J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/08/24/2007014271/justel

Titel
24 AUGUSTUS 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 31-08-2007 nummer :   2007014271 bladzijde : 45427   BEELD
Dossiernummer : 2007-08-24/31
Inwerkingtreding : 01-09-2007 A5    ***    01-09-2007 A6    ***    01-09-2007 A7    ***    01-09-2007 A8    ***    01-09-2007 A9    ***    01-09-2007 A10    ***    01-09-2007 A11    ***    01-09-2007 A12    ***    01-09-2007 A1    ***    01-09-2007 A2    ***    01-09-2007 A3    ***    01-09-2007 A4

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-16
BIJLAGEN.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, wordt aangevuld als volgt :
  " 4° de personen van Belgische nationaliteit die het bewijs leveren van hun inschrijving in een Belgische onderwijsinstelling gedurende een periode van ten minste zes maanden en die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische consulaire post en houder zijn van een geldige identiteitskaart, bedoeld in het koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten. "

  Art. 2. In artikel 4, 6°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002, worden de woorden " categorieën A3, A, D of D+E of voor de subcategorieën D1 of D1+E " vervangen door de woorden " categorieën A3, A, C, C+E, D of D+E of voor de subcategorieën C1, C1+E, D1 of D1+E ".

  Art. 3. In artikel 5, § 1, van het hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 juli 2006 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 september 2006, wordt het derde lid opgeheven.

  Art. 4. Artikel 7, tweede lid, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld als volgt :
  " 4° aan de personen bedoeld in artikel 3, § 1, 4°, door de burgemeester of diens gemachtigde, van de gemeente waar de Belgische onderwijsinstelling zich bevindt waar de aanvrager is ingeschreven. "

  Art. 5. Artikel 20, § 3, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 december 2006, wordt vervangen als volgt :
  " De rijbewijzen geldig verklaard voor de categorie B, B+E of C of voor de subcategorie C1 of C1+E laten het besturen van voertuigen van de categorie G toe met een maximale toegelaten massa gelijk aan die van de auto's die onder de dekking van die rijbewijzen mogen bestuurd worden. "

  Art. 6. In artikel 35, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 2006 en 1 september 2006, wordt 2°, a), vervangen als volgt :
  " a) de aanvraag om een rijbewijs waarop het attest van slagen voor of vrijstelling van het theoretische examen is aangebracht indien het gaat over een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A3, A, B+E of G.
  De kandidaat legt bovendien hetzij een getuigschrift van praktisch onderricht afgegeven door een rijschool, hetzij het Europees rijbewijs of het buitenlands rijbewijs waarvan hij houder is, voor. Die bepaling is niet van toepassing op de kandidaat voor een rijbewijs geldig voor de categorie G.
  De aanvraag omvat de verklaring voorgeschreven in artikel 41, § 1 of is vergezeld van, naargelang het geval, één of twee van de attesten voorgeschreven in artikel 41, § 2 en § 3 of in artikel 45, tweede lid. "

  Art. 7. Artikel 38, § 14, vierde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 juli 2006 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 september 2006 wordt aangevuld met een 3°, luidend :
  " 3° hetzij met de bijstand van een persoon die gemachtigd is om een voertuig van de categorie G te besturen en aan boord van een voertuig geleverd door de kandidaat en uitgerust op de achterzijde en op een duidelijk zichtbare plaats met het teken " L ", waarvan het model is bepaald door de Minister. "

  Art. 8. In artikel 50, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 september 2002, wordt vervangen als volgt :
  " De aanvrager moet ofwel beantwoorden aan de in artikel 3, § 1, bepaalde voorwaarden ofwel ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische consulaire post in een Staat die geen lid van de Europese Economische Ruimte is en houder zijn van een geldige identiteitskaart, bedoeld in het koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten. "

  Art. 9. Artikel 54, 1°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 september 2002, wordt vervangen als volgt :
  " 1° beantwoorden aan de in artikel 3, § 1, bepaalde voorwaarden, behalve als hij ofwel personeelslid van de NAVO of de SHAPE is ofwel ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische consulaire post in een Staat die geen lid van de Europese Economische Ruimte is en houder is van een geldige identiteitskaart, bedoeld in het koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten. "

  Art. 10. In artikel 72, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 2, 3°, worden de woorden " A of B " vervangen door de woorden " A, B of G " en worden de woorden " A, B of B+E " vervangen door de woorden " A, B, B+E of G ";
  2° § 2, 5° wordt opgeheven;
  3° in § 4, tweede lid, 3° worden de woorden " A, B en B+E " vervangen door de woorden " A, B, B+E en G ";
  4° § 4, 4° wordt opgeheven.

  Art. 11. In artikel 78, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 2002, 15 juli 2004 en 1 september 2006, worden de woorden " van bijlage 15 " vervangen door de woorden " van bijlage 15 en van bijlage 16 ".

  Art. 12. (Artikel 90ter, § 3, eerste lid), van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 1 september 2006, wordt opgeheven. <Erratum, B.S. 09-10-2007, p. 41532>

  Art. 13. Bijlage 1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 1 september 2006, wordt vervangen bij de bijlage 1 bij dit besluit.

  Art. 14. Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een bijlage 16, conform de bijlage 2 bij dit besluit.

  Art. 15. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

  Art. 16. Onze Minister tot wiens bevoegdheid het Wegverkeer behoort is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 24 augustus 2007.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Mobiliteit,
  R. LANDUYT

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1. - Rijbewijs.
  (Beeld niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 31-08-2007, p. 45433-45434).
  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 24 augustus 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Mobiliteit,
  R. LANDUYT

  Art. N2. Bijlage 2. - Bijlage 16 bij het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.
  (Beeld niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 31-08-2007, p. 45439-45440).
  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 24 augustus 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Mobiliteit,
  R. LANDUYT.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985, 5 augustus 2003 en 20 juli 2005, op artikel 21, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1976 en 18 juli 1990, op artikel 23, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1976, 29 februari 1984 en 18 juli 1990, op artikel 26, gewijzigd bij de wet van 9 juli 1976;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 mei 1999, 20 juli 2000, 14 december 2001, 5 september 2002, 29 september 2003,
   22 maart 2004, 15 juli 2004, 17 maart 2005, 20 juli 2005, 30 september 2005, 8 maart 2006, 24 april 2006, 10 juli 2006, 1 september 2006, 28 december 2006 en 13 februari 2007;
   Overwegende de Richtlijn 91/439/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij de Richtlijn 96/47/EG van de Raad van 23 juli 1996, bij de Richtlijn 97/26/EG van de Raad van 2 juni 1997, bij de Richtlijn 2000/56/EG van de Commissie van 14 september 2000 en bij de Richtlijn 2006/103/EG van de Raad van 20 november 2006;
   Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;
   Gelet op het advies van de Europese Commissie, gegeven op 24 april 2007;
   Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door :
   - de omstandigheid dat België zich zo snel mogelijk moet aanpassen aan de Richtlijn 91/439/EEG, aangaande de verplichting een rijbewijs af te leveren aan Belgen die in het buitenland wonen en ingeschreven zijn in een Belgische onderwijsinstelling;
   - de omstandigheid dat het Belgische rijbewijsmodel zonder uitstel moet aangepast worden overeenkomstig de Richtlijn 2006/103/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van het vervoersbeleid, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië;
   - de omstandigheid dat de lokale politie zonder uitstel moet kunnen voorzien in de opleiding voor het bekomen van een rijbewijs voor de categorie C en C+E, in het kader van hun interventieopdrachten;
   - de omstandigheid dat, enerzijds overgangsmaatregelen voorzien worden door het artikel 90ter van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 met betrekking tot het rijbewijs die einde nemen op 31 augustus 2007 en dat bijgevolg de kandidaten voor het rijbewijs G niet langer vrijgesteld worden van de opleiding en dat er anderzijds nog niet voldoende instellingen zijn die over de vereiste infrastructuur beschikken om de verplichte opleiding te geven waardoor een bepaald aantal kandidaten voor het rijbewijs G niet in de mogelijkheid zullen zijn om de aan het praktijkexamen voorafgaande vorming te volgen en het bijgevolg nodig is onmiddellijk maatregelen te nemen om de toegang tot het rijbewijs van de categorie G en
het sturen van de voertuigen van deze categorie voor alle kandidaten te verzekeren;
   Gelet op het advies nr. 43 558/2V van de Raad van State, gegeven op 21 augustus 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Erratum Tekst Begin

BEELD
2007014286
PUBLICATIE :
2007-10-09
bladzijde : 52643

ErratumVerslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
   VERSLAG AAN DE KONING
   Sire,
   Ik heb de eer Uwe Majesteit een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs ter ondertekening voor te leggen.
   Artikel 1
   Dit artikel bepaalt dat het rijbewijs kan worden afgegeven aan studenten die het bewijs leveren van hun inschrijving in een Belgische onderwijsinstelling gedurende een periode van ten minste zes maanden en die houder zijn van een door een Belgische consulaire post in het buitenland afgegeven identiteitskaart van Belg. Deze kandidaten mogen ook het theoretisch en het praktisch examen afleggen om het rijbewijs in België te halen.
   Artikel 2
   Dit artikel voert een vrijstelling van rijbewijs in voor kandidaten die de opleiding volgen die wordt georganiseerd door de scholen van de lokale politie, waarvan het programma door de minister van Mobiliteit goedgekeurd is, teneinde het rijbewijs van categorie C of C+E of subcategorie C1 of C1+E te halen. Deze kandidaten zijn ook vrijgesteld van de rijopleiding. Momenteel zijn die vrijstellingen beperkt tot de opleiding voor de categorieën A, D en D+E en voor de subcategorieën D1 en D1+E.
   Artikel 3
   De nadere regels voor de rijopleiding om het rijbewijs G te halen worden gewijzigd :
   - de verplichting om een rijopleiding te volgen wordt afgeschaft;
   - enkel de leerlingen die de opleiding volgen in een erkende rijschool of in een landbouwschool of een centrum voor landbouwvorming, mogen op de openbare weg rijden;
   - de andere kandidaten kunnen oefenen op een privéterrein en zich aanmelden voor het praktisch examen. Zij genieten een vrijstelling van rijbewijs tijdens het praktisch examen. Die vrijstelling geldt daarentegen niet wanneer zij zich naar het examencentrum begeven. Zij moeten bijgevolg vergezeld zijn van een persoon die voertuigen van categorie G mag besturen.
   Artikel 4
   Artikel 4 bepaalt dat het rijbewijs aan de kandidaten die houder zijn van een door een consulaire post afgegeven identiteitskaart van Belg, zal worden afgegeven door de gemeente waar de Belgische onderwijsinstelling zich bevindt waar de aanvrager is ingeschreven.
   Artikel 5
   Artikel 5 laat het besturen van voertuigen van categorie G met een rijbewijs B of B+E toe. Krachtens de huidige regelgeving zijn enkel de rijbewijzen van categorie B of B+E afgeleverd vóór 15 september 2006 geldig om voertuigen van categorie G met een gelijkwaardige maximaal toegelaten massa te besturen.
   Artikel 6
   De toelatingsvoorwaarden voor het praktisch examen worden gewijzigd : de kandidaat voor het rijbewijs G hoeft niet noodzakelijk meer een door een rijschool, landbouwschool of centrum voor landbouwvorming afgegeven getuigschrift van onderricht voor te leggen om zich aan te melden voor het examen; hij moet enkel sedert minder dan drie jaar geslaagd zijn voor het theoretisch examen.
   Artikel 7
   Artikel 7 stelt de toelatingsvoorwaarden voor het praktisch examen vast voor de kandidaat voor het rijbewijs van de categorie G die geen opleiding heeft gevolgd.
   Artikelen 8 en 9
   Deze artikelen brengen de artikelen 50 en 54 in overeenstemming met het koninklijk besluit van 23 januari 2003, dat het koninklijk besluit van 19 december 1967 heeft vervangen.
   Artikel 10
   De regels voor het terugkrijgen van het rijbewijs van de categorie G na het slagen voor de herstelexamens in het recht tot sturen worden gewijzigd om dit document na het verval gemakkelijker terug te bekomen.
   Artikel 12
   Artikel 12 heft artikel 90ter, § 3, op ingevolge de wijziging van artikel 20.
   Artikel 13
   Het model van rijbewijs wordt gewijzigd naar aanleiding van de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie.
   Dit is het voorwerp van het ontwerp van besluit dat Uwe Majesteit ter ondertekening wordt voorgelegd.
   Ik heb de eer te zijn,
   Sire,
   Van Uwe Majesteit,
   De zeer eerbiedige en trouwe dienaar,
   De Minister van Mobiliteit,
   R. LANDUYT

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie