J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2007/02/25/2007022504/justel

Titel
25 FEBRUARI 2007. - Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen.

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 13-04-2007 nummer :   2007022504 bladzijde : 20409       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-02-25/57
Inwerkingtreding : 23-04-2007

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL I. - Algemene bepaling.
Art. 1
TITEL II. - Transplantatie van organen.
Art. 2-10
TITEL III. - Opheffingsbepaling.
Art. 11

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL I. - Algemene bepaling.

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  TITEL II. - Transplantatie van organen.

  Art. 2. In de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen wordt een artikel 1bis ingevoegd, luidend als volgt :
  " Art. 1bis. § 1. De Koning kan de regels stellen en de voorwaarden of beperkingen opleggen betreffende het wegnemen, bewaren, bereiden, invoeren, distribueren en afleveren van organen, weefsels en cellen.
  Elke uitvoering van het eerste lid na de inwerkingtreding van de programmawet van 22 december 2003 zal geschieden bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.
  § 2. De Koning neemt de nuttige maatregelen om het wegnemen van organen optimaal te organiseren en de opsporing, de selectie en het beheer van de donoren te verbeteren. "

  Art. 3. Artikel 6, § 2, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  " Indien een persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, wegens zijn geestestoestand niet bij machte is zijn wil te uiten, is voor het wegnemen bedoeld in § 1 de instemming vereist van de wettelijke dan wel de door de patiėnt aangewezen vertegenwoordiger of, indien een dergelijke persoon niet beschikbaar is of niet wenst op te treden, van de vertegenwoordiger die wordt aangewezen door een persoon bij toepassing van de bepalingen van artikel 14, § 2, eerste en tweede lid, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiėnten. "

  Art. 4. In artikel 7, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 7 december 2001, worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° 2° wordt opgeheven;
  2° 1°bis wordt 2°;
  3° 3° wordt vervangend door volgende bepaling :
  " 3° indien een donor wegens zijn geestestoestand niet in staat is zijn wil uit te drukken aan de instemming van zijn ouders of zijn voogd. "

  Art. 5. In dezelfde wet wordt een artikel 8bis wordt ingevoegd, luidend als volgt :
  " Art. 8bis. Elke wegneming op levende personen moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaand pluridisciplinair overleg.
  De Koning kan de toepassingsregels van het eerste lid bepalen ".

  Art. 6. In artikel 10 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 17 februari 1987 en 14 juni 2006, worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 2, tweede en derde lid, worden de woorden " door zijn bavestaanden die met hem samenleven " vervangen door de woorden " door een van de ouders die het gezag over de minderjarige uitoefent of door zijn voogd ";
  2° In § 3bis, wordt het woord " nabestaanden " vervangen door de woorden " de personen die krachtens dit artikel bevoegd zijn het verzet of de instemming uit te drukken ";
  3° een § 3ter wordt ingevoegd, luidende :
  " § 3ter. De Koning organiseert een wijze voor het uitdrukken van de uitdrukkelijke wil van elke persoon in de hoedanigheid van donor ";
  4° § 4, 3°, wordt opgeheven;
  5° § 4, tweede lid, wordt opgeheven.

  Art. 7. In dezelfde wet wordt een artikel 13bis ingevoegd, luidend als volgt :
  " Art. 13bis. Een toewijzingsorganisme voor organen regelt de samenwerking tussen de transplantiecentra van meerdere landen. Het wordt door de Koning erkend voor de activiteiten die het uitoefent die het uitoefent ten aanzien van de Belgische centra.
  Om erkend te worden en te blijven moet lek toewijzingsorganisme voor organen, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden :
  1° een optimale compatibiliteit verzekeren tussen de weggenomen organen en de kandidaat ontvangers;
  2° een redelijk evenwicht verzekeren tussen het aantal uit Belgiė uitgevoerde organen en het aantal ingevoerde organen. "

  Art. 8. In dezelfde wet wordt een artikel 13ter ingevoegd, luidende :
  " Art. 13ter. Om als kandidaat receptor te worden ingeschreven of erkend in een Belgisch transplantatiecentrum, moet elke persoon, hetzij de Belgische nationaliteit hebben of in Belgiė gedomicilieerd zijn sinds minstens zes maanden, hetzij de nationaliteit hebben van een staat die hetzelfde toewijzingsorganisme voor organen deelt of sinds minstens 6 maanden in deze staat gedomicilieerd zijn. "

  Art. 9. In dezelfde wet wordt een artikel 13quater ingevoegd, luidende :
  " Art. 13quater. De Koning kan de uitzonderingsvoorwaarden bepalen voor de toepassing van artikel 13ter. "

  Art. 10. In artikel 17, § 3, worden de woorden " en artikelen 13ter en 13quater " ingevoegd tussen de woorden " in artikels 4 tot 11 en 13 " en de woorden " evenals van de besluiten. "

  TITEL III. - Opheffingsbepaling.

  Art. 11. Artikel 1, § 3, van de wet van 13 juni 1986, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003, wordt opgeheven.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 25 februari 2007.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
  R. DEMOTTE
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Gewone zitting 2005-2006. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, nr. 51-2680/1. - Amendement, nr. 51-2680/2 tot 4. - Verslag van de Commissie, nr. 51-2680/5. Tekst aangenomen door de Commissie, nr. 51-2680/6. - Tekst aangenomen in de plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 51-2680/7. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 21 december 2006. Senaat : Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 3-2007/1. - Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie