J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2007/05/10/2007009696/justel

Titel
10 MEI 2007. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van de erfrechtelijke bescherming van buitenhuwelijkse kinderen.

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 03-08-2007 nummer :   2007009696 bladzijde : 40874       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-05-10/61
Inwerkingtreding : 13-08-2007

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. Artikel 295 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 31 maart 1987, wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " Art. 295. Indien de gescheiden echtgenoten zich opnieuw verenigen door hun huwelijk andermaal te doen voltrekken, is artikel 1465 alleen van toepassing als er kinderen zijn die niet gemeenschappelijk zijn. "

  Art. 3. In artikel 1465 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 14 juli 1976, worden de woorden " uit een vroeger huwelijk " telkens vervangen door de woorden " die niet gemeenschappelijk zijn ".
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 10 mei 2007.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Gewone zitting 2006-2007. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Wetsvoorstel, nr. 51-2655/1. - Amendementen, nr. 51-2655/2. - Verslag namens de Commissie, nr. 51-2655/3. - Tekst aangenomen door de Commissie, nr. 51-2655/4. - Tekst aangenomen in de plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 51-2655/5. Integraal verslag : 12 april 2007. Senaat : Parlementaire stukken. - Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat, nr. 3-2392/1. - Tekst verbeterd door de commissie, nr. 3-2392/3. - Verslag namens de Commissie, nr. 3-2392/2. - Beslissing om niet te amenderen, nr. 3-2392/4.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie