J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2007/05/25/2007036057/justel

Titel
25 MEI 2007. - Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit en gas, van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen, en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 06-12-2007 en tekstbijwerking tot 22-08-2008)

Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 10-07-2007 nummer :   2007036057 bladzijde : 37626       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-05-25/52
Inwerkingtreding : 10-07-2007

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2000035898        2001036089        1997035126       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, voor wat elektriciteit en gas betreft.
Art. 2-8
HOOFDSTUK III. - Wijzigingen aan het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.
Art. 9-14
HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt.
Art. 15-23
HOOFDSTUK V. - Wijziging aan het Gerechtelijk Wetboek.
Art. 24
HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen.
Art. 25-26

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

  Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

  HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, voor wat elektriciteit en gas betreft.

  Art. 2. In artikel 2 van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden "elektriciteit, gas en/of" worden telkens geschrapt;
  2° er worden een 4° tot een 7° toegevoegd, die luiden als volgt :
  " 4° netbeheerder : elke beheerder van een distributienet als vermeld in artikel 2, 11°, van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;
  5° aardgasnetbeheerder : elke beheerder van een aardgasdistributienet als vermeld in artikel 3, 17°, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt;
  6° huishoudelijke afnemer : afnemer van elektriciteit als vermeld in artikel 2, 25°, van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;
  7° huishoudelijke aardgasafnemer : afnemer van aardgas als vermeld in artikel 3, 32°, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt. ".

  Art. 3. In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden "per sector" worden geschrapt;
  2° de woorden "elektriciteit, gas en" worden telkens geschrapt.

  Art. 4. In artikel 4 van hetzelfde decreet worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt :
  " De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de betrokken sector, de procedure die de distributeur van water moet volgen bij wanbetaling van zijn abonnee. ";
  2° in het tweede lid, 4°, worden de woorden "elektriciteit, gas en" geschrapt.

  Art. 5. In artikel 5 van hetzelfde decreet worden de woorden "elektriciteit, gas en" geschrapt.

  Art. 6. In artikel 6 van hetzelfde decreet worden de woorden "van elektriciteit, gas of water" geschrapt.

  Art. 7. Aan artikel 7 van het hetzelfde decreet worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt :
  " § 1. Er wordt in iedere gemeente een lokale adviescommissie opgericht, waarvan de samenstelling en de procedure door de Vlaamse Regering wordt bepaald.
  § 2. Voor wat de ononderbroken toevoer van elektriciteit en gas betreft, bedoeld in artikel 18ter van het elektriciteitsdecreet en artikel 17bis van het aardgasdecreet, geeft de lokale adviescommissie binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het verzoek en na een contradictoir onderzoek dat een antwoord geeft op de vraag of de huishoudelijke afnemer niet in een situatie verkeert waardoor afsluiting onverantwoord zou zijn, een advies aangaande onderstaande gevallen :
  1° wat elektriciteit betreft :
  a) het verzoek van de netbeheerder om de huishoudelijke afnemer af te sluiten, in de gevallen vermeld in artikel 18quater, § 1, eerste lid, 5°, 6°, 7°, 8° en 9°, van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;
  b) het verzoek tot heraansluiting van de huishoudelijke afnemer, na beëindiging van de gevallen bedoeld in artikel 18quater, § 1, eerste lid, van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;
  2° wat aardgas betreft :
  a) het verzoek van de aardgasnetbeheerder om de huishoudelijke aardgasafnemer af te sluiten, in de gevallen vermeld in artikel 17ter, § 1, eerste lid, 5°, 6°, 7° en 8°, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt;
  b) het verzoek tot heraansluiting van de huishoudelijke aardgasafnemer, na beëindiging van de toestand als vermeld in artikel 17ter, § 1, eerste lid, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt.
  Bij ontstentenis van een advies binnen de voormelde termijn wordt het advies over het verzoek van de netbeheerder, vermeld in het eerste lid, 1°, a), of de aardgasnetbeheerder, vermeld in het eerste lid, 2°, a), geacht negatief te zijn.
  Bij ontstentenis van een advies binnen de voormelde termijn wordt het advies over het verzoek tot heraansluiting van de huishoudelijke afnemer, vermeld in het eerste lid, 1°, b), of de huishoudelijke aardgasafnemer, vermeld in het eerste lid, 2°, b), geacht positief te zijn. ";
  2° aan het tweede lid, dat paragraaf 3 wordt, worden volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de woorden "De lokale adviescommissie brengt" worden vervangen door de woorden "§ 3. Wat de minimumlevering van water betreft, brengt de lokale adviescommissie";
  b) de woorden "elektriciteit, gas of" worden geschrapt;
  c) de woorden "in het tweede lid" worden ver vangen door de woorden "in het eerste lid";
  3° er wordt een § 4 toegevoegd, die luidt als volgt :
  " § 4. Een huishoudelijke afnemer of een huishoudelijke aardgasafnemer kan in de lokale adviescommissie bedoeld in dit artikel, gebruik maken van het recht om gehoord te worden en hij kan zich hierbij eventueel laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een raadsman of een vertrouwenspersoon. ".

  Art. 8. _ In artikel 8 van hetzelfde decreet, worden het woord "elektriciteit" en worden de woorden "en gas" geschrapt.

  HOOFDSTUK III. - Wijzigingen aan het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

  Art. 9.In artikel 2 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, gewijzigd bij de decreten van 22 december 2000, 4 juli 2003, 10 juli 2003 en 30 april 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° punt 25° wordt vervangen door wat volgt :
  " 25° huishoudelijke afnemer : elke natuurlijke persoon aangesloten op het distributienet op een spanning gelijk aan 1 000 volt of minder die elektriciteit afneemt om te voorzien in zijn behoeften of die van de personen die samen met hem in de woning in kwestie gedomicilieerd zijn, behoudens in het geval dat het leveringscontract voor de levering van elektriciteit op het afnamepunt in kwestie werd gesloten [1 door een onderneming, zoals bedoeld in artikel 2, 3°, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een kruispuntbank voor ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen]1; ";
  2° een 28° tot en met een 32° worden toegevoegd, die luiden als volgt :
  " 28° afsluiten : het buiten dienst stellen van de aansluiting of het ontzeggen van de toegang tot het net door de aansluiting af te koppelen van de installaties van de huishoudelijke afnemer;
  29° fraude : het oneigenlijk gebruik van de elektriciteitstoevoer, waardoor onrechtmatig elektriciteit wordt afgenomen die niet geregistreerd wordt door de elektriciteitsmeter;
  30° budgetmeter voor elektriciteit : elektriciteitsmeter met stroombegrenzer en hulpkrediet, die wordt opgeladen met een systeem van voorafbetaling;
  31° hulpkrediet : een krediet dat ter beschikking wordt gesteld van een huishoudelijke afnemer, zodra het op de budgetmeter voor elektriciteit opgeladen bedrag opgebruikt is;
  32° lokale adviescommissie : commissie als vermeld in artikel 7 van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water. ".
  ----------
  (1)<DVR 2008-07-18/47, art. 21, 003; Inwerkingtreding : 10-07-2007>

  Art. 10. In artikel 7, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2003, wordt 5° vervangen door wat volgt :
  " 5° uitvoeren van de openbaredienstverplichtingen, vermeld in de artikelen 18bis, 18ter, 18quater en 19, eerste lid, 1°; ".

  Art. 11. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2006, worden een artikel 18ter en 18quater ingevoegd, die luiden als volgt :
  " Artikel 18ter. Behoudens de gevallen, vermeld in artikel 18quater, heeft iedere huishoudelijke afnemer recht op een ononderbroken toevoer van elektriciteit.
  De kosten voor de levering van elektriciteit komen steeds ten laste van de huishoudelijke afnemer, behalve voor de gratis hoeveelheid elektriciteit, vermeld in artikel 18bis.
  Artikel 18quater. § 1. De netbeheerder kan de toevoer van elektriciteit alleen in de volgende gevallen afsluiten :
  1° bij een onmiddellijke bedreiging van de veiligheid en dit zolang deze toestand duurt;
  2° bij een leegstaande woning, na het volgen van een procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald;
  3° bij fraude van de huishoudelijke afnemer, na het volgen van een procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald;
  4° als de huishoudelijke afnemer geen wanbetaler is en weigert om een leveringscontract te sluiten, na het volgen van een procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald;
  5° als de huishoudelijke afnemer weigert om aan de netbeheerder toegang te geven tot de ruimte waarin de elektriciteitsmeter is opgesteld en waarover hij het eigendoms- of gebruiksrecht heeft, voor de plaatsing, de inschakeling, de controle of de meteropname van de elektriciteitsmeter, inclusief de budgetmeter voor elektriciteit en de stroombegrenzer;
  6° als de huishoudelijke afnemer weigert om aan de netbeheerder toegang te geven tot de ruimte waarin de budgetmeter is opgesteld en waarover hij het eigendoms- of gebruiksrecht heeft, voor het uitschakelen van de stroombegrenzer in de budgetmeter voor elektriciteit;
  7° als de huishoudelijke afnemer weigert om met de netbeheerder een afbetalingsplan te sluiten of als hij het gesloten afbetalingsplan met de netbeheerder niet naleeft, onder de voorwaarden bepaald door de Vlaamse Regering, en na het volgen van een procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald;
  8° als het leveringscontract van de huishoudelijke afnemer werd opgezegd omwille van een andere reden dan wanbetaling en als de huishoudelijke afnemer binnen een periode die door de Vlaamse Regering wordt vastgelegd, geen leveringscontract heeft gesloten, tenzij de betreffende afnemer kan aantonen dat hij geen leveringscontract heeft kunnen sluiten;
  9° als de huishoudelijke afnemer door de netbeheerder gedurende zes maanden zonder schuld werd beleverd en weigert om een leveringscontract te sluiten, na het volgen van een procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald.
  In de gevallen, vermeld in 5°, 6°, 7°, 8° en 9°, van het eerste lid, kan de afsluiting pas gebeuren na een advies van de lokale adviescommissie.
  In de gevallen, vermeld in 5°, 6°, 7°, 8° en 9°, van het eerste lid, kan de Vlaamse Regering de afsluiting van de elektriciteitstoevoer in bepaalde periodes beperken of verbieden.
  De netbeheerder kan enkel in het voordeel van de huishoudelijke afnemer afwijken van het advies van de lokale adviescommissie.
  § 2. In het geval, vermeld in § 1, 1°, komen alle kosten die verbonden zijn aan de afsluiting of heraansluiting van de huishoudelijke afnemer, ten laste van de netbeheerder, tenzij de netbeheerder kan aantonen dat de oorzaak van de onveiligheid toegeschreven kan worden aan de huishoudelijke afnemer of aan de eigenaar van de woning.
  In de gevallen, vermeld in § 1, 2°, komen alle kosten die verbonden zijn aan de afsluiting en de heraansluiting van de woning, ten laste van de eigenaar van de woning.
  In de gevallen, vermeld in § 1, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° en 9°, komen alle kosten die verbonden zijn aan de afsluiting en de heraansluiting van de huishoudelijke afnemer, ten laste van deze huishoudelijke afnemer.
  In afwijking van de vorige leden vallen de kosten die verbonden zijn aan de heraansluiting steeds ten laste van de netbeheerder als blijkt dat de huishoudelijke afnemer ten onrechte werd afgesloten.
  § 3. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor een heraansluiting en de termijnen waarbinnen de heraansluiting van de elektriciteitstoevoer en de herinschakeling van de stroombegrenzer in de budgetmeter voor elektriciteit gebeurt. ".

  Art. 12. In artikel 19 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 21 december 2001, 4 juli 2003, 18 juli 2003 en 19 mei 2006 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° aan 1°, e), worden de volgende woorden toegevoegd :
  ", zoals de plaatsing en de exploitatie van budgetmeters voor elektriciteit en van stroombegrenzers; ";
  2° aan 2°, a), worden de volgende woorden toegevoegd :
  ", zoals beschermingsmaatregelen in geval van wanbetaling en ingeval van opzegging van het leveringscontract ".

  Art. 13. In hoofdstuk VI van hetzelfde decreet wordt een artikel 19bis ingevoegd, dat luidt als volgt :
  " Artikel 19bis. Alle kosten die verbonden zijn aan het opzeggen van het leveringscontract van een wanbetaler door een leverancier vallen ten laste van de leverancier. ".

  Art. 14. In artikel 37 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 6 juli 2001, 5 juli 2002, 10 juli 2003, 19 december 2003, 7 mei 2004, 19 mei 2006 en 30 juni 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° er wordt een § 2quater ingevoegd, die luidt als volgt :
  " § 2quater. Het bedrag van de administratieve geldboete voor een overtreding van de openbare dienstverplichtingen, opgelegd op basis van artikelen 18ter en 19, 1°, c) en e), mag niet minder bedragen dan 1.000 euro en niet meer dan 1 % van de omzet die de betrokken overtreder heeft gerealiseerd op de Vlaamse energiemarkt tijdens het afgelopen jaar.
  Het bedrag van de administratieve geldboete bij het niet naleven van de termijnen voor het heraansluiten en het herinschakelen van de stroombegrenzer in de budgetmeter bedraagt 1.000 euro per kalenderdag die de termijn, vermeld in artikel 18quater, § 3, overschrijdt, tenzij de netbeheerder kan aantonen dat de oorzaak van het overschrijden van de termijn niet aan hem te wijten is. ";
  2° in § 3 worden de woorden "§ 1, § 2, § 2bis en § 2ter" vervangen door de woorden "§ 1, § 2, § 2bis, § 2ter en § 2quater";
  3° in § 4 wordt het tweede lid geschrapt;
  4° in § 5, eerste lid, worden tussen de woorden "sanctie, opgelegd volgens § 2" en de woorden "kan hij, binnen 10 dagen na kennisgeving", de woorden "of § 2quater" ingevoegd;
  5° in § 7, tweede lid, worden de woorden "§ 2, § 2bis en § 2ter" vervangen door de woorden "§ 2, § 2bis, § 2ter en § 2quater".

  HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt.

  Art. 15.
  <Ingetrokken door DVR 2007-11-23/33, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 10-07-2007>

  Art. 16. In artikel 8, § 1, van hetzelfde decreet, wordt 5° vervangen door wat volgt :
  " 5° uitvoeren van de openbaredienstverplichtingen, vermeld in de artikelen 17bis, 17ter, 18, 1°. ".

  Art. 17. In hoofdstuk VI van hetzelfde decreet worden de artikels 17bis en 17ter ingevoegd, die luiden als volgt :
  " Artikel 17bis. Behoudens de gevallen, vermeld in artikel 17ter, heeft iedere huishoudelijke aardgasafnemer recht op een ononderbroken toevoer van aardgas.
  De kosten voor de levering van aardgas komen steeds ten laste van de huishoudelijke aardgasafnemer.
  Artikel 17ter. § 1. De aardgasnetbeheerder kan de toevoer van aardgas alleen in de volgende gevallen afsluiten :
  1° bij een onmiddellijke bedreiging van de veiligheid en dit zolang deze toestand duurt;
  2° bij een leegstaande woning, na het volgen van een procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald;
  3° bij fraude van de huishoudelijke aardgasafnemer, na het volgen van een procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald;
  4° als de huishoudelijke aardgasafnemer geen wanbetaler is en weigert om een leveringscontract te sluiten, na het volgen van een procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald;
  5° als de huishoudelijke aardgasafnemer weigert om aan de aardgasnetbeheerder toegang te geven tot de ruimte waarin de aardgasmeter is opgesteld en waarover hij het eigendoms- of gebruiksrecht heeft voor de plaatsing, de inschakeling, de controle of de meteropname van de aardgasmeter, inclusief de budgetmeter voor aardgas;
  6° als de huishoudelijke aardgasafnemer weigert met de aardgasnetbeheerder een afbetalingsplan te sluiten of als hij het gesloten afbetalingsplan met de aardgasnetbeheerder niet naleeft, onder de voorwaarden, vastgesteld door de Vlaamse Regering en na het volgen van een procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald;
  7° als het leveringscontract van de huishoudelijke aardgasafnemer werd opgezegd omwille van een andere reden dan wanbetaling en als de huishoudelijke aardgasafnemer binnen een periode die door de Vlaamse Regering wordt vastgelegd, geen leveringscontract heeft gesloten, tenzij dat de betreffende afnemer kan aantonen dat hij geen leveringscontract heeft kunnen sluiten;
  8° als de huishoudelijke aardgasafnemer door de aardgasnetbeheerder gedurende zes maanden zonder schuld werd beleverd en weigert om een leveringscontract te sluiten, na het volgen van een procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald.
  In de gevallen, vermeld in 5°, 6°, 7° en 8°, van het eerste lid, kan de afsluiting pas gebeuren na een advies van de lokale adviescommissie van de woonplaats van de betrokken huishoudelijke aardgasafnemer.
  In de gevallen, vermeld in 5°, 6°, 7° en 8°, van het eerste lid, kan de Vlaamse Regering de afsluiting van de aardgastoevoer in bepaalde periodes beperken of verbieden.
  De netbeheerder kan enkel in het voordeel van de huishoudelijke afnemer afwijken van het advies van de lokale adviescommissie.
  § 2. In het geval, vermeld in § 1, 1°, komen alle kosten die verbonden zijn aan de afsluiting of de heraansluiting van de huishoudelijke aardgasafnemer, ten laste van de aardgasnetbeheerder, tenzij de aardgasnetbeheerder kan aantonen dat de oorzaak van de onveiligheid kan toegeschreven worden aan de huishoudelijke aardgasafnemer of aan de eigenaar van de woning.
  In de gevallen, vermeld in § 1, 2°, komen alle kosten die verbonden zijn aan de afsluiting of de heraansluiting van de woning, ten laste van de eigenaar van de woning.
  In de gevallen, vermeld in § 1, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° en 8°, komen alle kosten die verbonden zijn aan de afsluiting of de heraansluiting van de huishoudelijke aardgasafnemer, ten laste van deze huishoudelijke aardgasafnemer.
  In afwijking van de vorige leden vallen de kosten die verbonden zijn aan de heraansluiting steeds ten laste van de aardgasnetbeheerder als blijkt dat de huishoudelijke aardgasafnemer ten onrechte werd afgesloten.
  § 3. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en de termijnen waarbinnen de heraansluiting van de aardgastoevoer moet gebeuren. ".

  Art. 18. In artikel 18 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 19 mei 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° aan 1°, e), worden de volgende woorden toegevoegd :
  ", zoals de plaatsing en de exploitatie van budgetmeters voor aardgas;";
  2° aan 2°, a), worden de volgende woorden toegevoegd :
  ", zoals beschermingsmaatregelen in geval van wanbetaling en in geval van opzegging van het leveringscontract; ".

  Art. 19.
  <Ingetrokken door DVR 2008-07-18/47, art. 22, 003; Inwerkingtreding : 10-07-2007>

  Art. 20. In artikel 46 van hetzelfde decreet worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° er wordt een § 2bis ingevoegd, die luidt als volgt :
  " § 2bis. Het bedrag van de administratieve geldboete voor een overtreding van de openbaredienstverplichtingen, opgelegd op basis van artikelen 17ter en 18, 1), a) en e), mag niet minder bedragen dan 1.000 euro en niet meer dan 1 % van de omzet die de betrokken overtreder heeft gerealiseerd op de Vlaamse energiemarkt tijdens het afgelopen jaar.
  Het bedrag van de administratieve geldboete bij het niet naleven van de termijnen voor het heraansluiten van de aardgastoevoer bedraagt 1.000 euro per kalenderdag die de termijn, vermeld in artikel 17ter, § 3, overschrijdt, tenzij de aardgasnetbeheerder kan aantonen dat de oorzaak van het overschrijden van de termijn niet aan hem te wijten is. ";
  2° in § 3 worden de woorden "§ 1 en § 2" vervangen door de woorden "§ 1, § 2 en § 2bis,".

  Art. 21. Artikel 48 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

  Art. 22. In artikel 49 van hetzelfde decreet worden tussen de woorden "sanctie, opgelegd volgens artikel 46, § 2," en de woorden "kan hij, binnen 10 dagen na kennisgeving", de woorden "of § 2bis, tweede lid" ingevoegd.

  Art. 23. In artikel 51 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2006, worden de woorden "artikel 46, § 2," vervangen door de woorden "artikel 46, § 2 en § 2bis, ".

  HOOFDSTUK V. - Wijziging aan het Gerechtelijk Wetboek.

  Art. 24. Artikel 569, eerste lid, 33°, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals voor het Vlaamse Gewest ingevoegd bij het elektriciteitsdecreet en gewijzigd bij het aardgasdecreet, wordt vervangen door wat volgt :
  " 33° van de beroepen tegen de beslissingen tot het opleggen van een administratieve geldboete op grond van artikel 37, § 1, en § 2quater, eerste lid, van het elektriciteitsdecreet en van artikel 46, § 1, en § 2bis, eerste lid, van het aardgasdecreet.
  Het beroep tegen de beslissingen bedoeld in het eerste lid werkt schorsend. ".

  HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen.

  Art. 25.
  <Ingetrokken door DVR 2007-11-23/33, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 10-07-2007>

  Art. 26.Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van [1 artikel 9, 1°, dat in werking treedt op 1 januari 2009]1.
  ----------
  (1)<DVR 2008-07-18/47, art. 23, 003; Inwerkingtreding : 10-07-2007>
  Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Brussel, 25 mei 2007.
  De minister-president van de Vlaamse Regering,
  Y. LETERME.
  De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
  K. PEETERS.
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit en gas, van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen, en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-07-2008 GEPUBL. OP 22-08-2008
  (GEWIJZ. ART: 9; 19; 26)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-11-2007 GEPUBL. OP 06-12-2007
  (GEWIJZ. ART: 15; 25)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 2006-2007 : Stukken. - Ontwerp van decreet : 1124, nr. 1. - Amendementen : 1124, nr. 2. - Verslag : 1124, nr. 3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1124, nr. 4. Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergadering van 23 mei 2007.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie