J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
31 JANUARI 2005. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 22-03-2005 nummer :   2005022131 bladzijde : 12787       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2005-01-31/37
Inwerkingtreding : onbepaald

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2003022831       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4
BIJLAGE
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 6, § 1, 7°, van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° In het tweede lid worden na de woorden " verstrekkingen verleend door de bandagisten " de woorden " met uitzondering van de verstrekkingen van artikel 28, § 8, van de nomenclatuur " ingevoegd.
  2° Het volgende lid wordt toegevoegd vóór het derde lid :
  " een getuigschrift van afleveringen, conform het model vervat in bijlage 13bis, wanneer het gaat om verstrekkingen verleend door de bandagisten betreffende artikel 28, § 8, van de nomenclatuur ".
  3° In het achtste lid, dat het 9de lid zal worden, worden de woorden " voor invalidenwagentjes, orthopedische driewielers en looprekken " vervangen door de woorden " voor een mobiliteitshulpmiddel en/of aanpassingen ".
  4° Na het achtste lid, dat het negende lid zal worden, worden de volgende leden ingevoegd :
  " - multidisciplinair functioneringsrapport voor de aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel en/of aanpassingen, conform het model vervat in bijlage 19bis ;
  - motiveringsrapport voor de aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel en/of aanpassingen, conform het model vervat in bijlage 19ter ; "
  5° In de Franstalige tekst wordt het negende lid, dat het twaalfde lid zal worden, vervangen door de volgende woorden :
  " - une demande d'intervention de l'assurance pour une aide ŕ la mobilité et/ou adaptations, conforme au modčle repris ŕ l'annexe 20; "
  6° In de Nederlandstalige tekst van het negende lid, dat het twaalfde lid zal worden, worden de woorden " van een invalidenwagen, driewieler of looprek " vervangen door de woorden " van een mobiliteitshulpmiddel en/of aanpassingen; "

  Art. 2. De bijlagen 19 en 20 van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, worden vervangen door de in bijlage gevoegde bijlagen 19 en 20.

  Art. 3. De in bijlage gevoegde bijlagen 13bis, 19bis en 19ter worden toegevoegd aan de bijlagen van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

  Art. 4. Deze verordening heeft uitwerking op de datum vastgesteld door het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging voor de inwerkingtreding van de lijst van de voor vergoeding aangenomen producten, opgemaakt in toepassing van artikel 28, § 8, van de nomenclatuur, vervangen door het koninklijk besluit van 12 januari 2005.
  Brussel, 31 januari 2005.
  De Wnd. Leidend Ambtenaar,
  Dr. G. VEREECKE.
  De Voorzitter,
  D. SAUER.

  BIJLAGE

  Art. N. Formulieren.
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 22-03-2005, p. 12809-12829).
  Gezien om te worden gevoegd bij de verordening van 31 januari 2005.
  De Wnd. Leidend Ambtenaar,
  Dr. G. VEREECKE.
  De Voorzitter,
  D. SAUER.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, 11°;
   Gelet op de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd met de verordeningen van 1 december 2003, 22 december 2003, 16 februari 2004, 15 maart 2004, 13 september 2004 en 18 oktober 2004;
   Gelet op het voorstel van de Technische raad voor rolstoelen van 13 januari 2005;
   Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie bandagisten-verzekeringsinstellingen van 19 januari 2005;
   Na daarover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 31 januari 2005,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie