J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/01/28/2003012072/justel

Titel
28 JANUARI 2003. - Koninklijk besluit tot opheffing van § 3 "Schouwspelzalen" van afdeling IX, hoofdstuk II, titel III van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, wat de maatregelen van interne politie betreft die betrekking hebben op de arbeidsbescherming.

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 28-03-2003 nummer :   2003012072 bladzijde : 15970       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2003-01-28/39
Inwerkingtreding : 07-04-2003

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1947092750       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Titel III, hoofdstuk II, afdeling IX, § 3, "Schouwspelzalen", van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, houdende de artikelen 635 tot 681, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 september 1953 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juni 1962, 7 oktober 1970, 17 april 1972, 20 september 1974, 20 juni 1975, 19 september 1980, 17 september 1987 en 17 juni 1997, wordt opgeheven, voor zover het maatregelen van interne politie betreft die betrekking hebben op de arbeidsbescherming.

  Art. 2. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 28 januari 2003.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Werkgelegenheid,
  Mevr. L. ONKELINX.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzonderheid op artikel 4, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 7 april 1999;
   Gelet op het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, inzonderheid op titel III, hoofdstuk II, afdeling IX, § 3, houdende de artikelen 635 tot 681, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 september 1953 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juni 1962, 7 oktober 1970, 17 april 1972, 20 september 1974, 20 juni 1975, 19 september 1980, 17 september 1987 en 17 juni 1997;
   Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, gegeven op 14 december 2001;
   Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Beveiliging tegen brand en ontploffing, gegeven op 27 september 2001;
   Gelet op het advies 34.129/1 van de Raad van State, gegeven op 5 december 2002;
   Overwegende dat in de bedoelde schouwspelzalen de federale overheid bevoegd is voor de interne politie met betrekking tot de arbeidsbescherming; dat in dezelfde materie de gewesten bevoegd zijn voor de politie van de ingedeelde inrichtingen; dat laatstgenoemde politie betrekking heeft op de bescherming van de omgeving, zowel extern als intern, inzonderheid de bescherming van het publiek; dat bij het verzoek om een afwijking van de voorschriften van de artikelen 635 tot 681 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, de exploitanten deze afwijking dienen te bekomen van de bevoegde federale overheid en van de bevoegde gewestelijke overheid, wat een dubbel gebruik uitmaakt; dat de aanwezigheid van werknemers in deze schouwspelzalen verwaarloosbaar is in vergelijking met de aanwezigheid van het publiek; dat de opheffing van de artikelen 635 tot 681 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, wat de bescherming van de werknemers betreft, geen afbreuk doet aan de bescherming van de in deze schouwspelzalen aanwezige werknemers, die in voldoende mate gegarandeerd is door de naleving van de andere bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten;
   Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie