J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2007/04/25/2007009501/justel

Titel
25 APRIL 2007. - Wet tot invoeging van een artikel 391sexies in het Strafwetboek en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de strafbaarstelling en het uitbreiden van de middelen tot nietigverklaring van het gedwongen huwelijk.

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 15-06-2007 nummer :   2007009501 bladzijde : 32654       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-04-25/76
Inwerkingtreding : 25-06-2007

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1804032150        1867060850       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. In boek II, titel VII, van het Strafwetboek wordt een hoofdstuk XI ingevoegd, dat artikel 391sexies omvat, luidende :
  " HOOFDSTUK XI. - Gedwongen huwelijk
  " Art. 391sexies. Hij die iemand door geweld of bedreiging dwingt een huwelijk aan te gaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar of met geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro.
  De poging wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot een jaar of met geldboete van vijftig euro tot tweehonderd vijftig euro. ".

  Art. 3. In het Burgerlijk Wetboek wordt een artikel 146ter ingevoegd, luidende :
  " Art. 146ter. Er is evenmin een huwelijk wanneer het wordt aangegaan zonder vrije toestemming van beide echtgenoten en de toestemming van minstens een van de echtgenoten werd gegeven onder geweld of bedreiging. ".

  Art. 4. Artikel 180, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

  Art. 5. In artikel 181 van hetzelfde Wetboek worden de woorden " nadat de echtgenoot zijn volle vrijheid heeft verkregen of de dwaling door hem is ontdekt. " vervangen door de woorden " nadat de dwaling door de echtgenoot is ontdekt. "

  Art. 6. In artikel 184 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 31 maart 1987 en gewijzigd bij de wet van 4 mei 1999, worden de woorden " de bepalingen van de artikelen 144, 146bis, 147, 161, 162, 163, 341 of 363, " vervangen door de woorden " de bepalingen van de artikelen 144, 146bis, 146ter, 147, 161, 162, 163, 341 of 353-13, ".
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 25 april 2007.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Gewone zitting 2006-2007. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, nr. 51-2767/1 van 23 november 2006 - Amendement, nr. 51-2767/2 - Verslag namens de commissie, nr. 51-2767/3 - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 51-2767/4 - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 51-2767/5. Integraal verslag : vergaderingen van 8 en 15 maart 2007. Senaat : Parlementaire stukken. - Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat, nr. 3-2129/1 - Verslag namens de commissie, nr. 3-2129/2 - Beslissing om niet te amenderen, nr. 3-2129/3. Parlementaire handelingen : 12 april 2007.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie