J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/12/18/2007023601/justel

Titel
18 DECEMBER 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen, het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer, en het koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming.

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 04-01-2008 nummer :   2007023601 bladzijde : 00145       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-12-18/33
Inwerkingtreding : 04-01-2008

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen, wordt een artikel 17bis ingevoegd, luidende :
  " Art. 17bis, § 1. In afwijking van de bepalingen van de artikelen 7, 10, 13 en 15, worden voor het bewijs van de beroepsbekwaamheid aanvaard :
  1° de akten met betrekking tot de bedoelde activiteiten, uitgereikt vóór 1 oktober 2007 door :
  a) het voltijds secundair onderwijs en het deeltijds beroepsonderwijs na het beëindigen van minstens het tweede jaar van de tweede graad;
  b) het onderwijs voor sociale promotie of het volwassenenonderwijs waarvan het niveau minstens gelijkwaardig is met de tweede graad van het voltijds secundair onderwijs;
  c) de alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen;
  2° de volgende getuigschriften van de centrale examencommissies van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, uitgereikt vóór 1 september 2007 :
  a) van fietsmecanicien, voor de beroepsbekwaamheid van de rijwielactiviteiten;
  b) van bromfietsmecanicien, van motor-fietsmecanicien, van garagehouder-hersteller, van handelaar in tweedehandse autovoertuigen of carrossier-hersteller, voor de intersectorale beroepsbekwaamheid vermeld in artikel 5;
  c) van bromfietsmecanicien, motorfietsmecanicien of garagehouder-hersteller, voor de sectorale beroepsbekwaamheid van de motorvoertuigen met een maximale massa tot 3,5 ton;
  d) van garagehouder-hersteller voor de sectorale beroepsbekwaamheid van de motorvoertuigen met een maximale massa van meer dan 3,5 ton.
  § 2. Voor het bewijs van de betrokken beroepsbekwaamheid worden de akten aanvaard van het voltijds secundair onderwijs, van het onderwijs voor sociale promotie, van het volwassenenonderwijs, van het deeltijds beroepsonderwijs of van de alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, zoals vermeld in § 1, die worden uitgereikt op het einde van de opleidingen die ten laatste in het schooljaar 2006-2007 werden aangevat en die behaald werden vóór 1 oktober 2009. "

  Art. 2. Artikel 19 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid : " Artikel 17bis heeft uitwerking met ingang van 1 september 2007, met dien verstande dat artikel 17bis, § 1, buiten werking treedt op 1 april 2008 en artikel 17bis, § 2, op 1 april 2010. "

  Art. 3. In het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer, wordt een artikel 26bis ingevoegd, luidende :
  " Art. 26bis, § 1. In afwijking van de bepalingen van artikel 6, worden voor het bewijs van de beroepsbekwaamheid aanvaard :
  1° de akten met betrekking tot de bedoelde activiteiten, uitgereikt vóór 1 oktober 2007 door :
  a) het voltijds secundair onderwijs en het deeltijds beroepsonderwijs na het beëindigen van minstens het tweede jaar van de tweede graad;
  b) het onderwijs voor sociale promotie of het volwassenenonderwijs waarvan het niveau minstens gelijkwaardig is met de tweede graad van het voltijds secundair onderwijs;
  c) de alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen;
  2° de getuigschriften van de centrale examencommissie van kapper van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, uitgereikt vóór 1 september 2007, voor de beroepsbekwaamheid van kapper/kapster.
  § 2. In afwijking van de bepalingen van de artikelen 9, 12, 15 en 18 worden voor het bewijs van de beroepsbekwaamheid volgende akten aanvaard :
  1° de akten betreffende de betrokken activiteiten behaald vóór 1 oktober 2007 in :
  a) het voltijds secundair onderwijs en het deeltijds beroepsonderwijs na het beëindigen van minstens het tweede jaar van de derde graad;
  b) het onderwijs voor sociale promotie of het volwassenenonderwijs waarvan het niveau minstens gelijkwaardig is met de derde graad van het voltijds secundair onderwijs;
  c) de alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen;
  2° de getuigschriften van de volgende centrale examencommissies van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, behaald vóór 1 september 2007 :
  a) van opticien, voor de beroepsbekwaamheid van opticien;
  b) van technicus in tandprothese, voor de beroepsbekwaamheid van dentaaltechnicus;
  c) van schoonheidsspecialist(e), voor de beroepsbekwaamheid van schoonheidsspecialist(e), van masseur/masseuse en van voetverzorg(st)er.
  § 3. In afwijking van de bepalingen van artikel 24, wordt voor het bewijs van de beroepsbekwaamheid van begrafenisondernemer het getuigschrift aanvaard van de centrale examencommissie van begrafenisondernemer van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, behaald vóór 1 september 2007.
  § 4. Voor het bewijs van de betrokken beroepsbekwaamheid worden de akten aanvaard van het voltijds secundair onderwijs, van het onderwijs voor sociale promotie, van het volwassenenonderwijs, van het deeltijds beroepsonderwijs of van de alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, zoals vermeld in de §§ 1 tot en met 3, die worden uitgereikt op het einde van de opleidingen die ten laatste in het schooljaar 2006-2007 werden aangevat en die behaald werden vóór 1 oktober 2009. "

  Art. 4. Artikel 27 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid : " Artikel 26bis heeft uitwerking met ingang van 1 september 2007, met dien verstande dat artikel 26bis, §§ 1 tot 3, buiten werking treden op 1 april 2008 en artikel 26bis, § 4, op 1 april 2010. "

  Art. 5. In het koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming, wordt een artikel 35bis ingevoegd, luidende :
  " Art. 35bis. § 1. In afwijking van de bepalingen van de artikelen 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 en 30, worden voor het bewijs van de beroepsbekwaamheid aanvaard :
  1° de akten met betrekking tot de bedoelde activiteiten, uitgereikt vóór 1 oktober 2007 door :
  a) het voltijds secundair onderwijs en het deeltijds beroepsonderwijs na het beëindigen van minstens het tweede jaar van de tweede graad;
  het onderwijs voor sociale promotie of het volwassenenonderwijs waarvan het niveau minstens gelijkwaardig is met de tweede graad van het voltijds secundair onderwijs;
  c) de alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen;
  2° de volgende getuigschriften van de centrale examencommissies van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, uitgereikt vóór 1 september 2007 :
  a) van aannemer van metsel- en betonwerken of aannemer van sloopwerken, voor de beroepsbekwaamheid van de ruwbouwactiviteiten;
  b) van plafonneerder-cementwerker, voor de beroepsbekwaamheid van de stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten;
  c) van aannemer-tegelzetter, aannemer-steenhouwer of aannemer-marmerbewerker voor de tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten;
  d) van aannemer-schrijnwerker-timmerman, aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen, aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen of aannemer voor het waterdichtmaken van bouwwerken, voor de beroepsbekwaamheid van de dakdekkersactiviteiten;
  e) van aannemer-schrijnwerker-timmerman of aannemer van glaswerken, voor de beroepsbekwaamheid van de schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten, vermeld in artikel 19, § 1, 1°;
  f) van aannemer-schrijnwerker-timmerman, voor de beroepsbekwaamheid van de schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten, vermeld in artikel 19, § 1, 2°;
  g) van aannemer van schilderwerken of behanger-plaatser van wand- en vloerbekledingen, voor de beroepsbekwaamheid van de eindafwerkingsactiviteiten;
  h) van installateur in centrale verwarming, sanitair installateur-loodgieter of installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, voor de beroepsbekwaamheid van de installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair;
  i) van elektrotechnisch installateur of fabrikant-installateur van lichtreclames, voor de beroepsbekwaamheid van de elektrotechnische activiteiten.
  § 2. Voor het bewijs van de betrokken beroepsbekwaamheid worden de akten aanvaard van het voltijds secundair onderwijs, van het onderwijs voor sociale promotie, van het volwassenenonderwijs, van het deeltijds beroepsonderwijs of van de alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, zoals vermeld in § 1, die worden uitgereikt op het einde van de opleidingen die ten laatste in het schooljaar 2006-2007 werden aangevat en die behaald werden vóór 1 oktober 2009. "

  Art. 6. Artikel 36 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid : " Artikel 35bis heeft uitwerking met ingang van 1 september 2007, met dien verstande dat artikel 35bis, § 1, buiten werking treedt op 1 april 2008 en artikel 35bis, § 2, op 1 april 2010. "

  Art. 7. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 8. Onze minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 18 december 2007.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Middenstand,
  Mevr. S. LARUELLE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij de wetten van 11 mei 2003 en 22 december 2003, en op artikel 5, § 3, vervangen bij de wet van 11 mei 2003;
   Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer;
   Gelet op het koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming;
   Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, gegeven op 22 oktober 2007;
   Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door de omstandigheid dat bij gebrek aan gepaste overgangsmaatregelen in het koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten in het bouwvak en in de elektrotechniek, alsook in de algemene aanneming, het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen, en het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging, opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer, vanaf 1 september 2007, een aantal aanstaande zelfstandigen, die nochtans hun activiteiten op heel korte termijn willen beginnen, geen toegang meer krijgen tot het beroep, op basis van een akte die bij het van kracht worden van de boven vermelde besluiten al was behaald;
   Dat voor sommigen een financiering bij kredietinstellingen werd aangegaan, wat op korte termijn terugbetalingen meebrengt, terwijl ze het beroep onmogelijk kunnen uitoefenen, vermits ze geen toegang krijgen tot het beroep;
   Dat het gebrek aan overgangsmaatregelen in de koninklijk besluiten van 29 januari 2007 en 21 december 2006 een probleem veroorzaakt voor de rechtszekerheid van de houders van een onlangs verkregen akte, waarvan zij konden menen dat die nog ten minste op korte termijn geldig zou zijn, terwijl hen echter van vandaag op morgen de toegang tot het beroep wordt ontnomen;
   Dat de belanghebbenden het risico lopen op zware schade, die moeilijk gecompenseerd kan worden, bij gebrek aan gepaste overgangsmaatregelen;
   Dat bijgevolg het onmiddellijk invoeren van de bedoelde overgangsmaatregelen onontbeerlijk blijkt te zijn om een dergelijke scha
de voor de belanghebbenden te voorkomen;
   Gelet op advies nr. 43.848/1 van de Raad van State, gegeven op 29 november 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Middenstand,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie