J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/09/27/2006023009/justel

Titel
27 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 10-10-2006 nummer :   2006023009 bladzijde : 54066       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-09-27/34
Inwerkingtreding : 01-01-2004

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1969112813       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 19, § 2, 4°, tweede lid, c) van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt de woorden " 0,0744 euro " vervangen door de woorden " 0,1076 euro ".

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2004.

  Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 27 september 2006.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale Zaken,
  R. DEMOTTE
  De Minister van Werk,
  P. VANVELTHOVEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid op artikel 23, tweede lid;
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 19, § 2, 4°, tweede lid, c);
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid uitgebracht op 22 november 2002 en op 31 maart 2003;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 28 april 2005;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 28 april 2005;
   Gelet op het advies 40687/1 van de Raad van State, gegeven op 6 juli 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en onze Minister van Werk en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie