J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/12/19/2006204107/justel

Titel
19 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers naar aanleiding van de toetreding tot de Europese Unie van Bulgarije en Roemenië.

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 28-12-2006 nummer :   2006204107 bladzijde : 74880       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-12-19/32
Inwerkingtreding : 01-01-2007

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 38ter van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers ingevoegd door het koninklijk besluit van 12 april 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° § 1 wordt aangevuld als volgt :
  " De vrijstellingen bedoeld bij artikel 2, eerste lid, 1° en 3°, zijn niet van toepassing op de onderdanen van de Republiek Bulgarije en van Roemenië voor zover deze onderdanen vallen onder de toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, en onder de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 april 2005, goedgekeurd bij de wet van 2 juni 2006, meer bepaald onder artikel 23 van deze Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, alsmede onder de Bijlagen V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII en XIV bij deze Akte. ";
  2° In § 3, c, worden de woorden " vóór 1 mei 2004 " vervangen door de woorden " vóór de toetredingsdatum ".
  3° In § 3, d, worden de woorden " vanaf 1 mei 2004 " vervangen door de woorden " vanaf de toetredingsdatum ".

  Art. 2. In artikel 38quater van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1, eerste streepje, worden de woorden " op 1 mei 2004 " vervangen door de woorden " op de toetredingsdatum ".
  2° In § 1, tweede streepje, worden de woorden " na 1 mei 2004 " vervangen door de woorden " na de toetredingsdatum ".
  3° In § 2, tweede lid, a, worden de woorden " op 1 mei 2004 " vervangen door de woorden " op de toetredingsdatum ".
  4° I n § 2, tweede lid, b, worden de woorden " vanaf 1 mei 2004 " vervangen door de woorden " vanaf de toetredingsdatum ".

  Art. 3. Artikel 38sexies, tweede lid, van hetzelfde besluit ingevoegd door het koninklijk besluit van 12 april 2004 en gewijzigd door het koninklijk besluit van 24 april 2006, wordt vervangen door het volgende lid :
  "Deze artikelen zullen ophouden te gelden, voor wat betreft de Staten bedoeld in het artikel 38ter, § 1er, eerste lid, uiterlijk op 30 april 2009 en, wat de Staten betreft bedoeld in het artikel 38ter, § 1er, tweede lid, uiterlijk op 31 december 2008."

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

  Art. 5. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 19 december 2006.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Werk,
  P. VANVELTHOVEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, inzonderheid op artikel 8, § 1;
   Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999, betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers inzonderheid artikel 38ter ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 april 2004, artikel 38quater, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 april 2004 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 april 2006 en artikel 38sexies, ingevoegd door het koninklijk besluit van 12 april 2004 en gewijzigd door het koninklijk besluit van 24 april 2006;
   Overwegende dat de wet van 2 juni 2006 houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 april 2005, in de mogelijkheid van een overgangsperiode voorziet wat het vrij verkeer van werknemers betreft;
   Gelet op het advies van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, gegeven op 21 november 2006;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 november 2006;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 17 november 2006;
   Gelet op het verzoek om de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat vanaf 1 januari 2007 de mogelijkheid bestaat om een overgangsperiode inzake vrij verkeer van werknemers voor de Bulgaarse en Roemeense onderdanen in te stellen; dat de Raad van Ministers geen beslissing konden nemen alvorens van het opvolgingsverslag over het stadium inzake de voorbereiding op de toetreding tot de Europese Unie van Bulgarije en Roemenië dat openbaar werd gemaakt door de Europese Commissie in september 2006, op de hoogte geweest te zijn; dat na de andere Lidstaten te hebben geraadpleegd met name, bij het comité van deskundigen en het raadgevend comité voor vrije verkeer van werknemers (die bijeen zijn gekomen) op 27 en 28 oktober, en na het advies gevraagd te hebben van de sociale partners en van de regionale instanties in de raadgevende Raad voor buitenlandse werknemers die
op 21 november 2006 heeft plaatsgevonden; dat bovendien, dit besluit zo snel mogelijk bekend moet worden om zo alle belanghebbenden te kunnen informeren en aan de bevoegde besturen de tijd te laten om de noodzakelijke bepalingen uit te werken met het oog op de inwerkingtreding op 1 januari 2007.
   Gelet op advies van de Raad van State, gegeven op 12 december 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Werk en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie