J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2008/10/31/2008014312/justel

Titel
31 OKTOBER 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 10-11-2008 nummer :   2008014312 bladzijde : 58889   BEELD
Dossiernummer : 2008-10-31/30
Inwerkingtreding : 15-11-2008 A1    ***    15-11-2008 A2    ***    15-11-2008 A3    ***    15-11-2008 A4    ***    10-09-2009 (ART. 4)

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 32, § 3, derde lid, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, wordt opgeheven.

  Art. 2. In artikel 43, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de bepalingen onder 4° en 5° worden opgeheven;
  b) de bepaling onder 6° wordt vervangen als volgt :
  " 6° het vervoer van personen met ambulance, zoals bedoeld in artikel 1, § 2, 12, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. "

  Art. 3. In artikel 63, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000, 10 juli 2006 en 1 september 2006, worden de woorden " theoretisch examen met vertaalde vragen : 2,50 EUR " opgeheven.

  Art. 4. Artikel 72, § 1, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidende :
  " Evenwel worden de examens tot herstel van het recht tot sturen betreffende voertuigen van de categorieën C, C+E, D en D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E afgelegd in de examencentra bedoeld in artikel 26 van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, overeenkomstig de bepalingen van artikel 28 van dit besluit. "

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 15 november 2008, met uitzondering van artikel 4 dat in werking treedt op 10 september 2009.

  Art. 6. De Minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 31 oktober 2008.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  Y. LETERME
  De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
  E. SCHOUPPE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985, 5 augustus 2003 en 20 juli 2005, artikel 23, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1976, 29 februari 1984 en 18 juli 1990, artikel 26, gewijzigd bij de wet van 9 juli 1976, artikel 27, gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990 en artikel 47, gewijzigd bij de wet van 9 juli 1976;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;
   Gelet op de betrokkenheid van de Gewestregeringen;
   Gelet op het advies nr. 45.151/4 van de Raad van State, gegeven op 29 september 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Eerste Minister en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie