J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
31 JANUARI 2005. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 09-12-2005 nummer :   2005023015 bladzijde : 53304       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2005-01-31/40
Inwerkingtreding : 01-01-2006

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2003022831       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5
BIJLAGEN.
Art. N1-N3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 27 van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° In § 1 :
  a) worden de woorden "artikel 2, A, 4" vervangen door de woorden "artikel 2, 1°, d) en artikel 3, 1°,d)";
  b) worden de woorden "van 14 mei 2003 tot vaststelling van de voorwaarden waarin een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen omschreven in artikel 34,13° " vervangen door de woorden "van 16 november 2005 tot vaststelling van de verstrekkingen omschreven in artikel 34, eerste lid, 13°";
  2° in § 2 worden de woorden "artikel 2, A, 4" vervangen door de woorden "artikel 2, 1°, d) en artikel 3, 1°, d)".

  Art. 2. Artikel 28 van bovenvermelde verordening wordt vervangen als volgt :
  "Art. 28. § 1. Het formulier, waarin voorzien is in artikel 1, 2°, van het ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden waarin een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen omschreven in artikel 34, eerste lid, 13°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, moet conform het model, opgenomen in bijlage 64, zijn.
  § 2. Het formulier, waarin voorzien is in artikel 3, 2°, van het ministerieel besluit vermeld artikel 28, § 1, moet conform het model, opgenomen in bijlage 69, zijn.".

  Art. 3. In artikel 29 van bovenvermelde verordening worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "waarin is voorzien in artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit vermeld in artikel 27 wordt aangerekend middels de pseudocode 773172" vervangen door de woorden "waarin is voorzien in artikel 7, § 1, van het ministerieel besluit vermeld in artikel 28, § 1, wordt aangerekend middels de pseudocode 773172 voor de patiënten omschreven in artikel 1, 8°, van het koninklijk besluit vermeld in artikel 27 en middels de pseudocode 776532 voor de patiënten omschreven in artikel 1, 9°, van het koninklijk besluit vermeld in artikel 27";
  2° in § 1, tweede lid, worden de woorden "waarin is voorzien in artikel 5, § 2, van het koninklijk besluit vermeld in artikel 27 wordt aangerekend middels de pseudocode 773216" vervangen door de woorden " waarin is voorzien in artikel 7, § 2, van het ministerieel besluit vermeld in artikel 28,§ 1, wordt aangerekend middels de pseudocode 773216 voor de patiënten omschreven in artikel 1, 8°, van het koninklijk besluit vermeld in artikel 27 en middels de pseudocode 776554 voor de patiënten omschreven in artikel 1, 9°, van het koninklijk besluit vermeld in artikel 27";
  3° in § 1, derde lid, worden de woorden "waarin is voorzien in art 5, § 3, van het koninklijk besluit vermeld in artikel 27 wordt aangerekend middels de pseudocode 773290" vervangen door de woorden "waarin is voorzien in artikel 7, § 3, van het ministerieel besluit vermeld in artikel 28, § 1, wordt aangerekend middels de pseudocode 773290 voor de patiënten omschreven in artikel 1, 8°, van het koninklijk besluit vermeld in artikel 27 en middels de pseudocode 776576 voor de patiënten omschreven in artikel 1, 9°, van het koninklijk besluit vermeld in artikel 27";
  4° in § 4 worden de woorden "van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" geschrapt.

  Art. 4. § 1. De bijlage 64 van de bovenvermelde verordening van 28 juli 2003 wordt vervangen door de bijlage 64 die bij deze verordening gaat.
  § 2. De bijlage 65 van de bovenvermelde verordening van 28 juli 2003 wordt vervangen door de bijlage 65 die bij deze verordening gaat.

  Art. 5. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.
  Brussel, 31 januari 2005.
  De wnd. leidend ambtenaar,
  G. Vereecke.
  De ondervoorzitter,
  D. Broeckx.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 64. - Zorgplan bedoeld voor de volgende geďntegreerde dienst voor thuisverzorging.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 09-12-2005, p. 53308).
  Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 31 januari 2005 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
  De wnd. leidend ambtenaar,
  G. VEREECKE.
  De ondervoorzitter,
  D. BROECKX.

  Art. N2. Bijlage 69. - Zorgplan voor een PVS-patiënt bedoeld voor de volgende geďntegreerde dienst voor thuisverzorging.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 09-12-2005, p. 53309).
  Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 31 januari 2005 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
  De wnd. leidend ambtenaar,
  G. VEREECKE.
  De ondervoorzitter,
  D. BROECKX.

  Art. N3. Bijlage 65. - Geďntegreerde diensten voor thuisverzorging : factuur.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 09-12-2005, p. 53310).
  Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 31 januari 2005 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
  De wnd. leidend ambtenaar,
  G. VEREECKE.
  De ondervoorzitter,
  D. BROECKX.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, 11°;
   Gelet op de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
   Na daarover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 31 januari 2005,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie