J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/04/27/2007014165/justel

Titel
27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 09-05-2007 nummer :   2007014165 bladzijde : 25223       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-04-27/39
Inwerkingtreding : 19-05-2007

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1975120109       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, wordt aangevuld als volgt :
  " 13░ de interveniŰrende leden van de openbare brandweerdiensten en van de diensten van de civiele bescherming op de plaats van de interventie, uitsluitend inzake de toepassing van artikel 4 en voor zover het in punt 1░ bedoelde personeel niet op de plaats van de interventie aanwezig is. "

  Art. 2. In artikel 51.1. en 51.3. van hetzelfde besluit worden de woorden " veiligheid van het verkeer " vervangen door " veiligheid en vlotheid van het verkeer ".
  Artikel 51 wordt aangevuld als volgt :
  " 51.5. Is de bestuurder afwezig, weigert hij of is hij niet in staat om de bevelen van de in artikel 3 van dit besluit bevoegde personen op te volgen, dan mag de bevoegde persoon ambtshalve voor de verplaatsing van het voertuig en de lading zorgen.
  Op autowegen en autosnelwegen zorgt de bevoegde persoon steeds ambtshalve voor de verplaatsing van het voertuig en de lading.
  De verplaatsing gebeurt op risico en kosten van de bestuurder en de burgerlijk aansprakelijke personen. "

  Art. 3. In artikel 52.1., eerste lid van hetzelfde besluit worden de woorden " veiligheid van het verkeer " vervangen door " veiligheid en vlotheid van het verkeer ".

  Art. 4. Onze minister bevoegd voor het wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 27 april 2007.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  P. DEWAEL
  De Minister van Mobiliteit,
  R. LANDUYT.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1, eerste lid;
   Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 september 1991, 14 maart 1996, 9 oktober 1998, 18 december 2002 en 4 april 2003, en op artikel 51;
   Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;
   Gelet op het advies van de Inspectie van FinanciŰn, gegeven op 27 november 2006;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 1 december 2006;
   Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door de omstandigheid dat er op het terrein onduidelijkheid heerst of de politie bij ongeval ambtshalve voor de verplaatsing van het voertuig en de lading kan zorgen, zonder beroep te hoeven doen op de bestuurder of eigenaar. Zolang hier geen duidelijkheid over bestaat, blijft het risico dat in ongevalsituatie met zware verkeersbelemmering de politie enkel beroep zal doen op de bestuurder of de eigenaar om het voertuig en de lading te verwijderen, met zeer lange files met zware economische kost tot gevolg. De voorgestelde wijziging van de wegcode moet zo vlug mogelijk toegepast worden en ter kennis worden gebracht van alle betrokken diensten en sectoren;
   Gelet op het advies nr. 42.448/4 van de Raad van State, gegeven op 12 maart 2007, met toepassing van artikel 84, ž 1, eerste lid, 2░, van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en onze Minister van Mobiliteit,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
   VERSLAG AAN DE KONING
   Sire,
   Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, wijzigt artikel 3, 51 en 52 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
   Het gebeurt regelmatig dat de brandweer of de civiele bescherming eerder toekomt op de plaats van een ongeval dan de politie. Behalve het feit dat zij met prioritaire voertuigen mogen rijden, kent de wegcode aan deze diensten geen specifieke bevoegdheden toe. Zij hebben dus in principe geen toelating om instructies te geven aan de andere weggebruikers teneinde de doorgang en vlotheid van het verkeer te verzekeren.
   De wijziging van artikel 3 geeft hen het statuut van bevoegde persoon zodat zij de bevoegdheid krijgen het verkeer te regelen.
   Deze bevoegdheid beperkt zich tot het geven van instructies zoals bedoeld in artikel 4 van de wegcode en geldt slechts totdat de politie zelf ter plaatse is.
   Naast het criterium veiligheid wordt ook het criterium vlotheid van het verkeer toegevoegd in artikelen 51 en 52.1. van het besluit.
   De verplichting van de politie om het verkeer te allen tijde vrij te houden, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, wordt geconcretiseerd door de toevoeging van een artikel 51.5.
   Deze toevoeging is ge´nspireerd op het huidig artikel 4.4., tweede lid van het besluit.
   Als algemene regel geldt voortaan dat wanneer de bestuurder afwezig is, of wanneer hij weigert of niet in staat is om de bevelen van de in artikel 3 van dit besluit bevoegde personen op te volgen, de bevoegde persoon ambtshalve voor de verplaatsing van het voertuig en de lading kan zorgen.
   Dit impliceert dat de bestuurder het recht heeft zelf een takelfirma in te schakelen voorzover aan de politie voldoende garantie kan worden geboden dat deze takelfirma met het geschikte takelmateriaal en binnen de door de politie naar alle redelijkheid vooropgestelde tijdspanne ter plaatse zal komen en de weg zal vrijmaken.
   Op autowegen en autosnelwegen daarentegen geldt voortaan dat de bevoegde personen steeds ambtshalve voor de verplaatsing van het voertuig en de lading zullen zorgen.
   Dit impliceert dat op deze wegen de politie steeds zelf ambtshalve een takelfirma zal inschakelen.
   De verplaatsing gebeurt op risico en kosten van de bestuurder en de burgerlijk aansprakelijke personen.
   Ik heb de eer te zijn,
   Sire,
   Van Uwe Majesteit,
   de zeer eerbiedige
   en zeer getrouwe dienaar.
   De Minister van Justitie,
   Mevr. L. ONKELINX
   De Minister van Binnenlandse Zaken,
   P. DEWAEL
   De Minister van Mobiliteit,
   R. LANDUYT

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Franstalige versie