J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2000/07/20/2000003481/justel

Titel
20 JULI 2000. - Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-08-2000 en tekstbijwerking tot 11-08-2001).

Bron : SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 30-08-2000 nummer :   2000003481 bladzijde : 29655       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2000-07-20/68
Inwerkingtreding : 01-01-2002

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1999022260        1997022671        1979013007        1977120105        1976033005        1974122405        1974103002        1996022013        1995025227        1985013114        1999022683        1971122809        1995025096        1969111702        1969120107        1993072050        1980030605        1965041603        1992025086        2000022248        1971122109        1988022426        1969070302        1997022673        1990022161        1987022172        1969011013        1988022422        1971122105        1974092503        1967122103        1969112813       

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL I. - Sociale Zekerheid voor werknemers.
HOOFDSTUK I. - Onderwerping.
Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Pensioenen.
Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.
Art. 2
Afdeling 2. - Aanpassing aan het koninklijk besluit van 1 december 1969 tot vaststelling van de dagelijkse forfaitaire en fictieve bezoldiging met betrekking tot het jaar 1968 in aanmerking te nemen voor de berekening van het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en van het overlevingspensioen van hun weduwe.
Art. 3
HOOFDSTUK III. - Ziekte-invaliditeit.
Afdeling. 1 - Aanpassing van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.
Art. 4
Afdeling 2. - Aanpassingen van het koninklijk besluit van 10 januari 1969 tot vaststelling van de administratieve sancties die toepasselijk zijn op de rechthebbenden van de regeling voor ziekte- en invaliditeitsverzekering die hieronder worden aangeduid.
Art. 5
Afdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten.
Art. 6
HOOFDSTUK IV. - Arbeidsongevallen.
Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Art. 7
Afdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor Arbeidsongevallen.
Art. 8
Afdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte van een arbeidsongeval.
Art. 9-10
Afdeling 4. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Art. 11
Afdeling 5. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen.
Art. 12
HOOFDSTUK V. - Jaarlijkse vakantie.
Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 16 april 1965 betreffende het financieel evenwicht van het stelsel der jaarlijkse vakantie.
Art. 13
TITEL II.- Maatschappelijke integratie.
HOOFDSTUK I. - Tegemoetkomingen aan minder-validen.
Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 17 november 1969 houdende algemeen reglement betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan minder-validen.
Art. 14
Afdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 24 december 1974 betreffende de gewone en bijzondere tegemoetkomingen aan de minder-validen.
Art. 15
Afdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming en de integratiegemoetkoming.
Art. 16
Afdeling 4. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.
Art. 17
HOOFDSTUK II. - Maatschappelijk welzijn.
Afdeling 1. - Aanpassing van de regelgeving met betrekking tot het bestaansminimum. - Koninklijk besluit van 30 oktober 1974.
Art. 18
Afdeling 2. - Aanpassing van de regelgeving met betrekking tot het verlenen van voorschotten op en het invorderen van onderhoudsgelden door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Koninklijk besluit van 14 augustus 1989.
Art. 19
TITEL III - Volksgezondheid.
HOOFDSTUK I. - Eetwareninspectie.
Afdeling 1. - Aanpassing van koninklijk besluit van 1 december 1977 tot vaststelling van de procedure voor inschrijving op lijsten van toevoegsels en van contaminanten alsmede voor wijzigingen van diezelfde lijsten.
Art. 20
Afdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 tot vaststelling van de procedure voor inschrijving op de lijsten van toegelaten stoffen in de voorwerpen en stoffen bestemd om met voedingsmiddelen in contact te komen alsmede voor wijzigingen van diezelfde lijsten.
Art. 21
Afdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 6 maart 1980 betreffende de uitvoer van voedingsmiddelen en anderen producten.
Art. 22
Afdeling 4. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding.
Art. 23
Afdeling 5. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriŽnten en van voedingsmiddelen waaraan nutriŽnten werden toegevoegd.
Art. 24
Afdeling 6. - Aanpassing. van het koninklijk besluit van 4 december 1995 tot onderwerping aan vergunning van de plaatsen waar voedingsmiddelen gefabriceerd of in de handel gebracht worden of met het oog op de uitvoer behandeld worden.
Art. 25
Afdeling 7. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten.
Art. 26
Afdeling 8. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediŽnten.
Art. 27
Afdeling 9. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 10 maart 1999 betreffende het niet vermelden van ťťn of meer ingrediŽnten in de ingrediŽntenlijst voorzien in de etikettering van cosmetica.
Art. 28
HOOFDSTUK II. - Farmaceutische inspectie.
Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen.
Art. 29
Afdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken.
Art. 30
Afdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 30 maart 1976 tot oplegging van een bijdrage bestemd om de controle op de geneesmiddelen en de opdrachten voortvloeiend uit de toepassing van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, te financieren.
Art. 31
Afdeling 4. -Aanpassing van het koninklijk besluit van 24 april 1985 tot oplegging van taksen en vergoedingen bestemd om de opdrachten voortvloeiend uit de toepassing van de wet van 21 juni 1983 betreffende gemedicineerde diervoeders te financieren.
Art. 32
Afdeling 5. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag van de bijdragen bedoeld in artikel13bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.
Art. 33
Afdeling 6. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
Art. 34
Afdeling 7. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 18 juni 1995 houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking lot de verdovende middelen en de psychotrope stoffen.
Art. 35
Afdeling 8. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 1 maart 2000 houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de medische hulpmiddelen.
Art. 36
HOOFDSTUK III. - Leefmilieu.
Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 23 juni 1995 betreffende gevaarlijke stoffen en preparaten en bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwkundig gebruik.
Art. 37-38
TITEL IV. - Slotbepalingen.
Art. 39-41
BIJLAGEN.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL I. - Sociale Zekerheid voor werknemers.

  HOOFDSTUK I. - Onderwerping.

  Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

  Artikel 1. In de bepaling van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders die hieronder wordt aangeduid, wordt de in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 19
  # 2, 4į, c                                      3              0,0744 EUR  HOOFDSTUK II. - Pensioenen.

  Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.

  Art. 2. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die vermeld worden in de eerste kolom van de volgende tabel, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de tweede kolom :

  1. in artikel 24bis, tweede lid :
  151,25                            3,7494 EUR (voor het jaar 1955)
  161,12                            3,9941 EUR (voor het jaar 1956)
  172,20                            4,2687 EUR (voor het jaar 1957)
  180,70                            4,4794 EUR (voor het jaar 1958)
  189,51                            4,6978 EUR (voor het jaar 1959)
  196,92                            4,8815 EUR (voor het jaar 1960)
  206,04                            5,1076 EUR (voor het jaar 1961)
  216,45                            5,3657 EUR (voor het jaar 1962)
  229,06                            5,6782 EUR (voor het jaar 1963)
  247,20                            6,1279 EUR (voor het jaar 1964)
  266,51                            6,6066 EUR (voor het jaar 1965)
  287,63                            7,1302 EUR (voor het jaar 1966)
  306,48                            7,5974 EUR (voor het jaar 1967)
  2. in artikel 25 :
  - tweede lid, 1į :
  158,94                            3,9400 EUR (voor het jaar 1955)
  169,30                            4,1968 EUR (voor het jaar 1956)
  180,95                            4,4856 EUR (voor het jaar 1957)
  189,88                            4,7070 EUR (voor het jaar 1958)
  199,14                            4,9366 EUR (voor het jaar 1959)
  206,93                            5,1297 EUR (voor het jaar 1960)
  216,50                            5,3669 EUR (voor het jaar 1961)
  227,45                            5,6383 EUR (voor het jaar 1962)
  240,70                            5,9668 EUR (voor het jaar 1963)
  259,75                            6,4390 EUR (voor het jaar 1964)
  280,05                            6,9423 EUR (voor het jaar 1965)
  302,24                            7,4923 EUR (voor het jaar 1966)
  322,05                            7,9834 EUR (voor bet jaar 1967)
  - tweede lid, 2į, a) :
  397,37                            9,8505 EUR (voor het jaar 1968)
  428,78                           10,6292 EUR (voor het jaar 1969)
  463,36                           11,4864 EUR (voor het jaar 1970)
  502,83                           12,4648 EUR (voor het jaar 1971)
  551,43                           13,6696 EUR (voor het jaar 1972)
  - tweede lid, 2į, b) :
  317,56                            7,8721 EUR (voor het jaar 1968)
  342,66                            8,4943 EUR (voor het jaar 1969)
  370,30                            9,1795 EUR (voor het jaar 1970)
  401,84                            9,9614 EUR (voor het jaar 1971)
  440,68                           10,9242 EUR (voor het jaar 1972)  Afdeling 2. - Aanpassing aan het koninklijk besluit van 1 december 1969 tot vaststelling van de dagelijkse forfaitaire en fictieve bezoldiging met betrekking tot het jaar 1968 in aanmerking te nemen voor de berekening van het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en van het overlevingspensioen van hun weduwe.

  Art. 3. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 1 december 1969 tot vaststelling van de dagelijkse forfaitaire en fictieve bezoldiging met betrekking tot het jaar 1968 in aanmerking te nemen voor de berekening van het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en van het overlevingspensioen van hun weduwe die hieronder worden aangeduid, worden de in BEF uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 1
                                418,08           10,3639 EUR
                                291,15            7,2174 EUR  HOOFDSTUK III. - Ziekte-invaliditeit.

  Afdeling. 1 - Aanpassing van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

  Art. 4. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 290
  B, # 1, tweede lid                            400             10    EUR
  ART. 295ter
  tweede lid                                  6 000            150    EUR
  ART. 318
  9į, 1e zin                                 12 000            300    EUR
  9į, 2e zin                                 12 000            300    EUR
  9į, 2e zin                                 50 000          1 250    EUR
  9į, 3e zin                                 50 000          1 250    EUR
  12į                                         6 000            150    EUR
  ART. 326
  # 4                                           500             12,50 EUR
  # 4                                         1 000             25    EUR  Afdeling 2. - Aanpassingen van het koninklijk besluit van 10 januari 1969 tot vaststelling van de administratieve sancties die toepasselijk zijn op de rechthebbenden van de regeling voor ziekte- en invaliditeitsverzekering die hieronder worden aangeduid.

  Art. 5. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 januari 1969 tot vaststelling van de administratieve sancties die toepasselijk zijn op de rechthebbenden van de regeling voor ziekte- en invaliditeitsverzekering die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 1
  tweede lid                                 15 000            375 EUR
  ART. 3
  derde lid                                  15 000            375 EUR
  ART. 4
  tweede lid                                 15 000            375 EUR  Afdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten.

  Art. 6. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 5
  B, tweede lid, 1e streepje             100                  2,48 EUR
  B, tweede lid, 2e streepje             101                  2,49 EUR
  B, tweede lid, 2e streepje             300                  7,44 EUR
  B, tweede lid, 2e streepje             150                  3,72 EUR
  B, tweede lid, 3e streepje             301                  7,45 EUR
  B, tweede lid, 3e streepje             600                 14,88 EUR
  B, tweede lid, 3e streepje             420                 10,41 EUR
  B, tweede lid, 4e streepje             601                 14,89 EUR
  B, tweede lid, 4e streepje           1 000                 24,80 EUR
  B, tweede lid, 4e streepje             780                 19,33 EUR
  B, tweede lid, 5e streepje           1 001                 24,81 EUR
  B, tweede lid, 5e streepje           3 000                 74,38 EUR
  B, tweede lid, 5e streepje           1 200                 29,75 EUR
  B, tweede lid, 6e streepje           3 001                 74,39 EUR
  B, tweede lid, 6e streepje           7 000                173,53 EUR
  B, tweede lid, 6e streepje           3 300                 81,80 EUR
  B, tweede lid, 7e streepje           7 001                173,54 EUR
  B, tweede lid, 7e streepje           7 560                187,41 EUR  HOOFDSTUK IV. - Arbeidsongevallen.

  Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

  Art. 7. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, die hieronder worden aangeduid worden de frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro, uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 2
  # 3                                    50 000 000          1 240 000 EUR
  ART. 6
  tweede lid                             10 000 000            250 000 EUR
  derde lid                              10 000 000            250 000 EUR
  derde lid                               5 000 000            125 000 EUR
  ART. 14
  eerste lid                             15 000 000            370 000 EUR
  tweede lid                              5 000 000            125 000 EUR
  ART. 15
  eerste lid                             15 000 000            370 000 EUR
                                         55 000 000          1 365 000 EUR
  tweede lid                             10 000 000            250 000 EUR
                                         20 000 000            495 000 EUR
                                         60 000 000          1 490 000 EUR  Afdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor Arbeidsongevallen.

  Art. 8. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor Arbeidsongevallen, die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgerukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 2
  # 1, 1į                                       620            15,3694 EUR
                                                860            21,3188 EUR
                                              1 146            28,4086 EUR
                                              1 527            37,8533 EUR
  # 1, 2į                                    33 639           833,8890 EUR
                                             22 426           555,9260 EUR
                                             16 819           416,9321 EUR
                                             11 213           277,9630 EUR  Afdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte van een arbeidsongeval.

  Art. 9. De bijlage I gevoegd bij het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte van een arbeidsongeval wordt vervangen door de bijlage I die bij dit besluit is gevoegd.

  Art. 10. De bijlage III gevoegd bij hetzelfde koninklijk besluit van 28 december 1971 wordt vervangen door de bijlage III die bij dit besluit gevoegd is.

  Afdeling 4. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

  Art. 11. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in, het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 5
  # 1, 1į                                       620            15,3694 EUR
                                                903            22,3848 EUR
                                              1 203            29,8216 EUR
                                              1 527            37,8533 EUR
                                                764            18,9391 EUR
  # 1, 2į                                    33 639           833,8890 EUR
                                             22 426           555,9260 EUR
                                             16 819           416,9321 EUR
                                             11 213           277,9630 EUR  Afdeling 5. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen.

  Art. 12. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen, die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 5
                                             12 000            300 EUR  HOOFDSTUK V. - Jaarlijkse vakantie.

  Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 16 april 1965 betreffende het financieel evenwicht van het stelsel der jaarlijkse vakantie.

  Art. 13. In artikel 2, ß 2, van het koninklijk besluit van 16 april 1965 betreffende het financieel evenwicht van het stelsel der jaarlijkse vakantie worden de woorden " per frank " geschrapte.

  TITEL II.- Maatschappelijke integratie.

  HOOFDSTUK I. - Tegemoetkomingen aan minder-validen.

  Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 17 november 1969 houdende algemeen reglement betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan minder-validen.

  Art. 14. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 17 november 1969 houdende algemeen reglement betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan minder-validen die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 39
  # 2                                        12 500            310 EUR
  ART. 48
                                              1 200             30 EUR  Afdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 24 december 1974 betreffende de gewone en bijzondere tegemoetkomingen aan de minder-validen.

  Art. 15. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 december 1974 betreffende de gewone en bijzondere tegemoetkomingen aan de minder-validen die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 16
                                            200 000           5 000,00 EUR
                                            200 001           5 000,01 EUR
                                            500 000          12 500,00 EUR
  ART. 17
                                             30 000             750    EUR
                                              5 000             125    EUR
  ART. 18
                                              1 200              30    EUR
  ART. 29
  Eerste lid                                 60 000           1 500    EUR  Afdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming en de integratiegemoetkoming.

  Art. 16. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 6
                                             12 500            310 EUR
                                             10 000            250 EUR
                                              6 250            155 EUR
  ART. 6bis
  # 1, tweede lid                            12 500            310 EUR
                                             10 000            250 EUR
                                              6 250            155 EUR
  ART. 8
  # 1, derde lid                             60 000          1 500 EUR
  # 3, derde lid                            120 000          3 000 EUR
                                             10 000            250 EUR  Afdeling 4. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

  Art. 17. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 4
  # 1, tweede lid                            12 500            310 EUR
                                             10 000            250 EUR
                                              6 250            155 EUR
  ART. 9
                                             60 000          1 500 EUR
                                             10 000            250 EUR
  ART. 10
                                              2 400             60 EUR
  ART. 20
  Eerste lid                                 60 000          1 500 EUR  HOOFDSTUK II. - Maatschappelijk welzijn.

  Afdeling 1. - Aanpassing van de regelgeving met betrekking tot het bestaansminimum. - Koninklijk besluit van 30 oktober 1974.

  Art. 18. In de bepalingen van het koninklijk besluit van de 30 oktober 1974 houdende het algemeen reglement betreffende het bestaansminimum die hieronder worden aangeduid worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 12bis
                                             12 500             310    EUR
                                             10 000             250    EUR
                                              6 250             155    EUR
  ART. 18
  eerste lid                                 30 000             750    EUR
  tweede lid                                  5 000             125    EUR
  ART. 21
                                            200 000           5 000,00 EUR
                                            200 001           5 000,01 EUR
                                            500 000          12 500,00 EUR  Afdeling 2. - Aanpassing van de regelgeving met betrekking tot het verlenen van voorschotten op en het invorderen van onderhoudsgelden door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Koninklijk besluit van 14 augustus 1989.

  Art. 19. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 tot uitvoering van artikel 68bis, ß 4, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die hieronder worden aangeduid worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 1
  # 1                                         5 000            125 EUR
  # 3                                           400             10 EUR  TITEL III - Volksgezondheid.

  HOOFDSTUK I. - Eetwareninspectie.

  Afdeling 1. - Aanpassing van koninklijk besluit van 1 december 1977 tot vaststelling van de procedure voor inschrijving op lijsten van toevoegsels en van contaminanten alsmede voor wijzigingen van diezelfde lijsten.

  Art. 20. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 1 december 1977 tot vaststelling van de procedure voor inschrijving op lijsten dťterminant van toevoegsels en van contaminanten alsmede voor wijzigingen van diezelfde lijsten die hieronder worden aangeduid worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 3
  [ 1, 1į                                    10 000             248,00 EUR
   1, 2į                                     4 000              99,50 EUR]
  <KB 2001-07-13/54, art. 06, 001; Inwerkingtreding : 01-01-2002>  Afdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 tot vaststelling van de procedure voor inschrijving op de lijsten van toegelaten stoffen in de voorwerpen en stoffen bestemd om met voedingsmiddelen in contact te komen alsmede voor wijzigingen van diezelfde lijsten.

  Art. 21. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 tot vaststelling van de procedure voor inschrijving op de lijsten van toegelaten stoffen in de voorwerpen en stoffen bestemd om met voedingsmiddelen in contact te komen alsmede voor wijzigingen van diezelfde lijsten die hieronder worden aangeduid worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 3
  [ 1, 1į                                    10 000             248,00 EUR
   1, 2į                                     4 000              99,50 EUR]
  <AR 2001-07-13/54, art. 07, 001; Inwerkingtreding : 01-01-2002>  Afdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 6 maart 1980 betreffende de uitvoer van voedingsmiddelen en anderen producten.

  Art. 22. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 6 maart 1980 betreffende de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten die hieronder worden aangeduid worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 4
  # 1, tweede lid, 1į                         1 500              37,50 EUR
  # 1, tweede lid, 2į                         1 500              37,50 EUR
                                              1 000              25    EUR  Afdeling 4. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding.

  Art. 23. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding die hieronder worden aangeduid worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 7
  # 1, 3į                                     2 500             62 EUR  Afdeling 5. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriŽnten en van voedingsmiddelen waaraan nutriŽnten werden toegevoegd.

  Art. 24. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriŽnten en van voedingsmiddelen waaraan nutriŽnten werden toegevoegd die hieronder worden aangeduid worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 4
  7į                                          5 000            124 EUR  Afdeling 6. - Aanpassing. van het koninklijk besluit van 4 december 1995 tot onderwerping aan vergunning van de plaatsen waar voedingsmiddelen gefabriceerd of in de handel gebracht worden of met het oog op de uitvoer behandeld worden.

  Art. 25. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 4 december 1995 tot onderwerping aan vergunning van de plaatsen waar voedingsmiddelen gefabriceerd of in de handel gebracht worden of met het oog op de uitvoer behandeld worden, die hieronder worden aangeduid worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 6
  # 1, eerste lid, bijlage 1.1.1.             1 200              30    EUR
  # 1, eerste lid, bijlage 1.1.2.             2 400              59,50 EUR
                                              3 800              94,50 EUR
                                              5 800             144,00 EUR
                                             10 800             268,00 EUR
                                             20 800             516,00 EUR
                                             33 800             838,00 EUR
                                             48 800           1 210,00 EUR
                                              1 200              30,00 EUR
                                              2 800              69,50 EUR
                                              4 800             119,00 EUR
                                              8 800             218,50 EUR
                                             13 800             342,50 EUR
                                             18 800             466,50 EUR
                                             28 800             714,00 EUR
                                                800              20,00 EUR
                                              1 200              30,00 EUR
                                              1 400              35,00 EUR
                                              1 800              45,00 EUR
                                              2 400              59,50 EUR
                                              3 400              84,50 EUR
                                              4 400             109,50 EUR
                                                800              20,00 EUR
                                              5 800             144,00 EUR
                                             18 800             466,50 EUR
  ART. 8
  # 4                                           500              12,50 EUR  Afdeling 7. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten.

  Art. 26. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 4
  # 1, 6į                                     5 000            124 EUR  Afdeling 8. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediŽnten.

  Art. 27. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediŽnten die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 2
  # 2, a)                                   150 000           3 718,50 EUR
  # 2, b)                                    50 000           1 239,50 EUR  Afdeling 9. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 10 maart 1999 betreffende het niet vermelden van ťťn of meer ingrediŽnten in de ingrediŽntenlijst voorzien in de etikettering van cosmetica.

  Art. 28. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 maart 1999 betreffende het niet vermelden van ťťn of meer ingrediŽnten in de ingrediŽntenlijst voorzien in de etikettering van cosmetica die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 3
  # 1, eerste lid                            50 000           1 239,50 EUR
  # 1, tweede lid                            50 000           1 239,50 EUR
                                             10 000             100    EUR  HOOFDSTUK II. - Farmaceutische inspectie.

  Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen.

  Art. 29. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen, die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 25
  # 1, 1į a)                                150 000          3 720 EUR
  b)                                         50 000          1 240 EUR
  c)                                        300 000          7 440 EUR
  2į a)                                      20 000            496 EUR
  b)                                         30 000            744 EUR
  3į a) i)                                  150 000          3 720 EUR
  ii)                                        10 000            248 EUR
  iii)                                      150 000          3 720 EUR
  b)                                         10 000            248 EUR
  c)                                         75 000          1 860 EUR
  d)                                         25 000            620 EUR
  e)                                         30 000            744 EUR
  f)                                         25 000            620 EUR
  g)                                         20 000            496 EUR
  h)                                         20 000            496 EUR
  4į                                         75 000          1 860 EUR
  # 3, eerste lid                           240 000          5 950 EUR
  # 4, eerste lid                            50 000          1 240 EUR
                                            150 000          3 720 EUR
  tweede lid                                520 000         12 890 EUR
  ART. 28ter
  # 1, eerste lid                            20 000            496 EUR
  tweede lid                                500 000         12 395 EUR  Afdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken.

  Art. 30. In, de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 4.
  # 2, eerste lid                            30 000            744 EUR
                                             10 000            248 EUR
  # 2bis, eerste lid eerste streepje        150 000          3 720 EUR
  tweede streepje                            40 000            992 EUR
  derde streepje                             50 000          1 240 EUR
  vierde streepje                            15 000            372 EUR
  ART. 15ter
  # 4                                        10 000            248 EUR
  ART. 20
  # 5                                         5 000            124 EUR
                                              1 000             25 EUR
                                              2 000             50 EUR  Afdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 30 maart 1976 tot oplegging van een bijdrage bestemd om de controle op de geneesmiddelen en de opdrachten voortvloeiend uit de toepassing van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, te financieren.

  Art. 31. In de bepalingen van het koninklijk besluit 30 maart 1976 tot oplegging van een bijdrage bestemd om de controle op geneesmiddelen en de opdrachten voortvloeiend uit de toepassing van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, te financieren, die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 1
  art. 1, # 1                           vijftig centiemen       0,0124 EUR
  # 2                                   twintig centiemen       0,005  EUR
  ART. 9
  Vierde lid                                250 000         6 200      EUR  Afdeling 4. -Aanpassing van het koninklijk besluit van 24 april 1985 tot oplegging van taksen en vergoedingen bestemd om de opdrachten voortvloeiend uit de toepassing van de wet van 21 juni 1983 betreffende gemedicineerde diervoeders te financieren.

  Art. 32. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 april 1985 tot oplegging van taksen en vergoedingen bestemd om de opdrachten voortvloeiend uit de toepassing van de wet van 21 juni 1983 betreffende gemedicineerde diervoeders te financieren die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 1
                                          10 000               248     EUR
  ART. 2
  derde lid                                5 000               124     EUR
  ART. 3
  # 1, eerste lid, eerste streepje             4                 0,10  EUR
  tweede streepje                              2                 0,05  EUR
  derde streepje                               1,50              0,04  EUR
  vierde streepje                              1                 0,025 EUR
  ART. 5
  derde lid                              250 000             6 200     EUR  Afdeling 5. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag van de bijdragen bedoeld in artikel13bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.

  Art. 33. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag van de bijdragen bedoeld 13bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 1
  eerste lid, eerste streepje                   500              12,50 EUR
  tweede streepje                             1 000              25,00 EUR
  derde streepje                              2 000              50,00 EUR
  vierde streepje                               600              15,00 EUR
  vijfde streepje                             2 500              62,00 EUR
  zesde streepje                              2 650              66,00 EUR
  zevende streepje                            5 500             136,50 EUR
  ART. 2.
                                                 10               0,25 EUR
  ART. 3.
  # 1                                        50 000           1 240,00 EUR
  # 2                                        20 000             496,00 EUR
  # 3                                         2 000              50,00 EUR
  # 4                                           400              10,00 EUR
                                                 10               0,25 EUR
  # 5                                           400              10,00 EUR
                                                 10               0,25 EUR  Afdeling 6. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

  Art. 34. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 19
  eerste lid                                 50 000           1 240    EUR
  tweede lid                                 10 000             248    EUR
  derde lid                                  25 000             620    EUR
                                              5 000             124    EUR
  ART. 22
  # 1, eerste streepje                          500              12,50 EUR
  tweede streepje                               750              18,75 EUR
  derde streepje                              1 000              25,00 EUR
  vierde streepje                             1 500              37,50 EUR  Afdeling 7. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 18 juni 1995 houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking lot de verdovende middelen en de psychotrope stoffen.

  Art. 35. In de bepalingen van bel koninklijk besluit van 18 juni 1999 houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de verdovende middelen en de psychotrope stoffen die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 1
  eerste lid                                  5 000             124,00 EUR
  tweede lid                                  1 300              32,50 EUR
  ART. 2
  eerste lid                                  1 000              25,00 EUR
  tweede lid                                    300               7,50 EUR
  ART. 3
                                                500              12,50 EUR  Afdeling 8. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 1 maart 2000 houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de medische hulpmiddelen.

  Art. 36. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 1 maart 2000 houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de medische hulpmiddelen, die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 1
  # 1, eerste lid                            50 000           1 240    EUR
  tweede lid                                  5 000             124    EUR
  # 2                                         5 000             124    EUR
  # 3                                         5 000             124    EUR
  ART. 2
                                             75 000           1 860    EUR
  ART. 4
  # 1                                           500              12,50 EUR
  # 2                                         2 000              50,00 EUR
  ART. 5
  # 1                                        10 000             248    EUR
  # 2                                         5 000             124    EUR  HOOFDSTUK III. - Leefmilieu.

  Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 23 juni 1995 betreffende gevaarlijke stoffen en preparaten en bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwkundig gebruik.

  Art. 37. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 juni 1995 betreffende gevaarlijke stoffen en preparaten en bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwkundig gebruik die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgerukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  ART. 1
  # 1, 1į                                     1 000             25 EUR
  # 1, 2į                                    20 000            500 EUR
  # 1, 3į                                    85 000          2 110 EUR
  # 1, 4į                                   160 000          3 970 EUR
  # 2                                        20 000            500 EUR
  ART. 2
  # 2 a)                                     15 000            375 EUR
  # 2 b)                                     10 000            250 EUR
  # 2 c)                                      5 000            125 EUR
  ART 3.
  # 1                                         5 000            125 EUR
  # 2, eerste lid                             5 000            125 EUR
  # 2, tweede lid                             1 000             25 EUR
  # 4                                         1 000             25 EUR
  # 5                                         5 000            125 EUR
  ART. 4
  eerste lid                                  1 000             25 EUR  Art. 38. In de laatste zin van ß 3 van artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 juni 1995 betreffende gevaarlijke stoffen en preparaten en bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwkundig gebruik, wordt de vermelding " per honderd frank naar boven afgerond " vervangen door " afgerond tot de hogere euro ".

  TITEL IV. - Slotbepalingen.

  Art. 39. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

  Art. 40. De artikelen 9 en 10 van dit besluit treden in werking op 1 januari 2003.

  Art. 41. Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Onze Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu, Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Onze Minister van Landsverdediging en Onze Staatssecretaris voor Energie en Duurzame ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit en Vervoer, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 20 juli 2000.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie,
  J. VANDE LANOTTE
  De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
  Mevr. M. AELVOET
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  A. DUQUESNE
  De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,
  F. VANDENBROUCKE
  De Minister van Landsverdediging,
  A. FLAHAUT
  De Staatssecretaris voor Energie en Duurzame ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit en vervoer,
  G. DELEUZE

  BIJLAGEN.

  Art. N1. AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL. (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 30-08-2000, p. 29673-29674)
  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 20 juli 2000.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie,
  J. VANDE LANOTTE
  De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
  Mevr. M. AELVOET
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  A. DUQUESNE
  De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,
  F. VANDENBROUCKE
  De Minister van Landsverdediging,
  A. FLAHAUT
  De Staatssecretaris voor Energie en Duurzame ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit en vervoer,
  G. DELEUZE

  Art. N2. Bijlage III. (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 30-08-2000, p. 29679).
  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 20 juli 2000.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie,
  J. VANDE LANOTTE
  De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
  Mevr. M. AELVOET
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  A. DUQUESNE
  De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,
  F. VANDENBROUCKE
  De Minister van Landsverdediging,
  A. FLAHAUT
  De Staatssecretaris voor Energie en Duurzame ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit en vervoer,
  G. DELEUZE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de verordeningen (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro en nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;
   Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen laatst gewijzigd bij de wet van 20 oktober 1998;
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, laatst gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999;
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening [van de geneeskunst], de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, laatst gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999; <Erratum, zie B.St. 08-03-2001, p. 7370>
   Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, laatst gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999;
   Gelet op de wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van de tegemoetkomingen aan minder-validen, laatst gewijzigd bij de wet van 30 december 1992;
   Gelet op de [arbeidsongevallenwet] van 10 april 1971, laatst gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999; <Erratum, zie B.St. 08-03-2001, p. 7370>
   Gelet op de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, laatst gewijzigd bij de wet van 24 december 1999;
   Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, laatst gewijzigd bij de wet van 24 december 1999;
   Gelet op de wet van 21 juni 1983 betreffende gemedicineerde diervoeders;
   [Gelet op de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, laatst gewijzigd bij de wet van 24 december 1999;] <Erratum, zie B.St. 08-03-2001, p. 7370>
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, laatst gewijzigd bij de wet van 28 december 1999;
   Gelet op de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen inzonderheid op artikel 224;
   Gelet op het koninklijk besluit van 16 april 1965 betreffende het financieel evenwicht van het stelsel der jaarlijkse vakantie;
   Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2000;
   Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1969 tot vaststelling van de administratieve sancties die toepasselijk zijn op de rechthebbenden van de regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 november 1994;
   Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmid
delen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 november 1999;
   Gelet op het koninklijk besluit van 17 november 1969 houdende algemeen reglement betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan minder-validen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 1999;
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 december 1999;
   Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1969 tot vaststelling van de dagelijkse forfaitaire en fictieve bezoldiging met betrekking tot het jaar 1968 in aanmerking te nemen voor de berekening van het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en van het overlevingspensioen van hun weduwe;
   Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 december 1987;
   Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor arbeidsongevallen, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 17 december 1992;
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte van een arbeidsongeval, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 maart 1999;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 december 1999;
   Gelet op het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende het algemeen reglement betreffende het bestaansminimum, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 december 1999;
   Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1974 betreffende de gewone en bijzondere tegemoetkomingen aan de minder-validen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 november 1990;
   Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1976 tot oplegging van een bijdrage bestemd om de controle op de geneesmiddelen en de opdrachten voortvloeiend uit de toepassing van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen te financieren, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 november 1992;
   Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1977 tot vaststelling van de procedure voor inschrijving op de lijsten van toevoegsels en van contaminanten alsmede voor wijzigingen van diezelfde lijsten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 februari 1987;
   Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 1979 tot vaststelling van de procedure voor inschrijving op de lijsten van toegelaten stoffen in de voorwerpen en stoffen bestemd om met voedingsmiddelen in contact te komen alsmede voor wijzigingen van diezelfde lijsten, gewijzigd bij het koninklijk beslu
it van 3 februari 1987;
   Gelet op het koninklijk besluit van 6 maart 1980 betreffende de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 december 1992;
   Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 1 maart 2000;
   Gelet op het koninklijk besluit van 24 april 1985 tot oplegging van taksen en vergoedingen om de opdrachten voortvloeiend uit de toepassing van de wet van 21 juni 1983 betreffende gemedicineerde diervoeders te financieren;
   Gelet op het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 1999;
   Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 mei 1999;
   Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juni 1998;
   Gelet op het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 tot uitvoering van artikel 68bis, ß 4, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 1998;
   Gelet op het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 1999;
   Gelet op het koninklijk besluit van 18 juni 1990 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen die de elektrische apparaten die worden gebruikt bij de uitoefening van de menselijke geneeskunde en de diergeneeskunde, moeten bieden;
   Gelet op het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding;
   Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriŽnten en van voedingsmiddelen waaraan nutriŽnten werden toegevoegd, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 mei 1998;
   Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag van de bijdragen bedoeld in artikel 13bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen[;] <Erratum, zie B.St. 08-03-2001, p. 7370>
   Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 1995 betreffende gevaarlijke stoffen en preparaten en bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwkundig
gebruik, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 1997;
   Gelet op het koninklijk besluit van 4 december 1995 tot onderwerping aan vergunning van de plaatsen waar voedingsmiddelen gefabriceerd of in de handel gebracht worden of met het oog op de uitvoer behandeld worden, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 augustus 1996;
   Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 februari 2000;
   Gelet op het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediŽnten;
   Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1999 betreffende het niet vermelden van ťťn of meer ingrediŽnten in de ingrediŽntenlijst voorzien in de etikettering van cosmetica;
   Gelet op het koninklijk besluit van 18 juni 1999 houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de verdovende middelen en de psychotrope stoffen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 1 maart 2000 houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de administratie met betrekking tot de medische hulpmiddelen;
   Gelet op het advies nr. 1303 van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 1 maart 2000;
   Gelet op het advies van het Beheerscomitť van de Rijksdienst voor sociale zekerheid, gegeven op 24 maart 2000;
   Gelet op het advies van het Beheerscomitť van de Rijksdienst voor pensioenen, gegeven op 27 maart 2000;
   Gelet op het advies van het Beheerscomitť van het Fonds voor arbeidsongevallen, gegeven op 20 maart 2000;
   Gelet op het advies van het Comitť van de Dienst voor Administratieve Controle, gegeven op 28 maart 2000;
   Gelet op het advies van het Comitť van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 3 april 2000;
   Gelet op het advies van het Beheerscomitť van de Dienst voor uitkeringen, gegeven op 19 april 2000;
   Gelet op het advies van [het Beheerscomitť] van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie van 17 mei 2000; <Erratum, zie B.St. 08-03-2001, p. 7370>
   Gelet op het advies van de Nationale Hoge Raad voor gehandicapten, gegeven op 22 mei 2000;
   Gelet op het advies van de Algemene Farmaceutische Bond, gegeven op 4 juli 2000;
   Gelet op het advies van de Vereniging van Apotheken van BelgiŽ, gegeven op 6 juli 2000,
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 13 juni 2000;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 29 juni 2000;
   Gelet op het verzoek om spoedbehandeling die door de volgende omstandigheden wordt gemotiveerd :
   " In tegenstelling tot wat de datum van de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen zou kunnen doen vermoeden (in regel 1 janua
ri 2002, hetzij binnen 18 maanden), is de uitvaardiging en de publicatie van de teksten bijzonder dringend; het is van het hoogste belang dat deze teksten snel officieel worden meegedeeld en de limietdatum hiervoor dient te worden vastgesteld op 1 augustus 2000.
   De dringende termijn van drie dagen moet mogelijk maken dat de koninklijke besluiten in de eerste helft van juli ondertekend worden. De strikte eerbiediging van deze termijn heeft, wat betreft de koninklijke besluiten die in hoofde van de wetten betreffende de invoering van de euro worden genomen, het voordeel dat het Parlement in staat wordt gesteld om de controle uit te oefenen die in het kader van de toekenning van de machtsdelegatie werd overeengekomen.
   Er moet ook voor ogen worden gehouden dat het belangrijk is dat de bepalingen op gegroepeerde wijze worden uitgevaardigd. Dit ter verzekering van een eenvormige behandeling die enerzijds een budgettaire en administratieve controle toelaat en anderzijds het Parlement in staat stelt de uitwerking van de bepalingen in goede voorwaarden op te volgen.
   Wat de overheidsbesturen betreft laat de eerbiediging van de limietdatum van 1 augustus 2000 nog een termijn van 250 werkdagen. Deze termijn is strikt noodzakelijk om de voorbereidende werkzaamheden op het gebied van de regelgeving tot een goed einde te brengen (er moeten nog een aantal ministeriŽle besluiten worden gewijzigd en vervolgens moeten ook tal van formulieren opnieuw worden gedrukt). Hetzelfde geldt voor de informatica waar de eindtesten voorzien zijn voor juli 2001. Rekening gehouden met deze zeer strakke planning is elke vertraging nadelig voor het goede verloop van de werkzaamheden en de budgettaire kostprijs ervan. In geen geval kan overwogen worden deze testen uit te stellen zonder het risico te lopen alle controle over het goede verloop van de overschakeling door de overheidsbesturen te verliezen.
   De voor de goedkeuring van de teksten voorziene limietdatum mag niet worden verschoven. Opdat alle door hen door te voeren aanpassingen in goede voorwaarden zouden gebeuren hebben de informaticadiensten geŽist dat alle functionele beslissingen vůůr 31 december 1999 zouden genomen worden. Deze diensten zijn reeds in grote mate overgegaan tot de decimalisering die wordt toegestaan door de wet betreffende de decimalisering en zijn dus met de functionele aanpassingen van hun programma's kunnen beginnen. Ze moeten echter nog op korte termijn kunnen beschikken over de bepalingen ter wijziging van wetten en besluiten om een veelheid van bedragen aan te passen. Het strakke tijdschema vereist bovendien dat deze aanpassingen gebeuren op basis van officiŽle en definitieve beslissingen.
   Zo voorziet de planning van de administratie van FinanciŽn dat de informaticadiensten ten laatste in augustus eerstkomend over de nieuwe bedragen moeten kunnen beschikken om de gewenste aanpassingen tegen 1 juni 2001 te kunnen realiseren. Deze fase berust z
elf op een voorafgaande aaneenschakeling van andere onontbeerlijke fasen, onder meer op een precieze diagnose van de uit te voeren werkzaamheden en de te besteden middelen.
   Anderzijds mag niet uit het oog worden verloren dat de voorziene bepalingen enkel aanpassingen van wetten en koninklijke besluiten inhouden. Dit betekent dus dat deze moeten worden gevolgd door een aanpassing van de ministeriŽle besluiten; dit zou vůůr eind 2000 moeten gebeuren.
   Na deze aanpassingen van de regelgeving zullen zoals vermeld in 2001 de aanpassingen van de formulieren en de informatiedocumenten volgen.
   Ook de ondernemingen en hun professionele tussenpersonen (sociale secretariaten, boekhouders, administratiekantoren, fiscale dienstverleners enz.) dienen zonder verwijl te kunnen beschikken over betrouwbare gegevens om met kennis van zaken hun programma's aan de euro aan te passen. Het is bijzonder wenselijk dat hun overgang in belangrijke mate per 1 januari 2001 gebeurt, zoniet zal de grote massa van ondernemingen haar eigen overgang uitstellen tot 1 januari 2002. Dit zou zeer ongunstig zijn voor het beheer van de ondernemingen en daardoor ook voor de overgang van alle economische sectoren.
   Naarmate de vervaldag steeds dichter bij komt (op 1 juli 2000 nog 125 werkdagen) riskeren de ondernemingen die niet over de nodige informatie beschikken bij gebrek aan voldoende manoeuvreerruimte hun beslissing om op de euro over te stappen uit te stellen.
   Elke vertraging bij de ondertekening van deze besluiten heeft dus voor de ondernemingen een negatieve weerslag en verder uitstel van de publicatie van de besluiten kan vele projecten in gevaar brengen. ";
   Gelet op het advies nr. 30.398/3 van de Raad van State, gegeven op 10 juli 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2į, van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister, Maatschappelijke integratie, Onze Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu, Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Onze Minister van Landsverdediging en Onze Staatssecretaris voor Energie en Duurzame ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit en Vervoer,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2001003116
PUBLICATIE :
2001-03-08
bladzijde : 7370

ErratumWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-07-2001 GEPUBL. OP 11-08-2001
    (GEWIJZIGDE ART. : 20; 21)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
    Erratum Franstalige versie