J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2008/06/05/2008031283/justel

Titel
5 JUNI 2008. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Bron :
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE.BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 20-06-2008 nummer :   2008031283 bladzijde : 31916   BEELD
Dossiernummer : 2008-06-05/37
Inwerkingtreding : 01-04-2009

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
Art. 1-13
HOOFDSTUK II. - Slot- en overgangsbepalingen.
Art. 14-17

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

  Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 135 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 2 van de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, worden de woorden " met een " Commissie voor gezondheidszorg ", een " Commissie voor welzijnszorg " en een " Co÷rdinatie-commissie " " vervangen door " met een " Commissie voor gezondheidszorg " en een " Commissie voor welzijnszorg " ".

  Art. 3. In hoofdstuk II van dezelfde ordonnantie wordt, na artikel 2, een artikel 2bis ingevoegd, luidend als volgt :
  " Art. 2bis. - Op verzoek van de Verenigde Vergadering, heeft elke commissie, elke afdeling of elk bureau bedoeld bij deze ordonnantie tot opdracht advies uit te brengen over ontwerpen of voorstellen van ordonnantie die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een aangelegenheid die onder hun adviesopdrachten vallen. "

  Art. 4. In artikel 3 van dezelfde ordonnantie worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1░ de bepaling onder het 2░ wordt vervangen door :
  " de afdeling preventieve gezondheidszorg; ";
  2░ de bepaling onder het 3░ wordt vervangen door :
  " de afdeling eerstelijnsgezondheidszorg en thuiszorg; ".

  Art. 5. Artikel 6 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
  " Art. 6. - De afdeling preventieve gezondheidszorg heeft als opdracht advies uit te brengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het Verenigd College, onder meer over :
  1░ de organisatie van de preventieve gezondheidszorg en zijn co÷rdinatie met de andere op het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bevoegde openbare overheden;
  2░ de programmering, de erkenning, de verlenging of de intrekking van de erkenning en de vaststelling van de subsidies, in uitvoering van artikel 6, ž 2, van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid;
  3░ de verbeteringen die in de sector van de preventieve gezondheidszorg kunnen worden verwezenlijkt, met inbegrip van de preventie van de gezondheidsrisico's, onder meer in samenwerking met de andere betrokken openbare overheden;
  4░ het verhoor ingesteld bij artikel 17, ž 3, van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan. ".

  Art. 6. Artikel 7 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
  " Art. 7. - De afdeling eerstelijnsgezondheidszorg en thuiszorg heeft als opdracht advies uit te brengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het Verenigd College, onder meer over :
  1░ de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg en zijn co÷rdinatie met de andere op het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bevoegde openbare overheden;
  2░ de programmering, de erkenning, de verlenging of de intrekking van de erkenning en de vastlegging van de subsidies van de diensten voor eerstelijnsgezondheidszorg;
  3░ de organisatie van de thuiszorg en zijn co÷rdinatie met de andere op het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bevoegde openbare overheden;
  4░ de programmering, de erkenning, de verlenging of de intrekking van de erkenning en de vastlegging van de subsidies van de diensten voor thuiszorg;
  5░ de verbeteringen die in de sector van de eerstelijnsgezondheidszorg en thuiszorg kunnen worden verwezenlijkt, onder meer op het vlak van een multidisciplinaire aanpak, het behoud in de thuisomgeving en de ondersteuning voor de gezinnen, de omgeving en de mantelzorg. "

  Art. 7. Artikel 9 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
  " Art. 9. - De commissie voor welzijnszorg bestaat uit een bureau en vier afdelingen :
  1░ de afdeling instellingen en diensten voor bejaarden;
  2░ de afdeling instellingen en diensten voor personen met handicap;
  3░ de afdeling instellingen en diensten voor het gezin;
  4░ de afdeling instellingen en diensten voor sociale dienstverlening. "

  Art. 8. Artikel 12, 7░, van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
  " 7░ het verhoor ingesteld in het kader van een beroepsprocedure waarin voorzien door de vigerende wetgevingen; ".

  Art. 9. Artikel 13 van dezelfde ordonnantie, gewijzigd bij de ordonnantie van 8 december 1994, wordt vervangen als volgt :
  " Art. 13. - De afdeling instellingen en diensten voor het gezin heeft als opdracht advies uit te brengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het Verenigd College, onder meer over :
  1░ de erkenning, de verlenging of de intrekking van de erkenning en de vaststelling van de subsidies van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp;
  2░ de erkenning, de verlenging of de intrekking van de erkenning en de vaststelling van de subsidies van de centra voor planning;
  3░ de verbeteringen die in de sector van het gezinsbeleid kunnen worden verwezenlijkt, onder meer op het vlak van een multidisciplinaire aanpak, het behoud in de thuisomgeving en de ondersteuning voor de gezinnen, de omgeving en de mantelzorg. ".

  Art. 10. In Hoofdstuk IV, Afdeling 2, van dezelfde ordonnantie, wordt een artikel 13bis ingevoegd, luidend :
  " Art. 13bis. - De afdeling instellingen en diensten voor sociale dienstverlening heeft als opdracht advies uit te brengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het Verenigd College, onder meer over :
  1░ de erkenning, de verlenging of de intrekking van de erkenning en de vaststelling van de subsidies van de centra voor algemeen welzijnswerk belast met de sociale opvang;
  2░ de erkenning, de verlenging of de intrekking van de erkenning en de vaststelling van de subsidies van de centra en diensten voor volwassenen in moeilijkheden;
  3░ de voorwaarden van tegemoetkoming in de kosten voor onderhoud en behandeling van de personen lijdend aan sociale ziekten;
  4░ de verbeteringen die in de sector van het beleid inzake sociale dienstverlening kunnen worden verwezenlijkt. ".

  Art. 11. Hoofdstuk V van dezelfde ordonnantie, bestaande uit de artikelen 14 en 15, wordt vervangen als volgt :
  " Hoofdstuk V. - Co÷rdinatie.
  Art. 14. Op verzoek van de bevoegde Leden van het Verenigd College of op eigen initiatief, houden de afdelingen die ofwel tot de in de hoofdstukken III en IV bedoelde commissies ofwel tot dezelfde commissie behoren, gezamenlijke vergaderingen, met het oog adviezen uit te brengen of voorstellen te formuleren die een transversaal beleid toelaten.
  De adviezen of voorstellen die in de in het eerste lid van dit artikel bedoelde gevallen worden uitgebracht, worden door het of de bureaus van de betrokken commissie of commissies goedgekeurd. ".

  Art. 12. In artikel 20, žž 1 en 2, van dezelfde ordonnantie, worden respectievelijk de woorden " en de co÷rdinatiecommissie " en de woorden " en van de co÷rdinatiecommissie " geschrapt.

  Art. 13. Artikel 21 van dezelfde ordonnantie wordt aangevuld met het volgende lid :
  " Wanneer het verzoek om een advies uitgaat van het Verenigd College en de hoogdringendheid niet wordt ingeroepen, beschikken de bevoegde afdeling of het bevoegde bureau over een termijn van twee maanden om hun advies uit te brengen. Bij gebrek aan een advies binnen de gestelde termijn, kan het Verenigd College beslissen. "

  HOOFDSTUK II. - Slot- en overgangsbepalingen.

  Art. 14. Tot de datum bepaald door het Verenigd College, heeft de in artikel 13bis bedoelde afdeling instellingen en diensten voor sociale dienstverlening eveneens als opdracht adviezen uit te brengen over de nog hangende aanvragen tot tegemoetkoming van het Speciaal Onderstandsfonds. Wanneer zij deze aanvragen behandelt, kan zij een sociaal onderzoek instellen om na te gaan of de voorwaarden betreffende de behoeftigheid zijn vervuld of een medische expertise houden om de geestestoestand en de lichaamsgesteldheid van de aanvrager te onderzoeken.
  De afdeling brengt advies uit op voorstel van een werkgroep die bestaat uit drie vertegenwoordigers van deze afdeling en uit drie geneesheren die door de leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, worden voorgedragen en die gespecialiseerd zijn in ÚÚn van de volgende gebieden :
  1░ algemene geneeskunde;
  2░ psychiatrie;
  3░ interne geneeskunde.

  Art. 15. Artikel 18, ž 3, van dezelfde ordonnantie, ingevoegd bij de ordonnantie van 8 december 1994, wordt opgeheven.

  Art. 16. Het Verenigd College kan de bepalingen van de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Advies raad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie co÷rdineren met de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de co÷rdinatie.
  Ten dien einde kan het Verenigd College :
  1░ de te co÷rdineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en vernummeren;
  2░ de verwijzingen in de te co÷rdineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren;
  3░ de te co÷rdineren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming en eenheid van terminologie herschrijven, zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen.
  De co÷rdinatie krijgt het volgende opschrift : " ordonnanties betreffende de Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, geco÷rdineerd op... ".

  Art. 17. Het Verenigd College bepaalt de datum waarop deze ordonnantie in werking treedt.
  (NOTA : Inwerkingtreding vastgesteld op 01-04-2009 door BESL 2009-02-19/42, art. 1)
  Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Brussel, 5 juni 2008.
  Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, FinanciŰn, Begroting en Externe Betrekkingen,
  G. VANHENGEL
  Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid en het Openbaar Ambt,
  B. CEREXHE
  Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen en Openbaar Ambt,
  P. SMET
  Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, FinanciŰn, Begroting en Externe Betrekkingen,
  Mevr. E. HUYTEBROECK.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Verenigde Vergadering heeft aangenomen en Wij, Verenigd College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Documenten van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : Gewone zitting 2007-2008 : B-111/1 Ontwerp van ordonnantie. B-111/2 Verslag. B-111/3 Amendement na verslag. Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 16 mei 2008.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie