J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2000/03/01/2000009305/justel

Titel
1 MAART 2000. - Wet tot wijziging van de artikelen 569 en 628 van het gerechtelijk Wetboek.

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 05-04-2000 nummer :   2000009305 bladzijde : 10563       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2000-03-01/46
Inwerkingtreding : 01-05-2000

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  Art. 2. Artikel 569 van het gerechtelijk Wetboek wordt aangevuld als volgt :
  " 33° van vorderingen tot homologatie van akten van bekendheid opgesteld krachtens de artikelen 71 en 72 van het burgerlijk Wetboek en krachtens artikel 5 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit. ".

  Art. 3. Artikel 628, 9°, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld al volgt :
  " of van de hoofdverblijfplaats van degene die op grond van artikel 5 van hetzelfde Wetboek zich een akte van bekendheid laat verschaffen ter vervanging van een akte van geboorte ".

  Art. 4. Deze wet treedt in werking de eerste dag van de maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 1 maart 2000.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  M. VERWILGHEN
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  M. VERWILGHEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 1999-2000 : Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire stukken. - Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit, nr. 293/1. - Amendementen, nrs. 293/2 en 3. - Verslag van de Heer Giet en Mevr. Talhaoui, nr. 293/4. - Tekst aangenomen door de Commissie, nr. 293/5. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 293/6. Parlementaire handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 20 januari 2000. Senaat. Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 309/1. - Verslag van Mevr. Ka}ar en de Heer Istasse, nr. 309/2. - Tekst aangenomen door de Commissie, nr. 309/3. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 309/4. Parlementaire handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 17 februari 2000.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie