J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2008/08/30/2008014268/justel

Titel
30 AUGUSTUS 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 09-09-2008 nummer :   2008014268 bladzijde : 46903   BEELD
Dossiernummer : 2008-08-30/31
Inwerkingtreding : 01-09-2008

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 25, ž 1 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende :
  " De kandidaten die een theoretische opleiding voor het besturen van de voertuigen van de categorie B hebben gevolgd in een school van het secundair onderwijs kunnen het theoretisch examen voor de categorie B in deze school afleggen. "

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

  Art. 3. De Minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 30 augustus 2008.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  Y. LETERME
  De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
  E. SCHOUPPE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985, 5 augustus 2003 en 20 juli 2005, op artikel 21, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1976 en 18 juli 1990, op artikel 23, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1976, 29 februari 1984 en 18 juli 1990 en op artikel 26, gewijzigd bij de wet van 9 juli 1976;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzonderheid op artikel 25, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 september 2006;
   Gelet op de betrokkenheid van de Gewestregeringen;
   Gelet op het advies nr. 44.685/4 van de Raad van State, gegeven op 30 juni 2008, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1░, van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Eerste Minister en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
   VERSLAG AAN DE KONING.
   Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs,
   Sire,
   Ik heb de eer Uwe Majesteit een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs ter ondertekening voor te leggen.
   Dit ontwerp bepaalt dat het theoretisch examen met het oog op het behalen van het rijbewijs georganiseerd mag worden in de scholen van het secundair onderwijs.
   De examens worden afgelegd voor de examinatoren voorzien in het artikel 26 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, dit wil zeggen de examinatoren, aangeworven en vergoed door de erkende instellingen voor automobielinspectie; deze examinatoren moeten erkend zijn door de minister bevoegd voor het wegverkeer.
   In de praktijk begeven de examinatoren zich naar de scholen met het informaticamateriaal waarover de centra beschikken om de theoretische examens te laten afleggen onder dezelfde voorwaarden als deze van toepassing in de examencentra.
   De mogelijkheid om theoretische examens in de scholen van het secundair onderwijs te organiseren, is voorbehouden aan scholen die een theoretisch rijonderricht verstrekken aan hun leerlingen.
   De Raad van State, gevat door een vraag om advies over een ontwerp van ministerieel besluit, voorafgaand voorgelegd aan de betrokkenheid van de Gewesten, tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juni 2007, houdende bepaling van het aantal, de plaats van vestiging, de territoriale bevoegdheid en de regels betreffende de organisatie van de examencentra, geoordeeld heeft dat de organisatie van de theoretische examens voor het rijbewijs in de schoot van de instellingen van het secundaire onderwijs een wijziging vereisen van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs of van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.
   Teneinde rekening te houden met de opmerkingen van de Raad van State, worden de bepalingen, die het verloop van de theoretische examens in de instellingen van het secondair onderwijs inhouden, van het voornoemd ontwerp van ministerieel besluit, overgenomen in het huidige ontwerp van koninklijk besluit.
   Dit is het voorwerp van het ontwerp van besluit dat aan Uwe Majesteit ter ondertekening wordt voorgelegd.
   Ik heb de eer te zijn,
   Sire,
   Van Uwe Majesteit,
   De zeer eerbiedige en trouwe dienaar,
   De Eerste Minister,
   Y. LETERME
   De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
   E. SCHOUPPE

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Franstalige versie