J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2008/09/25/2008031602/justel

Titel
25 SEPTEMBER 2008. - [Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en aan de leidend ambtenaar van Iriscare] <BESL 2019-02-28/05, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-12-2008 en tekstbijwerking tot 15-03-2019)

Bron : GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE.BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 01-12-2008 nummer :   2008031602 bladzijde : 63102       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2008-09-25/40
Inwerkingtreding : 01-12-2008

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1992031069       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Delegaties in zaken die tot de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt, behoren.
Art. 1-7
HOOFDSTUK II. - Delegaties in zaken die tot de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Financiėn en de Begroting, behoren.
Art. 8, 8bis
HOOFDSTUK III. - Delegaties in zaken die tot de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid en het beleid inzake Bijstand aan personen, behoren.
Art. 9-11, 11bis, 12, 12bis
HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen.
Art. 13, 13bis, 14-16

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Delegaties in zaken die tot de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt, behoren.

  Artikel 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk moet onder " de Ministers " worden verstaan de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt.

  Art. 2.Onverminderd de opdrachten en taken die hem worden toevertrouwd bij de artikelen 13, 17, eerste lid, 43, 44, § 2, 48, 53, tweede lid, 56, eerste lid, 66, 76, § 1, tweede lid, 90, derde en vijfde lid, 99, 115, derde lid, 116, § 5, 117, tweede lid, 131, § 1, 133, tweede en derde lid, 140 en 152 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en bij de artikelen 4, derde en vierde leden, en 7, tweede lid, van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 tot vaststelling van de administratieve toestand en de individuele geldelijke rechten van de contractuele personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad is de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad ertoe gemachtigd :
  1° alle betrekkingen met het SELOR te regelen;
  2° het voorstel op te maken dat nodig is voor de overgang naar het hogere niveau, met uitzondering van het voorstel dat tot de bevoegdheid van de directieraad behoort;
  3° de nodige administratieve handelingen te stellen wanneer de Sociaal-medische Rijksdienst tot fysieke ongeschiktheid van de stagiair besluit;
  4° de ambtenaar, de stagiair of het contractueel personeelslid, die wegens ziekte afwezig is, terug in dienst te roepen wanneer de Sociaal-medische Rijksdienst hem geschikt acht om het werk deeltijds te hervatten;
  5° de in de artikelen 165 tot 172, 175 tot 177, 182 tot 184, 191, 198 en 202 tot 205 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad bedoelde verloven toe te staan alsmede deze bedoeld in artikel 180, wat betreft de ambtenaren die houder zijn van een wervingsgraad;
  6° de in artikel 6, 9° en 10°, van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 tot vaststelling van de administratieve toestand en de individuele geldelijke rechten van de contractuele personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, bedoelde verloven toe te staan;
  7° de identificatie- en accreditatie-documenten te tekenen die aan de ambtenaren, stagiairs en contractuele personeelsleden worden uitgereikt.
  De leidend ambtenaar [1 van de Diensten van het Verenigd College]1 is eveneens gemachtigd :
  1° aan de ambtenaren en contractuele personeelsleden de reglementaire weddeverhogingen toe te kennen;
  2° de opgaven der wijzigingen voor de Centrale Dienst voor de Vaste uitgaven te ondertekenen;
  3° de staten van reis- en verblijfkosten van de ambtenaren, stagiairs en contractuele personeelsleden goed te keuren;
  4° de toelating te verlenen om deel te nemen aan congressen, colloquia, studiedagen, seminaries en conferenties die worden georganiseerd;
  5° de handelingen te verrichten inzake schadeloosstelling bij arbeidsongevallen en beroepsziekten.
  ----------
  (1)<BESL 2019-02-28/05, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 3.[1 § 1. Binnen de perken van de beschikbare kredieten en onverminderd de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, worden de bevoegdheden voor het opstarten, het gunnen en het uitvoeren van de opdrachten van werken, leveringen en diensten gedelegeerd aan de leidend ambtenaar en aan de adjunct leidend ambtenaar [2 van de Diensten van het Verenigd College]2 die gezamenlijk optreden voor :
   a. opdrachten waarvan het bedrag zonder belasting op de toegevoegde waarde 30.000 euro niet overschrijdt voor zover deze betrekking hebben op werkingsuitgaven van de Diensten van het Verenigd College;
   b. opdrachten waarvan het bedrag zonder belasting op de toegevoegde waarde 135.000 euro niet overschrijdt, voor zover het voorwerp van de uitgave vooraf toegestaan is door het Verenigd College of de bevoegde Ministers, hetzij door goedkeuring van een programma waarin dit voorwerp vervat zit, hetzij door een bijzondere beslissing betreffende dit voorwerp.
   Zij kunnen zich voor een geheel of een deel van deze handelingen laten vervangen door een persoon door hen daartoe aangeduid, zonder deze vervanging tegenover derden te moeten rechtvaardigen.
   § 2. De leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar [2 van de Diensten van het Verenigd College]2 ontvangen eveneens delegatie van bevoegdheid in het kader van de normale uitvoering van de gesloten opdracht en binnen de grenzen van het oorspronkelijk bedoelde voorwerp, de facturen en de schuldvorderingen betreffende de opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan het bedrag de in § 1 bedoelde delegaties van bevoegdheden overschrijdt, goed te keuren.
   Zij kunnen zich voor een geheel of een deel van deze handelingen laten vervangen door een persoon door hen daartoe aangeduid, zonder deze vervanging tegenover derden te moeten rechtvaardigen.]1
  ----------
  (1)<BESL 2018-03-01/27, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 29-03-2018>
  (2)<BESL 2019-02-28/05, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 4.[1 De leidend ambtenaar [2 van de Diensten van het Verenigd College]2 informeert minimaal op het einde van elk trimester de bevoegde ministers of het Verenigd College van de gelanceerde en de gegunde overheidsopdrachten met toepassing van artikel 3, § 1, b.]1
  ----------
  (1)<BESL 2018-03-01/27, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 29-03-2018>
  (2)<BESL 2019-02-28/05, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 5.
  <Opgeheven bij BESL 2018-03-01/27, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 29-03-2018>

  Art. 6.De leidend ambtenaar [1 van de Diensten van het Verenigd College]1 verklaart voor eensluidend de kopieėn en uittreksels van bescheiden die bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden gearchiveerd.
  ----------
  (1)<BESL 2019-02-28/05, art. 5, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 7.De leidend ambtenaar [1 van de Diensten van het Verenigd College"]1 is ertoe gemachtigd de volgende bescheiden goed te keuren :
  1° de bestelbons en de brieven betreffende de bestellingen van drukwerken, kantoorbenodigdheden en -meubilair, binnen de in artikel 3 vastgestelde financiėle grens;
  2° het " goed voor afdruk " voor het Belgisch Staatsblad;
  3° de briefwisseling inzake gewone onderzoeken, vragen om inlichtingen, rappelbrieven, overzendingsnota's of brieven;
  4° alle bij de Diensten van het Verenigd College aangeboden aangetekende stukken met inbegrip van die gericht aan de Leden van het Verenigd College.
  [1 De leidend ambtenaar van Iriscare of zijn afgevaardigde is ertoe gemachtigd te ondertekenen :
   1° het "goed voor afdruk" voor het Belgisch Staatsblad, voor wat de publicatie van de teksten betreft die tot de bevoegdheid van Iriscare behoren;
   2° de bij Iriscare aangeboden aangetekende stukken die gericht zijn aan de Leden van het Verenigd College.]1
  ----------
  (1)<BESL 2019-02-28/05, art. 6, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK II. - Delegaties in zaken die tot de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Financiėn en de Begroting, behoren.

  Art. 8.De leidend ambtenaar [1 van de Diensten van het Verenigd College]1 is ertoe gemachtigd de vastleggingsformulieren en de betalingsordonnanceringen te ondertekenen.
  ----------
  (1)<BESL 2019-02-28/05, art. 7, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 8bis. [1 De leidend ambtenaar van Iriscare of zijn afgevaardigde is ertoe gemachtigd de adviesaanvragen voor de Inspectie van Financiėn te ondertekenen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2019-02-28/05, art. 8, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  

  HOOFDSTUK III. - Delegaties in zaken die tot de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid en het beleid inzake Bijstand aan personen, behoren.

  Art. 9. Voor de toepassing van dit hoofdstuk moet onder " de Ministers " worden verstaan de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, of de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen.

  Art. 10.[1 De leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College is ertoe gemachtigd om namens de Ministers te ondertekenen :
   1° de verlengingen van de voorlopige erkenning van de inrichtingen en diensten, bedoeld in artikel 72 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, en in artikel 26 van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de erkenning en de subsidiėring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, of van de voorlopige werkingsvergunning van de centra voor algemeen welzijnswerk, voor wat betreft, in voorkomend geval, de opdracht van sociale opvang, bedoeld in artikel 8 van de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen, die tot de bevoegdheid van de Ministers behoren;
   2° de door de ziekenhuizen en gezondheidsinrichtingen voor hun personeelsleden georganiseerde vormingen;
   3° de door de medisch-sociale inrichtingen voor hun personeelsleden georganiseerde vormingen;
   4° de door derden georganiseerde vormingen, voor de personeelsleden van de onder 3° bedoelde inrichtingen;
   5° de bekendmaking aan de aanvragers van gedetailleerde gegevens betreffende de berekeningsnormen van de in artikel 24, tweede lid, van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang en huisvesting van bejaarde personen bedoelde subsidies;
   6° de hypothecaire mandaten, verleend aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie door de inrichtingen, centra en diensten, bedoeld bij de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen, en de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang en huisvesting van bejaarde personen, in het kader van de leningen die zij waarborgt.
   § 2. De leidend ambtenaar van Iriscare of zijn afgevaardigde is ertoe gemachtigd te ondertekenen, in naam van de Ministers :
   1° de ontvangstberichten van de aanvragen bedoeld in de artikelen 7, § 1, derde lid, 10, § 1, derde lid, en 12, tweede lid, van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang en huisvesting van bejaarde personen;
   2° de verlengingen van de voorlopige werkingsvergunning van de diensten voor thuiszorg, de centra voor algemeen welzijnswerk, voor wat betreft, in voorkomend geval, de opdracht van planning, de centra en diensten voor personen met een handicap en de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen, bedoeld in, respectievelijk, artikel 8 van de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen, en artikel 13, tweede lid, van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang en huisvesting van bejaarde personen, die tot de bevoegdheid van de Ministers behoren;
   3° binnen de perken van de bevoegdheden van Iriscare, de door de gezondheidsinrichtingen voor hun personeelsleden georganiseerde vormingen;
   4° binnen de beperkingen van de bevoegdheden van Iriscare, de door de medisch-sociale inrichtingen voor hun personeelsleden georganiseerde vormingen;
   5° binnen de beperkingen van de bevoegdheden van Iriscare, de door derden georganiseerde vormingen, voor de personeelsleden van de onder 4° bedoelde inrichtingen;
   6° de bekendmaking aan de aanvragers van gedetailleerde gegevens betreffende de programmatie bedoeld in artikel 5, derde lid, van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang en huisvesting van bejaarde personen]1.
  ----------
  (1)<BESL 2019-02-28/05, art. 9, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 11.De leidend ambtenaar [2 van de Diensten van het Verenigd College]2 is ertoe gemachtigd de volgende bescheiden goed te keuren :
  1° de verlengingen van de uitvoeringstermijn van de bouw- en verbouwingswerken van de inrichtingen, centra en diensten, bedoeld bij de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen, en de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang en huisvesting van bejaarde personen;
  2° de vorderingsstaten van de in de onder 1° bedoelde inrichtingen, centra en diensten uitgevoerde werken, voor zover de aangerekende bedragen voortvloeien uit de toepassing van de clausules van het goedgekeurde ontwerp;
  3° het opnemen van gelden, op vraag van de onder 1° bedoelde inrichtingen, centra en diensten, van door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gewaarborgde leningen;
  [1 4° de bijkomende voorbereidende of aanvullende handelingen voor krediet- en borgtochtovereenkomsten toegestaan aan ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, zoals de vrijmaking van fondsen of de kennisgeving van verzaken van opzegging.]1
  ----------
  (1)<BESL 2014-03-20/22, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (2)<BESL 2019-02-28/05, art. 10, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 11bis. [1 Binnen de perken opgelegd door artikel 6, § 1, VI., vijfde lid, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, vervangen bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, wordt het de leidend ambtenaar van Iriscare, of zijn afgevaardigde, toegelaten om, in naam van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, aan wie het Verenigd College zijn bevoegdheid delegeert, en volgens de door hen gegeven instructies, de beslissing te ondertekenen tot bepaling van de prijs die wordt gevraagd aan de bewoners in de rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging, de rusthuizen, de centra voor dagopvang, de centra voor nachtopvang en de centra voor kortverblijf voor bejaarde personen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2019-02-28/05, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  

  Art. 12.[1 De leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College en de leidend ambtenaar van Iriscare of zijn afgevaardigde zijn ertoe gemachtigd]1 de overeenkomsten goed te keuren, betreffende :
  1° de overdracht naar derden van gegevens komende uit de gegevensbanken van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn;
  2° de overdracht naar het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van gegevens komende van openbare of privé-instellingen.
  ----------
  (1)<BESL 2019-02-28/05, art. 12, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 12bis. [1 Het bepaalde in artikel 3 en 4 geldt eveneens voor de aan te gane of aangegane verbintenissen in uitvoering van artikel 4, 1°, van het Besluit van het Verenigd College van 13 juli 1989 houdende het reglement van zijn werking en tot regeling de ondertekening der akten van het Verenigd College.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2018-03-01/27, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 29-03-2018>
  

  HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen.

  Art. 13.Bij het ontbreken van of in geval van afwezigheid of belet van de leidend ambtenaar [1 van de Diensten van het Verenigd College]1 zullen de door dit besluit toegekende bevoegdheden door de adjunct-leidend ambtenaar worden uitgeoefend.
  Bij het ontbreken van of in geval van afwezigheid of belet van de adjunct-leidend ambtenaar [1 van de Diensten van het Verenigd College]1 worden zij uitgeoefend door :
  1° de directeur van de Algemene diensten, wat betreft de in Hoofdstuk I bedoelde zaken;
  2° de directeur van de Boekhouding en Begroting, wat betreft de in Hoofdstuk II bedoelde zaken;
  3° naargelang het geval, de directeur voor de Gezondheidszorg of de directeur voor de Welzijnszorg, wat betreft de in Hoofdstuk III bedoelde zaken.
  ----------
  (1)<BESL 2019-02-28/05, art. 13, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 13bis.[1 De Leidend Ambtenaar [2 van de Diensten van het Verenigd College]2 kan de hem verleende bevoegdheden geheel of gedeeltelijk op gemotiveerde wijze overdragen aan de betrokken dossierverantwoordelijke binnen de Diensten van het Verenigd College. Hij brengt hier voorafgaand de bevoegde ministers van op de hoogte.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2018-03-01/27, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 29-03-2018>
  (2)<BESL 2019-02-28/05, art. 14, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 14. Het besluit van het Verenigd College van 12 december 1991 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt opgeheven.

  Art. 15. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 16. De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Financiėn en de Begroting en de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt, zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 25 september 2008.
Voor het Verenigd College :
Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, de Financiėn en de Begroting,
G. VANHENGEL
Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid Inzake Bijstand aan Personen en voor het Openbaar Ambt,
P. SMET.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Verenigd College,
   Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;
   Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, artikel 72;
   Gelet op de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de erkenning en de subsidiėring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, artikel 26;
   Gelet op de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen, artikel 8;
   Gelet op de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
   Gelet op de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang en huisvesting van bejaarde personen, de artikelen 7, § 1, zesde lid, 10, § 1, zevende lid, 12, zesde lid, en 24, tweede lid;
   Gelet op het besluit van het Verenigd College van 12 december 1991 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
   Gelet op het besluit van het Verenigd College van 8 maart 2007 betreffende de financiėle actoren, artikel 3, a);
   Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad;
   Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 tot vaststelling van de administratieve toestand en de individuele geldelijke rechten van de contractuele personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad;
   Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Financiėn en de Begroting en van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 28-02-2019 GEPUBL. OP 15-03-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 8bis; 10; 11; 11bis; 12; 13; 13bis)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 01-03-2018 GEPUBL. OP 19-03-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 4; 12bis; 13bis; 5)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 20-03-2014 GEPUBL. OP 24-04-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 11)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie