J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/06/30/2004022630/justel

Titel
30 JUNI 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van het College van geneesheren voor het zorgprogramma " cardiale pathologie ".

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 14-09-2004 nummer :   2004022630 bladzijde : 66809   BEELD
Dossiernummer : 2004-06-30/32
Inwerkingtreding : 24-09-2004

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het aantal geneesheren van het College van geneesheren voor het zorgprogramma " cardiale pathologie ", belast met de externe toetsing van de kwaliteit van de medische activiteit, wordt vastgesteld op 14.
  De afdeling "niet-heelkundige cardiologie" van voornoemd college is samengesteld uit 8 leden. De afdeling " cardiale heelkunde " van het college is samengesteld uit 6 leden.

  Art. 2. Het ministerieel besluit van 13 september 1999 tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de zorgprogramma's " cardiale pathologie " wordt opgeheven.
  R. DEMOTTE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
   Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 15, gewijzigd door de wet van 29 april 1996;
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen, inzonderheid op artikel 6, §§ 1 en 4, gewijzigd door het koninklijk besluit van 21 oktober 2003;
   Gelet op het ministerieel besluit van 13 september 1999 tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de zorgprogramma's " cardiale pathologie ";
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie