J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2007/01/25/2007009187/justel

Titel
25 JANUARI 2007. - Wet tot bestraffing van graffiti en van beschadiging van onroerende eigendommen en tot wijziging van de nieuwe gemeentewet.

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 20-02-2007 nummer :   2007009187 bladzijde : 08169       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-01-25/39
Inwerkingtreding : 02-03-2007

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. In boek II, titel IX, hoofdstuk III van het Strafwetboek wordt een afdeling IVbis ingevoegd, die de artikelen 534bis en 534ter omvat, luidende :
  " Afdeling IVbis. - Graffiti en beschadiging van onroerende eigendommen ".

  Art. 3. Een artikel 534bis wordt ingevoegd in afdeling IVbis, hoofdstuk III, titel IX van boek II van hetzelfde Wetboek, luidende :
  " Art. 534bis. § 1. Met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt op roerende of onroerende goederen.
  § 2. Het maximum van de gevangenisstraf wordt gebracht op één jaar gevangenisstraf bij herhaling van een in de eerste paragraaf bedoeld misdrijf binnen vijf jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan. "

  Art. 4. Een artikel 534ter wordt ingevoegd in dezelfde afdeling, luidende :
  " Art. 534ter. Met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigt. "

  Art. 5. In artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, ingevoegd bij de wet van 13 mei 1999 en gewijzigd bij de wetten van 26 juni 2000, 17 juni 2004 en 20 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 2, derde lid, worden de woorden " 534bis, 534ter, " ingevoegd tussen het woord " 526 " en het woord " 537 ";
  2° in § 7, 1°, worden de woorden " 534bis, 534ter, " ingevoegd tussen het woord " 526 " en het woord " 537 ";
  3° in § 8, tweede lid, worden de woorden " 534bis, 534ter, " ingevoegd tussen het woord " 526 " en het woord " 537 ";
  4° in § 8bis worden de woorden " 534bis, 534ter, " ingevoegd tussen het woord " 526 " en het woord " 537 ".
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 25 januari 2007.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 2005-2006. Kamer van volksvertegenwoordigers : Stukken : 51-2654 Nr. 1 : Wetsontwerp. Zitting 2006-2007. Kamer van volksvertegenwoordigers : Stukken : 51-2654 Nr. 2 : Verslag namens de commissie. Nr. 3 : Tekst verbeterd door de commissie. Nr. 4 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal verslag : 14 december 2006. Senaat : Stukken : 3-1998. Nr. 1 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie