J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2000/07/20/2000003486/justel

Titel
20 JULI 2000. - Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-08-2000 en tekstbijwerking tot 23-02-2002).

Bron : VERKEERSWEZEN
Publicatie : 30-08-2000 nummer :   2000003486 bladzijde : 29412   BEELD
Dossiernummer : 2000-07-20/53
Inwerkingtreding : 01-01-2002

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Aanpassing van de reglementering betreffende het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart.
Afdeling I. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk.
Art. 1
Afdeling II. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 10 oktober 1958 houdende vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsrecht voor de examens en praktische proeven die leiden tot het afleveren van de brevetten en diploma's in de koopvaardij, de zeevisserij en de pleziervaart.
Art. 2
Afdeling III. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 4 juni 1965 betreffende het verlenen van radardiploma's voor de Rijn.
Art. 3
Afdeling IV. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 18 juli 1966. - Reglement betreffende het onderzoek van de vaartuigen en vlotten die de Rijn bevaren.
Art. 4
Afdeling V. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 10 maart 1977 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 20 juli 1976 houdende goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, en van de Bijlage, opgemaakt te Brussel op 29 november 1969.
Art. 5
Afdeling VI. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 13 juli 1989 tot vaststelling van de tarieven der retributies voor sommige prestaties geleverd door de Dienst van de zeevaartinspectie.
Art. 6-7
Afdeling VII. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 24 november 1989 betreffende de uitvoering en de inwerkingtreding van de wet van 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse internationale akten inzake de zeevaart.
Art. 8
Afdeling VIII. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot vaststelling van de tarieven der retributies voor prestaties geleverd door de Dienst van de Scheepsmeting.
Art. 9
Afdeling IX. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de registratie van zeeschepen en het in werking treden van de wet van 21 december 1990 betreffende de registratie van zeeschepen.
Art. 10
Afdeling X. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 5 maart 1999 tot vaststelling van de tarieven van de retributies voor prestaties betreffende de meting der binnenvaartuigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk.
Art. 11
Afdeling XI. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 4 juni 1999 : 1° betreffende de inschrijving en de registratie van de pleziervaartuigen; 2° tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de registratie van de zeeschepen; 3° tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement
Art. 12
HOOFDSTUK II. - Aanpassing van de regelgeving betreffende het Bestuur van Vervoer te Land.
Afdeling I. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 21 augustus 1891 in uitvoering van de algemene bepalingen van bouwwerken, beplantingen, enz.
Art. 13
Afdeling II. - Aanpassing van het besluit van de Regent van 20 september 1947 houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijke vervoer, de bijzondere vormen van geregeld voervoer en het ongeregeld vervoer.
Art. 14
Afdeling III. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 18 juli 1975 tot instelling van de vergunning van vervoercommissionair.
Art. 15
Afdeling IV. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 12 januari 1978 tot instelling van de vergunning van vervoermakelaar.
Art. 16
Afdeling V. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 5 september 1978 tot vaststelling van de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal personenvervoer over de weg.
Art. 17
Afdeling VI. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 25 maart 1986 tot vaststelling van de voorwaarden voor de afgifte van machtigingen tot het exploiteren van ongeregeld bezoldigd vervoer van personen.
Art. 18
Afdeling VII. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 16 januari 1996 betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren.
Art. 19
Afdeling VIII. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer.
Art. 20-21
HOOFDSTUK III. - Aanpassing van de regelgeving betreffende het Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur.
Afdeling I. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 31 december 1953 tot regeling van de inschrijving van motorvoertuigen en aanhangwagens.
Art. 22
Afdeling II. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
Art. 23
Afdeling III. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.
Art. 24
Afdeling IV. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 10 juni 1985 betreffende de inning en de consignatie van een som bij vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten.
Art. 25-27
Afdeling V. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 12 juli 1989 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg.
Art. 28
Afdeling VI. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende de erkenning van aannemers.
Art. 29-30
Afdeling VII. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen.
Art. 31
Afdeling VIII. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens.
Art. 32
Afdeling IX. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.
Art. 33-36
Afdeling X. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
Art. 37
Afdeling XI. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 12 november 1998 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen.
Art. 38
HOOFDSTUK IV. - Aanpassing van de regelgeving betreffende het Bestuur van de Algemene Diensten. - Dienst Rampenschade.
Afdeling I. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 20 augustus 1976 betreffende de vergoeding der schade aangericht aan roerende goederen van dagelijks of huishoudelijk gebruik door natuurrampen (algemene rampen), laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 29 september 1998.
Art. 39
Afdeling II. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 tot vaststelling van het tarief der financiële Staatstegemoetkomingen in de erelonen en onkosten van de deskundigen waarop de getroffenen een beroep hebben gedaan voor de vaststelling en de schatting der schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen (algemene rampen).
Art. 40
Afdeling III. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 21 oktober 1982 tot toekenning van een toelage voor bijzondere opdracht aan de rijksambtenaren, de ambtenaren van de provincie, van de gemeenten of van andere openbare diensten die tijdelijk voor de diensten van de gouverneur aangewezen worden in toepassing van artikel 49, § 2, van de wet van
Art. 41
Afdeling IV. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 21 oktober 1982 tot vaststelling in toepassing van artikel 49, § 1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, van de wijzen waarop beroep kan gedaan worden op niet tot de administratie behorende deskundigen, de verplichtingen
Art. 42
Afdeling V. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 9 december 1982 tot vaststelling, overeenkomstig artikel 35, § 1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, van de wijzen waarop sommige werkingskosten van de met de uitvoering van de wet belaste diensten, door de Nationale
Art. 43
Afdeling VI. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 14 september 1984 houdende uitvoering van artikel 42 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 6 juni 1990.
Art. 44
HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen.
Art. 45-46
BIJLAGEN.
Art. N1-N4

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Aanpassing van de reglementering betreffende het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart.

  Afdeling I. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk.

  Artikel 1. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 9
  § 2, 1°, a                                   1 000            25,00 EUR
                                                 100             2,50 EUR
  Art. 82
  2                                               50             1,25 EUR  Afdeling II. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 10 oktober 1958 houdende vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsrecht voor de examens en praktische proeven die leiden tot het afleveren van de brevetten en diploma's in de koopvaardij, de zeevisserij en de pleziervaart.

  Art. 2. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 oktober 1958 houdende vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsrecht voor de examens en praktische proeven die leiden tot het afleveren van de brevetten en diploma's in de koopvaardij, de zeevisserij en de pleziervaart die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 1
  A                                              600            15,00 EUR
                                               1 050            26,00 EUR
                                               1 200            30,00 EUR
  B                                              900            22,50 EUR
                                                 180             4,50 EUR
                                                 360             9,00 EUR
                                                 720            18,00 EUR
                                                 450            11,50 EUR
                                                 600            15,00 EUR
                                                 900            22,50 EUR
                                               1 050            26,00 EUR
                                               1 200            30,00 EUR
                                                 180             4,50 EUR
                                                 360             9,00 EUR  Afdeling III. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 4 juni 1965 betreffende het verlenen van radardiploma's voor de Rijn.

  Art. 3. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 4 juni 1965 betreffende het verlenen van radardiploma's voor de Rijn die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 4bis
  tweede lid                                     400            10    EUR  Afdeling IV. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 18 juli 1966. - Reglement betreffende het onderzoek van de vaartuigen en vlotten die de Rijn bevaren.

  Art. 4. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 - Reglement betreffende het onderzoek van de vaartuigen en vlotten die de Rijn bevaren die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 23
  I, A, 1, a)                                    350             8,70 EUR
                                                 500            12,50 EUR
                                                 700            17,50 EUR
                                                 900            22,50 EUR
                                               1 100            27,50 EUR
  c)                                             500            12,50 EUR
                                                 650            16,00 EUR
                                                 800            20,00 EUR
                                               1 000            25,00 EUR
                                               1 200            30,00 EUR
  d)                                             800            20,00 EUR
  e)                                             800            20,00 EUR
                                               1 000            25,00 EUR
  B                                              300             7,50 EUR
  C                                              350             8,70 EUR
  D                                              200             5,00 EUR
  E                                               50             1,25 EUR
  IV                                             200             5,00 EUR  Afdeling V. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 10 maart 1977 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 20 juli 1976 houdende goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, en van de Bijlage, opgemaakt te Brussel op 29 november 1969.

  Art. 5. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 maart 1977 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 20 juli 1976 houdende goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, en van de Bijlage, opgemaakt te Brussel op 29 november 1969 die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 2
  § 6                                          1 000            25,00 EUR
                                                 500            12,50 EUR
  Art. 3
  § 6                                            500            12,50 EUR
                                                 250             6,25 EUR  Afdeling VI. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 13 juli 1989 tot vaststelling van de tarieven der retributies voor sommige prestaties geleverd door de Dienst van de zeevaartinspectie.

  Art. 6. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juli 1989 tot vaststelling van de tarieven der retributies voor sommige prestaties geleverd door de Dienst van de zeevaartinspectie die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 2
                                               2 600            64    EUR  Art. 7. De bijlage bij het koninklijk besluit van 13 juli 1989 tot vaststelling van de tarieven der retributies voor sommige prestaties geleverd door de Dienst van de zeevaartinspectie wordt vervangen door de bijlage 1 bij dit besluit.

  Afdeling VII. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 24 november 1989 betreffende de uitvoering en de inwerkingtreding van de wet van 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse internationale akten inzake de zeevaart.

  Art. 8. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 november 1989 betreffende de uitvoering en de inwerkingtreding van de wet van 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse internationale akten inzake de zeevaart die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 2
  § 1, a (i)                                  10 000           250    EUR
  (ii)                                        10 000           250    EUR
  (iii)                                       35 000           870    EUR
  Art. 3
  § 1, eerste lid                          5 500 000       136 500    EUR
  tweede lid                              36 000 000       895 000    EUR
  a                                      150 000 000     3 750 000    EUR
  b                                      300 000 000     7 500 000    EUR
  c                                      600 000 000    15 000 000    EUR
  Art. 4
  § 2                                     15 000 000       375 000    EUR
  Art. 5
                                           5 500 000       136 500    EUR  Afdeling VIII. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot vaststelling van de tarieven der retributies voor prestaties geleverd door de Dienst van de Scheepsmeting.

  Art. 9. De bijlage bij het koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot vaststelling van de tarieven der retributies voor prestaties geleverd door de Dienst van de Scheepsmeting wordt vervangen door bijlage 2 bij dit besluit.

  Afdeling IX. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de registratie van zeeschepen en het in werking treden van de wet van 21 december 1990 betreffende de registratie van zeeschepen.

  Art. 10. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de registratie van zeeschepen en het in werking treden van de wet van 21 december 1990 betreffende de registratie van zeeschepen die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 50
  eerste lid                                  20 000           500    EUR
                                              10 000           250    EUR
  tweede lid                                   2 000            50    EUR  Afdeling X. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 5 maart 1999 tot vaststelling van de tarieven van de retributies voor prestaties betreffende de meting der binnenvaartuigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk.

  Art. 11. De bijlage bij het koninklijk besluit van 5 maart 1999 tot vaststelling van de tarieven van de retributies voor prestaties betreffende de meting der binnenvaartuigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk wordt vervangen door de bijlage 3 bij dit besluit.

  Afdeling XI. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 4 juni 1999 : 1° betreffende de inschrijving en de registratie van de pleziervaartuigen; 2° tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de registratie van de zeeschepen; 3° tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement van de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust.

  Art. 12. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 4 juni 1999 1° betreffende de inschrijving en de registratie van de pleziervaartuigen, 2° tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de registratie van de zeeschepen, 3° tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement van de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 6
  vierde lid                                   2 000            50    EUR
  Art. 19
  tweede lid                                   2 000            50    EUR  HOOFDSTUK II. - Aanpassing van de regelgeving betreffende het Bestuur van Vervoer te Land.

  Afdeling I. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 21 augustus 1891 in uitvoering van de algemene bepalingen van bouwwerken, beplantingen, enz.

  Art. 13. In de bepalingen van voornoemd koninklijk besluit van 21 augustus 1891 die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 1
  9°                                              60             1,50 EUR  Afdeling II. - Aanpassing van het besluit van de Regent van 20 september 1947 houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijke vervoer, de bijzondere vormen van geregeld voervoer en het ongeregeld vervoer.

  Art. 14. In de bepalingen van voornoemd besluit van de Regent van 20 september 1947 die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 21
  § 1, eerste lid                              2 000            50    EUR  Afdeling III. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 18 juli 1975 tot instelling van de vergunning van vervoercommissionair.

  Art. 15. In de bepalingen van voornoemd koninklijk besluit van 18 juli 1975 die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 15
  § 1, 1°)                                     3 000            75,00 EUR
  2°)                                            500            12,50 EUR
  § 2, 2°)                                     3 000            75,00 EUR  Afdeling IV. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 12 januari 1978 tot instelling van de vergunning van vervoermakelaar.

  Art. 16. In de bepalingen van voornoemd koninklijk besluit van 12 januari 1978 die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 15
  § 1, 1°)                                     3 000            75,00 EUR
  2°)                                            500            12,50 EUR
  § 2, 2°)                                     3 000            75,00 EUR  Afdeling V. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 5 september 1978 tot vaststelling van de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal personenvervoer over de weg.

  Art. 17. In de bepalingen van voornoemd koninklijk besluit van 5 september 1978 die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 2
  § 4                                    100 000 000     2 500 000    EUR  Afdeling VI. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 25 maart 1986 tot vaststelling van de voorwaarden voor de afgifte van machtigingen tot het exploiteren van ongeregeld bezoldigd vervoer van personen.

  Art. 18. In de bepalingen van voornoemd koninklijk besluit van 25 maart 1986 die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 4
  § 1                                        200 000         4 960    EUR
  Art. 10
  § 3                                            250             6,50 EUR  Afdeling VII. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 16 januari 1996 betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren.

  Art. 19. In de bepalingen van voornoemd koninklijk besluit van 16 januari 1996 die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 18
  2e lid                                       1 500            37,50 EUR  Afdeling VIII. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer.

  Art. 20. In de bepalingen van voornoemd koninklijk besluit van 23 december 1998 die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van e derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 46, eerste lid
                                               4 000           100    EUR
                                                 500            12,50 EUR
                                                 500            12,50 EUR
                                               2 000            50,00 EUR
                                                 500            12,50 EUR
                                                 500            12,50 EUR
                                                 500            12,50 EUR  Art. 21. In artikel 46, 2e lid, van hetzelfde besluit worden de woorden " Hij vermeerdert in voorkomend geval, de uitkomst met ten hoogste 25 frank of vermindert het met ten hoogste 24 frank om een veelvoud van 50 te verkrijgen " vervangen door de woorden " Hij vermeerdert, in voorkomend geval, de uitkomst met ten hoogste 0,59 EUR of vermindert het met ten hoogste 0,49 EUR om een eenheid te verkrijgen ".

  HOOFDSTUK III. - Aanpassing van de regelgeving betreffende het Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur.

  Afdeling I. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 31 december 1953 tot regeling van de inschrijving van motorvoertuigen en aanhangwagens.

  Art. 22. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 31 december 1953 tot regeling van de inschrijving van motorvoertuigen en aanhangwagens die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 25
  § 1, eerste lid                              2 500            62,0  EUR
  § 2, eerste lid, eerste streepje             1 500            37,5  EUR
  tweede streepje                              1 000            25,0  EUR
  derde streepje                                 500            12,5  EUR
  vierde streepje                              2 500            62,0  EUR
  § 3, tweede lid                             25 000           620,0  EUR  Afdeling II. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

  Art. 23. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 23undecies
  1°, a)                                         980            24,5  EUR
  b)                                           1 750            43,5  EUR
  c)                                           1 100            27,5  EUR
  d)                                           1 750            43,5  EUR
  e)                                             980            24,5  EUR
  f)                                           1 450            36,0  EUR
  2°, a)                                         350             9,0  EUR
  b)                                             230             6,0  EUR
  c)                                             350             9,0  EUR
  3°, a)                                         120             3,0  EUR
  b)                                             350             9,0  EUR
  4°                                             200             5,0  EUR
  5°                                             460            11,5  EUR
  6°                                             120             3,0  EUR
  7°                                             230             6,0  EUR
  8°                                             180             4,5  EUR
  9°, a)                                       2 420            60,0  EUR
  b)                                           3 220            80,0  EUR
  c)                                             230             6,0  EUR
  10°                                            800            20,0  EUR
  11°                                            350             9,0  EUR
  12°                                            350             9,0  EUR
  13°                                            120             3,0  EUR
  14°, a)                                        350             9,0  EUR
  b)                                             450            11,0  EUR
  c)                                             120             3,0  EUR
  15°, a), 1                                     920            23,0  EUR
  2                                              920            23,0  EUR
  3                                              460            11,5  EUR
  4                                              460            11,5  EUR
  b)                                             460            11,5  EUR
  16°, a)                                        200             5,0  EUR
                                               1 000            25,0  EUR
                                                 200             5,0  EUR
  b)                                             200             5,0  EUR
                                                 200             5,0  EUR
  17°, a)                                        520            13,0  EUR
  b)                                             350             9,0  EUR
  c)                                             180             4,5  EUR
  18°, a)                                        520            13,0  EUR
  b)                                             350             9,0  EUR
  c)                                             180             4,5  EUR
  19°, a)                                      1 380            34,5  EUR
  b)                                             350             9,0  EUR
  c)                                             350             9,0  EUR
  20°, a)                                        980            24,5  EUR
  b)                                             980            24,5  EUR
  c)                                             200             5,0  EUR
  21°                                          4 000           100,0  EUR
  22°                                            750            19,0  EUR
  23°                                            100             2,5  EUR
  24°                                            150             4,0  EUR
  Art. 77
  5.8                                          5 000           125    EUR
                                               1 000            25    EUR  Afdeling III. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.

  Art. 24. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 7
  I                                            5 000           125,0  EUR
                                              10 000           250,0  EUR
                                              15 000           375,0  EUR
                                              20 000           500,0  EUR
  II                                           1 000            25,0  EUR
                                               1 500            37,5  EUR
                                               2 000            50,0  EUR
                                               3 000            75,0  EUR
  III                                         10 000           250,0  EUR  Afdeling IV. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 10 juni 1985 betreffende de inning en de consignatie van een som bij vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten.

  Art. 25. (Opgeheven) <MB 2001-12-14/80, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

  Art. 26. (Opgeheven) <MB 2001-12-14/80, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

  Art. 27. (Opgeheven) <MB 2001-12-14/80, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

  Afdeling V. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 12 juli 1989 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg.

  Art. 28. (Opgeheven) <MB 2001-12-14/80, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

  Afdeling VI. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende de erkenning van aannemers.

  Art. 29. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende de erkenning van aannemers die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 2, eerste lid
                                           3 000 000        75 000    EUR
                                           2 000 000        50 000    EUR
  Art. 3
  § 2                                      5 500 000       135 000    EUR
                                          11 000 000       275 000    EUR
                                          20 000 000       500 000    EUR
                                          36 000 000       900 000    EUR
                                          73 000 000     1 810 000    EUR
                                         130 000 000     3 225 000    EUR
                                         215 000 000     5 330 000    EUR
  § 3, eerste lid                         27 500 000       682 000    EUR
                                          88 000 000     2 200 000    EUR
                                         160 000 000     4 000 000    EUR
                                         280 000 000     7 000 000    EUR
                                         580 000 000    14 500 000    EUR
                                       1 040 000 000    26 000 000    EUR
                                         720 000 000    43 000 000    EUR
                                      10 500 000 000   260 000 000    EUR
  Art. 10
  § 2, 1°, eerste lid                      1 800 000        45 000    EUR
                                           3 400 000        85 000    EUR
                                           6 000 000       150 000    EUR
                                          12 400 000       308 000    EUR
                                          22 000 000       550 000    EUR
                                          36 000 000       895 000    EUR
                                          72 000 000     1 800 000    EUR
  § 3                                     16 000 000       400 000    EUR
                                          30 000 000       750 000    EUR
                                          54 000 000     1 350 000    EUR
                                         110 000 000     2 750 000    EUR
                                         200 000 000     5 000 000    EUR
                                         430 000 000    10 700 000    EUR
                                         750 000 000    18 600 000    EUR
  Art. 11
  § 2, 1°                                  3 575 000        89 000    EUR
                                           2 200 000        55 000    EUR
                                           1 512 000        37 500    EUR
                                           1 100 000        27 500    EUR
                                           7 150 000       178 000    EUR
                                           4 400 000       110 000    EUR
                                           3 025 000        75 000    EUR
                                           2 200 000        55 000    EUR
                                          13 000 000       325 000    EUR
                                           8 000 000       200 000    EUR
                                           5 500 000       137 000    EUR
                                           4 000 000       100 000    EUR
                                          23 400 000       580 000    EUR
                                          14 400 000       360 000    EUR
                                           9 900 000       246 000    EUR
                                           7 200 000       179 000    EUR
                                          47 450 000     1 177 000    EUR
                                          29 200 000       725 000    EUR
                                          20 075 000       500 000    EUR
                                          14 600 000       365 000    EUR
                                          84 500 000     2 100 000    EUR
                                          52 000 000     1 300 000    EUR
                                          35 750 000       887 000    EUR
                                          26 000 000       645 000    EUR
                                         139 750 000     3 465 000    EUR
                                          86 000 000     2 150 000    EUR
                                          59 125 000     1 470 000    EUR
                                          43 000 000     1 070 000    EUR  Art. 30. In artikel 3, § 6, van hetzelfde besluit, worden de woorden " en afgerond naar het dichtstliggende duizendtal " geschrapt.

  Afdeling VII. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen.

  Art. 31. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 19
                                         100 000 000     2 500 000,00 EUR
                                          50 000 000     1 250 000,00 EUR
  Art. 23, tweede lid
                                                  10             0,25 EUR
  Bijlage 4
  I. A. 8.                                     2 500            62,00 EUR
                                                 150             4,00 EUR
  I. B. 6.                                   240 000         6 000,00 EUR
                                             400 000        10 000,00 EUR
  II. C. 1.                                  400 000        10 000,00 EUR
  II. D. 2.                                    1 500            37,50 EUR  Afdeling VIII. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens.

  Art. 32. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 28, eerste lid
                                               3 000            75,0  EUR
  Art. 29, eerste lid
                                               1 500            37,5  EUR
                                               1 500            37,5  EUR
                                                 500            12,5  EUR
                                                 500            12,5  EUR
                                                 500            12,5  EUR  Afdeling IX. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

  Art. 33. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 61, eerste lid
                                                 350             9,00 EUR
                                                 300             7,50 EUR
                                                 350             9,00 EUR
                                                 300             7,50 EUR
                                                 650            16,00 EUR
                                                 450            11,00 EUR
                                                 450            11,00 EUR
                                                 650            16,00 EUR
                                                 450            11,00 EUR
                                                 500            12,50 EUR
  Art. 62, § 1, eerste lid
                                                 150             3,75 EUR
  Art. 63, § 1, eerste lid
                                                 600            15,00 EUR
                                                 400            10,00 EUR
                                               1 450            36,00 EUR
                                               1 250            31,00 EUR
                                               1 800            45,00 EUR
                                               1 500            37,50 EUR
                                                 750            19,00 EUR
                                               2 000            50,00 EUR
                                                 100             2,50 EUR
                                                 300             7,50 EUR
                                               1 000            25,00 EUR
                                                 300             7,50 EUR  Art. 34. In artikel 61, vierde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden " Hij vermeerdert, in voorkomend geval, de uitkomst met ten hoogste 25 frank of vermindert het met ten hoogste 24 frank om een veelvoud van 50 te verkrijgen " vervangen door " Hij vermeerdert, in voorkomend geval, de uitkomst met ten hoogste 0,5 EUR of vermindert het met ten hoogste 0,49 EUR om een eenheid te verkrijgen ".

  Art. 35. In artikel 62, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden " Hij vermeerdert, in voorkomend geval, de uitkomst met ten hoogste 25 frank of vermindert het met ten hoogste 24 frank om een veelvoud van 50 te verkrijgen " geschrapt.

  Art. 36. In artikel 63, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden " Hij vermeerdert, in voorkomend geval, de uitkomst met ten hoogste 25 frank of vermindert het met ten hoogste 24 frank om een veelvoud van 50 te verkrijgen " geschrapt.

  Afdeling X. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

  Art. 37. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 7
  eerste lid                                     500            12,5  EUR
                                                 300             7,5  EUR
                                                 200             5,0  EUR
  Art. 32
                                                 400            10,0  EUR  Afdeling XI. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 12 november 1998 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen.

  Art. 38. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 november 1998 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 7
  1°                                           2 000            50,0  EUR
  2°                                             500            12,5  EUR  HOOFDSTUK IV. - Aanpassing van de regelgeving betreffende het Bestuur van de Algemene Diensten. - Dienst Rampenschade.

  Afdeling I. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 20 augustus 1976 betreffende de vergoeding der schade aangericht aan roerende goederen van dagelijks of huishoudelijk gebruik door natuurrampen (algemene rampen), laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 29 september 1998.

  Art. 39. In de tabellen I, II, III gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 augustus 1976 betreffende de vergoeding der schade aangericht aan roerende goederen van dage1ijks of huishoudelijk gebruik door natuurrampen (algemene rampen), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 29 september 1998, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de tabellen in bijlage worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van de overeenstemmende tabellen I, II en III van de bijlage 4 bij dit besluit.

  Afdeling II. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 tot vaststelling van het tarief der financiële Staatstegemoetkomingen in de erelonen en onkosten van de deskundigen waarop de getroffenen een beroep hebben gedaan voor de vaststelling en de schatting der schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen (algemene rampen).

  Art. 40. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 tot vaststelling van het tarief der financiële Staatstegemoetkomingen in de erelonen en onkosten van de deskundigen waarop de getroffenen een beroep hebben gedaan voor de vaststelling en de schatting der schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen (algemene rampen) die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van deze tabel.

  Art. 2
  § 2, I, 1                                    5 000           125    EUR
                                              70 000         1 700    EUR
                                             100 000         2 500    EUR
                                             200 000         5 000    EUR
                                             300 000         7 500    EUR
                                             400 000        10 000    EUR
                                             500 000        12 500    EUR
                                           2 000 000        50 000    EUR
                                           5 000 000       125 000    EUR
  § 2, I, 2                                1 000 000        25 000    EUR
                                           2 000 000        50 000    EUR
                                           3 000 000        75 000    EUR
  § 2, III                                     5 000           125    EUR
                                              50 000         1 250    EUR
                                             250 000         6 250    EUR
                                             500 000        12 500    EUR
                                           2 000 000        50 000    EUR
                                           3 500 000        87 500    EUR
                                           5 000 000       125 000    EUR
  § 2, IV                                      5 000           125    EUR
                                             250 000         6 250    EUR
                                             500 000        12 500    EUR
                                           1 000 000        25 000    EUR
  § 2, V                                         300             8    EUR
                                                 225             6    EUR
                                                 150             4    EUR
                                                  75             2    EUR  Afdeling III. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 21 oktober 1982 tot toekenning van een toelage voor bijzondere opdracht aan de rijksambtenaren, de ambtenaren van de provincie, van de gemeenten of van andere openbare diensten die tijdelijk voor de diensten van de gouverneur aangewezen worden in toepassing van artikel 49, § 2, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 maart 1990.

  Art. 41. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 21 oktober 1982 tot toekenning van een toelage voor bijzondere opdracht aan de rijksambtenaren, de ambtenaren van de provincie, van de gemeenten of van andere openbare diensten die tijdelijk voor de diensten van de gouverneur aangewezen worden in toepassing van artikel 49, § 2, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade, veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 maart 1990, die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 2
                                              10 000           250    EUR
                                               7 500           185    EUR  Afdeling IV. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 21 oktober 1982 tot vaststelling in toepassing van artikel 49, § 1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, van de wijzen waarop beroep kan gedaan worden op niet tot de administratie behorende deskundigen, de verplichtingen die zij hebben evenals de schalen van de hen toegekende vergoedingen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 maart 1991.

  Art. 42. In de bepaling van het koninklijk besluit van 21 oktober 1982 tot vaststelling in toepassing van artikel 49, § 1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, van de wijzen waarop beroep kan gedaan worden op niet tot de administratie behorende deskundigen, de verplichting en die zij hebben evenals de schalen van de hen toegekend vergoedingen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 maart 1991, die hieronder wordt aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 5
  § 1                                          4 000           100    EUR  Afdeling V. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 9 december 1982 tot vaststelling, overeenkomstig artikel 35, § 1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, van de wijzen waarop sommige werkingskosten van de met de uitvoering van de wet belaste diensten, door de Nationale Kas voor Rampenschade worden ten laste genomen en betaald, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 maart 1991.

  Art. 43. In de bepaling van het koninklijk besluit van 9 december 1982 tot vaststelling, overeenkomstig artikel 35, § 1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt, aan private goederen door natuurrampen, van de wijzen waarop sommige werkingskosten van de met de uitvoering van de wet belaste diensten, door de Nationale Kas voor Rampenschade worden ten laste genomen en betaald, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 maart 1991, die hieronder wordt aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 9bis
                                               1 500            40    EUR  Afdeling VI. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 14 september 1984 houdende uitvoering van artikel 42 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 6 juni 1990.

  Art. 44. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 14 september 1984 houdende uitvoering van artikel 42 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, gewijzigd door het koninklijk lesluit van 6 juni 1990, die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Art. 2
  tweede lid                                 500 000        12 500    EUR
  derde lid                               40 000 000     1 000 000    EUR
  vierde lid                              25 000 000       625 000    EUR  HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen.

  Art. 45. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002; het Hoofdstuk IV is van toepassing op de schadegevallen die zich voordoen vanaf 1 januari 2002.

  Art. 46. Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 20 juli 2000.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Mobiliteit en Vervoer,
  Mevr. I. DURANT
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  A. DUQUESNE
  De Minister van Landbouw,
  J. GABRIELS
  De Minister van Justitie,
  M. VERWILGHEN
  De Minister van Financiën,
  D. REYNDERS

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1.
  Tarief I. Onderzoek van schepen onder Belgische vlag geen passagiersschepen, noch vissersvaartuigen zijnde.
  Voor onderzoek van schepen onder Belgische vlag geen passagiersschepen, noch vissersvaartuigen zijnde en voor verdere werkzaamheden, nodig voor de afgifte van een certificaat van deugdelijkheid en van de overige daarbij behorende veiligheidscertificaten, met uitzondering van het radiotelefonie-veiligheidscertificaat voor vrachtschip, het radiotelegrafie-veiligheidscertificaat voor vrachtschip, het certificaat van uitwatering, het certificaat van geschiktheid voor schepen die gevaarlijke stoffen in bulk vervoeren en het certificaat van geschiktheid voor schepen die vloeibaar gemaakte gassen in bulk vervoeren is de hiernavolgende retributie verschuldigd.
  Tarief I. a) Eerste onderzoek en verdere werkzaamheden, nodig voor eerste afgifte van de certificaten aan een nieuw gebouwd schip of aan een schip dat onder Belgische vlag overgaat.

     Brutotonnenmaat - Ton      Geklasseerde schepen   Niet geklasseerde
                                                            schepen
       
                   tot     500     806 EUR            [8 242 EUR] <Errata,
                                                      B.S. 24-10-2001,
                                                      blz. 36877>
  meer dan     500 tot   6 000     750 EUR             6 945 EUR
                                   + 0,124 EUR per       + 2,60 EUR per
                                     ton                   ton
  meer dan   6 000 to   30 000     895 EUR            17 505 EUR
                                   + 0,010 EUR per       + 0,85 EUR per
                                     ton                   ton
  meer dan  30 000 tot 100 000   1 640 EUR            21 965 EUR
                                   + 0,075 EUR per       + 0,69 EUR per
                                     ton                   ton
  meer dan 100 000               9 075 EUR            91 375 EUR


  Tarief I. b) Periodiek onderzoek, jaarlijkse inspectie en verdere werkzaamheden, nodig voor vernieuwing of handhaving van de certificaten.

     Brutotonnenmaat - Ton      Geklasseerde schepen   Niet geklasseerde
                                                            schepen
       
                   tot     500     402,85 EUR            806 EUR
  meer dan     500 tot   6 000     375    EUR            750 EUR
                                   + 0,062 EUR per       + 0,124 EUR per
                                     ton                   ton
  meer dan   6 000 tot  30 000     450    EUR            895 EUR
                                   + 0,050 EUR per       + 0,010 EUR per
                                     ton                   ton
  meer dan  30 000 tot 100 000     820    EUR          1 640 EUR
                                   + 0,037 EUR per       + 0,075 EUR per
                                     ton                   ton
  meer dan 100 000               4 540    EUR          9 075 EUR


  Tarief I. c) Onderzoek, en verdere werkzaamheden nodig voor afgifte, vernieuwing of handhaving van een certificaat van deugdelijkheid en van de overige daarbij behorende veiligheidscertificaten, met uitzondering van het certificaat van uitwatering, door bemiddeling van een Belgisch consulair ambtenaar in het buitenland geven, naargelang het geval, aanleiding tot het heffen van een retributie gelijk aan 50 pct. van tarief I. a) of I. b).
  Tarief I. d) Onderzoek en verdere werkzaamheden nodig voor afgifte van een voorlopig certificaat van deugdelijkheid door bemiddeling van een Belgisch consulair ambtenaar in het buitenland aan een schip, dat in de onmogelijkheid verkeert zijn certificaat binnen de gestelde termijn te vernieuwen, geven aanleiding tot het heffen van een retributie, gelijk aan 25 pct. van tarief I. b).
  Tarief I. e) Voor schepen, geen passagiersschepen noch vissersvaartuigen zijnde, welke uitsluitend varen tussen de Scheldemonding en een haven van de Belgische kust worden de retributies van tarief I. a) en b) met 25 pct. verminderd.
  Tarief I. f) Indien een schip binnen de 9 maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van zijn certificaat van deugdelijkheid niet opnieuw ter herkeuring wordt aangeboden, wordt in geval van latere herkeuring de onder tarief I. b) voorziene retributie met 50 pct vermeerderd.
  Tarief II. Onderzoek van passagiersschepen onder Belgische vlag.
  Voor onderzoek van passagiersschepen onder Belgische vlag en voor verdere werkzaamheden, nodig voor de afgifte van een certificaat van deugdelijkheid en van de overige daarbij behorende veiligheidscertificaten, uitgezonderd het certificaat van uitwatering en het onderzoek van de radio-installatie, is de hiernavolgende retributie verschuldigd.
  Tarief II, a) Eerste onderzoek en verdere werkzaamheden, nodig voor eerste afgifte van de certificaten aan een nieuw gebouwd schip of aan een schip dat onder Belgische vlag overgaat.

     Brutotonnenmaat - Ton      Geklasseerde schepen  Niet geklasseerde
                                                           schepen
       
                   tot     500    1 615 EUR             9 050 EUR
  meer dan     500 tot   6 000    1 500 EUR             7 700 EUR
                                    + 0,25 EUR per        + 2,75 EUR per
                                      ton                   ton
  meer dan   6 000 tot  30 000    1 785 EUR            18 395 EUR
                                    + 0,20 EUR per        + 0,95 EUR
                                      ton                   ton
  meer dan  30 000 tot 100 000    3 275 EUR            23 600 EUR
                                    + 0,15 EUR per        + 0,77 EUR per
                                      ton                   ton
  meer dan 100 000               18 150 EUR           100 450 EUR


  Tarief II. b) Periodiek onderzoek en verdere werkzaamheden, nodig voor vernieuwing van de certificaten.

     Brutotonnenmaat - Ton      Geklasseerde schepen  Niet geklasseerde
                                                           schepen
       
                   tot     500     564 EUR             1 128 EUR
  meer dan     500 tot   6 000     525 EUR             1 045 EUR
                                   + 0,087 EUR per       + 0,175 EUR per
                                     ton                   ton
  meer dan   6 000 tot  30 000     625 EUR             1 250 EUR
                                   + 0,070 EUR per       + 0,139 EUR per
                                     ton                   ton
  meer dan  30 000 tot 100 000   1 145 EUR             2 291 EUR
                                   + 0,052 EUR per       + 0,104 EUR per
                                     ton                   ton
  meer dan 100 000               6 351 EUR            12 702 EUR


  Tarief II. c) Onderzoek en verdere werkzaamheden, nodig voor afgifte of vernieuwing van een certificaat van deugdelijkheid en van de overige daarbij behorende veiligheidscertificaten met uitzondering van het certificaat van uitwatering, door bemiddeling van een Belgisch consulair ambtenaar in het buitenland geven, naargelang het geval, aanleiding tot het heffen van een retributie, gelijk aan 50 pct. van tarief II. a) of II. b).
  Tarief II. d) Onderzoek en verdere werkzaamheden; nodig voor afgifte van een voorlopig certificaat van deugdelijkheid door bemiddeling van een Belgisch consulair ambtenaar in het buitenland aan een schip dat in de onmogelijkheid verkeert zijn certificaat binnen de gestelde termijn te vernieuwen, geven aanleiding tot het heffen van een retributie, gelijk aan 25 pct. van tarief II. b).
  Tarief II. e) Indien een schip binnen de 9 maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van zijn certificaat van deugdelijkheid niet opnieuw ter herkeuring wordt aangeboden, wordt in geval van latere herkeuring de onder tarief II. b) voorziene retributie met 50 pct. vermeerderd.
  Tarief III. Passagiersschepen in Belgische zeewateren en in beperkt vaargebied, langs de kust.
  Tarief III. a) Voor eerste onderzoek van schepen, bedoeld in artikel 3, § 1, 3°, van de wet van 5 juni 1972 en van passagiersschepen die uitsluitend varen in een beperkt vaargebied langsheen de Belgische kust en verdere werkzaamheden, nodig voor eerste afgifte van een certificaat van deugdelijkheid aan een nieuw gebouwd schip of aan een schip dat onder Belgische vlag overgaat, is de hierna volgende retributie verschuldigd.

   Brutotonnenmaat - Ton    Geklasseerde schepen   Niet geklasseerde
                                                        schepen
       
                 tot    50   150 EUR              1 000 EUR
  meer dan    50 tot   300   120 EUR + 0,59 EUR     600 EUR + 7,95 EUR
                                       per ton                per ton
  meer dan   300 tot   500   150 EUR + 0,50 EUR   1 500 EUR + 5,00 EUR
                                       per ton                per ton
  meer dan   500 tot 1 000   211 EUR + 0,37 EUR   2 110 EUR + 3,75 EUR
                                       per ton                per ton
  meer dan 1 000             285 EUR + 0,30 EUR   2 855 EUR + 3,00 EUR
                                       per ton                per ton


  Tarief III. b) Voor periodiek onderzoek van schepen, bedoeld in artikel 3, § 1, 3°, van de wet van 5 juni 1972, en van passagiersschepen die uitsluitend varen in een beperkt vaargebied langsheen de Belgische kust en verdere werkzaamheden, nodig voor vernieuwing van een certificaat van deugdelijkheid, is de hiernavolgende retributie verschuldigd.

   Brutotonnenmaat - Ton    Geklasseerde schepen  Niet geklasseerde
                                                       schepen
       
                 tot    50    75 EUR              150 EUR
  meer dan    50 tot   300    60 EUR + 0,30 EUR   120 EUR + 0,59 EUR
                                       per ton              per ton
  meer dan   300 tot   500    75 EUR + 0,25 EUR   150 EUR + 0,50 EUR
                                       per ton              per ton
  meer dan   500 tot 1 000   105 EUR + 0,20 EUR   211 EUR + 0,37 EUR
                                       per ton              per ton
  meer dan 1 000             143 EUR + 0,15 EUR   285 EUR + 0,30 EUR
                                       per ton              per ton


  Tarief III. c) Indien een schip binnen de 9 maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van zijn certificaat van deugdelijkheid niet opnieuw ter herkeuring wordt aangeboden, wordt in geval van latere herkeuring de onder tarief III. b) voorziene retributie met 50 pct. vermeerderd.
  Tarief IV. Onderzoek van tuigen voor strandvermaak met bemanningen en die winstgevende verrichtingen op het oog hebben en onderzoek van pleziervaartuigen.
  De hierna volgende retributie is verschuldigd.
  Tarief IV. a) Voor eerste onderzoek en verdere werkzaamheden, nodig voor de eerste afgifte van het certificaat van deugdelijkheid aan vaartuigen voor strandvermaak met bemanningen en die winstgevende verrichtingen op het oog hebben (wet van 5 juni 1972, artikel 3, § 2) : 87 EUR.
  Tarief IV. b) Voor onderzoek en verdere werkzaamheden, nodig voor de afgifte, vernieuwing of handhaving van een certificaat van deugdelijkheid voor vaartuigen voor strandvermaak met bemanningen en die winstgevende verrichtingen op het oog hebben (wet van 5 juni 1972, artikel 3, § 2) : 43,40 EUR.
  Tarief IV. c) Eerste onderzoek en verdere werkzaamheden, nodig voor de eerste afgifte van een certificaat van deugdelijkheid aan een nieuw gebouwd pleziervaartuig of aan een pleziervaartuig dat onder Belgische vlag overgaat (wet van 5 juni 1972, artikel 3, § 1, 4°).

           Afmetingen            Geklasseerde  Niet geklasseerde vaartuigen
                                  vaartuigen
       
       tot 20 m op de waterlijn     87 EUR     [325,50 EUR] <Errata,
                                               B.S. 24-10-2001, blz. 36877>
  meer dan 20 m op de waterlijn    130 EUR      434,00 EUR


  Tarief IV. d) Periodiek onderzoek en verdere werkzaamheden nodig voor vernieuwing van een certificaat van deugdelijkheid van een pleziervaartuig (wet van 5 juni 1972, artikel 3, § 1, 4°).

           Afmetingen            Geklasseerde  Niet geklasseerde
                                  vaartuigen      vaartuigen
       
       tot 20 m op de waterlijn   43,40 EUR       162,65 EUR
  meer dan 20 m op de waterlijn   65,20 EUR       216,95 EUR


  Tarief IV. e) Onderzoek en verdere werkzaamheden nodig voor afgifte of vernieuwing van een certificaat van deugdelijkheid aan een pleziervaartuig door bemiddeling van een Belgisch consulair ambtenaar in het buitenland geven, naar gelang het geval, aanleiding tot het heffen van een retributie gelijk aan 50 pct. van het tarief IV. c) of IV. d).
  Tarief IV. f) Indien een vaartuig voor strandvermaak of een pleziervaartuig binnen de 9 maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van het certificaat van deugdelijkheid niet opnieuw ter herkeuring wordt aangeboden, wordt in geval van een latere herkeuring, het voor het eerste onderzoek voorziene tarief aangerekend,
  Tarief V. Onderzoek van vissersvaartuigen onder Belgische vlag.
  Voor onderzoek van vissersvaartuigen onder Belgische vlag en voor verdere werkzaamheden, nodig voor de afgifte van een certificaat van deugdelijkheid met uitzondering van radio-elektrische inrichtingen en elektronische navigatietoestellen, is de hiernavolgende retributie verschuldigd.
  Tarief V. a) Eerste onderzoek en verdere werkzaamheden, nodig voor de eerste afgifte van het certificaat van deugdelijkheid voor vissersvaartuigen aan een nieuw gebouwd schip of aan een schip dat onder Belgische vlag overgaat.

  Brutotonnenmaat - Ton  Geklasseerde schepen    Niet geklasseerde
                                                      schepen
       
               tot  50    250 EUR                750 EUR
  meer dan  50 tot 100    150 EUR + 2,00 EUR     125 EUR + 12,50 EUR
                                    per ton                per ton
  meer dan 100 tot 150    200 EUR + 1,50 EUR     375 EUR + 10,00 EUR
                                    per ton                per ton
  meer dan 150 tot 300    236 EUR + 1,25 EUR     750 EUR +  7,50 EUR
                                     per ton               per ton
  meer dan 300 tot 500    310 EUR + 1,00 EUR   1 500 EUR +  5,00 EUR
                                    per ton                per ton
  meer dan 500            434 EUR + 0,75 EUR   2 110 EUR +  3,75 EUR


  Tarief V. b) Periodiek onderzoek en jaarlijkse inspectie, nodig voor vernieuwing of handhaving van het certificaat van deugdelijkheid voor vissersvaartuigen.

  Brutotonnenmaat - Ton  Geklasseerde schepen   Niet geklasseerde
                                                     schepen
       
               tot  50    62,00 EUR             125 EUR
  meer dan  50 tot 100    37,50 EUR + 0,50 EUR   75 EUR + 1,00 EUR
                                      per ton             per ton
  meer dan 100 tot 150    50    EUR + 0,38 EUR  100 EUR + 0,75 EUR
                                      per ton             per ton
  meer dan 150 tot 300    60    EUR + 0,30 EUR  120 EUR + 0,62 EUR
                                      per ton             per ton
  meer dan 300 tot 500    77,50 EUR + 0,25 EUR  155 EUR + 0,50 EUR
                                      per ton             per ton
  meer dan 500           108,50 EUR + 0,20 EUR  220 EUR + 0,37 EUR
                                      per ton             per ton


  Tarief V. c) Onderzoek en verdere werkzaamheden, nodig voor de afgifte, vernieuwing of handhaving van een certificaat van deugdelijkheid voor vissersvaartuigen door bemiddeling van een Belgisch consulair ambtenaar in het buitenland geven aanleiding tot het heffen van een retributie, gelijk aan 50 pct. van de tarieven V. a) of V. b).
  Tarief V. d) Onderzoek en verdere werkzaamheden, nodig voor de afgifte van een voorlopig certificaat van deugdelijkheid voor vissersvaartuigen door bemiddeling van een Belgisch consulair ambtenaar in het buitenland, geven aanleiding tot het heffen van een retributie, gelijk aan 25 pct. van tarief V. b).
  Tarief V. e) Indien voor een periodiek onderzoek of jaarlijkse inspectie, zoals bedoeld in V. b) méér dan één controleschouwing nodig is, wordt voor iedere bijkomende controlebeschouwing een vast recht van 32,50 EUR in rekening gebracht.
  Tarief V. f) Indien een schip binnen de 9 maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van zijn certificaat van deugdelijkheid niet opnieuw ter herkeuring wordt aangeboden, wordt in geval van latere herkeuring de onder tarief V. b) voorziene retributie met 50 pct. vermeerderd.
  Tarief VI. Schepen onder Belgische vlag.
  Onderzoek van radio-elektrische installaties en elektronische navigatietoestellen.
  Tarief VI. a) Voor schepen onder Belgische vlag zijn de hiernavolgende retributies verschuldigd :
  (i) voor eerste onderzoek van de radio-elektrische installaties en van de elektronische navigatietoestellen en indien vereist, afgifte van het radiotelegrafie veiligheidscertificaat voor vrachtschip, het radiotelefonie veiligheidscertificaat voor vrachtschip of het veiligheidscertificaat voor passagiersschip aan boord van een nieuw gebouwd schip of van een schip dat onder Belgische vlag wordt gebracht;
  (ii) voor periodiek onderzoek van bovenvermelde installaties en, indien vereist vernieuwing van voornoemde certificaten.

   Brutotonnenmaat - Ton                  Eerste onderzoek
                            Radiotelegrafiestation  Radiotelefoniestation
       
                 tot   300          75 EUR                  56 EUR
  meer dan   300 tot   500          95 EUR                  71 EUR
  meer dan   500 tot 1 000         125 EUR                  93 EUR
  meer dan 1 000 tot 1 600         160 EUR                 120 EUR
  meer dan 1 600                   210 EUR                 157 EUR
       
   Brutotonnenmaat - Ton                Eerste onderzoek
                            VHF-installatie     Elektronische
                                             navigatietoestellen
       
                 tot   300      20 EUR            37,50 EUR
  meer dan   300 tot   500      24 EUR            47,50 EUR
  meer dan   500 tot 1 000      31 EUR            62,50 EUR
  meer dan 1 000 tot 1 600      40 EUR            80,00 EUR
  meer dan 1 600                53 EUR           105,00 EUR   Brutotonnenmaat - Ton                  Eerste onderzoek
                            Radiotelegrafiestation  Radiotelefoniestation
       
                 tot   300          30 EUR                22,50 EUR
  meer dan   300 tot   500          38 EUR                28,50 EUR
  meer dan   500 tot 1 000          50 EUR                37,50 EUR
  meer dan 1 000 tot 1 600          64 EUR                48,00 EUR
  meer dan 1 600                    84 EUR                62,50 EUR
       
   Brutotonnenmaat - Ton                Eerste onderzoek
                            VHF-installatie     Elektronische
                                             navigatietoestellen
       
                 tot   300      7,50 EUR           15 EUR
  meer dan   300 tot   500     10,00 EUR           20 EUR
  meer dan   500 tot 1 000     12,50 EUR           25 EUR
  meer dan 1 000 tot 1 600     16,00 EUR           32 EUR
  meer dan 1 600               21,00 EUR           42 EUR


  Indien een schip uitgerust is met verscheidene radio-elektrische installaties, zal, behalve het hoogste tarief verschuldigd voor één van die radio-elektrische installaties, 50 pct. van de tarieven die betrekking hebben op de overige radio-elektrische installaties, in rekening worden gebracht.
  Tarief VI. b) Wordt de zender/ontvanger van de radio-elektrische installaties vervangen, of worden die installaties in belangrijke mate gewijzigd, dan is voor het onderzoek van de installatie de retributie verschuldigd die bepaald is voor een eerste onderzoek.
  Tarief VI. c) Afgifte of vernieuwing van voornoemde certificaten, na voorlegging van een rapport van onderzoek opgesteld door een erkende classificatiemaatschappij aangeduid door een Belgisch consulair ambtenaar in het buitenland, geeft aanleiding tot het heffen van een retributie gelijk aan 25 pct. van tarief VI. a).
  Tarief VI. d) Indien een schip binnen de 9 maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van één van voornoemde veiligheidscertificaten niet opnieuw ter herkeuring wordt aangeboden, worden in geval van latere herkeuring de onder tarief VI. a) (ii) voorziene retributies met 50 pct. vermeerderd.
  Tarief VII. Schepen onder Belgische vlag : vrijboord.
  Voor onderzoek van schepen onder Belgische vlag met betrekking tot het vrijboord, is de hiernavolgende retributie verschuldigd.
  Tarief VII. a) Eerste onderzoek en verdere werkzaamheden, nodig voor afgifte van een eerste certificaat van uitwatering of voor het medeondertekenen van een eerste certificaat van uitwatering uitgereikt door een erkende classificatiemaatschappij aan een nieuw gebouwd schip of aan een schip dat onder Belgische vlag wordt gebracht.

     Brutotonnenmaat - Ton      Medeondertekening van   Toekenning van een
                                 een certificaat van        vrijboord
                                     uitwatering
                                 afgeleverd door een
                                       erkende
                                   classificatie-
                                    maatschappij
       
                   tot     500    175 EUR                525 EUR
  meer dan     500 tot   6 000    150 EUR + 0,050 EUR    450 EUR + 0,15 EUR
                                            per ton                per ton
  meer dan   6 000 tot  30 000   [357 EUR + 0,015 EUR  1 071 EUR + 0,05 EUR
                                            per ton]               per ton
                                 <Errata,
                                 B.S. 24-10-2001,
                                 blz. 36877>
  meer dan  30 000 tot 100 000    432 EUR + 0,012 EUR  1 295 EUR + 0,04 EUR
                                            per ton                per ton
  meer dan 100 000              1 670 EUR              5 013 EUR


  Tarief VII. b) Periodiek onderzoek en verdere werkzaamheden, nodig voor het vernieuwen van het certificaat van uitwatering of voor het medeondertekenen van een door een erkende classificatiemaatschappij vernieuwd certificaat van uitwatering 50 pct. van de onder tarief VII. a) voorziene retributies.
  Tarief VII. c) Jaarlijkse inspectie, nodig voor de handhaving van het certificaat van uitwatering 25 pct. van de onder tarief VII. a) voorziene retributies.
  Tarief VII. d) Indien een schip binnen de 9 maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van zijn certificaat van uitwatering niet opnieuw ter herkeuring wordt aangeboden, wordt in geval van latere herkeuring de onder tarief VII. b) voorziene retributie met 150 pct. vermeerderd.
  Tarief VIII. Onderzoek van laad- en losgerei.
  Voor het onderzoek van het laad- en losgerei aan boord van schepen onder Belgische vlag, is de hiernavolgende retributie verschuldigd.
  Tarief VIII. a) Het eerste onderzoek en verdere werkzaamheden, nodig voor de eerste uitreiking van het register van het laad- en losgerei aan een nieuw gebouwd schip of aan een schip dat onder Belgische vlag wordt gebracht.

    Brutotonnenmaat - Ton     Vast recht voor    Supplement    Supplement
                              eerste onderzoek  per laadboom  per laadboom
                               der laadbomen     tot 10 ton   van meer dan
                                                               10 ton tot
                                                                 60 ton
       
                  tot    500   75 EUR              14 EUR        22 EUR
  meer dan    500 tot  6 000   62 EUR              14 EUR        22 EUR
                              + 0,025 EUR per
                                ton
  meer dan  6 000 tot 30 000  136 EUR              14 EUR        22 EUR
                              + 0,012 EUR per
                                ton
  meer dan 30 000             510 EUR              14 EUR        22 EUR
    Brutotonnenmaat - Ton      Supplement    Supplement
                              per laadboom  per hijskraan
                              van meer dan
                                 60 ton
       
                  tot    500   32,50 EUR       22 EUR
  meer dan    500 tot  6 000   32,50 EUR       22 EUR
       
       
  meer dan  6 000 tot 30 000   32,50 EUR       22 EUR
       
       
  meer dan 30 000              32,50 EUR       22 EUR


  Tarief VIII. b) Het vierjaarlijks onderzoek.

    Brutotonnenmaat - Ion     Vast recht voor   Supplement    Supplement
                               vierjaarlijks   per laadboom  per laadboom
                               onderzoek der    tot 10 ton   van meer dan
                                laadbomen                     10 ton tot
                                                                60 ton
       
                  tot    500     30,00 EUR        11 EUR       17,50 EUR
  meer dan    500 tot  6 000     27,50 EUR        11 EUR       17,50 EUR
                                + 0,005 EUR
                                  per ton
  meer dan  6 000 tot 30 000     42,50 EUR        11 EUR       17,50 EUR
                                + 0,003 EUR
                                  per ton
  meer dan 30 000               117    EUR        11 EUR       17,50 EUR
    Brutotonnenmaat - Ton      Supplement    Supplement
                              per laadboom  per hijskraan
                              van meer dan
                                 60 ton
       
                  tot    500     26 EUR       17,50 EUR
  meer dan    500 tot  6 000     26 EUR       17,50 EUR
       
       
  meer dan  6 000 tot 30 000     26 EUR       17,50 EUR
       
       
  meer dan 30 000                26 EUR       17,50 EUR


  Tarief VIII. c) De jaarlijkse inspectie.

    Brutotonnenmaat - Ion     Vast recht voor   Supplement    Supplement
                                 jaarlijks     per laadboom  per laadboom
                               onderzoek der    tot 10 ton   van meer dan
                                laadbomen                     10 ton tot
                                                                60 ton
       
                  tot    500   15,00 EUR         5,50 EUR      8,70 EUR
  meer dan    500 tot  6 000   13,65 EUR         5,50 EUR      8,70 EUR
                              + 0,003 EUR per
                                ton
  meer dan  6 000 tot 30 000   21,00 EUR         5,50 EUR      8,70 EUR
                              + 0,002 EUR per
                                ton
  meer dan 30 000              58,50 EUR         5,50 EUR      8,70 EUR
    Brutotonnenmaat - Ton      Supplement     Supplement per hijskraan
                              per laadboom
                              van meer dan
                                 60 ton
       
                  tot    500     13 EUR     [8,70 EUR] <Errata,
                                            B.S. 24-10-2001, blz. 36877>
  meer dan    500 tot  6 000     13 EUR     [8,70 EUR] <Errata,
                                            B.S. 24-10-2001, blz. 36877>
       
  meer dan  6 000 tot 30 000     13 EUR     [8,70 EUR] <Errata,
                                            B.S. 24-10-2001, blz. 36877>
       
  meer dan 30 000                13 EUR     [8,70 EUR] <Errata,
                                            B.S. 24-10-2001, blz. 36877>


  Tarief VIII. d) Indien het vierjaarlijks onderzoek en de jaarlijkse inspectie over meerdere schouwingen worden gespreid, zal voor elke schouwing het vast recht in rekening worden gebracht.
  Tarief VIII. e) Aanvullend onderzoek, buiten het normale vierjaarlijkse onderzoek en de normale jaarlijkse inspectie, geeft aanleiding tot het betalen van een retributie, gelijk aan 50 pct. van de onder tarief VIII. c) bepaalde retributie.
  Tarief VIII. f) Onderzoek, buiten het normale vierjaarlijkse onderzoek en de normale jaarlijkse inspectie, nodig voor de afgifte van een certificaat van onderzoek en beproeving, zoals bedoeld in bijlage XI, artikel 10, § 1, van het koninklijk besluit van 20 juli 1973, geeft aanleiding tot het betalen van een retributie, gelijk aan :
  1° 43,40 EUR voor het certificaat van beproeving en onderzoek van heren, laadbomen en toebehoren, vóór de ingebruikneming;
  2° 43,40 EUR voor het certificaat van beproeving en onderzoek van kranen of hefwerktuigen en van hun toebehoren, vóór de ingebruikneming;
  3° 20,60 EUR voor het certificaat van beproeving en onderzoek van kettingen, ringen, haken, sluitings, wartels en blokken;
  4° 20,60 EUR voor het certificaat van beproeving en onderzoek van staalkabels en touwwerk, vóór ingebruikneming;
  5° 20,60 EUR voor het certificaat van warmtebehandeling van kettingen, ringen, haken, sluitings en wartels voor dewelke deze behandeling vereist is;
  6° 20,60 EUR voor het certificaat van jaarlijks grondig onderzoek van kettingwerk, waarvoor een vrijstelling van warmtebehandeling is afgeleverd;
  7° 20,60 EUR voor het certificaat van berekening, beproeving en onderzoek van laadbomen, gebruikt als binnen- en buitentakel.
  Tarief VIII. g) Waarmerking van een als degelijk te erkennen certificaat van beproeving geeft aanleiding tot het heffen van een retributie van 10 EUR.
  Tarief IX. - Schepen onder vreemde vlag.
  Voor het onderzoek aan boord van schepen onder vreemde vlag en verdere werkzaamheden, nodig voor de afgifte of handhaving van één der hiernagenoemde veiligheidscertificaten of voor de afgifte van een inspectierapport, is de hiernavolgende retributie verschuldigd.
  Tarief IX. a) Onderzoek van de veiligheidsuitrusting aan boord van schepen onder vreemde vlag, geen passagiers- noch vissersvaartuigen zijnde en andere werkzaamheden, nodig voor de afgifte of handhaving van een " uitrustingsveiligheidscertificaat voor vrachtschip ".

    Brutotonnenmaat - Ton     Eerste afgifte  Vernieuwing of handhaving
       
                  tot    500      325 EUR              162 EUR
  meer dan    500 tot  1 000      452 EUR              226 EUR
  meer dan  1 000 tot  2 500      580 EUR              290 EUR
  meer dan  2 500 tot  5 000      710 EUR              355 EUR
  meer dan  5 000 tot 10 000      838 EUR              419 EUR
  meer dan 10 000 tot 50 000      970 EUR              485 EUR
  meer dan 50 000               1 272 EUR              636 EUR


  Tarief IX. b) Onderzoek van romp en werktuigen aan boord van schepen onder vreemde vlag, geen passagiers- noch vissersvaartuigen zijnde, voor zover geen onderzoek of werkzaamheden zijn verricht door een erkende classificatiemaatschappij en voor verdere werkzaamheden, nodig voor de afgifte of handhaving van een " veiligheidsconstructiecertificaat voor vrachtschip ".

     Brutotonnenmaat - Ton         Eerste afgifte         Vernieuwing of
                                                            handhaving
       
                   tot     500   7 565 EUR               400 EUR
  meer dan     500 tot   6 000   6 325 EUR + 2,50 EUR    350 EUR + 0,10 EUR
                                             per ton               per ton
  meer dan   6 000 tot  30 000  16 735 EUR + 0,75 EUR    575 EUR + 0,06 EUR
                                             per ton               per ton
  meer dan  30 000 tot 100 000  20 455 EUR + 0,62 EUR    945 EUR + 0,05 EUR
                                             per ton               per ton
  meer dan 100 000              82 425 EUR             5 900 EUR


  Tarief IX. c) Onderzoek aan boord van passagiersschepen onder vreemde vlag en voor verdere werkzaamheden, nodig voor de afgifte van een " veiligheidscertificaat voor passagiersschip ", uitgezonderd het onderzoek van de radio-installatie.

     Brutotonnenmaat - Ton        Eerste afgifte     Vernieuwing of
                                                       handhaving
       
                   tot     500   1 860 EUR            688 EUR
  meer dan     500 tot   6 000   1 740 EUR            645 EUR
                                   + 0,025 EUR per    + 0,087 EUR per
                                     ton                ton
  meer dan   6 000 tot  30 000   2 035 EUR            750 EUR
                                   + 0,20 EUR per     + 0,070 EUR per
                                     ton                ton
  meer dan  30 000 tot 100 000   3 520 EUR          1 270 EUR
                                   + 0,15 EUR per     + 0,052 EUR per
                                     ton                ton
  meer dan 100 000              18 395 EUR          6 475 EUR


  Indien het onderzoek van romp en werktuigen niet werd verricht door een erkende classificatiemaatschappij moet bovenstaande retributie worden verhoogd met de retributie verschuldigd voor onderzoek van romp en werktuigen vermeld onder tarief IX, b).
  Tarief IX. d) Onderzoek aan boord van schepen onder vreemde vlag van radio-elektrische installaties en elektronische navigatietoestellen en voor verdere werkzaamheden, nodig voor de afgifte van respectievelijk een " radiotelegrafieveiligheidscertificaat voor vrachtschip ", een " radiotelefonieveiligheidscertificaat voor vrachtschip " of voor onderzoek van de radio-installatie aan boord van een passagiersschip onder vreemde vlag.

  Brutotonnenmaat - Ton                Eerste onderzoek
                         Radiotelegrafiestation  Radiotelefoniestation
       
    Alle tonnenmaten            387 EUR                 290 EUR
       
  Brutotonnenmaat - Ton            Eerste onderzoek
                         VHF-installatie     Elektronische
                                          navigatietoestellen
       
    Alle tonnenmaten         97 EUR             194 EUR  Brutotonnenmaat - Ton               Periodiek onderzoek
                         Radiotelegrafiestation  Radiotelefoniestation
       
    Alle tonnenmaten            206 EUR                 155 EUR
       
  Brutotonnenmaat - Ton          Periodiek onderzoek
                         VHF-installatie     Elektronische
                                          navigatietoestellen
       
    Alle tonnenmaten         52 EUR             103 EUR


  Indien een schip uitgerust is met verscheidene radio-elektrische installaties, zal behalve het hoogste tarief, verschuldigd voor één van de radio-elektrische installaties, 50 pct. van de tarieven die betrekking hebben op de overige radio-elektrische installaties, in rekening worden gebracht.
  Tarief IX. e) Voor het onderzoek aan boord van schepen onder vreemde vlag met het oog op het afleveren van een inspectierapport is dezelfde retributie verschuldigd als voor het onderzoek nodig voor de afgifte of de handhaving van het overeenstemmende certificaat.
  Tarief IX. f) Toezicht op de bouw van een schip, bestemd om onder vreemde vlag te varen, tezamen met de afgifte van de internationale veiligheidscertificaten, geeft aanleiding tot het heffen van een zelfde retributie als voor een schip onder Belgische vlag.
  Tarief IX. g) De inspecties van laad- en losgerei van schepen onder vreemde vlag die niet in het bezit zijn van de bescheiden, erkend als zijnde gelijkwaardig aan die voor schepen onder Belgische vlag voorgeschreven, geschieden kosteloos indien de dienst van de zeevaartinspectie ze uit eigen beweging verricht.
  Worden deze inspecties gedaan op verzoek van de consul, de bemanning of het voor het laden of lossen van die schepen gebezigd personeel, dan wel op verzoek van of namens de rederij of de kapitein, dan geven zij aanleiding tot inning van een retributie, gelijk aan deze voor de jaarlijkse inspectie van een Belgisch schip van dezelfde categorie.
  Tarief X. Voor onderzoek van afzonderlijke uitrustingsstukken en voor verdere werkzaamheden, nodig voor de afgifte van een certificaat van keuring, is de hiernavolgende retributie verschuldigd.

  Tarief X. a) Toezicht op in aanbouw zijnde
  reddingboten en -vlotten.
  1. Reddingboot :
     tot en met 13 personen                              35    EUR
     voor meer dan 13 personen                           56    EUR
  2. Motorreddingboot :
     tot en met 13 personen                              65    EUR
     voor meer dan 13 tot en met 60 personen             87    EUR
     voor meer dan 60 tot en met 100 personen           122    EUR
     voor meer dan 100 tot en met 150 personen          175    EUR
  3. Werktuigelijk voortbewogen boot, geen
     motorreddingboot zijnde :
     tot en met 60 personen                              87    EUR
     meer dan 60 personen                               122    EUR
  4. Automatisch opblaasbaar reddingvlot :
     tot en met 15 personen                              43    EUR
     meer dan 15 personen                                65    EUR
  5. Stijf reddingvlot :
     tot en met 15 personen                              32,50 EUR
     meer dan 15 personen                                43    EUR
  6. Drijvend toestel                                    22    EUR
  7. man-over-boord boot                                 43    EUR.
  Tarief X. b) Onderzoek en keuring van :
  1. reddinggordels per 50 stuks of gedeelte van 50      13    EUR
     stuks
  2. reddingboeien per 50 stuks of gedeelte van 50       13    EUR
     stuks
  3. navigatielichten :
     vast recht                                          11    EUR
     supplement per lantaarn                             [2,25 EUR].
                                                        <Errata,
                                                        B.S. 24-10-2001,
                                                        blz. 36877>
  Tarief X. c) Toezicht en beproeving van davits
  (per stel) of andere middelen tot tewaterlating :
  (per stuk)                                             87    EUR.
  Tarief X. d) Toezicht en beproeving van bootlier       22    EUR.
  Tarief X. e) Eerste inspectie van een nieuw            13    EUR
  ingevoerd automatisch opblaasbaar reddingvlot of
  jaarlijkse inspectie van een automatisch
  opblaasbaar reddingvlot.
  Tarief X. f)
  1. Toezicht en beproeving met de daaraan verbonden
     aflevering van een certificaat van vast
     opgestelde hijswerktuigen andere dan deze
     bedoeld in tarief VIII met een SWL van meer dan
     15 kN (1,53 ton) :
     per hijswerktuig                                    87    EUR
  2. Wanneer op aanvraag van de reder voor de onder
     1 vermelde hijswerktuigen een register van het
     laad- en losgerei wordt uitgereikt en
     gehandhaafd, is evenwel tarief VIII van
     passing.


  Tarief XI. De typekeuring van de hierna vernoemde afzonderlijke uitrustingsstukken en materialen, nodig voor de afgifte van een bewijs dat het type is goedgekeurd, geeft aanleiding tot het heffen van volgende retributies.

  [Reddingboot                                          217    EUR
  Reddingbootmotor                                      217    EUR
  Voortstuwingsmechanisme voor werktuigelijk            109    EUR
  voortbewogen reddingboten
  Man-over-boordboot                                    130    EUR
  Automatisch opblaasbaar reddingvlot                   217    EUR
  Stijf reddingvlot                                     109    EUR
  Drijvend toestel                                       87    EUR
  Reddingboei                                            65    EUR]
                                                        <Errata,
                                                        B.S. 24-10-2001,
                                                        blz. 36878>
  Reddinggordel                                          65    EUR
  Licht van reddinggordel                                22    EUR
  Reddingboeilicht                                       22    EUR
  Lijnwerptoestel                                        43    EUR
  Noodsignaal                                            22    EUR
  Draagbare snelblusser                                  65    EUR
  Niet draagbare snelblusser                            109    EUR
  Ademhalingstoestel                                    109    EUR
  Beschermende kledij (elk type)                        109    EUR
  Pilot hoist                                           217    EUR
  Gyrokompas                                            109    EUR
  Echolood                                               65    EUR
  Richtingzoeker                                        109    EUR
  Radar                                                 217    EUR
  Navigatielicht                                         22    EUR
  Branddeur                                              43    EUR
  Materiaal voor A of B klas schot                       43    EUR
  Onbrandbaar materiaal                                  43    EUR
  Materiaal met lage vlamuitbreiding                     43    EUR
  Radarreflector                                        109    EUR
  Werkvest                                               65    EUR
  Automatisch werkend losmaaksysteem                     87    EUR
  Veiligheidslamp                                        54    EUR
  Lichtweerkaatsende kleefband                           22    EUR
  Klok of gong                                           65    EUR
  Scheepsfluit                                           65    EUR
  Elektronische toestellen voor positiebepaling          80    EUR


  Tarief XII. Bijzondere prestaties.
  Tarief XII. a) Het onderzoek en de verdere werkzaamheden, nodig voor de afgifte van een " toelating tot afvaart ", bedoeld in de wet van 5 juni 1972, artikel 3, § 1, 2°, geeft aanleiding tot het heffen van de hiernavermelde retributie.

   Brutotonnenmaat - Ton    Gesleept vaartuig  Zelfvarend vaartuig
       
                 tot   300        54 EUR             108 EUR
  meer dan   300 tot   500       108 EUR             217 EUR
  meer dan   500 tot 1 000       136 EUR             271 EUR
  meer dan 1 000 tot 1 500       163 EUR             325 EUR
  meer dan 1 500 tot 2 000       190 EUR             380 EUR
  meer dan 2 000 tot 2 500       212 EUR             423 EUR
  meer dan 2 500 tot 3 000       233 EUR             467 EUR
  meer dan 3 000 tot 3 500       255 EUR             510 EUR
  meer dan 3 500 tot 4 000       276 EUR             553 EUR
  meer dan 4 000 tot 4 500       293 EUR             586 EUR
  meer dan 4 500 tot 5 000       310 EUR             618 EUR
  meer dan 5 000                 325 EUR             650 EUR


  Gebeurt de afgifte van een " toelating tot afvaart " in het buitenland door tussenkomst van een Belgisch consulair ambtenaar, dan wordt bovenstaand tarief met 50 pct. verminderd.
  Geen betaling is verschuldigd indien het een " toelating tot afvaart " betreft, nodig voor het houden van een proeftocht met een nieuw gebouwd schip bestemd om onder Belgische vlag te worden gebracht, dan wel voor het ondernemen, van een reis naar een haven, met de bedoeling het schip gereed te maken voor verkrijging van een certificaat van deugdelijkheid.
  Indien het schip niet van een zeemeetbrief is voorzien, wordt de brutoinhoud door het betrokken districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie geschat.
  Geen betaling is verschuldigd indien het een " toelating tot afvaart " betreft voor een vissersvaartuig ter gelegenheid, van een doopplechtigheid van het vaartuig of van een deelname aan een zeewijding.
  Tarief XII. b) Onderzoeken en inspecties waarvoor geen retributie is voorzien bij de andere tarieven van dit besluit.

  - per vacatie van vier uur afwezigheid en minder       90    EUR
    van een zeevaartinspecteur
  - per vacatie van meer dan vier uur, doch niet        180    EUR
    meer dan acht uur afwezigheid van een
    zeevaartinspecteur
  - voor ieder onverdeelbaar uur afwezigheid boven       34    EUR
    de acht uren
  - per etmaal afwezigheid van een                      312    EUR
    zeevaartinspecteur mag evenwel niet meer dan
    aangerekend worden
  - voor prestaties op zon- en wettelijk erkende
    feestdagen worden deze bedragen respectievelijk
    [op 134 EUR, 268 EUR, 45 EUR en 450 EUR
    gebracht]. <Errata, B.S. 24-10-2001, blz. 36878>


  Tarief XII. c) Onderzoeken of inspecties van een schip, werktuigen of welkdanige uitrusting ook, welke ten gevolge van de regeling der werkzaamheden en op aanvraag van de eigenaar of belanghebbende, plaats vinden tussen 18 uur en 8 uur, op een zaterdag, een zondag of een wettelijk erkende feestdag, geven behalve de retributie verschuldigd volgens één van de tarieven van dit besluit, aanleiding tot het heffen van navermelde supplementaire rechten per zeevaartinspecteur :
  - tussen 18 uur en 8 uur (van maandag tot vrijdag) en op een zaterdag 134 EUR voor een afwezigheid van 8 uur of minder;
  - duurt de afwezigheid méér dan 8 uur, dan wordt de bijkomende tijd aangerekend tegen 34 EUR per uur;
  - voor prestaties op zon- en wettelijke erkende feestdagen worden deze bedragen respectievelijk op 200 EUR en 45 EUR gebracht.
  Onderhavig tarief geldt evenwel niet voor proefvaarten, voor prestaties in het buitenland en voor prestaties bedoeld in tarief XII. b).
  Tarief XII. d) Onderzoeken of inspecties van een schip, werktuigen of welkdanige uitrusting ook, welke op aanvraag van de eigenaar of belanghebbende plaats vinden in het buitenland, geven behalve de retributie verschuldigd volgens één van de andere tarieven van dit besluit, aanleiding tot het heffen van een vast bijkomend recht van 194 EUR per etmaal of gedeelte van een etmaal afwezigheid van een zeevaartinspecteur, (per zeevaartinspecteur en per verplaatsing zijn reis en verblijfkosten niet inbegrepen).
  Voor prestaties op zon- en wettelijke erkende feestdagen wordt eerstvermeld bedrag op 290 EUR gebracht.
  Dit vast bijkomend recht is niet verschuldigd voor prestaties van minder dan 12 uur.
  Tarief XII. e) Schouwing van lading en stouwage.
  Wanneer uit de door de dienst van de zeevaartinspectie gedane vaststellingen blijkt dat tijdens het verblijf van het schip in een Belgische haven of in de Belgische zeewateren het vrijboord op enigerlei ogenblik kleiner is dan dat hetwelk overeenkomstig de internationale voorschriften betreffende de uitwatering bepaald is.
  Wanneer uit de door de dienst van de zeevaartinspectie gedane vaststellingen, blijkt dat de lading niet behoorlijk gestouwd is, zodat het schip zich in gevaar bevindt.
  Wanneer wegens vermoedens van overlading of gebrekkige stouwing de tussenkomst van de dienst van de zeevaartinspectie door de consul of de bemanning wordt ingeroepen, om het even welke vaststellingen naar aanleiding hiervan werden gedaan, geeft dit aanleiding tot het heffen van de hierna vermelde retributie.

  Schepen van 1 000 ton en minder brutotonnenmaat       175    EUR
  Schepen van meer dan 1 000 ton brutotonnenmaat        350    EUR


  Tarief XII. f) Controle aan boord van een schip onder Belgische of onder vreemde vlag waarbij aan het schip, de werktuigen, de uitrusting of de lading belangrijke tekorten, of gebreken vastgesteld worden. Deze vaststellingen, het adviseren om aan deze te verhelpen, het opvolgen tot wanneer de veiligheid tot een aanvaardbaar niveau is gebracht, geeft aanleiding tot een retributie per uur of gedeelte van een uur.

  - Tussen acht uur en achttien uur van                  22,50 EUR
  - Tussen achttien uur en acht uur van                  45,00 EUR
  Voor prestaties op zon- en wettelijk erkende
  feestdagen wordt dit bedrag op 90 EUR gebracht  Tarief XII. g) Controle betreffende de                 44    EUR
  levensmiddelen aan boord van een koopvaardijschip
  of vissersvaartuig onder Belgische vlag.


  Tarief XII. h) Het onderzoek en de verdere werkzaamheden, nodig voor de afgifte of het behoud van een certificaat van geschiktheid krachtens het ministerieel besluit van 24 juni 1975 betreffende de aanvullende voorschriften voor schepen die gevaarlijke stoffen in bulk vervoeren, geeft aanleiding tot het heffen van de hiernavermelde retributie.

    Brutotonnenmaat - Ton       Eerste onderzoek     Periodiek onderzoek
       
                  tot    500    385 EUR               77 EUR
  meer dan    500 tot  4 000    300 EUR + 0,175 EUR   60 EUR + 0,035 EUR
                                          per ton              per ton
  meer dan  4 000 tot 30 000    800 EUR + 0,050 EUR  159 EUR + 0,010 EUR
                                          per ton              per ton
  meer dan 30 000             1 200 EUR + 0,040 EUR  233 EUR + 0,008 EUR
                                          per ton              per ton


  Tarief XII. i) Het onderzoek en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte of het behoud van een certificaat van geschiktheid krachtens het ministerieel besluit van 17 juli 1981 betreffende aanvullende voorschriften voor de bouw en de uitrusting van schepen die vloeibaar gemaakte gassen in bulk vervoeren, geeft aanleiding tot het heffen van de hierna vermelde retributie.

    Brutotonnenmaat - Ton       Eerste onderzoek     Periodiek onderzoek
       
                  tot    500    480 EUR               96 EUR
  meer dan    500 tot  4 000    375 EUR + 0,220 EUR   75 EUR + 0,043 EUR
                                          per ton              per ton
  meer dan  4 000 tot 30 000  1 000 EUR + 0,062 EUR  200 EUR + 0,012 EUR
                                          per ton              per ton
  meer dan 30 000             1 365 EUR + 0,050 EUR  275 EUR + 0,010 EUR
                                          per ton              per ton


  Tarief XII. j) Het onderzoek en de verdere werkzaamheden. nodig voor de afgifte of het behoud van het Internationaal certificaat van voorkoming van verontreiniging door olie krachtens de wet van 17 januari 1984.

  Brutotonnenmaat - Ton  Eerste onderzoek  Periodiek onderzoek
       
    Alle tonnenmaten          65 EUR            32,50 EUR


  Tarief XIII. Vervoer van gevaarlijke goederen.
  De hierna vermelde prestaties geven aanleiding tot het heffen van de volgende retributies.

  Tarief XIII. a) Type goedkeuring voor de               87,00 EUR
  verpakking van gevaarlijke goederen.
  Tarief XIII. b) Goedkeuring van een nieuw ontwerp     500,00 EUR
  (prototype) van tankcontainers of tankwagens voor
  het vervoer van gevaarlijke stoffen.
  Tarief XIII. c) Goedkeuring van een tankcontainer-     25,00 EUR
  of tankwagen waarvoor reeds een prototype is
  goedgekeurd.
  Tarief XIII. d) De aflevering van een bijzondere       87,00 EUR
  toelating met betrekking tot het vervoer van
  gevaarlijke goederen, in toepassing van de
  Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke
  Stoffen.


  Tarief XIV. Allerlei.
  De hiernavermelde prestaties geven aanleiding tot het heffen van volgende retributies.

  Tarief XIV. a) Afgifte van meer dan de twee door        8,70 EUR
  het reglement voor geschreven exemplaren, per
  extra copie van elk certificaat.
  Dezelfde vergoeding wordt in rekening gebracht
  voor tussentijdse vervanging van certificaten,
  behalve voor die welke door scheepsongevallen
  verloren zijn gegaan.
  Tarief XIV. b) Afleveren van een duplicaat van het     44,00 EUR
  register van het laad- en losgerei.
  Tarief XIV. c) Verlenging van de geldigheidsduur       17,50 EUR
  van een certificaat.
  Tarief XIV. d) Afleveren van een erkenning als :
  1° service station voor het herkeuren van             217,00 EUR
     automatische opblaasbare
  2° bevoegde beproevingsinrichting voor het testen    [217,00 EUR]
     van onderdelen van laad- en losgerei              <Errata,
                                                       B.S. 24-10-2001,
                                                       blz. 36878>
  3° kompassteller voor het stellen van kompassen        87,00 EUR.
  Tarief XIV. e) Afleveren van een certificaat van       43,50 EUR
  vrijstelling.
  Tarief XIV. f) Afleveren van de gewijzigde            100,00 EUR
  certificaten ingevolge naamverandering en/of
  verandering van eigenaar.
  Tarief XIV. g) Het afleveren van een vergunning        32,50 EUR
  voor officier-wachtoverste of
  officier-werktuigkundige-wachtoverste.


  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Mobiliteit en Vervoer,
  Mevr. I. DURANT
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  A. DUQUESNE
  De Minister van Landbouw,
  J. GABRIELS
  De Minister van Justitie,
  VERWILGHEN
  De Minister van Financiën,
  D. REYNDERS

  Art. N2. Bijlage 2.
  Tarief I. a) Eerste meting, nieuwe meting volgens de voorschriften van het metingsverdrag 1969, hermeting na verlenging, verbreding en/of verandering aan de romp van schepen onder Belgische of vreemde vlag.

    Brutotonnenmaat - Ton                Tarief
   -----------------------              ---------
     Basistarief (0 ton)                 375 EUR
       
  van           0 tot  4 000    375 EUR + 0,35  EUR per ton
  van       4 000 tot 30 000  1 070 EUR + 0,175 EUR per ton
  van      30 000 tot 60 000  4 785 EUR + 0,05  EUR per ton
  meer dan 60 000             7 760 EUR


  Tarief I. b) Gedeeltelijke hermeting, voor zover niet vallend onder tarief I a) van schepen onder Belgische of vreemde vlag.

    Brutotonnenmaat - Ton                Tarief
   -----------------------              ---------
     Basistarief (0 ton)                 375 EUR
       
  van           0 tot  4 000    375 EUR + 0,175 EUR per ton
  van       4 000 tot 30 000    720 EUR + 0,085 EUR per ton
  van      30 000 tot 60 000  2 580 EUR + 0,025 EUR per ton
  meer dan 60 000             4 065 EUR


  Tarief I. c) Controlemeting van een in het buitenland aangekocht onder Belgische vlag te brengen schip, gemeten volgens de voorschriften van het metingsverdrag 1969, waarop geen verbouwingen zijn uitgevoerd.

    Brutotonnenmaat - Ton                Tarief
   -----------------------              ---------
     Basistarief (0 ton)                 375 EUR
       
  van           0 tot  4 000    375 EUR + 0,085 EUR per ton
  van       4 000 tot 30 000    545 EUR + 0,045 EUR per ton
  van      30 000 tot 60 000  1 475 EUR + 0,012 EUR per ton
  meer dan 60 000             2 219 EUR


  Tarief II. a) Volledige of gedeeltelijke meting van een schip onder Belgische of vreemde vlag voor een bijzondere meetbrief zoals bedoeld in artikel 12, paragraaf 1 (Panama of Suez) van de wet van 12 juli 1983 op de scheepsmeting (al of niet met aflevering van meetbrief en/of afschriften).

    Brutotonnenmaat - Ton                Tarief
   -----------------------              ---------
     Basistarief (0 ton)                 375 EUR
       
  van           0 tot  4 000    375 EUR + 0,446 EUR per ton
  van       4 000 tot 30 000  1 265 EUR + 0,223 EUR per ton
  van      30 000 tot 60 000  6 100 EUR + 0,062 EUR per ton
  meer dan 60 000             9 820 EUR


  Tarief II. b) Volledige of gedeeltelijke meting van een schip onder Belgische of vreemde vlag voor een eerste en tweede bijzondere meetbrief zoals bedoeld in artikel 12, paragraaf 1 (Panama of Suez) van de wet van 12 juli 1983 op de scheepsmeting (al of niet met aflevering van meetbrief en/of afschriften), wordt tweemaal 75 % van tarief II. a) toegepast.
  Tarief III. Voor het afleveren van elke meetbrief (met/zonder afschrift), opgesteld op basis van een meting welke door de bevoegde overheid in het buitenland werd uitgevoerd, wordt telkens het tarief I. c) aangerekend.
  Tarief IV. Voor een volledige of gedeeltelijke hermeting van een door de aanvrager betwiste eerdere volledige of gedeeltelijke meting, worden voormelde tarieven I. a), I. b), I. c), II. a) of II. b) terug aangerekend indien blijkt dat de hermeting ten onrechte werd aangevraagd.
  Tarief V. Andere prestaties waarvoor geen retributie is voorzien bij de andere tarieven van dit besluit :
  - per vacatie van vier uur werk en minder van een ambtenaar van de Dienst van de scheepsmeting 100 EUR;
  - per vacatie van méér dan vier uur, doch niet méér dan acht uur werk van een ambtenaar van de Dienst van de scheepsmeting 200 EUR;
  - voor onverdeelbaar uur werk per etmaal boven de acht uren 37,50 EUR;
  - per etmaal mag evenwel niet meer aangerekend worden dan 350 EUR;
  - voor prestaties op zon- en wettelijke feestdagen worden deze bedragen respectievelijk op 150 EUR, 300 EUR, 60 EUR en 520 EUR gebracht.
  Tarief VI. Prestaties welke ten gevolge van de regeling der werkzaamheden en op aanvraag van belanghebbende, plaats vinden tussen 18 uur en 8 uur, op een zaterdag, op een zondag of een wettelijk erkende feestdag, geven behalve de retributie verschuldigd volgens één van de tarieven I tot IV van dit besluit, aanleiding tot het heffen van navermelde supplementaire rechten per ambtenaar van de Dienst van de scheepsmeting :
  - tussen 18 uur en 8 uur (van maandag tot vrijdag) en op zaterdag voor werk van 8 uur of minder 150 EUR;
  - duurt het werk plus de 8 uur, dan wordt de bijkomende tijd aangerekend tegen 37,50 EUR per uur;
  - op zon- en wettelijke feestdagen worden deze bedragen respectievelijk gebracht op 225 EUR en 60 EUR.
  Tarief VII. Prestaties, welke op aanvraag van belanghebbende plaats vinden in het buitenland, geven behalve de retributie verschuldigd volgens het toepasselijk tarief, aanleiding tot het heffen van een vast bijkomend recht van 225 EUR per etmaal of gedeelte van een etmaal afwezigheid (per ambtenaar en per verplaatsing, de reis- en verblijfkosten niet inbegrepen). Voor prestaties op zon- en wettelijke feestdagen wordt dit bedrag op 335 EUR gebracht.
  Dit vast bijkomend recht is niet verschuldigd voor prestaties van minder dan 12 uur.
  Tarief VIII. a) Het aanbrengen van een wijziging in een meetbrief geeft aanleiding tot het betalen van een retributie van 75 EUR.
  Tarief VIII. b) Afgifte achteraf van een duplicaat of van een bijkomend afschrift van een meetbrief geeft telkens aanleiding tot het betalen van een retributie van 50 EUR.
  Tarief IX. Inspectie aan boord van een schip onder Belgische of vreemde vlag volgens artikel 9 van de wet op de scheepsmeting van 12 juni 1983. Indien uit de inspectie blijkt dat het schip niet voorzien is van een geldige meetbrief of dat de voornaamste kenmerken van het schip niet in overeenstemming zijn met de gegevens vermeld op de aan boord zijnde meetbrief en dit tot een belangrijke vermeerdering van de bruto- of nettotonnenmaat leidt geeft dit aanleiding tot een retributie per uur of gedeelte van een uur :
  - tussen acht uur en achttien uur : 25 EUR;
  - tussen achttien en acht uur : 50 EUR;
  - voor prestaties op zon- en wettelijk erkende feestdagen wordt dit bedrag op 100 EUR gebracht.
  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Mobiliteit en Vervoer,
  Mevr. I. DURANT
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  A. DUQUESNE
  De Minister van Landbouw,
  J. GABRIELS
  De Minister van Justitie,
  VERWILGHEN
  De Minister van Financiën,
  D. REYNDERS

  Art. N3. Bijlage 3.
  Tarieven 20, 21, 22, 23 en 24. - Meting of hermeting van een binnenvaartuig.

  Tariefcode           Binnenvaartuig           Prestatie    Tarief
       
     T 20     Binnenvaartuig niet bestemd voor  Meting of  211    EUR
              vervoer van goederen              hermeting
     T 21     Binnenvaartuig bestemd voor       Meting of  335    EUR
              vervoer van goederen met een      hermeting
              lengte minder dan 30 meter
     T 22     Binnenvaartuig bestemd voor       Meting of  400    EUR
              vervoer van goederen met een      hermeting
              lengte gelijk aan of meer dan 30
              meter en minder dan 49 meter
     T 23     Binnenvaartuig bestemd voor       Meting of  460    EUR
              vervoer van goederen met een      hermeting
              lengte gelijk aan of meer dan 49
              meter en minder dan 69 meter
     T 24     Binnenvaartuig bestemd voor       Meting of  525    EUR
              vervoer van goederen met een      hermeting
              lengte gelijk aan of meer dan 69
              69 meter


  Tarief 25. - Afgifte van een meetbrief (na voorafgaande meting of hermeting overeenkomstig de tarieven 20, 21, 22, 23 of 24 van dit besluit).

  Tariefcode                    Prestatie                      Tarief
       
     T 25      Afgifte van een meetbrief                      37,50 EUR


  Tarief 26. - Onderzoek aan boord van een binnenvaartuig.

  Tariefcode                    Prestatie                      Tarief
       
     T 26      Onderzoek aan boord                           100    EUR


  Tarief 27. - Aanbrengen van een wijziging in een meetbrief (al dan niet na onderzoek aan boord overeenkomstig tarief 26 van dit besluit).

  Tariefcode                    Prestatie                      Tarief
       
     T 27      Aanbrengen van een wijziging in een            32,50 EUR
               meetbrief


  Tarief 28. - Afleveren van een afschrift van een meetbrief.

  Tariefcode                    Prestatie                      Tarief
       
     T 28      Afleveren van een afschrift van een            37,50 EUR
               meetbrief


  Tarief 29. - Afleveren van een uittreksel van een meetbrief.

  Tariefcode                    Prestatie                      Tarief
       
     T 29      Afleveren van een uittreksel van een           32,50 EUR
               meetbrief


  Tarief 30. - Aanbrengen van ijkmerken of ijkplaten op een binnenvaartuig.

  Tariefcode                    Prestatie                      Tarief
       
     T 30      Aanbrengen van een ijkmerk of een ijkplaat     30    EUR


  Tarief 31. - Aanbrengen van ijkschalen op een binnenvaartuig.

  Tariefcode                    Prestatie                      Tarief
       
     T 31      Aanbrengen van een ijkschaal                   30    EUR


  Tarief 32. - Vergeefse verplaatsing te wijten aan de schipper of eigenaar van het binnenvaartuig.

  Tariefcode                    Prestatie                      Tarief
       
     T 32      Uurloon per ambtenaar van de                   50    EUR
               Scheepsmetingsdienst Binnenvaart van het
               Bestuur van de Maritieme Zaken en van de
               Scheepvaart voor vergeefse verplaatsing te
               wijten aan de schipper of eigenaar van het
               binnenvaartuig


  Tarief 33. - Prestaties buiten de gewone diensturen op aanvraag van de schipper of eigenaar van het binnenvaartuig.

  Tariefcode                    Prestatie                      Tarief
       
     T 33      Bijkomend uurloon per ambtenaar van de         25    EUR
               Scheepsmetingsdienst Binnenvaart van het
               Bestuur van de Maritieme Zaken en van de
               Scheepvaart voor prestaties die op aanvraag
               van de schipper of eigenaar van het
               binnenvaartuig plaats vinden tussen 18 uur
               en 8 uur, op een zaterdag, op een zondag of
               op een wettelijk erkende feestdag


  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Mobiliteit en Vervoer,
  Mevr. I. DURANT
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  A. DUQUESNE
  De Minister van Landbouw,
  J. GABRIELS
  De Minister van Justitie,
  VERWILGHEN
  De Minister van Financiën,
  D. REYNDERS

  Art. N4. Bijlage 4. - Tabellen houdende forfaitaire bepaling, in waarde en in aantal, van de vergoedbare mobilaire eenheden.
  Tabel I. - Stofferende meubelen, huisgerief en toebehoren.

  Code                  BEF                          EUR
       
  A01                 3 000                         75
  A02                 3 000                         75
  A03                 1 000                         25
  A04                 1 500                         35
  A05                   500                         15
  A06                 1 500                         35
  A07                 1 600                         40
  A08                 9 000 max                    225 max
  B01                25 000 max                    620 max
  B02                10 000 max                    250 max
  B03                 7 000 max                    175 max
  B04                 6 000 max                    150 max
  B05                 2 500                         60
  B06                 6 000                        150
  B07                 2 000                         50
  B08                25 000 max                    620 max
  B09                10 000 max                    250 max
  B10                 4 000                        100
  B11                 3 000                         75
  B12                10 000 max                    250 max
  B13                 5 000 max                    125 max
  B14                 4 000                        100
  B15                 5 000                        125
  B16                 5 000                        125
  B17                 5 000                        125
  B18                 4 000                        100
  B19                 7 000 max                    175 max
  B20                 5 000 max                    125 max
  B21                 8 000 max                    200 max
  B22                17 000 max                    420 max
  B23                10 000 max                    250 max
  B24                 5 000                        125
  C01                10 000 max                    250 max
  C02                 3 000 max                     75 max
  C03                18 000 max                    450 max
  C04                 2 000                         50
  C05                25 000 max                    620 max
  C06                 6 000                        150
  C07                10 000 max                    250 max
  C08                 4 000                        100
  C09                 2 000                         50
  C10                18 000 max                    450 max
  D01                 6 000                        150
  D02                 3 000                         75
  D03                30 000 max                    750 max
  D04                10 000 max                    250 max
  D05                 5 000 max                    125 max
  E01                20 O00 max                    500 max
  E02                 3 000 max                     75 max
  E03a               10 000 max                    250 max
  E03b               15 000 max                    375 max
  E04a                4 500                        110
  E04b                7 000                        175
  E05a                1 100                         30
  E05b                1 800                         45
  E06a                2 000                         50
  E06b                3 000                         75
  E07a                1 500                         35
  E07b                2 000                         50
  E08a                1 000                         25
  E08b                1 500                         35
  E09                   500                         10
  E10                 3 000                         75
  E11                 1 000                         25
  E12                 1 500                         35
  E13                 3 000                         75
  [F01               10 000 max                    250 max]
  <Erratum, B.S. 08-03-2001, p. 7363>
  F02                 6 000 max                    150 max
  F03                 4 000 max                    100 max
  F04                 1 500                         35
  F05                 2 000                         50
  F06                 1 500                         35
  G01a                4 000                        100
  G01b               18 000 max                    450 max
  G02a                3 500                         85
  G02b               12 000 max                    300 max
  G03                 2 500 max                     60 max
  G04                 1 500                         35
  G05                 3 000                         75
  G06                 5 500 max                    135 max
  G07                 9 000 max                    225 max
  H01                15 000 max                    375 max
  H02                 8 000 max                    200 max
  H03                 5 000 max                    125 max
  H04                 1 100                         30
  H05a                6 000 max                    150 max
  H05b               14 000 max                    350 max
  H06a                6 000 max                    150 max
  H06b               12 000 max                    300 max
  H07                15 000 max                    375 max
  H08                14 000 max                    350 max
  H09                18 000 max                    450 max
  H10                 1 500                         35
  H11                 2 000                         50
  H12                 2 000                         50
  H13                 1 500                         35
  I01                   500                         15
  I02                 1 500                         35
  I03                   950                         25
  I04                 2 500                         60
  I05a                2 200                         55
  I05b                3 000                         75
  I06                 1 700                         40
  I07a                1 000                         25
  I07b                4 000                        100
  I08                 1 000                         25
  I09                 1 300                         30
  I10                 2 000                         50
  I11                   800                         20
  I12                 1 000                         25
  I13                 1 500                         35
  I14                 1 000                         25
  J01                   700                         20
  J02                   300                         10
  J03                   500                         15
  J04                 3 000                         75
  J05                   850                         20
  J06                   500                         15
  J07                 6 000 max                    150 max
  J08                 5 000                        125
  J09                 2 500                         60
  J10                 2 000                         50
  J11                 2 500                         60
  K01                 8 500 max                    210 max
  K01b                2 000                         50
  K02                 2 000                         50
  K03                 2 500                         60
  K04                 5 000                        125
  K05                 3 000                         75
  K06                 2 500                         60
  K07                 2 000                         50
  K08                 5 000 max                    125 max
  K09                 7 000 max                    175 max
  K10                 2 500 max                     60 max
  K11                 1 000                         25
  K12                 1 000                         25
  K13                 3 000                         75
  K14                 1 500                         35
  K15                 5 000 max                    125 max


  Tabel II. - Kledij, schoeisel en persoonlijke artikelen.

  Code                  BEF                          EUR
       
  L01                 2 000                         50
  L02                10 000 max                    250 max
  L03                 1 000                         25
  L04                   700                         20
  L05                   400                         10
  L06                   600                         15
  L07                 1 000                         25
  L08                 4 500                        110
  L09                 2 000                         50
  L10                 5 000                        125
  L11                 5 000                        125
  L12                 8 000                        200
  L13                 8 000                        200
  L14                 2 500                         60
  L15                 2 000                         50
  L16                 3 000                         75
  M01                 3 000 max                     75 max
  M02                 7 000 max                    175 max
  M03                 1 000                         25
  M04                   500                         15
  M05                   400                         10
  M06                   600                         15
  M07                 1 000                         25
  M08                 4 000                        100
  M09                 1 500                         35
  M10                 4 000                        100
  M11                 4 000                        100
  M12                 6 000                        150
  M13                 6 000                        150
  M14                 2 000                         50
  M15                 1 000                         25
  M16                 3 000                         75
  N01                 2 500 max                     60 max
  N02                 6 000 max                    150 max
  N03                   600                         15
  N04                   500                         15
  N05                   800                         20
  N06                 4 000                        100
  N07                 1 500                         35
  N08                 4 000                        100
  N09                 4 000                        100
  N10                 5 000                        125
  N11                 3 000                         75
  N12                 2 000                         50
  N13                 1 000                         25
  O01                 1 000                         25
  O02                10 000 max                    250 max
  O03                 1 000                         25
  O04                   800                         20
  O05                   400                         10
  O06                   600                         15
  O07                 1 000                         25
  O08                 1 500                         35
  O09                 5 000                        125
  O10                 6 000                        150
  O11                 7 000                        175
  O12                 8 000                        200
  O13                 6 000                        150
  O14                 8 000                        200
  O15                 8 000                        200
  O16                 3 000                         75
  O17                 4 000                        100
  O18                 3 000                         75
  P01                 3 000 max                     75 max
  P02                 7 000 max                    175 max
  P03                 1 000                         25
  P04                   500                         15
  P05                   400                         10
  P06                   600                         15
  P07                 1 000                         25
  P08                 1 200                         30
  P09                 4 000                        100
  P10                 4 000                        100
  P11                 5 000                        125
  P12                 5 000                        125
  P13                 4 000                        100
  P14                 6 000                        150
  P15                 5 000                        125
  P16                 2 000                         50
  P17                 2 000                         50
  P18                 3 000                         75
  Q01                 2 500 max                     60 max
  Q02                 6 000 max                    150 max
  Q03                   600                         15
  Q04                   500                         15
  Q05                   800                         20
  Q06                 4 000                        100
  Q07                 1 500                         35
  Q08                 4 000                        100
  Q09                 4 000                        100
  Q10                 3 000                         75
  Q11                 5 000                        125
  Q12                 3 000                         75
  Q13                 2 000                         50
  Q14                 1 200                         30
  R01                 2 000 max                     50 max
  R02                 1 200                         30
  R03                 8 000 max                    200 max
  R04                 3 000 max                     75 max
  R05                10 000 max                    250 max
  R06                 4 000                        100
  R07                 3 000                         75
  R08                 4 000                        100
  R09                 1 500                         35
  R10                 3 000                         75
  R11                 3 500                         85
  R12                 4 000                        100
  R13                 5 000                        125
  R14                 2 000                         50
  R15                 1 200                         30


  Tabel III. - Motorvoertuigen voor privé-gebruik.

  Code   Max. bedrag bij totale schade   Max. bedrag bij gedeeltelijke
                  (incl. BTW)                 schade (incl. BTW)
               BEF           EUR              BEF             EUR
       
  S.01      325 000          8 125          170 000          4 250
  S.02      400 000         10 000          200 000          5 000
  S.03      500 000         12 500          250 000          6 250
  S.04      125 000          3 125           70 000          1 750
  S.05      200 000          5 000          100 000          2 500
  S.06       30 000            750           15 000            375


  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Mobiliteit en Vervoer,
  Mevr. I. DURANT
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  A. DUQUESNE
  De Minister van Landbouw,
  J. GABRIELS
  De Minister van Justitie,
  VERWILGHEN
  De Minister van Financiën,
  D. REYNDERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de verordeningen (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro en nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;
   Gelet op de artikelen 47, § 3, van titel II en 273, §§ 1 en 3, van titel X van boek II van het Wetboek van Koophandel zoals gewijzigd door de wet van 11 april 1989;
   Gelet op de Akte van Mannheim op 17 oktober 1868, gesloten tussen het Groothertogdom Baden, Beieren, Frankrijk, het Groothertogdom Hessen, de Nederlanden, Pruisen, betreffende de scheepvaart op de Rijn, inzonderheid op haar artikelen 22 en 23;
   Gelet op de wet van 25 juli 1891 op de politie der spoorwegen;
   Gelet op de wet van 15 september 1919 houdende goedkeuring van het vredesverdrag gesloten te Versailles op 28 juni 1919 tussen de verbondene en verenigde mogendheden, aan de ene zijde, en Duitsland, aan de andere zijde, alsmede van het protocol van dezelfde datum, dat de toepassingsvoorwaarden van de bepalingen van dit verdrag nauwkeurig vermeldt;
   Gelet op de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocars, laatst gewijzigd bij de wet van 29 juni 1984;
   Gelet op de besluitwet van 30 december 1946 houdende herziening en coördinatie van de wetgeving betreffende het bezoldigd vervoer van personen door middel van automobielen, gewijzigd bij de wet van 27 december 1977;
   Gelet op de wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer;
   Gelet op de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, laatst gewijzigd bij de wet van 16 maart 1999;
   Gelet op de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg;
   Gelet op de wet van 15 maart 1971 betreffende de scheepvaartrechten te heffen op de waterwegen onder beheer van de Staat, inzonderheid op artikel 11;
   Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid der schepen, inzonderheid op artikel 30;
   Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, laatst gewijzigd bij de wet van 23 december 1999;
   Gelet op de wet van 12 juli 1983 op de scheepsmeting, inzonderheid op artikel 17, § 1, 2;
   Ge1et op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, laatst gewijzigd bij de wet van 27 november 1996;
   Gelet op de wet van 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse internationale akten inzake de zeevaart, inzonderheid op de artikelen 11, 18 en 26;
   Gelet op de wet van 21 december 1990 betreffe
nde de registratie van zeeschepen, inzonderheid op artikel 34;
   Gelet op de wet van 20 maart 1991 houdende de erkenning van aannemers;
   Gelet op de wet van 21 mei 1991 betreffende het invoeren van een stuurbrevet voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk;
   Gelet op de wet van 3 mei 1999 tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie, inzonderheid op artikel 16;
   Gelet op het koninklijk besluit van 21 augustus 1891 in uitvoering van de algemene bepalingen van bouwwerken, beplantingen, enz., gewijzigd bij koninklijk besluit van 25 april 1934;
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk;
   Gelet op het besluit van de Regent van 20 september 1947 houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijke vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 februari 1991;
   Gelet op het koninklijk besluit van 31 december 1953 tot regeling van de inschrijving van motorvoertuigen en aanhangwagens, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 januari 1996;
   Gelet op het koninklijk besluit van 10 oktober 1958 houdende vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsrecht voor de examens en praktische proeven die leiden tot het afleveren van de brevetten en diploma's in de koopvaardij, de zeevisserij en de pleziervaart;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 oktober 1965 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 1965 betreffende het verlenen van radardiploma's voor de Rijn;
   Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 1966 Reglement betreffende het onderzoek van de vaartuigen en vlotten die de Rijn bevaren;
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 december 1998;
   Gelet op het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 april 1995;
   Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 1975 tot instelling van de vergunning van vervoercommissionair, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 juli 1992;
   Gelet op het koninklijk besluit van 20 augustus 1976 betreffende de vergoeding der schade aangericht aan roerende goederen van dagelijks of huiselijk gebruik door natuurrampen (algemene rampen), laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 29 september 1998;
   Gelet op het koninklijk besluit van 24 februari 1977 tot vaststelling van het tarief der financiële Staatstegemoetkoming in de erelonen en onkosten van
de deskundigen waarop de getroffenen een beroep hebben gedaan voor de vaststelling en de schatting der schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen (algemene rampen);
   Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1977 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 20 juli 1976 houdende goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, en van de Bijlage, opgemaakt te Brussel op 29 november 1969;
   Gelet op het koninklijk besluit van 12 januari 1978 tot instelling van de vergunning van vervoermakelaar, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 juli 1992;
   Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 1978 tot vaststelling van de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal personenvervoer over de weg, gewijzigd bij koninklijk besluit van 14 juli 1982;
   Gelet op het koninklijk besluit van 21 oktober 1982 tot toekenning van een toelage voor bijzondere opdracht aan de rijksambtenaren, de ambtenaren van de provincie, van de gemeenten of van andere openbare diensten die tijdelijk voor de diensten van de gouverneur aangewezen worden in toepassing van artikel 49, § 2, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 maart 1990;
   Gelet op het koninklijk besluit van 21 oktober 1982 tot vaststelling in toepassing van artikel 49, § 1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, van de wijzen waarop beroep kan gedaan worden op niet tot de administratie behorende deskundigen, de verplichtingen die zij hebben evenals de schalen van de hen toegekende vergoedingen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 maart 1991;
   Gelet op het koninklijk besluit van 9 december 1982 tot vaststelling, overeenkomstig artikel 35,§ 1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, van de wijzen waarop sommige werkingskosten van de met de uitvoering van de wet belaste diensten, door de Nationale Kas voor Rampenschade worden ten laste genomen en betaald, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 maart 1991;
   Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1984 houdende uitvoering van artikel 42 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 6 juni 1990;
   Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 1985 betreffende de inning en de consignatie van een som bij vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 1997;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 1986 tot vasts
telling van de voorwaarden voor de afgifte van machtigingen tot het exploiteren van ongeregeld bezoldigd vervoer van personen, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 januari 1992;
   Gelet op het koninklijk besluit van 12 juli 1989 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 november 1992;
   Gelet op het koninklijk besluit van 13 juli 1989 tot vaststelling van de tarieven der retributies voor sommige prestaties, geleverd door de Dienst van de zeevaartinspectie;
   Gelet op het koninklijk besluit van 24 november 1989 betreffende de uitvoering en de inwerkingtreding van de wet van 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse internationale akten inzake de zeevaart;
   Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende de erkenning van aannemers;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot vaststelling van de tarieven der retributies voor prestaties geleverd door de Dienst van de Scheepsmeting;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 april 1995;
   Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens;
   Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 1996 betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren;
   Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de registratie van zeeschepen en het in werking treden van de wet van 21 december 1990 betreffende de registratie van zeeschepen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 mei 1999;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 12 november 1998 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer;
   Gelet op het koninklijk besluit van 5 maart 1999 tot vaststelling van de tarieven van de retributies voor prestaties betreffende de meting der binnenvaartuigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk;
   Gelet op het koninklijk besluit van 4
juni 1999 : 1° betreffende de inschrijving en de registratie van de pleziervaartuigen; 2° tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de registratie van de zeeschepen; 3° tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement van de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 mei 2000;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 29 juni 2000;
   Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de omstandigheid dat, in tegenstelling tot wat de datum van de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen zou kunnen doen vermoeden (in regel 1 januari 2002, hetzij binnen 18 maanden), het van het hoogste belang is dat deze teksten snel officieel worden meegedeeld en de limietdatum hiervoor dient te worden vastgesteld op 1 augustus 2000;
   De dringende termijn van drie dagen moet mogelijk maken dat de koninklijke besluiten in de eerste helft van juli ondertekend worden. De strikte eerbiediging van deze termijn heeft, wat betreft de koninklijke besluiten die in hoofde van de wetten betreffende de invoering van de euro worden genomen, het voordeel dat het Parlement in staat wordt gesteld om de controle uit te oefenen die in het kader van de toekenning van de machtsdelegatie werd overeengekomen;
   Er moet ook voor ogen worden gehouden dat het belangrijk is dat de bepalingen op gegroepeerde wijze worden uitgevaardigd. Dit ter verzekering van een eenvormige behandeling die enerzijds een budgettaire en administratieve controle toelaat en anderzijds het Parlement in staat stelt de uitwerking van de bepalingen in goede voorwaarden op te volgen;
   Wat de overheidsbesturen betreft laat de eerbiediging van de limietdatum van 1 augustus 2000 nog een termijn van 250 werkdagen. Deze termijn is strikt noodzakelijk om de voorbereidende werkzaamheden op het gebied van de regelgeving tot een goed einde te brengen (er moeten nog een aantal ministeriële besluiten worden gewijzigd en vervolgens moeten ook tal van formulieren opnieuw worden gedrukt). Hetzelfde geldt voor de informatica waar de eindtesten voorzien zijn voor juli 2001;
   Rekening gehouden met deze zeer strakke planning is elke vertraging nadelig voor het goede verloop van de werkzaamheden en de budgettaire kostprijs ervan. In geen geval kan overwogen worden deze testen uit te stellen zonder het risico te lopen alle controle over het goede verloop van de overschakeling door de overheidsbesturen te verliezen;
   De voor de goedkeuring van de teksten voorziene limietdatum mag niet worden verschoven. Opdat alle door hen door te voeren aanpassingen in goede voorwaarden zouden gebeuren hebben de informaticadiensten geëist dat alle functionele beslissingen vóór 31 december 1999 zouden genomen worden. Deze diensten zijn reeds in grote mate overgegaan tot de decimalisering
die wordt toegestaan door de wet betreffende de decimalisering en zijn dus met de functionele aanpassingen van hun programma's kunnen beginnen. Ze moeten echter nog op korte termijn kunnen beschikken over de bepalingen ter wijziging van wetten en besluiten om een veelheid van bedragen aan te passen. Het strakke tijdschema vereist bovendien dat deze aanpassingen gebeuren op basis van officiële en definitieve beslissingen;
   Zo voorziet de planning van de administratie van Financiën dat de informaticadiensten ten laatste in augustus eerstkomend over de nieuwe bedragen moeten kunnen beschikken om de gewenste aanpassingen tegen 1 juni 2001 te kunnen realiseren. Deze fase berust zelf op een voorafgaande aaneenschakeling van andere onontbeerlijke fasen, onder meer op een precieze diagnose van de uit te voeren werkzaamheden en de te besteden middelen;
   Anderzijds mag niet uit het oog worden verloren dat de voorziene bepalingen enkel aanpassingen van wetten en koninklijke besluiten inhouden. Dit betekent dus dat deze moeten worden gevolgd door een aanpassing van de ministeriële besluiten; dit zou vóór eind 2000 moeten gebeuren;
   Na deze aanpassingen van de regelgeving zullen zoals vermeld in 2001 de aanpassingen van de formulieren en de informatiedocumenten volgen;
   Ook de ondernemingen en hun professionele tussenpersonen (sociale secretariaten, boekhouders, administratiekantoren, fiscale dienstverleners enz.) dienen zonder verwijl te kunnen beschikken over betrouwbare gegevens om met kennis van zaken hun programma's aan de euro aan te passen. Het is bijzonder wenselijk dat hun overgang in belangrijke mate per 1 januari 2001 gebeurt, zoniet zal de grote massa van ondernemingen haar eigen overgang uitstellen tot 1 januari 2002. Dit zou zeer ongunstig zijn voor het beheer van de ondernemingen en daardoor ook voor de overgang van alle economische sectoren;
   Naarmate de vervaldag steeds dichter bij komt (op 1 juli 2000 nog 125 werkdagen) riskeren de ondernemingen die niet over de nodige informatie beschikken bij gebrek aan voldoende manoeuvreerruimte hun beslissing om op de euro over te stappen uit te stellen;
   Elke vertraging bij de ondertekening van deze besluiten heeft dus voor de ondernemingen een negatieve weerslag en verder uitstel van de publicatie van de besluiten kan vele projecten in gevaar brengen;
   Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 7 juli 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer, Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Landbouw, Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Financiën, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Erratum Tekst Begin

BEELD
2001014202
PUBLICATIE :
2001-10-24
bladzijde : 36877

ErratumWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
2001014003; 2002-02-23
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-12-2001 GEPUBL. OP 23-02-2002
    (GEWIJZIGD ART. : 25-28)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Erratum Franstalige versie