER 2008. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 28-11-2008 nummer :   2008022635 bladzijde : 62867       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2008-11-03/31
Inwerkingtreding : 01-01-2009

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2003022831       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 23 van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij de verordening van 31 januari 2005 en 20 november 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :
  " § 1. De verzekeringstegemoetkoming voor tandprothesen die zijn opgenomen in artikel 5, § 2, A, van de nomenclatuur, vanaf de leeftijd van 50 jaar, is enkel verschuldigd op voorlegging van het getuigschrift voor verstrekte hulp waarbij het behoorlijk ingevuld formulier is gevoegd waarvan het model als bijlage 56 gaat.
  Om aanleiding te kunnen geven tot verzekeringstegemoetkoming moeten de partiële of volledige prothesen worden vervaardigd in minimum 4 fasen tijdens ten minste 3 verschillende zittingen
  De data moeten worden vermeld op het formulier dat is vervat in vorenbedoelde bijlage 56. ";
  2° paragraaf 2 wordt opgeheven;
  3° in paragraaf 3 worden de woorden " §§ 1 en 2 " vervangen door de woorden " § 1 ".

  Art. 2. In dezelfde verordening, wordt de bijlage 56 vervangen door de bijlage 56 gevoegd bij deze verordening.

  Art. 3. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
  Brussel, 3 november 2008.
  De Leidend Ambtenaar,
  H. DE RIDDER.
  De Voorzitter,
  G. PERL.

  BIJLAGE.

  Art. N.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 28-11-2008, p. 62868).

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, 11°;
   Gelet op de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 23, gewijzigd bij de verordeningen van 31 januari 2005 en 20 november 2006;
   Na erover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 3 november 2008,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie