J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
4 SEPTEMBER 2006. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 21-09-2006 nummer :   2006022928 bladzijde : 48738       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-09-04/31
Inwerkingtreding : 01-10-2006

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De bijlage 15 van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, wordt vervangen door de bijlage 15 die hierbij is gevoegd.

  Art. 2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
  Brussel, 4 september 2006.
  De Leidend Ambtenaar,
  H. DE RIDDER.
  De Voorzitter,
  D. SAUER.

  BIJLAGE.

  Art. N. Bijlage 15. Getuigschrift van aflevering bestemd voor de opticiens.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 21-09-2006, p. 48739).

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het VerzekeringscomitÚ voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, 11░;
   Gelet op de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, inzonderheid artikel 6, 7░, gewijzigd met de verordeningen van 22 december 2003, 31 januari 2005 en 31 augustus 2005;
   Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie opticiens-verzekeringsinstellingen van 2 juni 2006;
   Na daarover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 4 september 2006,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie