J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1994/10/20/1994025292/justel

Titel
20 OKTOBER 1994. - Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van logopedist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de logopedist door een arts kan worden belast.

Bron :
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 06-12-1994 nummer :   1994025292 bladzijde : 30113
Dossiernummer : 1994-10-20/52
Inwerkingtreding : 16-12-1994

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6
Bijlagen.
Art. N1, N2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het beroep " Logopedie " is een paramedisch beroep in de zin van artikel 22bis van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies.

  Art. 2. Het in artikel 1 bedoelde beroep wordt uitgeoefend onder de beroepstitel " logopedist ".

  Art. 3. Het beroep van logopedist mag slechts worden uitgeoefend door personen die voldoen aan de volgende voorwaarden :
  1° houder zijn van een diploma dat een opleiding bekroont van minstens 3 jaar hoger onderwijs met volledig leerplan, waarvan het leerprogramma op zijn minst omvat :
  a) een theoretische opleiding in :
  - Algemene anatomie;
  - Algemene fysiologie;
  - Anatomie, fysiologie en pathologie van de spraak- en stemorganen, de gehoororganen en de evenwichtsorganen;
  - Neurologie met inbegrip van neuropediatrie;
  - Psychopathologie en psychiatrie met inbegrip van kinderpsychiatrie;
  - Gerontologie-geriatrie;
  - Fysica in verband met de spraak, de stem en het gehoor;
  - Linguistiek;
  - Psycholinguistiek-neurolinguistiek;
  - Cognitieve psychologie;
  - Algemene psychologie met inbegrip van de psychologie van het leerproces;
  - Genetische psychologie;
  - Persoonlijkheidspsychologie;
  - Algemene pedagogiek met inbegrip van de pedagogiek van de zieke en de gehandicapte;
  - Psychologie en sociologie van de zieke en de gehandicapte;
  - Oorsprong en ontwikkeling van de spraak en de taal;
  - Deontologie van de logopedist;
  b) een theoretische en praktische opleiding i :
  - De studie, de evaluatie, de preventie en de behandeling van de :
  - articulatiestoornissen,
  - spraakstoornissen,
  - sensomotorische, psychomotorische, cognitieve en andere stoornissen die de communicatie belemmeren,
  - taalstoornissen (mondeling en geschreven),
  - stemstoornissen,
  - gehoorstoornissen,
  - evenwichtsstoornissen;
  - De fonetiek en de orthofonie;
  - De psychomotoriek;
  - De technologie toegepast in de logopedie;
  - Methodologie van de intelligentie-, stem-, spraak- en taaltests;
  - Studie van de stem, de articulatie, de spraak en de taal;
  c) stages :
  Een met vrucht doorlopen stage van minstens 600 uren in verscheidene activiteitssectoren van de logopedie en met betrekking tot verschillende pathologieėn in verband met stoornissen van de menselijke communicatie, ten bewijze waarvan de kandidaat een stageboek moet bijhouden;
  d) een eindwerk :
  Dit eindwerk bestaat uit een verhandeling die in verband staat met de opleiding en de stages. Deze verhandeling moet door de student uitgewerkt, voorgesteld en met vrucht verdedigd worden.
  2° hun beroepskennis en -vaardigheden via bijscholing onderhouden en bijwerken, om een beroepsuitoefening op een optimaal kwaliteitsniveau mogelijk te maken.
  De hierboven bedoelde bijscholing moet bestaan uit persoonlijke studie en deelname aan vormingsactiviteiten.

  Art. 4. § 1. De lijst van de technische prestaties, bedoeld in artikel 23, § 1, eerste lid, van voormeld koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967, is opgenomen in bijlage I bij dit besluit.
  § 2. De technische prestaties bedoeld in § 1 vereisen een omstandig geneeskundig voorschrift.

  Art. 5. De lijst van handelingen waarmee een arts met toepassing van artikel 5, § 1, eerste lid, van voormeld koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 een logopedist kan belasten, is opgenomen in bijlage II van dit besluit.

  Art. 6. Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 20 oktober 1994.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
  J. SANTKIN

  Bijlagen.

  Art. N1. Bijlage 1. Lijst van de technische prestaties die door de logopedisten mogen worden verricht met toepassing van artikel 23, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 :
  - logopedische onderzoeken en een geschreven technisch verslag van de uitgevoerde onderzoeken, gericht aan de voorschrijvende arts;
  - logopedische behandelingen en een schriftelijk, aan de voorschrijvende arts gericht, tussentijds technisch verslag betreffende de evolutie van de patiėnt onder deze voorgeschreven behandeling; deze logopedische behandelingen bestaan uit de toepassing van de voor de logopedische sensomotorische, spraak-, taal-, stem- en gehoorsrevalidatietechnieken bij patiėnten met :
  - communicatiestoornisen (inbegrepen de vroegtijdige stoornissen bij het jonge kind), hetzij ze van motorische, senoriėle of mentale oorsprong zijn,
  - congenitale of verworven stem- en fonatiestoornissen, van organische en/of functionele oorsprong;
  - achterstanden en stoornissen van de articulatie, de spraak, de gesproken of geschreven taal, welk er ook de oorsprong van is;
  - slik- en andere stoornissen van oro-myofunctionele oorsprong;
  - specifieke ontwikkelingsstoornissen zoals dyslexie, dysorthografie, dysgrafie, dyscalculie;
  - stotteren;
  - broddelen.
  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 20 oktober 1994.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
  J. SANTKIN

  Art. N2. Bijlage 2. Handelingen waarmee een arts met toepassing van artikel 5, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 een logopedist kan belasten :
  - preventie en opsporing van stoornissen van de menselijke communicatie;
  - het technisch gedeelte van de volgende prestaties : audiometrie, vestibulometrie en fonetografie.
  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 20 oktober 1994.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
  J. SANTKIN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, inzonderheid op artikel 5, § 1, eerste en derde lid, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1974 en 19 december 1990, artikel 22bis, ingevoegd bij de wet van 19 december 1990, en artikel 23;
   Gelet op het advies van de Nationale Raad van de Paramedische Beroepen van 7 november 1991;
   Gelet op het eensluidend advies van de Technische Commissies voor de Paramedische Beroepen van 31 maart 1994;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie