J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2008/04/23/2008012503/justel

Titel
23 APRIL 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, eerste lid, 14°, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 20-05-2008 nummer :   2008012503 bladzijde : 26202       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2008-04-23/32
Inwerkingtreding : 20-05-2008

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1999012496       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Aan artikel 2, eerste lid 14°, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, gewijzigd door het koninklijk besluit van 6 februari 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het punt d) wordt opgeheven;
  2° het punt e), dat het punt d) wordt, wordt vervangen als volgt :
  " d) deze werknemers over een paspoort en een verblijfsvergunning van een duur die minstens gelijkwaardig is met de duur van de dienstverlening beschikken, teneinde hun terugkeer naar hun land van oorsprong of verblijf te verzekeren. "

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 3. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit
  Gegeven te Brussel, 23 april 2008.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen,
  Mevr. J. MILQUET.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, inzonderheid op artikel 7, eerste lid;
   Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, inzonderheid artikel 2, eerste lid, 14°, gewijzigd door het koninklijk besluit van 6 februari 2003;
   Gelet op het advies van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, gegeven op 14 maart 2007;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 maart 2007;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid die gemotiveerd wordt door het feit dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft geoordeeld in twee arresten (EHJ, 21 oktober 2004, Commissie/Groothertogdom van Luxemburg, C-445/03 en EHJ, 19 januari 2006, Commissie/Duitse Federale Republiek, C-244/04) dat het in strijd is met artikel 49 van het EG-Verdrag om aan dienstverleners die in een andere Lidstaat zijn gevestigd, voor werknemers die onderdanen zijn van een derde land en die zij willen detacheren, de voorwaarde van een werkvergunning op te leggen indien de gedetacheerde werknemers niet sinds minstens zes maanden in dienst zijn van de dienstverlenende onderneming, dat een overtredingsprocedure momenteel hangend is tegen de Belgische Staat ten einde de bepalingen met betrekking tot de detachering van werknemers die onderdaan zijn van derde landen in overeenstemming te brengen met artikel 49 EG, dat men derhalve artikel 2, eerste lid, 14°, van het voornoemd koninklijk besluit van 9 juni 1999 zo snel mogelijk moet wijzigen teneinde deze bepaling in overeenstemming te maken met het Europese Verdrag;
   Gelet op het advies van de Raad van State nr. 44293/1 gegeven op 20 maart 2008, in toepassing van artikel 84, § 1e, 1e lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Werk en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie